đáp án HSG tỉnh Nghệ An(khối B)

5 470 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2013, 01:26

Sở Gd&Đt Nghệ an Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 Năm học 2008 - 2009 hớng dẫn và biểu điểm Chấm đề chính thức (Hớng dẫn và biểu điểm chấm gồm 05 trang) Môn: hoá học 12 tHPT - bảng B Câu Nội dung Biểu điểm 1 2,5 Các đồng phân của C 3 H 5 Br 3 là: CH 2 Br-CHBr-CH 2 Br (1) CH 2 Br-CH 2 -CHBr 2 (2) CHBr 2 -CHBr-CH 3 (3) CH2Br-CBr 2 -CH 3 (4) CH 3 -CH 2 -CBr 3 (5) 5CT x 0,25 =1,25 CH 2 Br-CHBr-CH 2 Br + 3NaOH CH 2 OH-CHOH-CH 2 OH +3NaBr CH 2 Br-CH 2 -CHBr 2 + 3NaOH CH 2 OH-CH 2 -CHO + 3NaBr + H 2 O CHBr 2 -CHBr-CH 3 + 3NaOH CH 3 -CHOH-CHO +3NaBr + H 2 O CH 2 Br-CBr 2 -CH 3 + 3NaOH CH 2 OH-CO-CH 3 + 3NaBr + H 2 O CH 3 -CH 2 -CBr 3 + 4NaOH CH 3 COONa + 3NaBr + 2H 2 O 5p x 0,25 =1,25 2 1,5 NaOH + HCl NaCl + H 2 O (1) NaOH + H 2 NCH 2 COOH H 2 NCH 2 COONa + H 2 O (2) NaOH + NH 4 Cl NaCl + NH 3 + H 2 O (3) HCl + CH 3 COONa CH 3 COOH + NaCl (4) HCl + CH 3 NH 2 CH 3 NH 3 Cl (5) HCl + H 2 NCH 2 COOH NH 3 ClCH 2 COOH (6) 6p x 0,25 =1,5 3 2,5 Xác định chất E: 2 3,808 0,17 22, 4 O n = = mol; 0,73 0,02 36,5 HCl n = = mol Theo giả thiết, chất E chứa 3 nguyên tố C, H, Cl nên oxi có trong CO 2 , H 2 O bằng lợng oxi tham gia phản ứng (theo định luật bảo toàn khối lợng) Nếu coi số mol CO 2 = 6a thì số mol H 2 O = 5a Ta có 6a. 2 + 5a = 0,17.2 a=0,02 Suy ra số mol CO 2 = 6a = 0,12 số mol C = 0,12 Số mol H 2 O = 5a = 0,1 số mol H = 0,2 Số mol HCl = 0,02 số mol H = số mol HCl = 0,02 Tổng số mol H = 0,2 + 0,02 = 0,22 Tỉ lệ C:H:Cl = 0,12:0,22:0,02 = 6 : 11 : 1 Công thức đơn giản của E là: C 6 H 11 Cl. Theo sơ đồ đã cho, công thức của E phải là C 6 H 11 Cl Tìm công thức các chất hữu cơ nêu trong sơ đồ và viết phơng trình phản ứng CaCO 3 CaO + CO 2 (1) Xác định đ- ợc công thức phân tử chất E cho 0,5 điểm Xác định 8 Trang 1/ 5 - Hoá học 12 THPT - Bảng B t 0 CaO + 3C CaC 2 + CO (2) CaC 2 + 2H 2 O C 2 H 2 + Ca(OH) 2 (3) (A) 3C 2 H 2 (4) (B) + 3H 2 (5) (D) + Cl 2 + HCl (6) (E) + + HCl (7) (F) + Cl 2 (8) (G) + 2NaOH + 2NaCl (9) (H) + 2H 2 O (10) hoặc + 2H 2 O hoặc + 2H 2 O (I) công thức cấu tạo cho 1 điểm. Viết đ- ợc 10 phản ứng cho 1 điểm. Nếu không xác định E mà vẫn hoàn thành sơ đồ thì trừ 0,5 điểm Trang 2/ 5 - Hoá học 12 THPT - Bảng B lò điện than 600 0 Ni t 0 as Cl Cl kiềm trong ancol Cl Cl Cl Cl t 0 OH OH OH OH H 2 SO 4 đặc 180 0 c 4 1,5 Gọi A là (C 4 H 6 ) n -(C 8 H 8 ) m . Phơng trình phản ứng với Br 2 (-CH 2 -CH=CH-CH 2 ) n (CH 2 -CH-) m + nBr 2 0,5 Theo phơng trình cứ (54n + 104m) g cần 160n g Br 2 Theo dữ kiện 6,324 g cần 3,807 g Br 2 Ta có 54 104 160 6,324 3,807 n m n+ = 1 2 n m = 0,5 Công thức cấu tạo 1 đoạn mạch của A: -CH 2 -CH=CH-CH 2 -CH-CH 2 -CH-CH 2 - 0,5 5 2 Các cấu tạo thoã mãn của A và các phơng trình phản ứng: CH 2 -COO-CH 2 hoặc COO-CH 2 Cấu tạo của B: CH 3 -COOCH=CH 2 Viết đ- ợc 3 công thức cấu tạo cho 0,75 điểm Các phản ứng: CH 2 -COO-CH 2 + 2NaOH CH 2 -COONa + C 2 H 4 (OH) 2 (1) COO-CH 2 COONa + 2NaOH CH 2 -COONa + CH 3 CHO + H 2 O (2) COONa CH 3 COOCH=CH 2 + NaOH CH 3 COONa + CH 3 CHO (3) CH 2 -COONa +2NaOH CH 4 + 2Na 2 CO 3 (4) COONa CH 3 COONa + NaOH CH 4 + Na 2 CO 3 (5) Viết đ- ợc 5 phơng trình phản ứng cho 1,25 điểm Trang 3/ 5 - Hoá học 12 THPT - Bảng B C 6 H 5 C 6 H 5 CH 2 COO COO CH-CH 3 CH 2 COO COO CH-CH 3 CaO t 0 CaO t 0 (-CH 2 -CHBr-CHBr-CH 2 ) n (CH 2 -CH-) m 6 2 Có thể dùng dd nớc Br 2 để nhận biết các khí đó, cụ thể: . NH 3 : dd Br 2 mất màu, có khí không màu không mùi thoát ra 2NH 3 + 3Br 2 N 2 + 6HBr Hoặc 8NH 3 + 3Br 2 N 2 + 6NH 4 Br 0,5 . H 2 S: dd Br 2 mất màu, có kết tủa màu vàng H 2 S + Br 2 2HBr + S 0,5 . C 2 H 4 : dd brom mất màu, tạo chất lỏng phân lớp C 2 H 4 + Br 2 C 2 H 4 Br 2 0,5 . SO 2 : dd brom mất màu, tạo dd trong suốt đồng nhất SO 2 + Br 2 + 2H 2 O 2HBr + H 2 SO 4 0,5 7 2,5 FeO + 2HCl FeCl 2 + H 2 O FeO + CO Fe + CO 2 3FeO + 10HNO 3 3Fe(NO 3 ) 3 + NO + 5H 2 O Al(OH) 3 + 3HCl AlCl 3 + 3H 2 O Al(OH) 3 + NaOH Na[Al(OH) 4 ] CaCO 3 + 2HCl CO 2 + H 2 O + CaCl 2 CaCO 3 CaO + CO 2 KOH + NH 4 Cl KCl + NH 3 + H 2 O HCl + NH 3 NH 4 Cl 4HCl + MnO 2 MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 O 10 p x 0,25 = 2,5 8 1,5 Khi gọt bỏ vỏ PVC, lõi đồng ít nhiều vẫn còn PVC nên khi đốt sẽ có quá trình sinh ra CuCl 2 , CuCl 2 phân tán vào ngọn lửa, ion Cu 2+ tạo màu xanh lá mạ đặc trng. Khi hết CuCl 2 (hết PVC) ngọn lửa lại không màu. Nếu cho dây đồng áp vào PVC thì hiện tợng lặp lại 0,5 Các phản ứng: PVC cháy: (-CH 2 -CHCl-) n + 2,5nO 2 2nCO 2 + nH 2 O + nHCl 0,5 2Cu + O 2 2CuO 0,25 2HCl + CuO CuCl 2 + H 2 O (Nếu học sinh viết Cu + HCl thì không cho điểm) 0,25 Trang 4/ 5 - Hoá học 12 THPT - Bảng B t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 9 1 Trong dd X tổng điện tích dơng: 0,1 + 0,2.2 = 0,5 Trong dd X tổng điện tích âm: 0,05 + 0,36 = 0,41 0,5 Kết quả trên là sai vì tổng điện tích dơng không bằng tổng điện tích âm 0,5 10 3 a Theo đề ra thì hỗn hợp khí B phải là NO 2 và CO 2 theo phản ứng sau 0,25 FeS + 12HNO 3 Fe(NO 3 ) 3 + H 2 SO 4 +9NO 2 + 5H 2 O FeCO 3 + 4HNO 3 Fe(NO 3 ) 3 + CO 2 +NO 2 + 2H 2 O 0.5 Đặt nFeS=a (mol), nFeCO 3 = b (mol) suy ra nNO 2 =9a + b, nCO 2 = b 0,25 Ta có: 46(9 ) 44 22,8 2(9 2 ) a b b a b + + = + a:b=1:3 nFeS : nFeCO 3 = 1:3 0,25 Tỉ lệ khối lợng: 3 88 20,18% 348 79,82% FeS FeCO = = 0,25 b Làm lạnh B có phản ứng sau: 2NO 2 N 2 O 4 khi đó 2 4 92 N O M = , làm M = 57 0,25 Gọi x là số mol N 2 O 4 có trong hỗn hợp D Trong D gồm: (9a + b) - 2x = 4b -2x mol NO 2 , x mol N 2 O 4 , b mol CO 2 0,25 Suy ra 46(4b-2x)+92x+44b =57 (4b-2x+x+b) x=b 0,25 Tổng số mol trong D =4b gồm NO 2 = 2b chiếm 50%, N 2 O 4 =b chiếm 25%, CO 2 =b chiếm 25% 0,25 C ở -11 0 c phản ứng: 2NO 2 N 2 O 4 xảy ra hoàn toàn Hỗn hợp E gồm N 2 O 4 và CO 2 trong đó nN 2 O 4 =2b; nCO 2 =b 0,25 Tỉ khối đối với H 2 : 92.2 44 38 2( 2 ) b b b b + = + 0,25 ---------------------------------------------- Chú ý: Học sinh giải theo cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa. Trang 5/ 5 - Hoá học 12 THPT - Bảng B . Sở Gd&Đt Nghệ an Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 Năm học 2008 - 2009 hớng dẫn và biểu điểm Chấm. hỗn hợp D Trong D gồm: (9a + b) - 2x = 4b -2x mol NO 2 , x mol N 2 O 4 , b mol CO 2 0,25 Suy ra 46(4b-2x)+92x+44b =57 (4b-2x+x +b) x=b 0,25 Tổng số mol trong
- Xem thêm -

Xem thêm: đáp án HSG tỉnh Nghệ An(khối B), đáp án HSG tỉnh Nghệ An(khối B), đáp án HSG tỉnh Nghệ An(khối B)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn