500 câu hỏi trắc nghiệm toán ôn thi THPT (có đáp án)

57 730 1
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2016, 21:10

TỔNG HỢP 500 CÂU HỎI TR C NGHI M MÔN TOÁN Câu Số nghiệm phương trình: log ( A, − 6) = log ( − 2) + là: B C D Câu Công thức lượng giác câu sau: A, cos = + B sin = sin C tan = D.cos = +1 Câu Số phức z thỏa mãn: + 2( + ̅) = − có phần thực là: A, −6 C −1 B D Câu Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật với =2 , = Hình chiếu S lên o (ABCD) trung điểm H AB, SC tạo với đáy góc 45 Thể tích khối chóp S.ABCD là: A, √ B C D √ Câu Cho ( ): + − + = 0, (2; 2; 3) Mặt cầu (S) qua A, tiếp xúc với (P) có tâm thuộc trục hoành Tâm I có hoành độ là: C A, B Câu Tìm phần ảo biết ̅ = − + A, B 49 D.−1 ? C −9 D 40 Câu Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác cân AB=AC=a, I trung điểm CC’ Tính cosin góc (ABC) (AB’I)? A, √ Câu Biết = ∫ A, B √ C D =120o, ’= √ = + ln Giá trị a là: B ln C D Câu Cho điểm − + (1; 0; 0) (∆): = = Gọi ′ ( , , ) điểm đối xứng M qua (∆) Giá trị là: B −1 A, Câu 10 Nghiệm phương trình cos − cos B [ A, [ = √3(sin + sin ) là: C [ Câu 11 Chọn ngẫu nhiên số từ tập A, D −2 C D Đáp án khác = {1, 2, 3, … ,11} Tính xác suất để tổng số chọn 12? B C D Câu 12 Cho tam giác ABC có (−1; 1; 0), (2; 3; 1), (0; 5; 2), tọa độ trọng tâm G tam giác là: A, ; 3; B ; −3; −1 C ; 3; −1 D ; 3; = −1 D = −1 Câu 13 Nghiệm phương trình + − = là: Đáp số: Câu 14 Hàm số A, = có tiệm cận ngang là: = −2 B =2 C Câu 15 Gọi S tập hợp tất số tự nhiên có chữ số khác lập từ số: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6} Chọn ngẫu nhiên số từ S Tính xác suất để số chọn không chia hết cho B A, C D Câu 16 Số phức z thỏa mãn (2 − 1)1 + ) + ( + ̅ 1)(1 − ) = − có phần ảo là: A, B Câu 17 Tìm n biết: + D −1 C = ? Đáp số: 11 Câu 18 Cho < [...]... log 3 = 0 có nghiệm là: C log 5 Câu 117 Gọi , là hai nghiệm phức của phương trình , Độ dài MN là: A, √5 B 2√5 Câu 118 Số nghiệm của phương trình log A, 0 D 0 − 4 + 9 = 0 M, N lần lượt là điểm biểu diễn C 3√5 log (2 − 1) = 2 log B 1 Câu 119 Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn ( A, Không xác định được D 4 B 2 D 4√5 là: C 2 D 3 + − 3) + (2 + 1) = 0? C 3 D 4 Câu 120 Chọn công thức sai trong các câu sau: A,... +3 +1=0 C D 4 + 7 − − 3 = 0 = ( ) = cos − sin là hàm số: Câu 132 Cho hàm số A, Chẵn B Lẻ C Không chẵn không lẻ D Không xác định Câu 133 Xác định tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn: |2 − 1| = √5 là đường tròn có tâm có hoành độ là: A, -1 B 0 C 1 D 2 Câu 134 Số nghiệm của phương trình: √3 + 4 − √2 + 1 = √ + 3 là: A, Vô nghiệm B 1 C 2 D 3 Câu 135 Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng... điểm B 6 D 6√82 C 12 Câu 225 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, = √3 Gọi M là trung điểm của AB Khoảng cách giữa SB và CM là: với đáy, A, √ B √ C Câu 226 Nghiệm của bất phương trình log ( √ B ∪ (3; +∞) D 0; Câu 227 Công sai của cấp số cộng A, 0 √ B − + − + D √ − 3 + 1) ≤ 0 là: A, Vô nghiệm C 0; = 60o, SA vuông góc =2 , √ ; √ √ ∪( √ ; 3) = 10 là: = 19 C − D − 25 Câu 228 Cho số phức... A, √ √ B Câu 153 Kết quả của lim → A, 0 ( C √3 ) = ( ) Tính (2)? B 1 Câu 154 Biết cos = , < A, D C 2 < Tính giá trị của biểu thức sau: B C D 3 = ? D Câu 155 Cho (2, −3, −1), (4, −1,2), phương trình mặt phẳng trung trực của AB là: A, 2 + 2 + 3 + 1 = 0 C + − B 4 − 4 − 6 + =0 =0 Câu 156 Hàm số D 4 + 4 + 6 − 7 = 0 = ( ) = tan + sin là hàm số: A, Chẵn B Lẻ C Không chẵn không lẻ D Không xác định Câu 157... √ B Câu 209 Gọi số , A, −2 , C √ lần lượt là nghiệm của phương trình: D 2 + 3(1 + ) + 5 = 0 Tổng phần thực của 2 là? B −3 C −4 Câu 210 Nghiệm của phương trình sin 3 − √3 cos 3 + 2 = 4 A, [ B [ C [ D −5 là: D Đáp án khác Câu 211 Cho ⃗(1, , 2), ⃗( + 1,2,1), ⃗(0, − 2,2), xác định t để ⃗, ⃗, ⃗ đồng phẳng? 23 A, 1 B -2 Câu 212 Cho hàm số: ( ) = A,
- Xem thêm -

Xem thêm: 500 câu hỏi trắc nghiệm toán ôn thi THPT (có đáp án), 500 câu hỏi trắc nghiệm toán ôn thi THPT (có đáp án), 500 câu hỏi trắc nghiệm toán ôn thi THPT (có đáp án)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn