12 bài tập chương 6

2 515 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2016, 17:32

BÀI TẬP CHƯƠNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG - Định luật khúc xạ ánh sáng: n1sini = n2sinr - Góc lệch: D = i – r Chiết suất mơi trường: n = c/v c = 3.108 m/s: vận tốc ánh sáng; v: vận tốc ánh sáng mơi trường (m/s) HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ TỒN PHẦN Khi ánh sáng từ mơi trường có chiết suất n1 > n2 - Tìm igh: sinigh = n2/n1 suy igh - So sánh góc tới i với góc giới hạn igh + i ≥ igh xảy tượng phản xạ tồn phần + i < igh xảy tượng khúc xạ BÀI TẬP: Bài Cho chiết suất thủy tinh Tính góc khúc xạ tia sáng với góc tới 300khi tia sáng truyền từ thủy tinh vào khơng khí Bài Một chậu thủy tinh nằm ngang chứa lớp nước dày có chiết suất 4/3 Một tia sáng SI chiếu tới mặt nước với góc tới 450 Tính góc lệch tia khúc xạ tia tới Bài Một khối bán trụ có chiết suất n = 1,41 Một chùm tia sáng hẹp tới mặt phân cách khơng khí - bán trụ với góc tới 450 Tính góc lệch tia ló tia khúc xạ Bài Tia sáng từ thủy tinh có chiết suất sang nước có chiết suất Tính: a Góc khúc xạ góc tới 300 b Góc khúc xạ góc tới 700 Bài Chiếu tia sáng từ khơng khí vào khối thuỷ tinh chiết suất 1,52 Tính góc tới, biết góc khúc xạ 250 DS: 400 Bài Tia sáng từ thuỷ tinh n1 = 1,5 đến mặt phân cách với nước n2 =4/3 Xác định góc tới i để khơng có tia khúc xạ nước Bài Một khối bán trụ có chiết suất n = 1,41 đặt khơng khí Một chùm tia sáng hẹp tới mặt phân cách bán trụ - khơng khí với góc tới 600 Hiện tượng phản xạ tồn phần có xảy mặt phân cách? ĐS: 600 > 450 Bài Góc giới hạn thủy tinh nước 480, chiết suất nước 4/3 Tìm chiết suất thủy tinh biết thủy tinh chiết quang nước Bài Một tia sáng truyền từ khơng khí vào khối thủy tinh có chiết suất góc tới 600 Một phần ánh sáng bị phản xạ, phần bị khúc xạ Tính góc hợp tia phản xạ tia khúc xạ Bài 10 Một tia sáng từ mơi trường có chiết suất n đến mặt phân cách mơi trường với khơng khí với góc tới 33,70 Khi tia phản xạ khúc xạ vng góc Tính n Bài 11 Một tia sáng từ chất lỏng suốt có chiết suất n chưa biết sang khơng khí với góc tới hình vẽ Cho biết α = 600 , β = 30o a) Tính chiết suất n chất lỏng b) Tính góc α lớn để tia sáng khơng thể ló sang mơi trường khơng khí phía α S K β (n) Bài 12 Khi tia sáng từ mơi trường (1) sang mơi trường (2) với góc tới 70 góc khúc xạ 50 Khi góc tới 450 góc khúc xạ Bài 13: Một tia sáng từ khơng khí vào nước có chiết suất n = 4/3 góc tới i = 300 a Tính góc khúc xạ b Tính góc lệch D tạo tia khúc xạ tia tới Bai 14 Một tia sáng từ nước (n1 = 4/3) vào thủy tinh (n2 = 1,5) với góc tới 350 Tính góc khúc xạ ĐS : 30,60 Bài 15 Đối với ánh sáng đơn sắc, chiết suất tuyết đối nước 4/3, chiết suất tỉ đối thủy tinh nước 9/8 Cho biết vận tốc ánh sáng chân không c = 3.10 m/s Hãy tính vận tốc ánh sáng thủy tinh Trắc nghiệm Chiếu tia sáng đơn sắc từ khơng khí vào mơi trường có suất n, cho tia phản xạ vng góc với tia khúc xạ Khi góc tới i tính theo cơng thức 1 A sin i = n B sin i = C tan i = n D tan i = n n Trong tượng khúc xạ ánh sáng, so với góc tới góc khúc xạ A nhỏ B C lớn D nhỏ lớn Chiếu chùm tia sáng hẹp, song song từ mơi trường có chiết suất tới mặt phân cách với khơng khí, góc tới 470 mặt phân cách, tia sáng A truyền thẳng B bị khúc xạ C bị phản xạ D phần bị khúc xạ phần bị phản xạ Chiếu chùm tia sáng hẹp, song song từ mơi trường có chiết suất n tới mặt phân cách với khơng khí, góc tới 30 góc khúc xạ 45 Nếu tăng góc tới 60 A tia phản xạ hợp với mặt phân cách góc 30 C tia khúc xạ vng góc với tia phản xạ B góc khúc xạ 90 D khơng có tia phản xạ Tia sáng từ khơng khí vào chất lỏng suất với góc tới i = 45 góc khúc xạ r = 30 Góc giới hạn phản xạ tồn phần tia sáng từ chất lỏng khơng khí A 30 B 60 C 45 D 30 Chiếu tía sáng từ khơng khí vào mơi trường có chiết suất n = tia khúc xạ phản xạ vng góc với Giá trị góc tới A 35 B 60 D 48,5 C 45 Khi tia sáng truyền từ mơi trường suốt sang mơi trường suốt tia khúc xạ A lại gần pháp tuyến mơi trường chiết quang mơi trường B lại gần pháp tuyến mơi trường chiết quang mơi trường C xa pháp tuyến mơi trường chiết quang mơi trường D ln ln lại gần pháp tuyến Câu 121 Khi ánh sáng từ nước (n =4/3) sang khơng khí, góc giới hạn phản xạ tồn phần có giá trị , A i gh = 48 35 , B i gh = 41 24 Trong tượng khúc xạ ánh sáng A góc khúc xạ ln bé góc tới C góc khúc xạ tỷ lệ thuận với góc tới , C i gh = 62 44 , D i gh = 38 26 B góc khúc xạ ln lớn góc tới D góc tới tăng dần góc khúc xạ tăng dần Chiếu chùm tia sáng song song khơng khí tới mặt nước (n =4/3) với góc tới 45 Góc hợp tia khúc xạ tia tới A D = 70 32 , B D = 12 58 , C D = 25 32 , D D = 45 10 Chiếu chùm tia sáng song song khơng khí tới mặt nước (n =4/3) với góc tới 30 Góc hợp tia khúc xạ tia tới A D = 22 012 , B D = 58 , C D = 410 48 , D D = 12 59 , 11 Tia sáng từ thuỷ tinh (n1 = 1,5) đến mặt phân cách với nước (n2 = 4/3) Điều kiện góc tới i để khơng có tia khúc xạ nước là: A i ≥ 62044’ B i < 62044’ C i < 41048’ D i < 48035’
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 bài tập chương 6 , 12 bài tập chương 6 , 12 bài tập chương 6