Thực trạng chính sách công tác đãi ngộ nguồn nhân lực của công ty TNHH Thương mại FPT

44 931 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2016, 21:55

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANLỜI CẢM ƠNDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTMỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài.12. Đối tượng nghiên cứu.13. Phạm vi nghiên cứu14. Phương pháp nghiên cứu.25. Ý nghĩa báo cáo.26. Bố cục của báo cáo2 CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI FPT21.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH thương mại FPT31.2. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức.41.2.1 Chức năng, nhiệm vụ.41.2.2 Cơ cấu tổ chức51.2 Cơ cấu tổ chức của bộ phận quản trị nhân sự công ty TNHH thương mại FPT.61.2.1 Cơ cấu tổ chức của bộ phận quản trị nhân sự.61.2.2 Chức năng nhiệm vụ của bộ phận quản trị nhân sự7CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI FPT92.1 Cơ sở lí luận.92.1.1 Những nội dung cơ bản về đãi ngộ nguồn nhân lực.92.1.2Các hình thức đãi ngộ nhân sự.112.1.3 Đãi ngộ tài chính112.1.4 Đãi ngộ phi tài chính.152.2 Thực trạng chính sách đãi ngộ nguồn nhân lực của Công ty TNHH thương mại FPT.192.2.1 Thực trạng các chính sách đãi ngộ tài chính của công ty TNHH thương mại FPT.192.2.2 Thực trạng các chính sách đãi ngộ phi tài chính.272.3 Đánh giá chung về chính sách đãi ngộ của công ty TNHH thương mại FPT302.3.1 Những thành công đã đạt được302.3.2 Những hạn chế còn tồn tại31CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI FPT323.1 Phương hướng phát triển của Công ty TNHH Thương mại FPT323.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ.333.2.1 Đãi ngộ tài chính333.2.2 Đãi ngộ phi tài chính34KẾT LUẬN37TÀI LIỆU THAM KHẢO38 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đề tài: “Thực trạng sách công tác đãi ngộ nguồn nhân lực công ty TNHH Thương mại FPT ” công trình nghiên cứu riêng em hướng dẫn tận tình anh chị Ban Nhân Công ty TNHH Thương mại FPT Các thông tin số liệu, kết nghiên cứu đề tài trung thực, chưa công bố đề tài trước Kí tên ( Kí ghi rõ tên) Ngọc Nguyễn Thị Bích Ngọc LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tập lớn với đề tài: “Thực trạng sách công tác đãi ngộ nguồn nhân lực công ty TNHH Thương mại FPT”, em nhận giúp đỡ hướng dẫn tận tình của anh chị Ban Nhân Công ty TNHH Thương mại FPT Em xin trân trọng cảm ơn anh chị phận nhân công ty FPT TNHH Thương mại FTP tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành báo cáo kiến tập Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu .1 Phương pháp nghiên cứu .2 Ý nghĩa báo cáo Bố cục báo cáo Chương Khái quát Công ty TNHH Thương mại FPT Chương Cơ sở lý luận thực trạng sách đãi ngộ nguồn nhân lực Công ty TNHH Thương mại FPT Chương Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân Công ty TNHH Thương mại FPT CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI FPT 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH thương mại FPT 1.2 Chức nhiệm vụ cấu tổ chức 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ 1.2.2 Cơ cấu tổ chức 1.2 Cơ cấu tổ chức phận quản trị nhân công ty TNHH thương mại FPT 1.2.1 Cơ cấu tổ chức phận quản trị nhân 1.2.2 Chức nhiệm vụ phận quản trị nhân .7 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH .9 ĐÃI NGỘ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI FPT .9 2.1 Cơ sở lí luận 2.1.1 Những nội dung đãi ngộ nguồn nhân lực .9 2.1.2Các hình thức đãi ngộ nhân 11 2.1.3 Đãi ngộ tài 11 2.1.4 Đãi ngộ phi tài 15 2.2 Thực trạng sách đãi ngộ nguồn nhân lực Công ty TNHH thương mại FPT .19 2.2.1 Thực trạng sách đãi ngộ tài công ty TNHH thương mại FPT .19 2.2.2 Thực trạng sách đãi ngộ phi tài 27 2.3 Đánh giá chung sách đãi ngộ công ty TNHH thương mại FPT 30 2.3.1 Những thành công đạt .30 2.3.2 Những hạn chế tồn 31 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI FPT .31 3.1 Phương hướng phát triển Công ty TNHH Thương mại FPT 31 3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ 33 3.2.1 Đãi ngộ tài 33 3.2.2 Đãi ngộ phi tài 34 KẾT LUẬN 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt CBNV QLCB PTNNL FTG Tên cụm từ viêt tắt Cán nhân viên Quản lý cán Phát triển nguồn nhân lực FPT Trading MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Con người nguồn lực quan trọng xã hội Nguồn nhân lực yếu tố hàng đầu cho doanh nghiệp phát triển Chỉ có người sáng tạo hàng hóa, dịch vụ kiểm tra trình sản xuất, kinh doanh Một công ty, tổ chức giới dù có nhiều vốn, nhiều máy móc chất lượng cao, nguyên nhiên liệu phong phú dồi người tài nguồn lực vô nghĩa Trong xu hội nhập cạnh tranh ngày cao động lực phát triển phải mạnh, doanh nghiệp phải tự làm để phù hợp với môi trường Cách để không bị nhấn chìm doanh nghiệp làm khác biệt theo hướng tích cực Muốn cần phải có đôi ngũ nhân viên động sáng tạo, chất lượng, nhiệt tình với công việc trun thành với tổ chức Có nguồn nhân lực mạnh mẽ mong muốn doanh nghiệp nên cạnh tranh nhân tài công ty ngày gay gắt Để nhân viên gắn bó lâu dài với doanh nghiệp cần làm cho họ yêu doanh nghiệp muốn cống hiến cho doanh nghiệp cách tốt thông Qua sách đãi ngộ Một sách đãi ngộ tốt giúp cho người lao động đảm bảo sống, thỏa mãn nhu cầu cá nhân, vấn đề cốt lõi để người lao động tập trung vào công việc Thấy tầm quan trọng vấn đề nên em định cho đề tài cho báo cáo kiến tập Đối tượng nghiên cứu Chính sách đãi ngộ nguồn nhân lực công ty TNHH Thương mại FPT Phạm vi nghiên cứu Thời gian: từ năm 2010 đến Không gian: Công ty TNHH Thương Mại FPT Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập thông tin trực tiếp: quan sát - Phương pháp thu thập thông tin gián tiếp: phân tích tổng hợp số liệu + Nghiên cứu tài liệu, tư liệu tham khảo + Nguồn từ mạng internet Ý nghĩa báo cáo Đề tài góp phần hoàn thiện, nâng cao hiệu sách đãi ngộ cho Công ty TNHH Thương Mại FPT Cơ sở cho doanh nghiệp kiện toàn công tác đãi ngộ Kết đạt đề tài sử dụng làm tài liệu tham khảo cho nhà quản trị nhân lực doanh nghiệp Bố cục báo cáo Ngoài phần mở đầu, kết thúc danh mục tài liệu tham khảo, đề tài chia làm chương sau: Chương Khái quát Công ty TNHH Thương mại FPT Chương Cơ sở lý luận thực trạng sách đãi ngộ nguồn nhân lực Công ty TNHH Thương mại FPT Chương Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân Công ty TNHH Thương mại FPT CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI FPT 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH thương mại FPT Từ thị trường công nghệ Việt Nam chập chững bước (khoảng đầu thập kỷ 90), FPT thương hiệu hàng đầu hoạt động cung cấp thiết bị giải pháp kèm Vào thời điểm đó, mảng kinh doanh thiết bị công nghệ FPT hoạt động hình thức Trung tâm phân phối năm sau quy hoạch thành công ty thành viên trực thuộc FPT FPT Distribution, FPT Mobile FPT Retail Ngày 13/5/2009, nằm định hướng chung tập đoàn tối ưu hoá nguồn lực gia tăng hiệu kinh doanh, công ty thành viên nói hợp thành Công ty TNHH Thương mại FPT (FPT Trading) Từ đây, hoạt động sản xuất phân phối thiết bị công nghệ FPT thức bước sang trang với tiềm trở thành nhà phân phối số Việt Nam với trụ sở đặt tỉnh thành lớn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ chi nhánh nhiều tỉnh thành khác nước Sau thành lập, FPT Trading thực tái cấu lại đơn vị thành viên gồm có công ty TNHH Trung tâm phân phối là: - Công ty Phân phối FPT (sản phẩm công nghệ thông tin) - Công ty Phân phối sản phẩm Viễn thông FPT (sản phẩm Nokia Vertu) - Công ty Sản phẩm công nghệ FPT (sản phẩm điện thoại máy tính bảng FPT, sản xuất máy tính thương hiệu Elead) - Công ty bán lẻ FPT (chuỗi cửa hàng bán lẻ FPT shop) - Trung tâm Phân phối sản phẩm điện tử (sản phẩm điện thoại Lenovo) Năm 2013, Công ty bán lẻ FPT tách khỏi FPT Trading theo định hướng tái cấu hoạt động kinh doanh tập đoàn Từ đây, FPT Trading lại ngành nghề kinh doanh cốt lõi sản xuất phân phối sản phẩm công nghệ thông tin viễn thông Trải qua năm hoạt động mô hình mới, nhờ phát huy tốt truyền thống 20 năm kinh nghiệm lĩnh vực phân phối, FPT Trading hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh số Đồng thời, FPT Trading liên tục mở rộng mạng lưới đại lý toàn quốc, đưa thêm nhiều sản phẩm công nghệ thương hiệu tiếng giới Việt Nam đặc biệt mở rộng hoạt động kinh doanh sang nước khu vực Căm pu chia, Myanmar, Nigeria,… Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Zodiac, phố Duy Tân, Phường Dịch vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 04.7300 6666 Email: fpt_trading@fpt.com.vn 1.2 Chức nhiệm vụ cấu tổ chức 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ Công ty TNHH thương mại FPT có chức phân phối sản phẩm công nghệ độc quyền truyền thống đại gia công nghệ từ nhiều năm như: - Nhóm máy tính, máy chủ: Asus, Acer, Apple, Dell, HP, IBM, Lenovo,… - Nhóm phần mềm thiết bị mạng: Cisco, Linksys, Microsoft, Oracle, Sonicwall, Symantec, … - Nhóm linh kiện: Foxconn, Kingston, Logitech, MSI, Intel, Sandisk, Seagate, Transcend,… - Nhóm điện thoại máy tính bảng: Acer, Apple (iPhone), Asus (Zenfone), Lenovo, Nokia, Vertu,… Lĩnh vực sản xuất phân phối sản phẩm công nghệ thương hiệu FPT 2.2.1.4 Thực trạng đãi ngộ qua phúc lợi Nhân viên công ty hám sức khỏe định kỳ: năm lần Nhân viên hưởng FPT Care: Là chế độ phúc lợi mà FPT dành riêng cho cán nhân viên Nếu có chuyến công tác có bảo hiểm công tác nước Để giúp nhân viên giải tỏa áp lực công việc công ty có chế độ nghỉ mát hàng năm: Hằng năm tổ chức lần, lần kéo dài 03 ngày (có thể nhận tiền mặt hay tổ chức chung theo công ty) Ngoài có hoạt động phát triển thân, hoạt động văn hóa tinh thần, chăm lo gia đình như: đào tạo, hoạt động công đoàn, hoạt động tổng hội, hội phụ nữ Ở vị trí lễ tân, công nhân lắp ráp máy tính, bảo vệ, tạp vụ có trợ cấp đồng phục Nếu chuyển địa điểm làm việc nhân viên hưởng trợ cấp chuyển vùng: dành cho cán nhân viên phải chuyển nơi định cư từ vùng sang vùng khác theo yêu cầu công việc Công ty hỗ trợ trợ giá mua hàng/sử dụng dịch vụ Công ty 24 Bảng 2.2 Phúc lợi đặc thù Chính sách Đối tượng + Đã ký hợp đồng lao động thức + Vị trí công việc cần Tiêu chuẩn - Cán từ Level trở xuống: Hỗ trợ Ghi Trong thời gian 03 năm, lý 6.300.000đ/lần sử dụng Notebook thay phải lý Hỗ trợ mua - Cán Level 3: Hỗ trợ cho máy tính để bàn HD lao động với notebook 8.400.000đ/lần + Chỉ áp dụng cho công ty nhân (FTG) - Cán Level 4: Hỗ trợ sản phẩm máy tính viên phải hoàn trả 10.500.000đ/lần Notebook Công lại phần khấu hao - Cán từ Level trở lên: ty thành viên FTG chưa sử dụng hết Hỗ trợ 21.000.000đ/lần phân phối Hỗ trợ mua ĐTDĐ CBNV ký hợp đồng - máy/năm/người Fmobile lao động - Giá cost (FTP) *Bảo hiểm nhà nước Bảng 2.3 Bảo hiểm nhà nước Loại Tổng Công ty đóng NLĐ đóng BHXH 26% 18% 8% BHYT 4.5% 3% 1.5% BHTN 2% 1% 1% Tổng 32.5% 22% 10.5% *Bảo hiểm care Cán nhân viên ký hợp đồng lao động thức với Công ty 25 hưởng quyền lợi theo chương trình bảo hiểm tai nạn sức khỏe FPT care Công ty Chính sách thể quan tâm tạo gắn bó lâu dài Công ty người lao động Mức mua bảo hiểm FPT Care tính theo cấp cán Quyền lợi bảo hiểm tăng giảm theo điều chỉnh cấp cán nhân viên Với FPT Care, cán nhân viên toán chi phí thực tế gặp phải vấn đề sức khỏe tai nạn theo quyền lợi chương trình tương ứng với cấp cán Được trợ cấp cho ngày nằm viện ốm đau, tai nạn, thai sản bồi thường không may bị tử vong tai nạn lý sức khỏe Ngoài ra, cán nhân viên mua bảo hiểm FPT Care cho người thân với mức giá ưu đãi so với thị trường Bảng 2.4 Quyền lợi FTP Care QUYỀN LỢI CẤP & BẢO HIỂM I BẢO HIỂM TAI NẠN - Tử vong 95.000.000 Thương tật vĩnh VND viễn CẤP CẤP CẤP 133.000.000 190.000.000 570.000.000 VND VND VND 627.000 VND/ -Thương tật toàn Trả tạm thời (Tối 104.500/ngày đa tháng) nghỉ điều trị Trả Trả ngày, tối đa 148.200/ngày 209.000/ngày 114.000.000 nghỉ điều trị nghỉ điều trị VNĐ/ năm - Chi phí y tế bao Trả chi phí thực Trả chi phí thực Trả chi phí thực gồm dịch vụ tế, tối đa tế, tối đa tế, tối đa VND xe cứu thương 57.000.000VND57.000.000VND57.000.000VND II BẢO HIỂM SỨC KHỎE 26 Trả toàn A TỬ VONG/THƯƠNG TẬT DO ỐM BỆNH, THAI SẢN Giới hạn bảo 19.000.000 57.000.000 95.000.000 190.000.000 hiểm/người/năm VND VND B CHI PHÍ Y TẾ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ Giới hạn bảo 57.000.000 57.000.000 VND VND ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ Giới hạn bảo 2.500.000 5.700.000 VND hiểm/người/năm VND VND VND 95.000.000 1.900.000.000 VND VND 10.500.000 57.000.000 VND VND hiểm/người/năm 2.2.2 Thực trạng sách đãi ngộ phi tài 2.2.2.1 Thực trạng đãi ngộ thông qua công việc Định kỳ năm, nhân viên làm đánh giá công việc để xem xét lại việc làm tốt cần phát huy việc cần phải cải thiện để hoàn thành công việc tốt Căn để đề xuất khen thưởng định kỳ/ thuyên chuyển sang vị trí mới/ đánh giá nội bộ phận Về thuyên chuyển: -Theo nguyện vọng cá nhân: nhân viên thấy công việc không phù hợp với sở trường xin thuyên chuyển sang công việc khác -Theo điều động lãnh đạo đơn vị: phận thiếu nhân viên thuyên chuyển người khác vào lấp chỗ trống để đảm bảo hoạt động diễn bình thường Về bổ nhiệm: -Do lực: tùy thuộc vào ăng lực người đê bổ nhiệm làm công việc tích hợp với khả -Do thay đổi mô hình tổ chức: thay đổi mô hình tổ chức có thay đổi nhân Điều cần thiết để để máy vận hành tốt 27 -Miễn nhiệm: -Do lực: lực không đủ, không hoàn thành nhiệm vụ hay không phù hợp với công việc bị miễn nhiệm -Do thay đổi mô hình tổ chức: thay đổi mô hình tổ chức việc miễn nhiệm nhân viên không đủ khả tiếp tục công việc hoàn toàn 2.2.2.2 Thực trạng đãi ngộ thông qua môi trường làm việc Nhiều người muốn tiếp tục FTG môi trường làm việc Mức gắn kết người FTG tăng “Môi trường động, chuyên nghiệp thân thiện” lý đề cập nhiều phần trả lời Thêm vào đó, môi trường dân chủ yếu tố có sức hút người lao động Nhiều ý kiến cho rằng, làm việc FTG thoải mái, không gò bó tự sáng tạo Người lao động gắn bó với FTG công ty có môi trường làm việc tốt Sếp hòa đồng với nhân viên Mọi người tự thể ý kiến cá nhân, không phân biệt cấp trên, cấp Liên quan đến chuyên môn, nhiều người đồng thuận họ gắn bó với FTG có công việc phù hợp với lực, chuyên môn, giúp thân động phát huy khả năng, sở trường Ngày 5/3/2015, FTG vinh dự nhận giải thưởng nơi làm việc tốt Việt Nam năm 2014, nhóm ngành Bán sỉ/bán lẻ/thương mại Công ty hàng đầu nhận diện thương hiệu nhà tuyển dụng Anphabe tổ chức nghiên cứu thị trường Nielsen phối hợp thực Kết đánh giá lấy liệu khảo sát 15,578 đáp viên đến từ 500 công ty với 24 nhóm ngành nghề khác Trong top 100 doanh nghiệp bình chọn, FTG xuất sắc đứng thứ 1, xếp số tên tuổi lớn PNJ, Big C, Thế giới di động, Sharp Electronics, … Với số lượng nhân lên tới gần 1300 người, FTG trì 28 tốt hoạt động chăm sóc đời sống tinh thần cho cán nhân viên Các kiện nội kỷ niệm ngày thành lập công ty, tham gia kiện chung tập đoàn, hoạt động thiện nguyện thu hút đông người tham gia FPT Trading đơn vị có sưu tập giải thưởng văn nghệ thể thao phong phú tập đoàn FPT 2.2.2.3 Thực trạng đãi ngộ thông qua đào tạo phát triển FTG có sách tạo điều kiện hội, môi trường chế độ cho cán nhân viên tiềm Một loạt sách phục vụ cho việc thăng tiến cán nhân viên tiềm ban hành như: sách quy hoạch cán nguồn (cán cốt cán); sách giảm, tiến tới bỏ hẳn kiêm nhiệm nhiều vị trí cán lãnh đạo, tạo hội cho cán lớp dưới; sách luân chuyển cán lãnh đạo; sách bổ nhiệm, miễn nhiệm công minh bạch Bên cạnh đó, FTG có sách để phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng đãi ngộ xứng đáng người có tài -Với nhân viên : 100% nhân viên tham gia khóa học đào tạo định hướng nhằm bước đầu làm quen với công việc hiểu thêm giá trị cốt lõi FTG; - Đào tạo cán công nghệ: công ty thường xuyên tổ chức đào tạo cập nhật xu hướng công nghệ mới, đào tạo thi chứng hãng công nghệ hàng đầu để đội ngũ công nghệ nâng cao trình độ khả sáng tạo; - Đào tạo, bồi dưỡng kỹ chuyên môn: định kỳ hàng năm, nhân viên đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu công việc; - Đào tạo lực lượng cán kế cận: ưu tiên nguồn lực để đào tạo cán nòng cốt trở thành lực lượng quản lý, lãnh đạo kế cận, phục vụ nhu cầu phát triển dài hạn Tập đoàn 29 2.3 Đánh giá chung sách đãi ngộ công ty TNHH thương mại FPT 2.3.1 Những thành công đạt Công ty quan tâm đến đời sống tinh thần người lao động Công ty phân công công việc cách hợp lý, phù hợp với người lao động Khi làm việc nhân viên quan tâm, coi trọng cán quản lý phòng ban nên làm việc cách hăng say Hoàn thành tốt công việc, nhân viên lời khen ngợi cấp Ngoài ra, môi trường làm việc nhân viên Ban lãnh đạo Công ty quan tâm, xây dựng đáp ứng nhu cầu cần thiết nhân viên Đó tổng thể hài hoà yếu tố: quan hệ cấp trên- cấp thân thiết, quan hệ đồng nghiệp chan hoà hợp tác, điều kiện làm việc thoải mái, sử dụng thời gian linh hoạt chủ động Ngoài công ty thực số khoản trợ cấp tự nguyện khác : trợ cấp lại, công tác… cán quản lý Về phúc lợi: đảm bảo phúc lợi cần thiết cho người lao động Công ty linh hoạt việc áp dụng hình thức trả lương cho người lao động Gắn việc trả lương với hiệu lao động kết kinh doanh công ty Vì mà khắc phục nhược điểm hình thức trả lương trước Chính sách đãi ngộ FTG hội tụ đầy đủ yếu tố vật chất tinh thần cho người lao động Đây sách tổng hòa hướng đến mặt nhân viên Một sách đãi ngộ hay mà nhiều doanh nghiệp cần tham khảo Dù sách đãi ngộ tài hay phi tài FTG luôn coi người đích hướng đến hàng đầu Luôn coi thỏa mãn nhu cầu đời sống cho nhân viên mục tiêu số sách đãi ngộ doanh nghiệp Đây mục tiêu đãi ngộ nhân văn tập đoàn FTG mà không 30 phải tập đoàn làm cho nhân viên tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn khủng hoảng Chế độ tiền lương FTG nói cao Điều góp phần quan trọng việc giữ chân nhân viên làm việc FPT Thu nhập bình quân nhân viên FTG niềm mong muốn nhiều người FTG doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, doanh nghiệp mà người lao động muốn làm việc tiền lương hậu hĩnh 2.3.2 Những hạn chế tồn Bên cạnh mặt tích cực số hạn chế: Sự khuyến khích, động viên, khen thưởng áp lực công việc ngày nhiều Tuy rằng, FTG có nhiều sách động viên khen thưởng như: Tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp,… trước áp lực công việc ngày nhiều, nhu cầu công việc đòi hỏi lượng chất xám ngày cao khen thưởng chưa đủ để nhân viên cố gắng cống hiến CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI FPT 3.1 Phương hướng phát triển Công ty TNHH Thương mại FPT Công tác đãi ngộ nhân FTG đánh giá cao cần hững phương hướng phát triển để ngày hoàn thiện Hoàn thiện hệ thống tiền lương điều chỉnh cho phù hợp với mức độ công việc 31 Đa dạng hình thức thưởng , đưa nhiều mức thưởng khác để khuyến khích tinh thần làm việc người lao động để họ ngày nhiệt tình với công việc Cố gắng mục tiêu phát triển công ty Không ngừng nâng cao mức thưởng, thường xuyên khen hưởng để ghi nhận đóng góp nhân viên Để họ thấy quan tâm công ty đến nhân viên lúc FTG khuyến khích tạo điều kiện tốt cho cán nhân viên phát triển toàn diện lực chuyên môn kỹ mềm không thông qua công việc, mà qua đào tạo, tự đào tạo trao đổi kiến thức Cán nhân viên tham gia đào tạo FTG tài trợ phần toàn học phí Năm 2013, FTG đầu tư 28,57 tỷ đồng cho hoạt động đào tạo có việc tổ chức 1.876 khóa học với tham gia 47.308 lượt cán nhân viên Quan tâm đến nhu cầu cán nhân viên Đảm bảo điều kiện làm việc hỗ trợ tốt cho họ hoàn thành công việc 32 3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ 3.2.1 Đãi ngộ tài 3.2.1.1Về tiền lương Chính sách lương bổng linh động uyển chuyển phù hợp với hoàn cảnh xã hội, với khả công ty, đảm bảo khả cạnh tranh với công ty khác ngành Trước hết định mức lương kích thích, sau lựa chọn lập kế hoạch trả lương cách thích hợp dựa kết phân tích điều kiện làm việc Mức lương phải đảm bảo ổn định, không tăng hay hạ tiêu chuẩn Công ty nên trì áp dụng mức lương cạnh tranh, mức chênh lệch so với đối thủ không cao nên vừa phù hợp với ngân sách công ty vừa tạo lợi cạnh tranh thị trường lao động Tăng lương tương xứng với thực công việc Đây phương pháp thù lao cho thực công việc nhiều công ty áp dụng Phương pháp đánh giá thực công việc thường kỳ tất người lao động tỷ lệ tăng lương tương xứng Việc tăng lương dựa kết công việc làm cho người lao động thấy công sức bỏ ghi nhận trả công xứng đáng Giúp họ có thêm động lực để hoàn thành công việc 3.2.1.2 Về thưởng Chiến lược áp dụng mức thưởng cuối năm cao lợi cạnh tranh so với công ty khác tạo điều kiện giúp công ty thu hút quan tâm người lao động thị trường lao động Nên tiếp tục trì nâng cao Thưởng theo kết công việc quý Hình thức thưởng theo quý trì thành tích theo kết hoàn thành công việc Nếu phận liên tục đạt suất thưởng quý, mức thưởng tháng cuối quý cao 33 Các kỹ sư, cán có sáng kiến làm lợi cho công ty nên thưởng tuỳ theo giá trị phát minh sáng kiến Cần tạo nhiều hội cho người lao động thăng tiến, phát triển nghề nghiệp 3.2.1.3 Về trợ cấp Công ty nên thường xuyên cập nhật thông tin để có điều chỉnh loại trợ cấp cho phù hợp với thực tế môi trường làm việc chi phí sinh hoạt Cần có khoản tiền sai biệt bố trí làm theo ca không thuận lợi với sinh hoạt hàng ngày có khuyến khích người lao động hăng say, tích cực làm việc Công ty nên thường xuyên cập nhật thông tin để có điều chỉnh loại phụ cấp cho phù hợp với thực tế môi trường làm việc chi phí sinh hoạt Cần có khoản tiền sai biệt bố trí làm theo ca không thuận lợi với sinh hoạt hàng ngày có khuyến khích người lao động hăng say, tích cực làm việc 3.2.1.4 Về phúc lợi Ngoài vào dịp tết Trung Thu, tết thiếu nhi công ty tặng quà tổ chức cho cháu chơi, tham quan Việc làm không trực tiếp tác động vào người lao động lại tác động gián tiếp thông qua em nhỏ, nơi mà ba mẹ chúng đặt nhiều niềm tin yêu, hy vọng Khi em công ty tuyên dương, khen thưởng, người lao động cha mẹ thấy tự hào với đồng nghiệp người xung quanh Đó nguồn động viên to lớn giúp họ hăng say, tích cực làm việc gắn bó với công ty 3.2.2 Đãi ngộ phi tài Bên cạnh trình thực dự án xây dựng hệ thống lương hệ thống đánh giá hiệu công việc mà công ty thực hiện, với đề xuất công cụ đãi ngộ tài công ty, người lao động thỏa mãn số nhu cầu bậc thang nhu cầu Maslow 34 Để tạo động lực giúp người lao động tiến lên bậc thang cao hệ thống nhu cầu có sách đãi ngộ phi tài công cụ hỗ trợ tốt 3.2.2.1 Vê công việc Làm cho người lao động cảm thấy tôn trọng Được người khác tôn trọng nhu cầu bậc thang phía hệ thống nhu cầu Maslow Như nhận xét phần thực trạng, phận lao động công ty nhiều bất mãn cách quản lý đôn đốc số quản lý có thâm niên Để tạo môi trường làm việc có quan hệ làm việc thoải mái hơn, công ty xây dựng sách nhằm bảo vệ người lao động mặt tinh thần Cụ thể, sách cần quy định rõ hành vi vi phạm sách cần thực rõ ràng 3.2.2.2 Về môi trường Trưng cầu ý kiến nhân viên môi trường làm việc Bổ sung thiếu sót mà nhân viên cần để nhân viên có môi trường làm việc phù hợp Tạo bầu không khí nơi làm việc thoải mái Áp lực công việc thường tạo không khí làm việc mệt mỏi, căng thẳng Với mức độ áp lực vừa phải, người lao động làm việc với hiệu tốt hơn, có phấn đấu trách nhiệm cao công việc Công ty nên tạo môi trường làm việc đầy văn hóa thông qua hiệu lời chào hỏi, lịch giao tiếp, tinh thần tương trợ lẫn Một môi trường làm việc cạnh tranh lành mạnh mâu thuẫn tạo điều kiện tốt để nhân viên tập trung hoàn thành nhiệm vụ 3.2.2.3 Về đào tạo phát triển Bất kỳ người lao động nào, tham gia làm việc mong muốn nhận biết viễn cảnh tốt đẹp công việc tương lai Cho dù công 35 việc họ thú vị thời gian dài khoảng năm họ cảm thấy nhàm chán công việc tiến triển Có lộ trình rõ ràng cụ thể giúp nhân viên dễ đặt mục tiêu phấn đấu cho Để giúp NLĐ nhận thấy hội phát triển nghề nghiệp tương lai, công ty cần xây dựng chế thăng tiến thật rõ ràng, minh bạch Công ty áp dụng số biện pháp sau: -Tuyển chọn người có lực đào tạo chuyên môn nghiệp vụ -Khuyến khích công nhân trang bị thêm kiến thức để nâng cao trình độ cách ưu tiên tuyển chọn nội vị trí doanh nghiệp cần Đề tiêu chuẩn cần có để nắm bắt hội thăng tiến Khi NLĐ đạt mục tiêu, thăng tiến công việc hội họ thể thân 36 KẾT LUẬN Hiện việc có nguồn nhân lực có chất lượng tốt đảm bảo yêu cầu phát triển doanh nghiệp vấn đề cấp thiết mà công ty quan tâm Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tạo sắc riêng cho doanh nghiệp cần trọng vào sách đãi ngộ nhân Thấy tầm quan trọng công tác đãi ngộ xu phát triển ngày nên sau thời gian thực tâp em định chọn đề tài “Thực trạng sách đãi ngộ nhân công ty TNHH Thương mại FPT” làm đề tài báo cáo kiến tập Trong trình viết báo cáo nhiều thiếu sót mong thầy cô giúp đỡ Em xin chân thành cảm ơn 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.ThS Nguyễn Văn Điềm & PGS.TS Nguyễn Ngọc Luân (2012), Giáo trình quản trị nhân lực, Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Chính sách nhân FTG, https://drive.google.com/file/d/0B5ZovqiHnQx9TDNMNUdhZmFkTjg/ view, 20/6/2016 3.Giới thiệu FTG, https://drive.google.com/file/d/0B5ZovqiHnQx9SXVSc2syTmpTM2M /view, 20/6/2016 38
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng chính sách công tác đãi ngộ nguồn nhân lực của công ty TNHH Thương mại FPT, Thực trạng chính sách công tác đãi ngộ nguồn nhân lực của công ty TNHH Thương mại FPT, Thực trạng chính sách công tác đãi ngộ nguồn nhân lực của công ty TNHH Thương mại FPT

Từ khóa liên quan