Thực hiện chính sách phát triển viên chức từ thực tiễn huyện an lão, thành phố hải phòng

87 400 2
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2016, 16:52

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM THỊ PHƢƠNG DUNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VIÊN CHỨC TỪ THỰC TIỄN HUYỆN AN LÃO, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Chuyên ngành: Chính sách công Mã số: 60 34 04 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HỒ VIỆT HẠNH HÀ NỘI – 2016 LỜI CAM ĐOAN Đề tài: "Thực sách phát triển viên chức từ thực tiễn huyện An Lão, thành phố Hải Phòng" luận văn kết cố gắng nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo thân với hướng dẫn tận tình người hướng dẫn khoa học PGS.TS Hồ Việt Hạnh - Phó Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu chép mà trích dẫn nguồn, tác giả Các thông tin, số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu trước Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2016 Học viên Phạm Thị Phƣơng Dung MỤC LỤC MỞ ĐẦU………… ……………………………………………………… … Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VIÊN CHỨC…… ………………………….8 1.1 Một số khái niệm bản…………… ………………………… ………… 1.2 Quan điểm Đảng, sách pháp luật Nhà nước phát triển viên chức……………………………………………………………… ………… 12 1.3 Nội dung bước thực sách phát triển viên chức …………… 15 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực sách phát triển viên chức……………………………………………………………………… 23 1.5 Những yêu cầu tổ chức thực sách phát triển viên chức…………………………………………………………………………… 26 1.6 Các công cụ thực sách phát triển viên chức…………………….27 1.7 Chủ thể tham gia thực sách phát triển viên chức…………… 31 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VC TỪ THỰC TIẾN HUYỆN AN LÃO, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG… 32 2.1 Số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức……………………………… 32 2.2 Thực trạng tổ chức thực sách phát triển viên chức…………… 38 2.3 Thực trạng chủ thể tham gia thực sách phát triển viên chức.42 2.4 Kết thực sách phát triển viên chức …………………… .43 2.5 Đánh giá chung kết thực sách phát triển viên chức………58 Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VIÊN CHỨC TẠI HUYỆN AN LÃO, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG……………………………………… …62 3.1 Phương hướng nâng cao hiệu thực sách phát triển viên chức huyện An Lão, thành phố Hải Phòng ………… ………………………… 62 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu thực sách phát triển viên chức huyện An Lão, thành phố Hải Phòng……………………………………… 63 KẾT LUẬN ………………………………………………………………… 72 MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………74 PHỤ LỤC …………………………………………………………… …… 78 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CB: Cán VC: Viên chức PTVC: Phát triển viên chức GV: Giáo viên NV: Nhân viên MN: Mầm non TH: Tiểu học THCS: Trung học sở UBND: Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Biểu 2.1: Số lượng trình độ đào tạo viên chức Mầm non Biểu 2.2: Số lượng trình độ chuyên môn viên chức Tiểu học Biểu 2.3: Số lượng trình độ viên chức Trung học sở Biểu 2.4: Số lượng trình độ viên chức đơn vị nghiệp Biểu 2.5: Kết xét duyệt hợp đồng không xác định thời hạn viên chức Mầm non từ năm 2012-2014 Biểu 2.6: Thống kê số lượng VC tuyển dụng từ năm học 2010 -2011 đến Biểu 2.7: Thống kê số lượng viên chức đơn vị nghiệp tuyển dụng từ năm 2010 đến Biểu 2.8: Bảng đánh giá sách tuyển dụng viên chức Biểu 2.9: Số lượng điều động viên chức Bảng 2.10: Bảng đánh giá việc bố trí vị trí việc làm viên chức Bảng 2.11: Bảng thống kê lớp bồi dưỡng viên chức năm học 2015-2016 Biểu 2.12: Bảng tổng hợp số lượt bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Biểu 2.13 Bảng đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng viên chức Biểu 2.14: Biểu thống kê việc thực chế độ lương phụ cấp Biểu số 2.15: Bảng đánh giá việc thực chế độ đãi ngộ Biểu 3.1: Kết khảo sát mức độ cần thiết giải pháp Biểu 3.2: Kết khảo sát tính khả thi giải pháp Bảng phụ lục câu hỏi Bảng phụ lục thống kê tình hình phát triển dân số địa bàn huyện MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Con người yếu tố quan trọng định vận mệnh quốc gia, dân tộc; Đảng Nhà nước ta coi lực lượng then chốt `bảo đảm cho thành công nghiệp cách mạng, xây dựng, phát triển đất nước Trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lầm thứ VIII Đảng (năm 1996) xác định: "Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước vừa có trình độ chuyên môn kỹ nghề nghiệp cao vừa giác ngộ trị, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy, công tâm, vừa có đạo đức liêm khiết thi hành công vụ" [13, tr.96] Trong công cải cách hành nhà nước nay, người xác định bốn yếu tố quan trọng với cải cách thể chế, cải cách tổ chức máy cải cách tài công Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức yếu tố định thành công công cải cách hành để phấn đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hóa - đại hóa Hiện nước có khoảng 2,31 triệu viên chức; chủ yếu hoạt động lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình họ tham gia vào khu vực hành công nhà nước nắm giữ, điều hành phục vụ quyền lợi, thực công bằng, an sinh xã hội Viên chức ngành Giáo dục Đào tạo người có trình độ đào tạo, chuyên môn sâu, góp phần vào trình đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực Viên chức ngành Y tế có nhiệm vụ quan trọng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Trong lĩnh vực Giáo dục Đào tạo, Y tế, Nhà nước đóng vai trò quản lý, cung cấp dịch vụ công đảm bảo phát triển, công an sinh xã hội Tuy nhiên, xu quốc tế hóa toàn cầu nay, đội ngũ viên chức chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; việc thực chế độ sách viên chức nhiều hạn chế; mức thu nhập chưa đáp ứng yêu cầu sống, đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn Trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 24.730 viên chức; đội ngũ viên chức có trình độ đạt chuẩn chuẩn Việc thực sách viên chức quận, huyện có khác yếu tố đặc thù, quan tâm lãnh đạo, đạo địa phương Đội ngũ viên chức huyện An Lão có 1.890 người; đó, viên chức ngành Giáo dục Đào tạo chiếm 80,4%, viên chức ngành Y tế chiếm 16,9%, viên chức ngành lại chiếm 0,7% Trong năm qua, huyện An Lão trọng đến việc phát triển đội ngũ viên chức thông qua việc thực tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng, thực chế độ đãi ngộ người lao động Tuy nhiên, thực sách phát triển viên chức thực tế đặt nhiều vấn đề: việc tuyển dụng viên chức chưa thực công khai, công bằng; việc quản lý sử dụng đội ngũ viên chức nhiều hạn chế từ sở đến quan chuyên môn; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng với đòi hỏi trình đổi phát triển giáo dục; đầu tư phát triển viên chức chưa xứng tầm với vai trò Việc phát triển đội ngũ viên chức coi nhiệm vụ chiến lược ưu tiên phát triển góp phần đẩy nhanh trình phát triển thành phố Để thực sách phát triển viên chức từ thực tiễn huyện An Lão có hiệu việc tìm hiểu thực trạng, đánh giá thực sách, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện sách phát triển viên chức cần huyện An Lão cần quan tâm, nhằm đánh giá thực trạng thực sách phát triển viên chức khách quan, tiếp cận phương diện lý thuyết phân tích sách công để từ đưa giải pháp sách phù hợp nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đào tạo địa bàn huyện Xuất phát từ thực tiễn kết hợp với nghiên cứu luận cứ, luận chứng để bước hoàn thiện việc thực sách phát triển viên chức, tác giả lựa chọn đề tài: "Thực sách phát triển viên chức từ thực tiễn huyện An Lão, thành phố Hải Phòng" làm đề tài Luận văn Thạc sỹ sách công Học Viện Khoa học Xã hội Tình hình nghiên cứu đề tài Việc nghiên cứu đề tài "Thực sách phát triển viên chức từ thực tiễn huyện An Lão, thành phố Hải Phòng" vấn đề mới; xung quanh vấn đề có nhiều công trình nghiên cứu tiếp cận theo nhiều cách khác nhau, kể đến số công trình sau: - PGS.TS Đỗ Phú Hải, Học viện khoa học xã hội: "Báo cáo thể chế quản lý viên chức đội ngũ viên chức đơn vị nghiệp công lập từ năm 1998 đến nay"; - PGS.TS Trần Khánh Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội, đề tài: "Chính sách quốc gia giáo dục phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trình đổi hội nhập quốc tế"; - TS Nguyễn Hữu Thập: Thực trạng đội ngũ nhà giáo, cán quản lý giáo dục nội dung cần nghiên cứu xây dựng Luật Viên chức; - Luận văn Thạc sỹ Chính sách công tác giả Phan Trọng Hào (năm 2014): "Chính sách phát triển viên chức từ thực tiễn Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam"; - Luận văn Thạc sỹ Chính sách công tác giả Nguyễn Văn Tuyên (năm 2015): "Chính sách phát triển viên chức từ thực tiễn Học viện Khoa học Xã hội"; - Luận văn Thạc sỹ Hành công tác giả Kiều Quỳnh Anh (năm 2012): "Chính sách phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu ngành Khoa học xã hội từ thực tiễn Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam"; - Luận văn Thạc sỹ Luật học tác giả Nguyễn Huy Hoàng (năm 2011): "Tuyển dụng viên chức đơn vị nghiệp công lập nước ta nay"; - Luận văn Thạc sỹ Khoa học giáo dục tác giả Phạm Văn Hưng (năm 2003): "Quy hoạch phát triển giáo dục Tiểu học Trung học sở huyện An Lão, thành phố Hải Phòng đến năm 2010"; - Ủy ban nhân dân huyện An Lão: báo cáo tình hình thực nhiệm vụ năm học ngành Giáo dục Đào tạo huyện Nhìn chung, công trình tập trung nghiên cứu khái quát sách phát triển viên chức nói chung, số khía cạnh nguồn nhân lực khoa học sở giáo dục Đại học, quy hoạch phát triển ngành giáo dục đào tạo huyện An Lão Các báo cáo mang tính vụ đánh giá việc thực nhiệm vụ hàng năm Đến nay, chưa có công trình nghiên cứu đầy đủ, có tính hệ thống lý luận thực tiễn thực sách phát triển viên chức từ thực tiễn huyện An Lão, thành phố Hải Phòng Trên sở nghiên cứu thực trạng để đưa số giải pháp nâng cao hiệu thực sách phát triển viên chức địa bàn huyện An Lão Vấn đề tác giả lựa chọn nghiên cứu hoàn toàn trùng lặp nội dung đối tượng nghiên cứu Tuy nhiên, tác giả có chọn lọc, kế thừa kết nghiên cứu tác giả trước liên quan đến vấn đề nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Trên sở vấn đề lý luận thực sách, phân tích đánh giá thực trạng thực sách phát triên viên chức, đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực sách phát triển viên chức địa bàn huyện An Lão, thành phố Hải Phòng Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa làm rõ số vấn đề lý luận liên quan đến việc thực sách phát triển viên chức - Phân tích, đánh giá thực trạng thực sách phát triển viên chức từ năm 2010 đến nay; - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực sách phát triển viên chức địa bàn huyện An Lão, thành phố Hải Phòng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Tổ chức thực sách phát triển viên chức Phạm vi nghiên cứu Về không gian: địa bàn huyện An Lão, thành phố Hải Phòng Về thời gian: từ năm 2010 đến năm 2015 Về vấn đề nghiên cứu: Tác giả tập trung nghiên cứu khâu thực sách phát triển viên chức; khâu khác chu trình sách tác giả đề cập đến chừng mực định để làm rõ chủ đề đề tài Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp luận Luận văn vận dụng cách tiếp cận đa ngành, liên ngành xã hội học luận văn triệt để vận dụng công cụ nghiên cứu sách công Đó cách tiếp cận quy phạm sách công chu trình sách từ hoạch định đến xây dựng, thực đánh giá sách công có tham gia chủ thể sách Các kết nghiên cứu đề tài luận văn góp phần bổ sung, hoàn thiện vấn đề lý luận thực sách công nói chung thực sách phát triển viên chức nói riêng Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng công cụ nghiên cứu khoa học xã hội như: sách phát huy lâu dài Nguồn lực chủ yếu nguồn từ ngân sách nhà nước, địa phương hạn chế việc sử dụng nguồn kinh phí có địa phương, huy động nguồn lực khác Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện cần chủ động việc bố trí nguồn kinh phí đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; huy động nguồn lực để thực sách phát triển đội ngũ viên chức * Khảo sát tính cần thiết khả thi giải pháp Thời gian điều kiện nghiên cứu có hạn, tác giả chưa thí điểm triển khai giải pháp thực tiễn tổ chức thực nghiệm, kiểm chứng giải pháp đề xuất Mục đích khảo nghiệm thông qua ý kiến nhà quản lý giáo dục, chuyên viên, viên chức nhà trường đánh giá mức độ cần thiết, tính khả thi giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực hiệu thực sách phát triển viên chức ngành Giáo dục Đào tạo huyện An Lão Tác giả lập Bảng câu hỏi để trưng cầu ý kiến 100 người (02 lãnh đạo phòng Giáo dục Đào tạo, 02 lãnh đạo phòng Nội vụ, 02 chuyên viên phòng Giáo dục, 01 chuyên viên theo dõi ngành Giáo dục phòng Nội vụ, 17 Hiệu trưởng trường Mầm non, 17 Hiệu trưởng trường Tiểu học, 17 Hiệu trưởng trường Trung học sở; 07 Viên chức ngành Y tế, 07 Lãnh đạo đơn vị nghiệp, 07 Phó Hiệu trưởng trường Trung học sở; 07 viên chức Mầm non, 07 viên chức trường Tiểu học, 07 viên chức trường Trung học sở) thu kết đánh sau: 68 Biểu 3.1: Kết khảo sát mức độ cần thiết giải pháp Mức độ cần thiết TT (Tỷ lệ %) Các giải pháp Rất cần Cần Không thiết thiết cần thiết 76 24 100 0 82 18 91 19 85 15 87 13 Nâng cao nhận thức ý nghĩa, vai trò việc thực sách phát triển viên chức Thực có hiệu bước tổ chức thực sách phát triển viên chức Nâng cao trách nhiệm trình độ chủ thể tham gia thực sách phát triển viên chức Bảo đảm đầy đủ yêu cầu tổ chức thực sách phát triển viên chức Sử dụng công cụ hợp lý tổ chức thực sách phát triển viên chức Đảm bảo nguồn lực tổ chức thực sách phát triển viên chức Thực khảo sát giải pháp cho kết đánh giá cao mức độ cần thiết Như giải pháp đề xuất đánh giá phù hợp để áp dụng thực tiễn 69 Biểu 3.1: Kết khảo sát mức độ khả thi giải pháp Mức độ khả thi TT (Tỷ lệ %) Các giải pháp Rất khả Khả Không thi thi Khả thi 86 14 94 78 12 87 13 84 12 87 13 Nâng cao nhận thức ý nghĩa, vai trò việc thực sách phát triển viên chức Thực có hiệu bước tổ chức thực sách phát triển viên chức Nâng cao trách nhiệm trình độ chủ thể tham gia thực sách phát triển viên chức Bảo đảm đầy đủ yêu cầu tổ chức thực sách phát triển viên chức Sử dụng công cụ hợp lý tổ chức thực sách phát triển viên chức Đảm bảo nguồn lực tổ chức thực sách phát triển viên chức Các giải pháp cần thiết phát triển đội ngũ viên chức, nhiên mức khả thi khác Thông qua kết khảo sát trên, thấy giải pháp mà tác giả đưa có mức độ khả thi mức cần thiết cao, phù hợp với thực tiễn quản lý phát triển đội ngũ viên chức địa bà huyện An Lão nói riêng nước nói chung 70 Kết luận chƣơng Trên sở phương hướng nâng cao hiệu thực sách phát triển viên chức, tác giả đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thực sách với sáu giải pháp bản, là: Thứ nhất: Nâng cao nhận thức ý nghĩa, vai trò việc thực sách phát triển viên chức Thứ hai: Thực có hiệu bước tổ chức thực sách phát triển viên chức Thứ ba: Nâng cao trách nhiệm trình độ chủ thể tham gia thực sách phát triển viên chức Thứ tư: Bảo đảm đầy đủ yêu cầu tổ chức thực sách phát triển viên chức Thứ năm: Sử dụng công cụ hợp lý tổ chức thực sách phát triển viên chức Thứ sáu: Đảm bảo nguồn lực tổ chức thực sách phát triển viên chức Việc thực giải pháp sở để nâng cao hiệu việc thực sách phát triển viên chức 71 KẾT LUẬN Chính sách phát triển viên chức vấn đề mà Đảng Nhà nước quan tâm; không vấn đề mang tính lý luận mà có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc với phát triển đất nước Qua việc nghiên cứu đề tài: "Thực sách phát triển viên chức từ thực tiễn huyện An Lão, thành phố Hải Phòng", tác giả đã: Hệ thống hóa số vấn đề lý luận liên quan đến việc thực phát triển viên chức, làm rõ khái niệm về: Viên chức, phát triển viên chức, khái niệm sách công; phân tích ý nghĩa tầm quan trọng việc phát triển viên chức, quan điểm Đảng, sách Nhà nước phát triển viên chức, bước công cụ tổ chức thực sách phát triển viên chức, yêu cầu yếu tố ảnh hưởng đến việc thực sách phát triển viên chức Phân tích, đánh giá thực trạng thực sách phát triển viên chức từ thực tiễn huyện An Lão; sở tác giả phân tích kết tích cực hạn chế tồn việc thực sách này, từ nguyên nhân tồn tại, hạn chế Trên sở lý luận thực sách công, sách phát triển viên chức thực tế tổ chức thực sách nguyên nhân tồn tại, hạn chế việc tổ chức thực sách, tác giả đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc tổ chức thực sách thời gian tới là: Thứ nhất: Nâng cao nhận thức ý nghĩa, vai trò việc thực sách phát triển viên chức; Thứ hai: Thực có hiệu bước tổ chức thực sách phát triển viên chức; 72 Thứ ba: Nâng cao trách nhiệm trình độ chủ thể tham gia thực sách phát triển viên chức; Thứ tư: Bảo đảm đầy đủ yêu cầu tổ chức thực sách phát triển viên chức; Thứ năm: Sử dụng công cụ hợp lý tổ chức thực sách phát triển viên chức; Thứ sáu: Đảm bảo nguồn lực tổ chức thực sách phát triển viên chức Do điều kiện thực nghiệm giải pháp, tác giả khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi giải pháp đề xuất Thông qua ý kiến khẳng định giải pháp cần thiết có tính khả thi, vận dụng nâng cao hiệu việc thực sách phát triển viên chức địa bàn huyện An Lão, thành phố Hải Phòng Mặc dù cố gắng thời gian nghiên cứu khả thân nhiều hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót Kết thu bước đầu cần hoàn chỉnh bậc học Thạc sỹ Vì vậy, học viên mong nhận góp ý, bổ sung thầy, cô giáo, nhà khoa học bạn đồng nghiệp để tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu 73 MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Thường vụ huyện ủy An Lão (2011), Nghị phát triển giáo dục mầm non huyện An Lão đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 Ban Bí thư Trung ương Đảng (2008), Chỉ thị số 40 – C W Ban Bí thư rung ương Đảng việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (2012), Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 Đề án: Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (2012), Nghị Hội nghị lần thứ 8, (Nghị số 29-NQ W) đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Bộ Giáo dục – Đào tạo (2011), Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 theo Quyết định số 6639 QĐ-BGDĐ ngày 29/12/ 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Nội vụ (2012), hông tư 15 2012 -BNV ngày 25 12 2012 hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức Bộ Nội vụ (2012), hông tư 16 2012 -BNV ngày 28/12/2012 ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Nội quy kỳ thi, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Chu Văn Cấp (2012), Học viện trị - HCQG HCM, Giáo dục Đào tạo với phát triển nguồn nhân lực Việt Nam, Tạp chí phát triển hội nhập số (16) – tháng - 10/2012 74 Chính phủ (2012), Nghị định số 29 2012 NĐ-CP ngày 12 2012 tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức 10 Chính phủ (2011), Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 – 2020, ban hành kèm theo Quyết định số 579 QĐ-TTg 11 Chính phủ (2010), Luật Viên chức số 58 2010 QH12 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 15/11/2010 12 Chính phủ (2010), Nghị định số 115 2010 NĐ-CP ngày 24/12/2010 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước giáo dục 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi hội nhập ( Đại hội VI, VII, VIII, IX, X), NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội 14 Phạm Văn Giang (2012), Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực theo tinh thần Nghị Đại hội XI Đảng, Tạp chí phát triển nhân lực, số (30) – 2012, tr51 15 Đỗ Phú Hải (2012), Những đề Chính sách công 16 Nguyễn Huy Hoàng (2011), Luận văn hạc sỹ: uyển dụng viên chức đơn vị nghiệp công lập nước ta 17 Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng (2009), Nghị 17/2009/NQHDND ngày 11/12/2009, Về phát triển giáo dục mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 2015 định hướng năm 2020 18 Nguyễn Trung Kiên (2005), Nghiên cứu giải pháp để phát triển giáo dục mầm non nông thôn nước ta 19 Trần Viết Lưu (2012), Phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục giai đoạn nay, Tạp chí Tuyên giáo, số – 2012 20 Nhà xuất từ điển bách khoa (2005), Từ điển Bách khoa Việt Nam 75 21 Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện An Lão, Báo cáo tổng kết năm học 2009 – 2010; 2010 – 2011; 2011 – 2012; 2012 – 2013; 2013 – 2014 22 Sở Giáo dục – Đào tạo thành phố Hải Phòng, Báo cáo tổng kết năm học 2009 – 2010; 2010 – 2011; 2011 – 2012; 2012 – 2013; 2013 – 2014 23 Thành ủy Hải Phòng (2009), Nghị số 30 - NQ/TU ngày 03 tháng 12 năm 2009 phát triển giáo dục mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 2015, định hướng 2020 24 Thủ tướng Chính phủ (2014), Chỉ thị số 07 C - g ngày 19 2014 việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực công tác quản lý công chức, viên chức thi đua, khen thưởng 25 Thủ tướng phủ (2013), Chỉ thị số 02 C -TTg ngày 22 tháng 01 năm 2013 việc triển khai thực Kết luận số 51-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012 Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành rung ương Đảng khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế 26 Trần Anh Tuấn (2010), iếp tục đổi chế quản lý viên chức đơn vị nghiệp công lập, Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 27 Trần Anh Tuấn (2011), hực tốt Luật Viên chức để tiếp tục đổi chế quản lý nâng cao chất lượng phục vụ khu vực nghiệp công lập, ạp chí ổ chức nhà nước, số 28 Ủy ban nhân dân huyện An Lão, Kế hoạch lao động giáo dục từ năm học 2010-2011 đến năm học 2015-2016 29 Ủy ban nhân dân huyện An Lão (2015), Báo cáo công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức địa bàn huyện từ năm 2010 - 2015 30 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (2015), Quyết định số 2819 2015 QĐ-UBND ngày 14 12 2015 Ủy ban nhân dân thành phố 76 Hải Phòng ban hành Quy định quản lý tổ chức máy, viên chức lao động hợp đồng đơn vị nghiệp công lập thành phố Hải Phòng 31 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (2011), Đề án số 128 ĐA – UBND ngày 10/01/2011 chuyển đổi trường mầm non bán công địa bàn Hải Phòng sang công lập tự chủ 77 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI (Dành cho Lãnh đạo quản lý viên chức, công chức phụ trách ngành Giáo dục Đào tạo huyện - số lượng nghiên cứu 100 người) Trong phạm vi nghiên cứu đề tài: "Chính sách phát triển viên chức từ thực tiễn huyện An Lão, thành phố Hải Phòng", thực khảo sát thực trạng thực sách phát triển viên chức huyện An Lão Để triển khai có kết công trình nghiên cứu này, mong muốn nhận hợp tác đồng chí cách trả lời câu hỏi phiếu trưng cầu ý kiến Sự tham gia đồng chí tự nguyện, khuyết danh kết khảo sát dành cho công tác nghiên cứu khoa học A THÔNG TIN CHUNG Xin anh (chị) cho biết số thông tin thân: (Đánh dấu X vào ô tương ứng với câu trả lời thích hợp) Giới tính Tuổi Thâm niên công tác Trình độ đào tạo chuyên môn 78 Nam Nữ Dưới 30 Từ 30 - 45 Từ 46 đến 60 Trên 60 tuổi Dưới năm Từ - 10 năm Từ 10 đến 20 năm Trên 20 tuổi Trên Đại học Đại học Dưới Đại học Mức sống Tốt Khá Trung bình Dưới trung bình B VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG, CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG, CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC Tốt Khá Trung bình Kém Theo anh (chị) chất lượng viên chức tuyển dụng năm gần đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm mức độ nào? Tốt Khá Trung bình Kém Theo anh (chị) việc bố trí vị trí việc làm viên chức nào? Rất phù hợp Phù hợp Chưa phù hợp Rất hiệu Tương đối hiệu Hiệu Hiệu chưa cao Hiệu thấp Tốt Khá Trung bình Chưa tốt Theo anh (chị) hình thức tuyển dụng viên chức nào? Theo anh (chị) việc đào tạo, bồi dưỡng viên chức nào? Theo anh (chị) hình thức đào tạo, bồi dưỡng viên chức nào? 79 Theo anh (chị) chất lượng đào tạo, bồi dưỡng viên chức nào? Theo anh (chị) việc thực chế độ sách viên chức nào? Tốt Khá Trung bình Chưa tốt Đầy đủ, kịp thời Chưa đầy đủ, kịp thời Kém C ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CẦN THIẾT CỦA CÁC GIẢI PHÁP Nâng cao nhận thức ý nghĩa, vai trò việc thực sách phát triển viên chức Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Thực có hiệu bước tổ chức thực sách phát triển viên chức Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Nâng cao trách nhiệm trình độ chủ thể tham gia thực sách phát triển viên chức Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Bảo đảm đầy đủ yêu cầu tổ chức thực sách phát triển viên chức Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Sử dụng công cụ hợp lý tổ chức thực sách phát triển viên chức Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Đảm bảo nguồn lực tổ chức thực sách phát triển viên chức 80 D ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ KHẢ THI CỦA CÁC GIẢI PHÁP Nâng cao nhận thức ý nghĩa, vai Rất khả thi trò việc thực sách phát Khả thi triển viên chức Không khả thi Thực có hiệu bước Rất khả thi tổ chức thực sách phát Khả thi triển viên chức Không khả thi Nâng cao trách nhiệm trình độ Rất khả thi chủ thể tham gia thực Khả thi sách phát triển viên chức Không khả thi Bảo đảm đầy đủ yêu cầu tổ Rất khả thi chức thực sách phát triển Khả thi viên chức Không khả thi Sử dụng công cụ hợp lý tổ chức Rất khả thi thực sách phát triển viên Khả thi chức Không khả thi Đảm bảo nguồn lực tổ chức thực sách phát triển viên chức 3 3 Rất khả thi Khả thi Không khả thi Xin trân trọng hợp tác anh (chị)./ 81 PHỤ LỤC Bảng thống kê tình hình phát triển dân số địa bàn huyện Diện tích (km2) Dân số Tỷ lệ tăng dân số hàng năm (%) tính đến 12/2015 2010 2011 2014 2013 2014 2015 (người) Bát Trang 12,17 10.934 0,67 1,44 2,72 1,06 0,69 1,03 Số trẻ sinh năm 2015 179 Trường Thọ 8,36 9.427 2,88 1,49 1,56 0,89 1,50 1,16 187 Trường Thành 5,02 5.288 1,35 1,29 3,58 1,58 1,55 1,42 88 An Tiến 6,64 8.730 2,55 0,72 2,89 0,99 1,03 1,01 137 An Thắng 5,61 7.935 1,40 1,34 2,42 1,34 1,00 1,32 122 Tân Dân 5,89 7.639 2,54 0,64 2,97 1,01 0,06 1,35 127 Quang Hưng 6,65 6.606 2,54 0,89 2,67 1,49 1,15 1,01 95 Quang Trung 6,78 9.148 5,77 1,63 2,98 0,88 1,28 0,34 142 Quốc Tuấn 7,90 10.386 3,97 0,87 3,01 1,13 1,60 1,07 165 10 Tân Viên 8,01 7.985 1,34 1,07 2,51 1,27 0,38 1,15 129 11 Mỹ Đức 8,63 13.070 2,41 2,16 2,33 1,16 1,27 0,77 224 12 Chiến Thắng 8,82 6.505 0,26 0,80 1,65 0,47 0,85 0,75 98 13 An Thái 5,76 8.946 2,08 1,13 2,95 1,21 1,08 0,98 140 14 An Thọ 5,23 6.205 3,55 1,15 2,03 1,49 0,59 0,89 106 15 Thái Sơn 8,15 12.668 1,52 1,23 2,46 1,14 1,24 0,82 228 16 Trường Sơn 6,30 8.767 2,51 2,00 3,35 1,65 1,61 0,03 134 17 Thị trấn 1,66 4.422 0,75 0,94 3,58 0,76 1,07 0,88 59 114,88 144.661 2,31 1,21 2,65 1,15 1,11 0,92 2.360 TT Tên đơn vị Tổng cộng Nguồn: Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện 82 [...]... bảng biểu, danh mục các biểu đồ, danh mục tài liệu tham khảo; Luận văn có bố cục gồm 3 chương: 6 Chương 1 Những vấn đề lý luận chung về thực hiện chính sách phát triển viên chức; Chương 2 Thực trạng thực hiện chính sách phát triển viên chức từ thực tiễn huyện An Lão, thành phố Hải Phòng; Chương 3 Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng 7 Chƣơng... ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm tiền đề để cải cách trên các mặt của nền hành chính nhà nước Xác định được tầm quan trọng đó, để thực hiện có hiệu quả chính sách phát triển viên chức, đội ngũ cán bộ công chức thực hiện chính sách phát triển viên chức phải nắm vững nội dung cơ bản về thực hiện chính sách phát triển viên chức, đặc biệt là các bước thực hiện chính sách phát triển viên chức Trong nội... trình thực thị chính sách Việc yêu cầu này có được bảo đảm hay không trong quá trình thực thi chính sách thể hiện ở sự hài lòng của đội ngũ viên chức là đối tượng thụ hưởng của chính sách Đó là những yêu cầu cơ bản quan trọng trong thực hiện chính sách phát triển viên chức ở nước ta hiện nay 1.6 Các công cụ thực hiện chính sách phát triển viên chức Công cụ tổ chức thực hiện chính sách phát triển viên chức. .. việc thực hiện chính sách phát triển viên chức Đây là một khâu quan trọng trong thực hiện chính sách vì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách phát triển viên chức giúp kịp thời bổ sung hoàn thiện chính sách đồng thời chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện chính sách, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện mục tiêu chính sách Để theo dõi, kiểm tra, đốn đốc việc thực hiện chính sách. .. hiện chính sách này Đánh giá, tổng kết thực hiện chính sách là quá trình xem xét kết luận về sự chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện chính sách của chủ thể thực hiện chính sách (các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức viên chức có chức năng thực hiện chính sách) và việc chấp hành, thực hiện của viên chức là đối tượng thụ hưởng chính sách Để đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm chính chính sách. .. là yếu tố cực kỳ quan trọng, bởi vì sử dụng tốt viên chức sẽ là động lực để phát triển viên chức, sẽ khai thác hết khả năng viên chức hiện có, tránh lãng phí trong đào tạo, phát huy tính sáng tạo của từng viên chức 25 1.5 Những yêu cầu cơ bản đối với tổ chức thực hiện chính sách phát triển viên chức Trong tổ chức thực hiện chính sách phát triển viên chức ở nước ta hiện nay cần phải đảm bảo những yêu... đề lý luận chung về thực hiện chính sách phát triển viên chức, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính sách phát triển viên chức, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện chính sách, chủ thể thực hiện chính sách phát triển Việc nắm bắt được các vấn đề nêu trên giúp cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện chính sách trong quá trình triển khai áp dụng... chức; - Chính sách đào tạo, bồi dưỡng viên chức; - Chính sách biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm; - Chính sách đánh giá viên chức; - Chính sách đãi ngộ, tiền lương, phụ cấp, khen thưởng; - Chế độ thôi việc, hưu trí; - Chính sách khen thưởng và xử lý vi phạm 1.3 Nội dung các bƣớc thực hiện chính sách phát triển viên chức Tổ chức thực hiện chính sách phát triển viên chức là một khâu trong chu trình chính sách, ... pháp do cơ quan chủ trì thực hiện chính sách ban hành để thực hiện mục tiêu chính sách và các quy định cụ thể của chính sách Đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện chính sách nói chung và chính sách phát triển viên chức nói riêng là công việc khó, phức tạp trong quá trình thực hiện chính sách Điều đó đòi hỏi các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong và ngoài ngành và cán bộ, công chức, viên chức tại địa... triển đất nước Tổ chức thực hiện chính sách phát triển viên chức là một khâu hợp thành chu trình chính sách, đó là toàn bộ quá trình chuyển hóa ý chí của chủ thể chính sách thành hiện thực Xây dựng, hoạch định chính sách đúng nhưng thực hiện đúng chính sách còn quan trọng hơn Qua quá trình tổ chức thực hiện chính sách phát triển viên chức biết được chính sách có phù hợp hay không phù hợp, vào cuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách phát triển viên chức từ thực tiễn huyện an lão, thành phố hải phòng , Thực hiện chính sách phát triển viên chức từ thực tiễn huyện an lão, thành phố hải phòng , Thực hiện chính sách phát triển viên chức từ thực tiễn huyện an lão, thành phố hải phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn