Thực hiện chính sách phát triển viên chức khoa học ở nước ta hiện nay

89 449 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2016, 17:05

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ HUẾ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VIÊN CHỨC KHOA HỌC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Chuyên ngành: Chính sách công Mã số: 60 34 04 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Nguyễn Minh Phương HÀ NỘI, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn Thạc sĩ Chính sách công với Đề tài “Thực sách phát triển viên chức khoa học nước ta nay” trung thực chưa công bố công trình khác, trình học tập, nghiên cứu hướng dẫn tận tình Thầy giáo PGS.TS Nguyễn Minh Phương để hoàn thành luận văn Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn lời cam đoan Học viên Nguyễn Thị Huế MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VIÊN CHỨC KHOA HỌC Ở NƯỚC TA 1.1 Nội dung ý nghĩa thực sách phát triển viên chức khoa học 1.2 Mục tiêu, nguyên tắc thực sách phát triển viên chức khoa học 17 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến thực sách phát triển viên chức 20 1.4 Nội dung bước tổ chức thực sách phát triển viên chức khoa học 23 1.5 Các phương pháp tổ chức thực sách phát triển viên chức khoa học 27 Chương THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VIÊN CHỨC KHOA HỌC Ở NƯỚC TA 30 2.1 Khái quát số lượng chất lượng đội ngũ viên chức khoa học nước ta 30 2.2 Kết hạn chế trình thực sách phát triển viên chức khoa học nước ta 32 2.3 Kết thực mục tiêu sách phát triển viên chức khoa học 47 2.4 Đánh giá chung 49 Chương ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VIÊN CHỨC KHOA HỌC Ở NƯỚC TA 56 3.1 Yêu cầu, định hướng tăng cường thực sách phát triển viên chức khoa học 56 3.2 Các giải pháp tăng cường thực sách phát triển viên chức khoa học 62 KẾT LUẬN 77 TAI LIỆU THAM KHẢO 80 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCC : Cán bộ, công chức CNH : Công nghiệp hóa HĐH : Hiện đại hóa KH&CN : Khoa học công nghệ XHCN : Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Cơ cấu độ tuổi Bảng 2.2 Cơ cấu chức danh khoa học Bảng 2.3 Cơ cấu trình độ chuyên môn Bảng 2.4 Cơ cấu trình độ tin học Bảng 2.5 Cơ cấu trình độ ngoại ngữ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Khoa học công nghệ (KH&CN) xác định giữ vai trò then chốt công đổi nước ta, đặc biệt trình CNH, HĐH đất nước KH&CN trực tiếp tác động nâng cao suất lao động, giảm nhẹ cường độ lao động, giảm chi phí, giá thành sản xuất, giảm rõ rệt tỷ lệ tiêu hao vật chất, tăng tỷ lệ chất xám cấu tạo sản phẩm,… Đội ngũ viên chức khoa học đơn vị nghiệp KH&CN công lập nguồn lực chủ yếu, nguồn nhân lực chất lượng cao có tính chất đặc thù khác hẳn so với nguồn nhân lực khác, trực tiếp nghiên cứu vấn đề khoa học xã hội, khoa học tự nhiên; cung cấp luận khoa học cho Đảng Nhà nước việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, sách phát triển nhanh bền vững đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Xuất phát từ vai trò quan trọng đội ngũ viên chức nói chung viên chức khoa học nói riêng, Khoản 4, Điều 10, Luật Viên chức số 58/2010/QH12 quy định: “Nhà nước có sách xây dựng, phát triển đội ngũ viên chức có đạo đức nghề nghiệp, có trình độ lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu ngày cao khu vực cung ứng dịch vụ công; phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng đãi ngộ xứng đáng người có tài để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân” Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 xác định rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển KH&CN Một giải pháp việc xây dựng đồng sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ cán KH&CN Nghị Hội nghị Trung ương 6, khóa XI đề định hướng phát triển KH&CN đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, nêu rõ quan điểm “Đầu tư cho nhân lực KH&CN đầu tư cho phát triển bền vững, trực tiếp nâng tầm trí tuệ sức mạnh dân tộc Đảng Nhà nước có sách phát triển, phát huy trọng dụng đội ngũ cán KH&CN” Trong năm gần đây, sách phát triển viên chức khoa học nước ta bước hoàn thiện áp dụng vào thực tế Tuy nhiên, việc thực nhiều vấn đề chưa phù hợp chưa đem lại hiệu mong muốn Do vậy, việc tăng cường thực sách phát triển viên chức khoa học nước ta vấn đề cấp bách vì: Thứ nhất, tiềm lực KH&CN nước ta tăng cường bước đáng kể Hiện nước ta có khoảng 2,4 triệu người có trình độ cao đẳng đại học trở lên, gần năm sinh viên trường 200 nghìn người lực lượng tiềm tham gia hoạt động KH&CN Thứ hai, đội ngũ cán nghiên cứu khoa học hạn chế trình độ, cấu chưa hợp lý, chưa đủ mạnh để tạo nhiều sản phẩm KH&CN có chất lượng, đến ngưỡng để thương mại hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường, doanh nghiệp Thứ ba, nay, chế, sách chưa đủ mạnh để thu hút nhà khoa học, chuyên gia kỹ thuật nước tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học; việc thực sách phát triển nguồn nhân lực KH&CN chưa hiệu quả, chưa tạo môi trường động lực thúc đẩy đội ngũ viên chức khoa học đem hết tài cống hiến cho đất nước Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu đề tài “Thực sách phát triển viên chức khoa học nước ta nay” có ý nghĩa lý luận thực tiễn quan trọng nhằm cung cấp luận khoa học cho việc tăng cường thực sách phát triển viên chức khoa học nước ta nhằm nâng cao hiệu việc thu hút, trọng dụng, đãi ngộ cán khoa học góp phần thực mục tiêu CNH, HĐH đất nước đường lối Đảng đề Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề phát triển KH&CN phát huy nguồn nhân lực KH&CN nhiều người quan tâm nghiên cứu góc độ khác như: Đề tài khoa học cấp Bộ “Luận khoa học phân định công chức với viên chức” TS Nguyễn Minh Phương, 2005 phân tích, đánh giá thực trạng phân định công chức với viên chức văn quy phạm pháp luật hành, bước đầu làm rõ sở khoa học phân định công chức với viên chức, từ đề xuất phương hướng giải pháp hoàn thiện thể chế quản lý phù hợp đối tượng công chức viên chức Cuốn sách “Đổi sách sử dụng nhân lực KH&CN quan nghiên cứu - phát triển”, TS Nguyễn Thị Anh Thu NXB Khoa học xã hội, Hà Nội - 2000 phân tích điểm hợp lý bất hợp lý sách sử dụng nhân lực KH&CN hành, từ đưa khuyến nghị đổi sách sử dụng nhân lực KH&CN quan nghiên cứu - phát triển Bài viết “Thực tốt Luật Viên chức để tiếp tục đổi chế quản lý nâng cao chất lượng phục vụ khu vực nghiệp công lập” TS Trần Văn Tuấn Tạp chí Tổ chức nhà nước, Số năm 2011 nêu lên tầm quan trọng đội ngũ viên chức nói chung viên chức khoa học nói riêng việc nâng cao chất lượng dịch vụ công Từ khuyến nghị tăng cường thực tốt sách quản lý, phát triển đội ngũ viên chức đơn vị nghiệp công lập, cụ thể triển khai áp dụng Luật Viên chức vào thực tế cách hiệu Chuyên đề nghiên cứu khoa học “Đánh giá tình hình thực phân cấp tuyển dụng viên chức tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nay” TS Trần Nghị, 2015, phân tích, làm rõ thực trạng phân cấp tuyển dụng viên chức tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ đề xuất giải pháp tiếp tục thực việc phân cấp tuyển dụng viên chức tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Luận án Tiến sỹ: “Thể chế quản lý viên chức KH&CN nước ta giai đoạn nay, Lê Thị Thu Hằng, 2014, đưa quan điểm, phương hướng giải pháp khoa học khả thi nhằm hoàn thiện thể chế quản lý viên chức KH&CN nước ta Bài viết: “Chính sách phát triển nguồn nhân lực khao học công nghệ” ThS Nguyễn Thúy Hà, 2013, Cổng thông tin điện tử Viện Nghiên cứu lập pháp đánh giá thực trạng nguồn nhân lực KH&CN nước ta, ưu điểm hạn chế; từ đề định hướng phát triển nguồn nhân lực KH&CN nhằm đáp ứng mục tiêu mà Đảng Nhà nước đề Bài viết: “Giải pháp phát triển KH&CN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” đăng Cổng thông tin KH&CN thành phố Hải phòng nêu rõ giải pháp phát triển KH&CN phục vụ nghiệp CNH, HĐH hội nhập quốc tế thành phố Hải phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Các công trình, viết tài liệu tham khỏa bổ ích trình nghiên cứu, biên soạn luận văn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở hệ thống hóa phân tích làm rõ vấn đề lý luận đánh giá thực trạng thực sách phát triển viên chức khoa học nước ta, luận văn đề xuất giải pháp nhằm tăng cường thực sách phát triển viên chức khoa học nước ta 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu hệ thống hóa vấn đề lý luận thực sách phát triển viên chức khoa học nước ta - Nghiên cứu đánh giá thực trạng thực sách phát triển viên chức khoa học nước ta - Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường thực sách phát triển viên chức khoa học nước ta nghệ sạch; lượng tái tạo nhiên liệu sinh học; khoa học hệ thống, quản lý tổng hợp vùng bờ - Mở rộng quan hệ hợp tác phát triển KH&CN nước; tranh thủ giúp đỡ, hỗ trợ nước, tổ chức quốc tế trung ương lĩnh vực đào tạo, quản lý, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, đổi công nghệ 3.3.2 Nâng cao lực chủ thể thực sách phát triển viên chức khoa học 3.3.2.1 Đối với quan quản lý Nhà nước khoa học cán công chức tham gia thực sách Tập trung đầu tư phát triển tổ chức KH&CN trọng điểm; liên kết tổ chức KH&CN tính chất, lĩnh vực, liên ngành; hình thành nhóm nghiên cứu mạnh đủ lực giải nhiệm vụ trọng điểm quốc gia Nâng cao lực nghiên cứu trường đại học trọng điểm quốc gia Phát triển nhóm nghiên cứu trẻ có tiềm trường đại học, viện nghiên cứu - Củng cố, xếp lại phát triển tổ chức KH&CN công lập theo hướng ngành, lĩnh vực có sở trọng điểm để đủ sức giải nhiệm vụ KH&CN ngành, lĩnh vực; tập trung đầu tư đại hóa, tăng cường sở vật chất phục vụ quản lý cho số đơn vị hoạt động KH&CN để có đủ lực nghiên cứu, tiếp thu chuyển hoá kết KH&CN, đáp ứng yêu cầu tình hình - Thúc đẩy hình thành doanh nghiệp KH&CN, hỗ trợ doanh nghiệp thành lập tổ chức nghiên cứu phát triển trực thuộc - Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quản lý tổ chức, đơn vị nghiên cứu từ Trung ương đến địa phương theo hướng xác định rõ nội dung, trách nhiệm thẩm quyền quản lý, bảo đảm chức nhiệm vụ không chồng chéo tính mạng lưới, hệ thống để phát huy sức mạnh; quan tâm xây 69 dựng đội ngũ cán chuyên trách KH&CN - Tiếp tục đẩy mạnh công tác phân cấp quản lý nhà nước, mạnh dạn giao người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập quản lý, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương… từ cấp phó người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập trở xuống Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá viên chức khoa học nên giao cho đơn vị nghiệp công lập khoa học để tăng thêm tính tự chủ đơn vị nghiệp công lập khoa học Hiện tại, người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập định theo ý kiến Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội đồng kỷ luật đơn vị nghiệp công lập, chưa định theo kiến riêng Do đó, cần đẩy mạnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập khoa học Cần có hướng dẫn cụ thể nội dung, trình tự, thủ tục tiến hành xử lý kỷ luật viên chức quy định Nghị định số 27/2012/NĐ-CP - Đề cao tính trách nhiệm người có thẩm quyền sử dụng viên chức khoa học; tránh tình trạng bố trí, sử dụng viên chức khoa học không chỗ Nâng cao lực, trình độ phẩm chất cán quản lý KH&CN ngành, cấp Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán quản lý KH&CN cấp Đối với đội ngũ CBCC làm công tác quản lý khoa học, tiêu chuẩn chung phẩm chất, đạo đức, trị phải có khả tham mưu, tổ chức triển khai hoạt động dịch vụ KH&CN; tổ chức thực chủ trương sách nhà nước hoạt động nghiên cứu phát triển KH&CN địa phương Có khả đề xuất giải pháp, phương pháp quản lý KH&CN phát triển KH&CN địa phương Cần có quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức hoạt động lĩnh vực KH&CN 3.3.2.2 Đối với đội ngũ viên chức khoa học đối tượng thụ hưởng 70 sách phát triển viên chức khoa học Tuyển dụng viên chức phải đảm bảo chọn người có đủ lực, khả thực công việc theo yêu cầu có khả đáp ứng phát triển tổ chức, tức phải chọn nhân tài phục vụ lâu dài quan, cần xây dựng chế tuyển dụng viên chức theo vị trí việc làm; xây dựng hệ thống mô tả công việc phù hợp với vị trí việc làm quan, đơn vị nghiệp công lập; đổi nội dung cách thức thi tuyển viên chức Việc bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển, biệt phái viên chức khoa học phải đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với lực, sở trường họ Bố trí, đề bạt viên chức khoa học lúc, người, việc; phải yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh để lựa chọn người phù hợp; bổ nhiệm viên chức họ có khả cống hiến tốt Hiện vướng mắc vấn đề liên quan đến công tác bổ nhiệm, điều động công chức sang vị trí việc làm viên chức, đề nghị Bộ Nội vụ có văn hướng dẫn cụ thể, có giá trị pháp lý cao đáp ứng yêu cầu để thuận lợi công tác tổ chức cán Cần tạo môi trường, điều kiện tốt để nhà khoa học sáng tạo, cống hiến tài năng, tâm huyết cho đất nước Trên sở đó, xây dựng chế sách để nhà khoa học hưởng thành từ lao động sáng tạo, tương xứng với giá trị đóng góp họ - Mở rộng phương thức đào tạo nước có tham gia chuyên gia nước không trường đại học mà tổ chức nghiên cứu KH&CN 3.4.3 Tăng cường nguồn lực thực sách phát triển viên chức khoa học 3.4.3.1 Nguồn lực tài Bộ Nội vụ cần đề xuất sách hỗ trợ kinh phí toàn cho học 71 viên tham dự lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ Bởi lẽ chế khoán chi tiêu nội cắt giảm tiết kiệm chi ngân sách nên lớp tổ chức xa địa phương, quan cử viên chức học Đẩy mạnh đa dạng hoá nguồn đầu tư ngân sách nhà nước cho phát triển KH&CN Phấn đấu ngân sách giành cho hoạt động KH&CN thành phố hàng năm đạt 2% ngân sách chi, tổng mức đầu tư toàn xã hội cho KH&CN đạt 1,5% GDP Vận dụng tốt chế, sách khuyến khích Nhà nước địa phương để doanh nghiệp đầu tư kinh phí nhiều cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ áp dụng tiến kỹ thuật Chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, chủ yếu thông qua việc xây dựng số dự án đón đầu để sẵn sàng thu hút nguồn tài trợ quốc tế Thu hút nguồn vốn từ nước (ODA,FDI,…) đầu tư tiềm lực cho sở đào tạo nhân lực KH&CN 3.4.3.2 Nguồn lực người Căn vào tình hình thực tế quan khối lượng công việc phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tăng thêm tiêu biên chế (ngoài số lượng tiêu biên chế giao) để bổ sung thêm viên chức chuyên môn nhằm giảm bớt khối lượng công việc kiêm nhiệm viên chức nâng cao hiệu công tác Tiếp tục trì tăng cường đầu tư, nâng cao hiệu đào tạo sau đại học từ ngân sách nhà nước, có sách ưu tiên gửi đào tạo chuyên ngành công nghệ cao nước phát triển Lựa chọn cán nghiên cứu giảng dạy, cử học nâng cao trường đại học, viện nghiên cứu nước nước ngoài; mời chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành làm việc trường, tổ chức KH&CN Tăng cường thực chế độ đãi ngộ đội ngũ cán 72 KH&CN, nhân tài KH&CN nhằm trì, thu hút phát triển đội ngũ cán khoa học đông đảo số lượng chất lượng cao Cụ thể là: - Đối với người bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học hưởng số ưu đãi như: xếp vào vị trí việc làm hưởng mức lương, phụ cấp phù hợp với chuyên môn lực tổ chức KH&CN công lập; hưởng ưu đãi thuế theo quy định Điều 64 Luật này; trang bị phương tiện tạo điều kiện làm việc thuận lợi cao mức quy định cho CBCC nhà nước phù hợp với yêu cầu thực nhiệm vụ KH&CN giao; miễn trách nhiệm dân trường hợp xảy thiệt hại, rủi ro gây cho Nhà nước trình thực nhiệm vụ KH&CN nguyên nhân khách quan, thực đầy đủ quy trình, quy định nghiên cứu khoa học - Đối với nhà khoa học đầu ngành, ưu đãi quy định hưởng ưu đãi như: ưu tiên giao chủ trì thực nhiệm vụ KH&CN quan trọng; thành lập nhóm nghiên cứu xuất sắc lĩnh vực chuyên môn cấp hỗ trợ kinh phí cho hoạt động nhóm này; trực tiếp đề xuất, tham gia xây dựng, đánh giá phản biện sách ngành, lĩnh vực, quốc gia phát triển KH&CN; ưu tiên giao nhiệm vụ phản biện độc lập nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp cấp tỉnh; hưởng mức phụ cấp ưu đãi đặc biệt theo quy định Chính phủ; hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, hội thảo khoa học nước quốc tế thuộc lĩnh vực chuyên môn - Đối với nhà khoa học giao chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặc biệt quan trọng, ưu đãi dành cho người bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, hưởng số ưu đãi khác như: hưởng mức lương phụ cấp ưu đãi đặc biệt theo thỏa thuận với quan nhà nước giao nhiệm vụ; bố trí nhà công vụ, phương tiện lại công vụ thời gian thực nhiệm vụ giao; đề xuất việc điều động nhân lực KH&CN, kinh 73 phí thực nhiệm vụ nguồn lực vật chất, tài bảo đảm thực nhiệm vụ; thuê, thỏa thuận chi phí thuê chuyên gia nước nước ngoài; tự định việc mua sáng chế, thiết kế, tài liệu kỹ thuật, bí công nghệ phục vụ cho nhiệm vụ phạm vi dự toán kinh phí giao; tự định hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, hội thảo khoa học nước quốc tế thuộc lĩnh vực chuyên môn; toàn quyền định việc tổ chức nhiệm vụ giao - Đối với nhà khoa học trẻ tài việc hưởng ưu đãi dành cho chức danh nghiên cứu khoa học, hưởng ưu đãi sau: xét tuyển dụng không qua thi vào làm việc tổ chức KH&CN công lập hưởng hệ số lương 5,08 (tương đương bậc 3/8 ngạch chuyên viên chính); ưu tiên xét cấp học bổng để nâng cao trình độ nước, nước; thành lập nhóm nghiên cứu xuất sắc lĩnh vực chuyên môn cấp hỗ trợ kinh phí cho hoạt động nhóm này; giao chủ trì thực nhiệm vụ KH&CN tiềm ưu tiên chủ trì, tham gia thực nhiệm vụ KH&CN khác; hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, hội thảo nước quốc tế thuộc lĩnh vực chuyên môn - Đối với cá nhân hoạt động KH&CN người Việt Nam nước ngoài, chuyên gia nước khuyến khích tham gia hoạt động KH&CN Việt Nam - Cá nhân hoạt động KH&CN người Việt Nam nước thời gian làm việc Việt Nam có quyền, nghĩa vụ quy định Điều 20 Điều 21 Luật hưởng ưu đãi như: bổ nhiệm, thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức KH&CN; giao chủ trì thực nhiệm vụ KH&CN cấp, xét công nhận, bổ nhiệm chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ theo quy định Điều 19 Luật này; hưởng lương chuyên gia theo quy định Chính phủ ưu đãi khác theo hợp đồng; hưởng ưu đãi xuất nhập cảnh, cư trú, nhà ưu đãi khác theo quy định pháp luật 74 - Đối với chuyên gia nước khuyến khích tham gia hoạt động KH&CN Việt Nam hưởng ưu đãi sau đây: thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức KH&CN; giao chủ trì thực nhiệm vụ KH&CN; hưởng ưu đãi xuất nhập cảnh, cư trú, nhà ưu đãi khác theo quy định pháp luật; hưởng lương chuyên gia theo quy định Chính phủ ưu đãi khác theo hợp đồng - Đối với cá nhân hoạt động KH&CN người Việt Nam nước ngoài, chuyên gia người nước có cống hiến lớn nghiệp phát triển KH&CN Việt Nam Nhà nước Việt Nam vinh danh, khen thưởng, tặng giải thưởng KH&CN Việt Nam - Đối với cá nhân hoạt động KH&CN có chức danh giáo sư, phó giáo sư Cá nhân hoạt động KH&CN có chức danh giáo sư, phó giáo sư tổ chức KH&CN công lập hưởng sách, chế độ người có chức danh tương đương sở giáo dục đại học công lập sách, chế độ có lợi 3.4.3.3 Nguồn lực sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện làm việc đội ngũ viên chức khoa học - Nghiên cứu, phối hợp đầu tư sở vật chất, thiết bị nghiên cứu, thí nghiệm để đủ sức nghiên cứu giải nhiệm vụ khoa học đặt - Nâng cao môi trường làm việc viên chức bao gồm: Cơ sở vật chất, tinh thần, chế độ sách, mối quan hệ lãnh đạo nhân viên nhân viên với nhân viên Vì vậy, người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập quan có liên quan cần tạo môi trường làm việc thuận lợi, thân thiện (cơ sở vật chất, phương tiện làm việc; tinh thần, chế độ sách, thái độ phục vụ, mối quan hệ với đồng nghiệp, vị trí việc làm phù hợp) để viên chức yên tâm công tác cống hiến cho nghiệp phát triển khoa học - Tạo môi trường thuận lợi, điều kiện vật chất để cán KH&CN phát 75 triển tài hưởng lợi ích xứng đáng với giá trị lao động sáng tạo 3.4.4 Đẩy mạnh hoạt động truyền thông thực sách phát triển viên chức khoa học Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến tri thức KH&CN, cung cấp thông tin vai trò tảng, động lực lực lượng sản xuất trực tiếp KH&CN phát triển kinh tế - xã hội để lãnh đạo cấp, ngành, doanh nghiệp người dân nhận thức vai trò, tầm quan trọng, thành tựu KH&CN Việt Nam nghiệp CNH, HĐH đất nước; nhận thức hội thách thức trước xu quốc tế, xu hội nhập và phát triển kinh tế tri thức Xác định việc phát huy phát triển KH&CN nhiệm vụ trọng tâm, nội dung lãnh đạo quan trọng người đứng đầu quyền cấp từ Trung ương đến sở Phấn đấu 10 năm tới, Việt Nam trở thành địa thường xuyên hoạt động sinh hoạt khoa học khu vực quốc tế Đa dạng hoá hình thức cung cấp thông tin, trọng tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học lĩnh vực công nghệ cao, xu phát triển giới khu vực, góp phần nâng cao nhận thức kinh tế tri thức xã hội thông tin Mở chuyên mục thường xuyên truyền hình phổ biến kiến thức, trao đổi tri thức KH&CN Phối hợp chặt chẽ, có hiệu với Liên hiệp hội Khoa học Kỹ thuật, tổ chức trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, quan thông tin đại chúng địa bàn để đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tri thức KH&CN Kết luận chương Nhiệm vụ chủ yếu chương luận văn đề xuất giải pháp nhằm tăng cường thực sách phát triển viên chức khoa học nước ta Trên sở phân tích tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước xu phát triển giới, luận văn yêu cầu, đòi hỏi 76 thiết việc tăng cường số lượng đặc biệt nâng cao chất lượng đội ngũ cán khoa học nước ta Với thực trạng số lượng, chất lượng cấu đội ngũ viên chức khoa học nước ta việc tăng cường thực sách phát triển viên chức khoa học nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi việc làm cần thiết chậm trễ Để thực mục đích đó, chương này, tác giả đưa số đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế liên quan đến đối tượng cụ thể tham gia vào trình thực sách, yếu tố ảnh hưởng đến việc thực sách số khâu quy trình thực sách để sách phát triển viên chức nước ta thời gian tới thực tốt hơn, hiệu hơn, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước KẾT LUẬN Đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 nước ta nước công nghiệp phát triển Để thực thành công nhiệm vụ nặng nề, khó khăn phức tạp đó, yêu cầu cấp thiết đặt Đảng Nhà nước ta phải xây dựng đội ngũ cán KH&CN nói chung đội ngũ viên chức khoa học nói riêng đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, góp phần thực hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Trong nghiệp CNH, HĐH đất nước, đội ngũ cán KH&CN nói chung đội ngũ cán khoa học nói riêng có nhiều đóng góp quan trọng khẳng định vai trò to lớn vào thắng lợi vào nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước Tuy nhiên việc thực sách phát triển viên chức khoa học nước ta nhiều bất cập, chưa tạo động lực kích thích đội ngũ cán khoa học phát huy hết tiềm sáng tạo mình, chưa thu hút lực lượng cán khoa học trẻ, cán khoa học có trình độ cao cán khoa học làm việc nước chuyên gia 77 nước làm việc Việt Nam tham gia vào hoạt động nghiên cứu đất nước Đảng ta có quan điểm đạo quan tâm đến đội ngũ cán khoa học đơn vị tổ chức, cấp ủy đảng phận xã hội chưa nhận thức hết vai trò to lớn đội ngũ cán khoa học để thực sách, chế sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, tôn vinh nhằm phát huy tiềm to lớn họ vào nghiệp xây dựng phát triển đất nước Vì vậy, Đảng Nhà nước cần thiết phải tăng cường việc thực sách phát triển đội ngũ cán KH&CN nói chung đội ngũ viên chức khoa học nói riêng Từ mục tiêu xây dựng đội ngũ viên chức khoa học đông đảo số lượng, chất lượng cao có cấu phù hợp, luận văn bước đầu đưa kiến nghị giải pháp tăng cường việc thực sách phát triển đội ngũ viên chức khoa học để đội ngũ viên chức khoa học có điều kiện việc phát huy vai trò lực nghiên cứu mình, đóng góp cho phát triển đất nước; tạo động lực khuyến khích, thúc đẩy cống hiến nhiệt tình đội ngũ cán khoa học nghiệp CNH, HĐH đất nước Từ việc phân tích sở lý luận, đặc thù viên chức khoa học, thực trạng đội ngũ viên chức khoa học thực trạng việc thực sách phát triển viên chức khoa học nước ta nay, luận văn tập trung vào số giải pháp nhằm tăng cường thực sách phát triển đội ngũ viên chức khoa học, cụ thể: Một là, hoàn thiện thể chế thực sách phát triển viên chức khoa học Theo hướng này, tác giả đề xuất tiếp tục bổ sung hoàn thiện quy định hệ thống quản lý Nhà nước KH&CN, chế quản lý Nhà nước KH&CN, chế hoạt động KH&CN, phát triển nguồn nhân lực KH&CN, hợp tác quốc tế KH&CN Trong đó, kiến nghị bổ sung tăng cường sách tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm đơn vị 78 nghiệp KH&CN, tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nghiệp KH&CN công lập, sách tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, tiền lương, đãi ngộ, tôn vinh, khen thưởng, vv đội ngũ viên chức khoa học góp phần đạt mục tiêu đề Hai là, nâng cao lực chủ thể thực sách phát triển viên chức khoa học Với giải pháp này, luận văn đưa kiến nghị tăng cường thẩm quyền đơn vị, tổ chức quản lý Nhà nước KH&CN; nâng cao kỹ thực thi sách đội ngũ CBCC thực sách; nâng cao lực nghiên cứu, tâm huyết đội ngũ cán nghiên cứu khoa học Ba là, tăng cường nguồn lực thực sách phát triển viên chức khoa học Ở đây, tác giả kiến nghị giải pháp tăng cường nguồn lực tài người, đưa giải pháp tăng cường đầu tư kinh phí nhà nước nghiệp phát triển KH&CN giải pháp đảm bảo số lượng chất lượng nhân lực tham gia vào trình thực sách Bốn là, đẩy mạnh hoạt động truyền thông thực sách phát triển viên chức khoa học Với giải pháp này, luận văn đưa kiến nghị nhằm tăng cường hệ thống, sở hạ tầng thông tin quản lý KH&CN, nâng cao lực tuyên truyền, phổ biến sách đội ngũ CBCC thực thi sách nhằm đảm bảo hệ thống thông tin, liệu phục vụ cho việc quản lý KH&CN nâng cao nhận thức cấp ủy, đảng từ trung ương đến địa phương toàn xã hội vai trò to lớn đội ngũ cán KH&CN nghiệp phát triển đất nước Ngày xu hội nhập phân công lao động ngày sâu sắc toàn diện nước ta với phần lại giới, môi trường cạnh tranh ngày gay gắt việc phát triển đội ngũ cán khoa học có ý nghĩa to lớn cạnh tranh, đưa nước ta đuổi kịp nước có kinh tế phát triển khu vực giới Để sớm đưa nước ta thoát 79 khỏi nước phát triển trở thành nước phát triển định hướng, mục tiêu mà Đảng Nhà nước đề việc tăng cường thực sách phát triển đội ngũ cán KH&CN nói chung, viên chức khoa học nói riêng trở thành vấn đề cấp bách Việc tăng cường thực sách phát triển viên chức khoa học nước ta trở thành nhiệm vụ quan trọng, góp phần to lớn nghiệp phát triển chung đất nước cần phải tiến hành thường xuyên với giải pháp phù hợp với kiện kinh tế - văn hóa - xã hội nước ta./ 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đinh Việt Bách, 2016, “Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức KH&CN công lập: điều chỉnh cần thiết”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, số 5/2016 Báo cáo tổng hợp Dự án: “Điều tra, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp xây dựng phát triển đội ngũ viên chức làm việc đơn vị nghiệp công lập” Bộ Khoa học Công nghệ, Báo cáo tổng kết thi hành Luật KH&CN 2000 đánh giá thực trạng hoạt động KH&CN, ngày 25/6/2012 Chính phủ, Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 quy định sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN Chính phủ, Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức Nguyễn Tất Đạt, 2016, “Giáo dục đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”, Tạp chí tổ chức nhà nước, số 3/2016 Nguyễn Thúy Hà, 2013, “Chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ” http://vnclp.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/ChinhSach/View_Detail.aspx?Ite mID=179 Đỗ Phú Hải (2014), “Khái niệm sách công”, Tạp chí Lý luận Chính trị (số 1) 10 Lê Thị Thu Hằng, 2014, “Thể chế quản lý viên chức khoa học, công nghệ nước ta giai đoạn nay”, Luận án tiến sỹ 11 Phạm Thị Hồng Hạnh, 2016, “Phát triển nguồn nhân lực cho tổ chức trung gian thị trường KH&CN: kinh nghiệm quốc tế gợi ý giải pháp cho Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, số 4/2016 81 12 Trần Đắc Hiến, 2016, “Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN: đổi từ cách làm”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, số 3/2016 13 Luật Khoa học Công nghệ số 29/2013/QH13 14 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 15 Lê Công Nhường, 2016, “Hoạt động KH&CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, số 7/2016 16 Nguyễn Mạnh Quân, 2016, “Nửa chặng đường thực Chiến lược phát triền KH&CN giai đoạn 2011-2020”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, số 1/2016 17 Lưu Kiếm Thanh, 2016, “Hiện đại hóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: tầm nhìn, mục tiêu, xứ mệnh”, Tạp chí tổ chức nhà nước, số 4/2016 18 Đào Thị Ái Thi, 2016, “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức chuyên ngành KH&CN bối cảnh hội nhập quốc tế”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, số 1/2016 19 Nguyễn Bá Thịnh, 2015, “Đánh giá sách công Việt Nam: vấn đề giải pháp”, Tạp chí Cộng sản, http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/NghiencuuTraodoi/2012/19245/Danh-gia-chinh-sach-cong-o-Viet-Nam-van-de-vagiai.aspx 20 Nguyễn Thị Anh Thu, 2000, “Đổi sách sử dụng nhân lực khoa học công nghệ quan nghiên cứu – phát triển”, NXB Khoa học xã hội 21 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 418/QĐ-TTg việc phê duyệt Chiến lược phát triển KHCN giai đoạn 2011 - 2020 22 Văn Tất Thu, 2011, Báo cáo tổng hợp kết nhiệm vụ “Chính sách đãi ngộ, trọng dụng, khen thưởng tôn vinh cán khoa học xã hội”, Nhiệm vụ số 05- Đề án 928 82 23 Văn Tất Thu, 2016, “Bản chất, vai trò sách công”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 1/2016 24 Văn Tất Thu, 2016, “Năng lực thực sách công: đề lý luận thực tiễn”, Tạp chí tổ chức nhà nước, http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010067/0/32094/Nang_luc_thuc _hien_chinh_sach_cong_nhung_van_de_ly_luan_va_thuc_tien 25 Văn Tất Thu, 2016, “Vấn đề sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”, Tạp chí tổ chức nhà nước, số 6/2016 83 [...]... thực hiện chính sách phát triển viên chức khoa học ở nước ta Chương 2: Thực trạng thực hiện chính sách phát triển viên chức khoa học Chương 3: Định hướng và giải pháp tăng cường thực hiện chính sách phát triển viên chức khoa học ở nước ta 6 Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VIÊN CHỨC KHOA HỌC Ở NƯỚC TA 1.1 Nội dung và ý nghĩa của thực hiện chính sách phát triển viên chức. .. trong việc thực hiện chính sách phát triển viên chức khoa học ở nước ta; từ đó đề ra các yêu cầu, giải pháp cơ bản nhằm tăng cường việc thực hiện chính sách phát triển viên chức khoa học ở nước ta hiện nay - Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển viên chức khoa học ở nước ta 7 Cơ cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết... tiêu đã đề ra Đối tượng thực hiện chính sách phát triển viên chức khoa học là các cơ quan quản lý Nhà nước về khoa học, các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội có liên quan, các CBCC thực thi chính sách và đội ngũ viên chức khoa học 9 1.1.2 Nội dung thực hiện chính sách phát triển viên chức khoa học 1.1.2.1 Tạo nguồn và tuyển dụng viên chức khoa học Việc tuyển dụng viên chức khoa học vào các đơn vị sự nghiệp... đã được dự toán trong kinh phí thực hiện nhiệm vụ 1.1.3 Ý nghĩa của thực hiện chính sách phát triển viên chức khoa học 15 1.1.3.1 Thực hiện chính sách nhằm biến ý đồ chính sách thành hiện thực Thực hiện chính sách là việc áp dụng chính sách vào thực tiễn đời sống xã hội Chính sách là công cụ để thể chế hóa chủ trương, định hướng của Đảng Bởi vậy thực hiện chính sách chính là việc chuyển thể những định... trong việc quản lý và phát triển đất nước 1.2 Mục tiêu, nguyên tắc thực hiện chính sách phát triển viên chức khoa học 1.2.1 Mục tiêu thực hiện chính sách phát triển viên chức khoa học Theo tinh thần của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, mục tiêu thực hiện chính sách phát triển viên chức khoa học giai đoạn 2010 - 2015 được đề ra như sau: hình thành đồng bộ đội ngũ cán bộ khoa học đủ về số lượng, có... đơn vị sử dụng viên chức KH&CN chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để viên chức thực hiện nhiệm vụ và các chế độ, chính sách đối với viên chức 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện chính sách phát triển viên chức 1.3.1 Tính chất của vấn đề chính sách phát triển viên chức khoa học Khi thực hiện chính sách phải xét đến... hiệu quả thực hiện mục tiêu chính sách 1.4.7 Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện chính sách phát triển viên chức khoa học 26 Đánh giá, tổng kết việc thực hiện chính sách là quá trình xem xét, kết luận về sự chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện chính sách của chủ thể thực hiện chính sách (các cơ quan, tổ chức và đội ngũ CBCC có chức năng thực hiện chính sách) và việc chấp hành, thực hiện. .. việc triển khai thực hiện chính sách này trong các nội dung nghiên cứu ở chương tiếp theo 29 Chương 2 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VIÊN CHỨC KHOA HỌC Ở NƯỚC TA 2.1 Khái quát về số lượng và chất lượng đội ngũ viên chức khoa học ở nước ta hiện nay 2.1.1 Số lượng viên chức khoa học Theo kết quả điều tra tại 25 bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hiện nay, ... thể chính sách thành hiện thực, là bước đặc biệt quan trọng trong chu trình chính sách: hiện thực hóa chính sách, đưa chính sách vào cuộc sống Chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách phụ thuộc nhiều vào năng lực của các chủ thể trong thực thi chính sách Với chính sách phát triển viên chức khoa học, việc thực hiện chính sách phụ thuộc vào năng lực các chủ thể chính sách như: các cơ quan quản lý Nhà nước. .. và tổ chức thực hiện chính sách có kinh nghiệm để đề ra được các giải pháp hữu hiệu trong thực hiện chính sách Thực hiện chính sách phát triển viên chức khoa học là việc triển khai những quan điểm, quyết sách của Nhà nước vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức khoa học; trên cơ sở điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể cũng như trình độ, năng lực thực tế của đội ngũ viên chức khoa học,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách phát triển viên chức khoa học ở nước ta hiện nay , Thực hiện chính sách phát triển viên chức khoa học ở nước ta hiện nay , Thực hiện chính sách phát triển viên chức khoa học ở nước ta hiện nay

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn