sinh 6,11-15

12 325 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2013, 01:25

Trờng THCS Hà Nội, ngày tháng năm 2008 Tiết 11 : Sự hút nớc và muối khoáng của rễ A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh đạt đợc những mục tiêu sau: 1. Kiến thức: - Thông qua quan sát , nghiên cứu kết quả thí nghiệm xác định đợc vai trò của nớc và các loại muối khoáng chính đối với cây. - Nêu đợc con đờng rễ cây hút nớc và muối khoáng hoà tan. - Trình bày đợc nhu cầu nớc và muối khoáng của cây phụ thuộc vào các điều kiện nào? - Tập thiết kế thí nghiệm đơn giản dựa trên mục đích SGK đã đề ra - Vận dụng kiến thức đã học để bớc đầu giải thích các hiện tợng trong tự nhiên. 2. Kỹ năng - Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, t duy, tổng hợp. - Rèn kỹ năng thực hành, hoạt động nhóm. 3. Thái độ - Có ý thức chăm sóc cây xanh nh tới cây, bổ sung các loại phân bón B. Đồ dùng dạy học GV: H11.1, H 11.2 Bảng 1 HS: Làm 2 thí nghiệm ở nhà. C. Hoạt động dạy và học 1. Kiểm tra bài cũ H: Cấu tạo miền hút gồm mấy phần, chức năng từng phần? H: Tại sao nói lông hút là một TB? S 2 với TBTV? Lông hút có tồn tại mãi không? 2. Bài mới Hoạt động 1: Tìm hiểu nhu cầu n ớc của cây Hoạt động của GV 1, Thí nghiệm 1: - Yêu cầu HS đọc TN1 SGK - Yêu cầu HS thảo luận, trả lời câu hỏi sau TN1 - Nhận xét -> Kết luận 2, Thí nghiệm 2: Hoạt động của HS - 1 HS đọc TN SGK, cả lớp theo dõi - Thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi sau TN 1 - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung. - Đại diện một nhóm lên bảng điền Trờng THCS Hà Nội, ngày tháng năm 2008 - Yêu cầu HS trình bày kết quả thí nghiệm cân rau quả tơi đã làm ở nhà. - Yêu cầu HS quan sát bảng,nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận trả lời câu hỏi sau TN2. - Nhận xét ->kết luận. H: Cây cần nớc ntn? H: Cây cần nớc có giống nhau không? H: Các gđ sống ca cây nhu cầu về ntn?gđ nào cần nhiều nhất? - Chốt -> viết bảng H: Nhu cầu nớc của cây còn phụ thuộc vào yếu tố nào? H: Nhiều nớc quá có tốt không? Bp? kết quả cân rau quả tơi, các nhóm khác nhận xét và bổ sung - Thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi. - -- Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung. - Độc lập trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung HS: Ghi vở KL: - Nớc rất cần cho sự sống của cây, thiếu nớc cây sẽ bị héo và có thể chết - Nhu cầu nớc của cây thay đổi theo loài cây, theo từng giai đoạn của cây và theo thời tiết Hoạt động 2: Tìm hiểu nhu cầu MK của cây Hoạt động của GV - Treo tranh 11.1, bảng số liệu và yêu cầu HS nghiên cứu SGK, làm việc độc lập trả lời câu hỏi sau TN 3 - Hớng dẫn HS thiết kế 1TN - Yêu cầu HS nghiên cứu tiếp SGK trả lời câu hỏi. GV: chốt -> Kết luận H: Muốn cây sinh trởng phát triển bình thờng ta phải làm gì? Hoạt động của HS -Quan sát bảng, tranh vẽ, độc lập nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận trả lời câu hỏi, HS khác nhận xét, bổ sung. - Thảo luận trình bày TN thiết kế theo yêu cầu cuả GV - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung - Nghiên cứu độc lập trả lời, HS khác nhận xét và bổ sung. KL: - Rễ cây chỉ hấp thụ đợc các loại MK hoà tan trong nớc. Trờng THCS Hà Nội, ngày tháng năm 2008 - MK giúp cây sinh trởng, phát triển và sinh sản. - Cây cần nhiều loại MK khác nhau( nhiều nhất là muối đạm, muối lân, muối kali) - Nhu cầu muối khoáng thay đổi theo từng loại cây, các gđ sống khác nhau trong chu kỳ sống của cây. KL: Đọc KL chung SGK 3. Kiểm tra , đánh giá H: Những gđ nào cây cần nhiều nớc và MK? H: Vì sao bộ rễ thờng ăn sâu lan rộng, có lợng rế con nhiều? H: Cây cần loại MK có giống nhau không? Vì sao? 4.Bài tập về nhà: - Trả lời câu hỏi SGK - Đọc trớc bài sau Tiết 12: Sự hút nớc và muối khoáng của rễ Trờng THCS Hà Nội, ngày tháng năm 2008 (tiếp theo) A.Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh đạt đợc những mục tiêu sau: 1. Kiến thức: - Thông qua quan sát , nghiên cứu kết quả thí nghiệm xác định đợc vai trò của nớc và các loại muối khoáng chính đối với cây. - Nêu đợc con đờng rễ cây hút nớc và muối khoáng hoà tan. - Trình bày đợc nhu cầu nớc và muối khoáng của cây phụ thuộc vào các điều kiện nào? - Tập thiết kế thí nghiệm đơn giản dựa trên mục đích SGK đã đề ra - Vận dụng kiến thức đã học để bớc đầu giải thích các hiện tợng trong tự nhiên. 2. Kỹ năng - Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, t duy, tổng hợp. - Rèn kỹ năng thực hành, hoạt động nhóm. 3. Thái độ - Có ý thức chăm sóc cây xanh nh tới cây, bổ sung các loại phân bón C. Đồ dùng dạy học GV: H11.1, H 11.2 Bảng 1 HS: Làm 2 thí nghiệm ở nhà. C. Hoạt động dạy và học 1. Kiểm tra bài cũ 2. Bài mới Hoạt động 1: Tìm hiểu con đ ờng rễ hút n ớc và MK hoà tan Hoạt động của GV - Treo tranh 11.2 và yêu cầu HS hoàn thành bài tập SGK. - Nhận xét, yêu cầu HS rút ra kết luận về con đờng rễ hút nớc và muối khoáng hoà tan. H:Bộ phận nào của rễ làm nhiêm vụ hút nớc và MK? H: Sự hút nớc và MK có tách rời nhau không? Vì sao? Hoạt động của HS - Quan sát, thảo luận hoàn thành bài tập SGK - Đại diện nhóm lên bảng điền vào tranh vẽ, nhóm khác nhận xét và bổ sung KL: - Rễ mang lông hút có chức năng hút nớc và MK Trờng THCS Hà Nội, ngày tháng năm 2008 - Nớc và MK hoà tan đợc lông hút hấp thụ chuyển qua vỏ -> mạch gỗ -> chuyển lên thân -> lá - Hoạt động 2: Tìm hiểu những điều kiện bên ngoài ảnh h ởng đến sự hút n ớc và muối khoáng của cây Hoạt động của GV - Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận trả lời câu hỏi SGK. - Phân tích, lấy một số VD chứng minh các điều kiện bên ngoài ảnh h- ởng đến sự hút nớc và muối khoáng của cây. Hoạt động của HS - Đọc thông tin SGK, thảo luận trả lời câu hỏi SGK. - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung. KL: Các yếu tố ảnh hởng đến sự hút nớc và MK của rễ: thời tiết, khí hậu, trạng thái khác nhau của đất KL chung: KL SGK 3. Kiểm tra, đánh giá H: Có bp gì bảo vệ cây vào những ngày nắng nóng, lạnh giá, đảm bảo cho cây đủ nớc và MK? 4. Bài tập về nhà - Trả lời câu hỏi SGK - Chuẩn bị mẫu vật: cà rốt, củ đậu, củ cải, đoạn trầu không, tơ hồng Tiết 13: biến dạng của rễ Trờng THCS Hà Nội, ngày tháng năm 2008 A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh đạt đợc những mục tiêu sau: 1. Kiến thức: - Nêu đợc đặc điểm chức năng từng loại rễ biến dạng. - Nhận biết đợc các dạng rễ biến dạng trong thực tế. - Liên hệ đợc thực tế về một số loại rễ biến dạng. 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, tổng hợp. - Rèn kỹ năng hoạt động nhóm. 3. Thái độ: - Có ý thức yêu và bảo vệ Thực vật. B. đồ dùng dạy học GV: Trang vẽ biến dạng của rễ. HS: Chuẩn bị một số dạng biến dạng ( rễ củ, rễ móc). C. Hoạt động dạy và học: 1. Kiểm tra bài cũ ?: Con đờng hút nớc và muối khoáng? Các yếu tố ảnh hởng? Có biện gì bảo vệ cây vào những ngày nắng nóng, ngập lụt, lạnh giá? 2. Bài mới: Hoạt động 1 : Nhận dạng các lọai rễ biến dạng Hoạt động của GV -Yêu cầu HS để mẫu vật lên bàn. - Treo tranh vẽ -> giới thiệu thế nào là biến dạng của rễ. H: Rễ biến dạng rồi còn thực hiện chức năng bút nớc và MK? - Yêu cầu các nhóm quan sát mẫu vật, thảo luận, trả lời câu hỏi H: Có mấy loaị rễ biến dạng? Xếp mẫu vật vào từng loại tơng ứng? Đọc tên? -Nhận xét -> kết luận -> 4 loại rễ biến dạng Hoạt động của HS - Các nhóm để mẫu vật lên bàn. - Suy nghĩ, trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung. - Quan sát hình vẽ SGK, mẫu vật, thảo luận, hoàn thành câu hỏ KL: 4 loại rễ biến dạng:- rễ củ Trờng THCS Hà Nội, ngày tháng năm 2008 - rễ móc - rễ thở - giác mút Hoạt động 2: Tìm hiểu đ 2 chức năng các loại rễ biến dạng Hoạt động của GV - Yêu cầu HS tiếp tục quan sát, tìm ra đặc điểm và chức năng từng loại rế biến dạng( hoàn thành bảng) - Nhận xét, kết luận Hoạt động của HS - Quan sát từng loại, thảo luận nhóm, tìm ra đặc điểm, chức năng từng loại rế biến dạng. - Quan sát, ghi bài vào vở. KL: Tên rễ biến dạng Ví dụ Đặc điểm Chức năng Rễ củ Sắn, cà rố, củ đậu Rễ phình to Chứa chất dự trữ, dùng khi cây ra hoa kết quả Rễ móc Trầu không, hồ tiêu Rễ phụ mọc ra từ mấu thân trên mặt đất Móc vào trụ bám giúp cây leo lên Rễ thở bụt mọc Rễ mọc ngợc lên mặt đất Lấy oxi cung cấp cho các phần rễ dới đất hô hấp Giác mút Tơ hồng, tầm gửi Rễ biến thành giác mút đâm vào thân(cành) cây khác Lấy chất dinh dỡng 3. KL chung: SGK 4. Kiểm tra đánh giá Trắc nghiệm Lựa chọn ý cột B sao cho phù hợp với cột A để đợc câu đúng Cột A(Các loại rễ biến dạng) Cột B(Chức năng) 1. Rễ củ a. giúp cây leo lên 2. Rễ móc b. Lấy thức ăn từ cây chủ 3. Rễ thở c. dực trữ chất dinh dỡng 4. Giác mút d. Lấy oxi giúp rễ hô hấp 5. Dặn dò - Trả lời câu hỏi SGK - Chuẩn bị cây nhỏ có đủ cành lá - Chuẩn bị TN cho bài cây dài ra do đâu. Trờng THCS Hà Nội, ngày tháng năm 2008 Chơng iii: Thân Tiết 14: cấu tạo ngoàI của thân A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh đạt đợc những mục tiêu sau: 1. Kiến thức: - Nêu đợc cấu tạo ngoài của thân gồm những bộ phận nào. - Nêu đợc vị trí của chồi ngọn và chồi nách. - So sánh đợc cấu tạo và hớng phát triển của chồi lá và chồi hoa. - Nhận dạng và phân biệt đợc các loại thân khác nhau. 2. Kỹ năng - Rèn kỹ năng quan sát, phân tích tổng hợp. - Rèn kỹ năng hoạt động nhóm. 3. Thái độ - Có ý thức vận dụng vào thực tế, yêu và bảo vệ Thực vật. - B. đồ dùng dạy học GV: Tranh vẽ cấu tạo ngoài thân, các dạng thân. HS: Cây có đủ cành lá, các dạng than. C. Hoạt động dạy và học: 1. Kiểm tra bài cũ. H: Trình bày đặc điểm, chức năng và ví dụ các loại rễ biến dạng? 2. Bài mới Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo ngoàicủa thân Hoạt động của GV -?:Thân làm nhiệm vụ gì? - Yêu cầu HS để mẫu vật lên bàn, quan sát đối chiếu hình vẽ SGK, thảo luận trả lời câu hỏi trong SGK. - Treo tranh H13.2 -> yêu cầu HS quan sát trả lời câu hỏi tiếp theo - Nhận xét, kết luận. Hoạt động của HS - Suy nghĩ và trả lời - Để mẫu vật lên bàn quan sát, đối chiếu hình vẽ SGK, thảo luận hoàn thành câu hỏi SGK. - Độc lập quan sát tranh vẽ, trả lời 2 câu hỏi tiếp theo, HS khác nhận xét, bổ sung + Giống: có chồi lá + Khác: ++Chồi hoa: mầm hoa + + Chồi lá : mô phân sinh ngọn Trờng THCS Hà Nội, ngày tháng năm 2008 KL: - Thân gồm: + Thân chính + Cành (thân phụ) + Chồi ngọn: đỉnh thân và cành. + Chồi nách: dọc thân và cành. - Có 2 loại chồi : + chồi lá: phát triển thành thân, cành mang lá + chồi hoa: phát triển thành cành mang hoa(hoa) Hoạt động 2: Tìm hiểu các loại thân Hoạt động GV - Treo tranh các dạng thân, yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận hoàn thành bảng SGK - Nhận xét, kết luận H: Có mấy dng thân? H: Thân leo khác thân bò ở đ 2 nào? Hoạt động HS - Quan sát tranh vẽ, thảo luận hoàn thành bảng - Suy nghĩ, trả lời KL: Có ba loại thân: - Thâb đứng: + Thân gỗ. + Thân cột. + Thân cỏ. - Thân leo: + Leo bằng thân quấn. + Leo bằng tua cuốn - Thân bò: 3. KL chung: hs đọc KL SGK 4. Kiểm tra đánh giá HS hoàn thành bài tập SGK 5. Dặn dò - Trả lời câu hỏi SGK - Lấy ví dụ 20 cây -> Kẻ bảng giống SGK hoàn thành - Mang TN đã làm Trờng THCS Hà Nội, ngày tháng năm 2008 Tiết 15: thân dàI ra do đâu? A.Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh đạt đợc những mục tiêu sau: 1. Kiến thức: - Nêu đợc thí nghiệm chứng minh thân dài ra do đâu. - Nêu đợc thân dài ra do đâu và giải thích đợc tại sao. - Nêu đợc ứng dụng của bấm ngọn tỉa cành trong sản xuất nông nghiệp. 2. Kỹ năng - Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp - Rèn kỹ năng hoạt động nhóm. 3. Thái độ - Có ý thức yêu và bảo vệ thực vật. - B. đồ dùng dạy học: GV: tranh vẽ H14.1. HS: thí nghiệm chứng minh thân dài ra do đâu. C. Hoạt động dạy và học: 1. Kiểm tra bài cũ ?: Thân gốm những bộ phận nào? Phân biệt chồi lá và chồi hoa? ?: Có mấy loại thân? Đ 2 mỗi loại? cho ví dụ? 2. Bài mới: Hoạt động 1: Tìm hiểu sự dài ra của thân Hoạt động của GV 1, Thí nghiệm - Yêu cầu các nhóm để thí nghiệm lên bàn, kiểm tra, nhận xét. - Yêu cầu một nhóm trình bày thí nghiệm - Yêu cầu HS thảo luận hoàn thành câu hói SGK - Nhận xét và kết luận H: Sự dài ra của các loại thân có giống nhau không? Thân nào dài ra nhanh? Cho ví dụ? Kết luận Hoạt động của HS - Để mẫu TN lên bàn - Một nhóm trình bày TN. - Thảo luận, hoàn thành câu hóiGK Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Suy nghĩ và trả lời. [...]... phân sinh ngọn - Các loại thân khác nhau, sự dài ra của thân không giống nhau Thân leo dài ra nhanh, thân gỗ dài ra chậm Hoạt động 2: Giải thích các hiện tợng thực tế Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin - Nghiên cứu thông tin, trả lời câu hỏi SGK, thảo luận, trả lời câu hỏi SGK - Nhận xét, kết luận H: Cơ sở khoa học của bấm ngọn tỉa - Độc lập suy nghĩ và trả lời, học sinh . trong nớc. Trờng THCS Hà Nội, ngày tháng năm 2008 - MK giúp cây sinh trởng, phát triển và sinh sản. - Cây cần nhiều loại MK khác nhau( nhiều nhất là muối. HS nghiên cứu tiếp SGK trả lời câu hỏi. GV: chốt -> Kết luận H: Muốn cây sinh trởng phát triển bình thờng ta phải làm gì? Hoạt động của HS -Quan sát
- Xem thêm -

Xem thêm: sinh 6,11-15, sinh 6,11-15, sinh 6,11-15