Tiết 61 Đại số 9 Luyện tập

10 736 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2013, 01:25

Nhiệt liệt chào mừng Nhiệt liệt chào mừng Quý vị đại biểu, các thầy Quý vị đại biểu, các thầy cô giáo về dự giờ học tốt cô giáo về dự giờ học tốt PHềNG GIO DC HUYN VNH BO - TRNG THCS tân hưng Tit 61 Tit 61 : Luyn tp : Luyn tp Gv: Gv: Phạm thị Phú Phạm thị Phú NGI THC HIN MễN: I S 9 Thứ 4, ngày 16 tháng 4 năm 2008 Kiểm tra bài cũ 1,Thế nào là phương trình trùng phương? Nêu các bước giải phương trình trùng phương ax 4 + bx 2 + c = 0 (a≠0) ? 2, Nêu các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu? 3, Giải phương trình tích dạng A.B.C = 0 như thế nào? Các bước giải phương trình trùng phương: ax 4 + bx 2 + c = 0 (a≠0) B 1 : Đặt x 2 = t ( t ≥ 0 ) B 2 : giải pt at 2 + bt + c = 0 B 3 : So sánh t víi 0, nÕu t ≥ 0, thay t vào x 2 = t để tìm x. Các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu B 1 : Tìm ĐKXĐ B 2 : Quy đồng và khử mẫu thức hai vế. B 3 : Giải phương trình vừa nhận được B 4 : So sánh với điều kiện để kết luận nghiệm Giải phương trình tích dạng A.B.C = 0 A.B.C = 0 0 0 0 A B C =   =   =  ⇔ Thứ 2, ngày 14 tháng 4 năm 2008 Các bước giải phương trình trùng phương: Các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu Giải phương trình tích dạng A.B.C = 0 ax 4 + bx 2 + c = 0 (a≠0) B 1 : Đặt x 2 = t ( t ≥ 0 ) B 2 : giải at 2 + bt + c = 0 B 3 : So sánh t víi 0, nÕu t ≥ 0 thay t vào x 2 = t để tìm x. B 1 : Tìm ĐKXĐ B 2 : Quy đồng và khử mẫu thức hai vế. B 3 : Giải phương trình vừa nhận được B 4 : So sánh với điều kiện để kết luận nghiệm A.B.C = 0 0 0 0 A B C =   =   =  ⇔ Kiến thức cần nhớ Thứ 2, ngày 14 tháng 4 năm 2008 Tiết 61: LUYỆN TẬP Bài 1: Giải các phương trình trùng phương: Các bước giải phương trình trùng phương: ax 4 + bx 2 + c = 0 (a≠0) B 1 : Đặt x 2 = t ( t ≥ 0 ) B 2 : giải at 2 + bt + c = 0 B 3 : So sánh t víi 0, nÕu t ≥ 0 thay t vào x 2 = t để tìm x. b, 5x 4 + 2x 2 - 16 = 10 - x 2 ⇒ 6x 4 + 2x 2 -26 = 0 Đặt x 2 = t (t≥0) (*) ⇒ 3x 4 + x 2 - 13 = 0 ∆ = 1 2 - 4.3.(-13) = 157 >0 ⇒ 3t 2 + t - 13 = 0 t 1 = t 2 = 1 157 6 − + 1 157 6 − − (thoả mãn *) < 0 (loại) ⇒ x 2 = 1 157 6 − + 1 157 6 − + Vậy phương trình có hai nghiệm x = ± a, 9x 4 - 10x 2 + 1 = 0 (1) Đặt x 2 = t (t≥0) (*) ⇒ 9t 2 - 10t +1 = 0 (2) (a = 9, b = -10, c = 1) Ta có: a + b + c = 0 PT (2) có 2 nghiệm t 1 =1(t/m*) và t 2 = 1 9 (t/m*) + với t 1 = 1 ⇒ x = ±1 + với t 2 = 1 9 ⇒ x = ± 1 3 Vậy phương trình (1) có bốn nghiệm: x = ±1, ± 1 3 Thứ 2, ngày 14 tháng 4 năm 2008 Tiết 61: LUYỆN TẬP Bạn TÊn giải phương trình sau: 2 2 3 6 1 3 9 x x x x − + = − − 2 1( 3) 3 6 ( 3)( 3) ( 3)( 3) x x x x x x x + − + = − + − + x 2 - 3x + 6 = x + 3 x 2 - 4x + 3 = 0 ta có a + b +c = 1 - 4 + 3 = 0 Phương trình có hai nghiệm là: x 1 = 1 x 2 = 3 3 1 c a = = (a= 1; b= -4; c=3) ⇔ ⇔ ⇔ Nhận xét về lời giải của bạn TÊn Giải lại: 2 2 3 6 1 3 9 x x x x − + = − − 2 1( 3) 3 6 ( 3)( 3) ( 3)( 3) x x x x x x x + − + = − + − + x 2 - 3x + 6 = x + 3 x 2 - 4x + 3 = 0 ta có a + b +c = 1 - 4 + 3 = 0 Phương trình có một nghiệm là: x=1 x 1 = 1 thoả mãn (*) x 2 = 3 3 1 c a = = (a= 1; b= -4; c=3) ⇔ ⇔ ⇔    Điều kiện xác định: x ≠ ±3 (*) (1) (1) ⇔ (loại) × Thiếu điều kiện xác định Thứ 2, ngày 14 tháng 4 năm 2008 Tiết 61: LUYỆN TẬP Các bước giải phương trình trùng phương: ax 4 + bx 2 + c = 0 (a≠0) B 1 : Đặt x 2 = t ( t ≥ 0 ) B 2 : Giải at 2 + bt + c = 0 B 3 : So sánh với điều kiện, thay t vào x 2 = t để tìm x. Các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu B 1 : Tìm ĐKXĐ B 2 : Quy đồng và khử mẫu thức hai vế. B 3 : Giải phương trình vừa nhận được B 4 : So sánh với điều kiện để kết luận nghiệm Bài 2: Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu: a, 14 1 1 2 3 9 x x = − − − Điều kiện: x ≠ ±3 (*) 2 2 2 2 14 9 3 9 9 9 x x x x x − + = + − − − ⇔ ⇔ 14 = x 2 - 9 + x + 3 ⇔ x 2 + x - 20 = 0 ∆ = 1 2 - 4.1.(-20) = 81 > 0    x 1 = 1 81 2 − + 1 81 2 − − x 2 = = 4 = -5 ⇔ (t/m*) (t/m*) Vậy phương trình có hai nghiệm x = 4 và x = -5. b, 2 2 8 1 ( 1)( 4) x x x x x x − + = + + − Điều kiện: x ≠ -1, x ≠ 4 (*) ⇔ 2 2 ( 4) 8 ( 1)( 4) ( 1)( 4) x x x x x x x x − − + = + − + − ⇔ 2x 2 - 8x = x 2 - x + 8 ⇔ x 2 - 7x - 8 = 0 ∆ = 7 2 - 4.1.(-8) = 81 > 0    x 1 = 7 81 2 + x 2 = = 8 = -1 ⇔ (t/m*) (loại) Vậy phương trình có một nghiệm x = 8 7 81 2 − Thứ 2, ngày 14 tháng 4 năm 2008 Tiết 61: LUYỆN TẬP Các bước giải phương trình trùng phương: ax 4 + bx 2 + c = 0 (a≠0) B 1 : Đặt x 2 = t ( t ≥ 0 ) B 2 : Giải at 2 + bt + c = 0 B 3 : So sánh với điều kiện, thay t vào x 2 = t để tìm x. Giải phương trình tích dạng A.B.C = 0 A.B.C = 0 0 0 0 A B C =   =   =  ⇔ Bài 3: Giải phương trình: a, x 3 + 3x 2 - 2x - 6 = 0 ⇔ x 2 (x + 3) -2(x + 3) = 0 ⇔ (x + 3)(x 2 - 2) = 0    ⇔ x +3 = 0 x 2 -2 = 0 x 1 = -3 ⇔    x 1 = x 1 = - 2 2 Vậy phương trình có ba nghiệm: x = -3, ,- 2 2 b, (x 2 +2x-5) 2 = (x 2 -x+5) 2 ⇔(x 2 +2x-5) 2 -(x 2 -x+5) 2 = 0 ⇔ ((x 2 +2x-5)+(x 2 -x+5)). ((x 2 +2x-5)-(x 2 -x+5)) = 0 ⇔ (2x 2 + x)(3x-10) = 0    ⇔ 2x 2 +x = 0 3x-10 = 0    ⇔ x(2x+1)=0 3x-10 = 0    ⇔ x = - 1 2 x = 0 x = 10 3 Vậy phương trình có ba 1 2 nghiệm x = - ; 0; 10 3 Thứ 2, ngày 14 tháng 4 năm 2008 Tiết 61: LUYỆN TẬP Bài 4: Giải các phương trình: a, (x -3) 2 + (x+4) 2 = 23-3x b, ( 7) 4 1 3 2 3 x x x x − − − = − c, 5 7x x x− = + (Đặt t = ) x Thứ 2, ngày 14 tháng 4 năm 2008 Tiết 61: LUYỆN TẬP Bài 1: Giải các phương trình trùng phương: Các bước giải phương trình trùng phương: ax 4 + bx 2 + c = 0 (a≠0) B 1 : Đặt x 2 = t ( t ≥ 0 ) B 2 : giải at 2 + bt + c = 0 B 3 : So sánh với điều kiện, thay t vào x 2 = t để tìm x. Các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu B 1 : Tìm ĐKXĐ B 2 : Quy đồng và khử mẫu thức hai vế. B 3 : Giải phương trình vừa nhận được B 4 : So sánh với điều kiện để kết luận nghiệm Giải phương trình tích dạng A.B.C = 0 0 0 0 A B C        = = = ⇔ Bài 2: Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu: Bài 3: Giải phương trình tích: Hướng dẫn về nhà: + Học các cách giải phương trình trùng phương, phương trình có chứa ẩn ở mẫu, phương trình đưa về dạng tích. + Làm bài tập 37, 38, 39, 40 SGK trang 56 Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh. . chứa ẩn ở mẫu: a, 14 1 1 2 3 9 x x = − − − Điều kiện: x ≠ ±3 (*) 2 2 2 2 14 9 3 9 9 9 x x x x x − + = + − − − ⇔ ⇔ 14 = x 2 - 9 + x + 3 ⇔ x 2 + x - 20 = 0. 1 9 (t/m*) + với t 1 = 1 ⇒ x = ±1 + với t 2 = 1 9 ⇒ x = ± 1 3 Vậy phương trình (1) có bốn nghiệm: x = ±1, ± 1 3 Thứ 2, ngày 14 tháng 4 năm 2008 Tiết 61:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 61 Đại số 9 Luyện tập, Tiết 61 Đại số 9 Luyện tập, Tiết 61 Đại số 9 Luyện tập