Thực hiện chính sách phát triển viên chức từ thực tiễn thị xã phúc yên, tỉnh vĩnh phúc

86 338 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2016, 16:03

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THỊ DUNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VIÊN CHỨC TỪ THỰC TIỄN THỊ XÃ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Chính sách công Mã số : 60 34 04 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Nguyễn Minh Phương Hà Nội, 2016 LỜI CAM ĐOAN Đề tài “Thực sách phát triển viên chức từ thực tiễn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc” luận văn kết cố gắng nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo thân Tôi xin cam đoan số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Hà Nội, tháng 06 năm 2016 Học viên Lê Thị Dung MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VIÊN CHỨC 1.1 Nội dung ý nghĩa thực sách phát triển viên chức 1.2 Yêu cầu tổ chức thực sách phát triển viên chức 18 1.3 Các bước tổ chức thực sách phát triển viên chức 21 1.4 Các hình thức tổ chức thực sách phát triển viên chức 28 1.5 Các phương pháp tổ chức thực sách phát triển viên chức 29 1.6 Những nhân tố ảnh hưởng đến thực sách phát triển viên chức 31 Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VIÊN CHỨC TẠI THỊ XÃ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC 37 2.1 Điều kiện kinh tế - xã hội việc phân cấp quản lý viên chức ảnh hưởng tới tổ chức thực sách phát triển viên chức thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 37 2.2 Kết thực sách phát triển viên chức thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 40 2.3 Hạn chế thực sách phát triển viên chức thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc nguyên nhân 54 Chương 3: MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VIÊN CHỨC 62 3.1 Mục tiêu, định hướng quan điểm tăng cường thực sách phát triển viên chức 62 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường thực sách phát triển viên chức 64 3.3 Một số giải pháp khác 68 3.4 Một số kiến nghị 73 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BCHTW Ban Chấp hành Trung ương CP Chính phủ ĐVSNCL Đơn vị nghiệp công lập HĐND Hội đồng nhân dân NQ Nghị NĐ Nghị định UBND Ủy ban nhân dân VC Viên chức MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau ngày giải phóng Miền Nam 30/4/1975, Đảng cộng sản Việt nam lãnh đạo Nhà nước thực chế độ cán phạm vi nước, theo tất người làm việc quan thuộc hệ thống trị, doanh nghiệp nhà nước, nông trường, lâm trường lực lượng vũ trang gọi chung “cán bộ, công nhân viên nhà nước Nghị định 169/HĐBT Hội đồng Bộ trưởng ban hành ngày 25 tháng năm 1991 quy định phạm vi điều chỉnh đối tượng công chức bao gồm: Những người làm việc quan hành Nhà nước Trung ương, tỉnh, huyện cấp tương đương Những người làm việc Đại sứ quán, lãnh quán nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nước Những người làm việc trường học, bệnh viện, quan nghiên cứu khoa học, quan báo chí, phát thanh, truyền hình Nhà nước nhận lương từ ngân sách Những nhân viên dân làm việc quan Bộ Quốc phòng Những người tuyển dụng bổ nhiệm giữ công vụ thường xuyên Bộ máy quan Toà án, Viện kiểm sát cấp Những người tuyển dụng bổ nhiệm giữ công vụ thường xuyên máy văn phòng Quốc hội, Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Nhân dân cấp Những trường hợp riêng biệt khác Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quy định” Đến năm 1998, Pháp lệnh cán bộ, công chức ban hành qui định người làm việc quan, tổ chức, đơn vị Đảng, Nhà nước, đoàn thể gọi chung cụm từ là” cán bộ, công chức” Lúc này, phạm vi đối tượng thu hẹp so với Nghị định 169/HĐBT, gồm người làm việc khu vực hành chính, khu vực nghiệp quan Đảng, đoàn thể, người làm việc doanh nghiệp nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang văn pháp luật lao động, sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, công an nhân dân điều chỉnh Khi sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2003, Nhà nước thực việc phân định người thuộc biên chế quan hành với biên chế đơn vị nghiệp Việc phân định tạo sở để bước đầu đổi chế quản lý cán bộ, công chức quan Nhà nước với cán bộ, viên chức đơn vị nghiệp Nhà nước Trong Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 Chính phủ gọi cán bộ, công chức làm việc đơn vị nghiệp Nhà nước viên chức Qua trình xác lập quản lý đội ngũ viên chức đơn vị nghiệp, đến năm 2010 ban hành Luật viên chức để điều chỉnh đội ngũ viên chức đơn vị nghiệp công lập Viên chức lực lượng lao động chủ yếu thực chức năng, nhiệm vụ đơn vị nghiệp công lập Hiệu hoạt động đơn vị xét cho định phẩm chất, lực đội ngũ viên chức Theo quy định Luật viên chức số 58/2010/QH12: " Viên chức công dân Việt Nam tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc đơn vị nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật" Sự đời luật Viên chức năm 2010 thể chế hóa chủ trương Đảng đổi chế quản lý đơn vị nghiệp công lập, thúc đẩy xã hội hóa hoạt động nghề nghiệp, góp phần tạo điều kiện chuyển đổi hoàn toàn hoạt động đơn vị nghiệp công lập theo chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm Chính sách người tạo ra, đồng thời sách lại tác động mạnh mẽ đến hoạt động người Chính sách mở đường, động lực thúc đẩy tính tích cực, khả sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm người, kiềm hãm hoạt động, làm thui chột tài năng, sáng tạo họ Phát triển viên chức trình gia tăng, biến đổi đáng kể chất lượng đội ngũ viên chức biến đổi biểu việc nâng cao lực động viên chức Chính sách phát triển viên chức tập hợp định có liên quan nhà nước nhằm lựa chọn mục tiêu cụ thể với giải pháp công cụ thực giải vấn đề phát triển viên chức theo mục tiêu xác định Xây dựng đội ngũ viên chức nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân cộng đồng đơn vị nghiệp công lập Đổi hoạt động quản lý nhà nước sách phát triển viên chức góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động khu vực nghiệp công lập, chuyển chế quản lý viên chức theo tiêu biên chế sang quản lý viên chức theo vị trí việc làm xác định r thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập Là đô thị hình thành phát triển 100 năm, năm qua, Đảng quyền Thị xã Phúc Yên quan tâm lãnh đạo, đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ viên chức nhờ đó, chất lượng đội ngũ viên chức thị xã nâng lên, phát triển mạnh số lượng, chất lượng cấu, đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ Tuy nhiên, bên cạnh chất lượng đội ngũ viên chức nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu đặt Nhiều lĩnh vực thiếu viên chức có trình độ chuyên môn, quản lý giỏi Đội ngũ VC chuẩn hoá thiếu tính chuyên nghiệp theo yêu cầu tiêu chuẩn, chức danh cần thiết công vụ mới, nhận thức lý luận trị, tư tưởng viên chức ngày nâng lên hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn đề tài “Thực sách phát triển viên chức từ thực tiễn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc” làm đề tài nghiên cứu luận văn mình, luận văn có kế thừa, phát triển thành tài liệu liên quan trước để đánh giá, phân tích, từ đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương Hy vọng tài liệu tham khảo hữu ích để có nhìn sinh động, cụ thể, toàn diện vấn đề Tình hình nghiên cứu đề tài - Đề tài khoa học cấp Bộ (2005): “Luận khoa học phân định công chức với viên chức”, Chủ nhiệm: TS Nguyễn Minh Phương phân tích luận khoa học phân định công chức với viên chức, xác định tiêu chuẩn loại đối tượng công chức, viên chức theo hướng xây dựng hệ thống pháp luật chuyên biệt tuyển dụng, sử dụng, quản lý hợp lý, khoa học cho đối tượng - Luận văn thạc sĩ sách công tác giả Phan Trọng Hào (2014) “Chính sách viên chức khoa học từ thực tiễn Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam” đưa giải pháp nhằm hoàn thiện sách viên chức khoa học - Luận văn thạc sĩ quản lý Hành công tác giả Hoàng Mạnh Dũng “Đào tạo, bồi dưỡng nhân theo vị trí việc làm đơn vị nghiệp công lập từ thực tiễn Viện Khoa học xã hội Việt Nam” có đánh giá toàn diện hệ thống đào tạo, bồi dưỡng viên chức nay, đưa đổi hình thức đào tạo gắn với vị trí việc làm đơn vị nghiệp công lập - Luận văn thạc sỹ sách công tác giả Nguyễn Văn Tuyên “Chính sách phát triển viên chức từ thực tiễn Học viện Hành Chính Quốc Gia” - Luận văn thạc sỹ sách công tác giả Nguyễn Thị Hạnh “Chính sách phát triển viên chức ngành thể thao từ thực tiễn Văn hóa, thể thao du lịch” - Một số viết tạp chí như: Một số suy nghĩ việc xây dựng Luật Viên chức, Vũ Khoan, Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 7/2009 Viên chức vấn đề cần ý xây dựng Luật Viên chức, TS Văn Tất Thu, Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 10/2009 Tiếp tục đổi chế quản lý viên chức đơn vị nghiệp công lập, Trần Anh Tuấn , Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 5/2010 Thực trạng đội ngũ nhà giáo, cán quản lý giáo dục nội dung cần nghiên cứu xây dựng Luật Viên chức, Nguyễn Hải Thập, Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 2/2009 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở hệ thống hóa vấn đề lý luận thực sách phát triển viên chức đánh giá thực trạng thực sách phát triển viên chức , luận văn đề xuất giải pháp tăng cường thực sách phát triển đội ngũ viên chức nước ta 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ vấn đề lý luận thực sách phát triển viên chức - Phân tích thực trạng thực sách phát triển viên chức từ thực tiễn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Đề xuất giải pháp tăng cường thực sách phát triển đội ngũ viên chức nước ta Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề mang tính lý luận thực tiễn liên quan đến thực sách phát triển viên chức tổ chức, đơn vị góc độ khoa học sách công 4.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung thực sách phát triển viên chức thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Luận văn tập trung đánh giá thực trạng thực sách phát triển viên chức giai đoạn 2012- 2015 đề xuất giải pháp tăng cường thực sách phát triển viên chức giai đoạn 2016-2020 5 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Luận văn vận dụng cách tiếp cận hệ thống, đa ngành, liên ngành khoa học xã hội, tiếp cận dựa phương pháp nghiên cứu quy phạm chu trình sách nghiên cứu xây dựng, đề xuất giải pháp công cải cách chế độ công vụ công chức Đó cách tiếp cận quy phạm sách công chu trình sách từ hoạch định đến xây dựng, thực đánh giá sách công có tham gia chủ thể sách Lý thuyết sách công soi sáng qua thực tiễn sách công giúp hình thành lý luận sách chuyên ngành 5.2 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích, tổng hợp (trên sở tài liệu thu thập để phân tích, đánh giá, tổng hợp tình hình) - Phương pháp so sánh, đối chiếu (so sánh sách phát triển viên chức Phúc Yên với sách phát triển viên chức số địa phương khác; so sánh hiệu sách phát triển viên chức theo năm ) - Phương pháp chuyên gia (tham khảo ý kiến thầy, cô giáo nghiên cứu sách phát triển viên chức địa phương khác sách phát triển viên chức thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) - Phương pháp dự báo; phương pháp khoa học hành chính…nhằm làm sáng tỏ vấn đề trình bày khóa luận cách khoa học Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận Đề tài vận dụng lý thuyết khoa học sách công để làm r sở lý luận thực tiễn sách cụ thể sách phát triển viên chức từ thực tiễn Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Các kết quả, kết luận rút từ việc + Khắc phục hạn chế, bất cập quy định hành quản lý văn bản, chương trình, dự án thực thi sách phát triển VC + Mở rộng phạm vi áp dụng quy định hành xây dựng, ban hành, thi hành theo d i thi hành văn bản, chương trình, dự án cho tất văn bản, chương trình, dự án thực thi sách phát triển VC + Bổ sung số quy định nội dung quản lý để đáp ứng yêu cầu quản lý thực thi sách Hai là, nâng cao lực đội ngũ nhân quan quản lý thực sách phát triển VC để đáp ứng yêu cầu quản lý thực thi sách 3.3 Một số giải pháp khác 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý viên chức Hoàn thiện pháp luật đánh giá viên chức, xây dựng ban hành quy chế đánh giá viên chức theo hướng lấy kết thực chức trách, nhiệm vụ giao, khối lượng, chất lượng, tiến độ hiệu công việc, ý thức trách nhiệm công việc làm đánh giá, xếp loại viên chức Đổi quy định pháp luật khen thưởng viên chức thực thi công vụ có chế độ thưởng phạt nghiêm minh để đảm bảo kỷ cương hiệu công tác quản lý 3.3.2 Về công tác quy hoạch, tuyển dụng, bố trí, sử dụng viên chức Ngoài việc quy hoạch viên chức quản lý phải hướng đến việc quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng viên chức có chuyên môn giỏi, chuyên gia đầu ngành, chuyên môn hóa lĩnh vực.Việc lựa chọn viên chức đưa vào quy hoạch phải thận trọng, kỹ lưỡng, dân chủ, công khai, minh bạch sở giới thiệu đơn vị Việc bố trí, sử dụng, luân chuyển viên chức phải đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với lực, sở trường Bố trí, đề bạt viên chức lúc, 68 người, việc; phải yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh để lựa chọn người phù hợp; bổ nhiệm viên chức họ có khả cống hiến tốt Đề cao tính trách nhiệm người có thẩm quyền sử dụng công chức; tránh tình trạng bố trí, sử dụng viên chức không chỗ 3.3.3 Về công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức Đào tạo, bồi dưỡng cán phải gắn với việc bố trí, sử dụng; tránh tình trạng đào tạo không chuyên ngành, chuyên môn nghiệp vụ Xác định r trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị việc thực quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán Tăng cường quản lý việc cử cán học, tránh lãng phí đào tạo, bồi dưỡng Cần áp dụng phương pháp cạnh tranh lành mạnh đánh giá, bố trí, xếp, đãi ngộ, nâng ngạch, bổ nhiệm viên chức, cán lãnh đạo, quản lý, tạo động lực thúc đẩy phấn đấu nâng cao lực công chức, khắc phục tình trạng trì trệ công việc Đổi nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức tập trung theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu; chức danh, vị trí việc làm bồi dưỡng kiến thức kỹ phù hợp, thiết thực với công việc đảm nhận, chương trình cụ thể như: kỹ dành cho viên chức, viên chức lãnh đạo quản lý; nghiệp vụ cho viên chức, viên chức làm công tác nhân sự; ứng dụng công nghệ thông tin; xử lý tình Hình thức đào tạo, bồi dưỡng kết hợp lý thuyết thực hành, chia tổ nhóm thảo luận, làm tập tình huống; minh họa quy trình, thao tác thực thi nhiệm vụ hình ảnh trình chiếu, hướng dẫn nghiệp vụ theo hình thức “cầm tay, việc” 3.3.4 Về thực chế độ, sách viên chức Xây dựng hoàn thiện chế độ, sách viên chức, đặc 69 biệt sách tiền lương Cần đổi chế độ tiền lương viên chức theo vị trí việc làm; áp dụng hệ thống bảng lương có tính linh hoạt, mềm dẻo sở thực quyền tự chủ ngân sách đơn vị nghiệp công lập; áp dụng hệ thống bảng lương riêng cho vị trí lãnh đạo thông qua thi tuyển trực tiếp, công khai Tiền lương mối quan tâm hàng đầu động lực làm việc người lao động tổ chức Do vậy, xây dựng hệ thống tiền lương khoa học, hợp lý, làm đòn bẩy kích thích suất hiệu lao động nhiệm vụ lớn đặt cho quan nhà nước Muốn cải thiện động lực làm việc viên chức thông qua tiền lương hệ thống tiền lương phải đảm bảo nguyên tắc: trả lương theo chế thị trường; trả lương theo vị trí công việc; trả lương theo kết công việc Dưới số cách trả lương khuyến khích phát triển viên chức: - Trả lương theo kết công việc: Hình thức có tính khách quan r ràng Nhưng áp dụng cho người lao động làm công việc định mức cách r ràng, thường xuyên - Trả lương theo mức độ quan trọng công việc: Tùy theo công việc để trả lương viên chức tuyển chọn theo trình độ khả làm việc Yếu tố kích thích chỗ người lương thấp, công việc quan trọng cố gắng học hỏi, tích cực làm việc để có tiền lương cao đảm nhận công việc quan trọng - Trả lương theo trình độ viên chức: Theo thứ tự xếp hạng, bậc viên chức ( vào trình độ chuyên môn) Tiền lương chia thành nhiều ngạch khác để viên chức phấn đấu học tập nâng cao trình độ để hưởng bậc lương, ngạch lương cao - Chế độ đãi ngộ, tiền lương viên chức phải phù hợp, tương xứng với vị trí, vai trò viên chức, vừa đảm bảo đời sống viên chức lại vừa đạt 70 tôn nghiêm tương xứng xã hội, thu hút nhân tài đồng thời phải kích thích tính tích cực, sáng tạo viên chức, động viên công tác tốt, bảo đảm ổn định đội ngũ viên chức có tính chuyên môn hóa nghề nghiệp cao Tuyển dụng viên chức phải đảm bảo nguyên tắc: Chọn người có đủ lực, khả thực công việc theo yêu cầu có khả đáp ứng phát triển tổ chức tức phải chọn nhân tài phục vụ lâu dài Phải xây dựng chế tuyển dụng viên chức theo vị trí việc làm; xây dựng hệ thống mô tả công việc phù hợp với vị trí việc làm đơn vị; đổi nội dung cách thức thi tuyển viên chức Việc tạo hội thăng tiến cho viên chức giúp họ khẳng định thể mình, nhận hội để phát triển nghề nghiệp gắn bó với tổ chức, có ý thức phấn đấu nỗ lực nhiều thực thi công vụ Minh bạch đường thăng tiến cho người thiết lập hướng thăng tiến rõ ràng cho tất cá nhân yêu cầu tổ chức Muốn vậy, tổ chức cần quy định rõ ràng sách thăng tiến, đảm bảo thăng tiến phải dựa lực, hiệu công việc đảm bảo công bằng, bình đẳng việc tiếp cận hội thăng tiến Ngoài ra, cần ý khơi dậy lực cá nhân yếu tổ chức để tạo niềm tin tưởng ủng hộ không từ cá nhân đó, mà từ cá nhân khác tập thể Điều tạo bầu không khí làm việc hiệu 3.3.5 Về công tác đánh giá viên chức Đánh giá viên chức phải dựa vào quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh tiêu chí đánh giá đối tượng Năng lực thể hiệu hoàn thành nhiệm vụ trị họ theo chức trách nhiệm vụ giao, thể khối lượng, chất lượng hiệu công tác lĩnh vực lãnh đạo, quản lý Vì vậy, để đánh giá viên chức khách quan 71 hơn, phương thức đánh giá cần bổ sung yếu tố định lượng (về công việc, thời gian hoàn thành công việc, tỷ lệ xử lý tình thỏa đáng giải pháp sáng tạo công việc …) cách xây dựng hệ thống yêu cầu, đòi hỏi công việc cho vị trí việc làm với tiêu chí tiêu chuẩn trình độ, lực; khối lượng công việc, quy trình xử lý; quy trình tổng hợp, báo cáo kết công tác định kỳ Đánh giá viên chức cần phải xem xét vị trí công tác viên chức có phù hợp với sở trường công việc cụ thể hay không để đánh giá khách quan, thực tế, từ xác định nguyên nhân chủ quan khách quan, để sau có hướng bố trí, xếp công việc cho phù hợp với lực, sở trường họ Đánh giá viên chức phải gắn vào công việc cụ thể, hoàn cảnh cụ thể gắn với chế sách, phân tích cụ thể điều kiện hoàn cảnh mà viên chức hoạt động Xây dựng tiêu chí đánh giá, thang đánh giá cho chức danh, cương vị cụ thể tốt; nghiên cứu thực chế độ “khách hàng” đánh giá viên chức Đánh giá viên chức phải thực thường xuyên lưu trữ kết đầy đủ, làm tài liệu để theo dõi trình diễn biến phát triển 3.3.6 Các giải pháp điều kiện môi trường, phương tiện làm việc Môi trường làm việc VC bao gồm: Cơ sở vật chất, tinh thần, chế độ sách, mối quan hệ lãnh đạo nhân viên nhân viên với nhân viên Chỉ viên chức có chuyên môn có điều kiện vật chất họ có đủ khả thực tốt công việc giao Đó công cụ vật chất, thiết bị văn phòng, kỹ phục vụ cho công việc… Ngoài điều kiện vật chất để giúp thực tốt công việc, người làm việc tổ chức muốn có mối quan hệ tốt với người tổ chức Khi nhà quản lý chủ động khuyến khích 72 cho viên chức tạo bầu không khí làm việc thân thiện tổ chức, đem lại hiệu định Vì vậy, nhà quản lý phải hiểu quan điểm cá nhân, chia sẻ suy nghĩ mục tiêu họ Thông qua quan sát, thông qua điều tra qua đàm thoại trực tiếp, nhà quản lý nhận biết môi trường làm việc để điều chỉnh theo hướng tích cực làm sở tạo động lực làm việc cho viên chức tổ chức Vì vậy, cần tạo môi trường làm việc thuận lợi, thân thiện; sở vật chất phương tiện làm việc công chức yên tâm công tác phục vụ nhân dân 3.4 Một số kiến nghị Việc thực đồng sách phát triển trung ương, tỉnh, sở việc ban hành sách phát triển VC đơn vị nghiệp Thị xã Phúc yên, tỉnh Vĩnh Phúc phần mang lại hiệu định việc tạo động lực làm việc cho viên chức đơn vị giai đoạn Tuy nhiên, thực tế thông qua trình nghiên cứu đánh giá tình hình việc thực sách phát triển VC đơn vị nghiệp thị xã tồn hạn chế vướng mắc Xuất phát từ tình hình đó, thân có số kiến nghị nhằm khắc phục tồn sách phát triển VC sau: 3.4.1 Với Đảng, Nhà nước Quan tâm tạo điều kiện nguồn lực, kinh phí cho địa phương để triển khai nhiệm vụ cải cách chế độ viên chức Cần đảm bảo chế độ tiền lương cho viên chức, phải đặt vấn đề tiền lương giá sức lao động phải đặt vấn đề lương viên chức chìa khóa cho cải cách, trả lương mức cho viên chức đầu tư cho phát triển Cần có điều chỉnh phù hợp mức lương viên chức nói riêng người lao động nói chung để đảm bảo mức sống cho họ gia đình để họ yên tâm cống hiến sức lao động, tận tụy mục tiêu chung tổ chức Trong tăng lương cần phải ý tới 73 mức tăng giá sinh hoạt để tính toán hợp lý đảm bảo mức tăng có tác dụng định việc cải thiện đời sống viên chức Đối với Bộ Nội vụ Bộ, ngành liên quan sớm ban hành quy định cụ thể hóa, thống quy định, hướng dẫn chi tiết xây dựng xác định vị trí việc làm Bộ Nội Vụ xây dựng phần mềm thi tuyển viên chức phối hợp với bộ, ngành, địa phương xây dựng ngân hàng đề thi chuẩn cấp quốc gia theo lĩnh vực, vị trí việc làm ban hành văn hướng dẫn, quy định cụ thể cách thức, yêu cầu tổ chức kỳ thi tuyển viên chức phần mềm máy tính để bộ, ngành, địa phương có sở thực hiện; Tổ chức lớp bồi dưỡng, tham quan, trao đổi kinh nghiệm phát triển VC xây dựng vị trí việc làm địa phương triển khai hiệu sách Đối với Bộ, ngành khác: Đề nghị sớm ban hành văn hướng dẫn Nghị định Chính phủ quy định nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý ngành để địa phương có sở vận dụng triển khai, thực 3.4.2 Với quyền tỉnh Vĩnh Phúc Thứ nhất, cần tinh gọn đội ngũ viên chức quan để biên chế viên chức quan thật gọn nhẹ, bố trí viên chức vừa đủ, vị trí kiêm nhiệm phân công kiêm nhiệm, hạn chế tối đa việc nhận hợp đồng vụ việc tránh dư thừa nhân lực, đồng thời làm giảm quỹ lương Bên cạnh nguồn thu đơn vị để chi trả thêm phần phụ cấp cho viên chức khối phòng ban tạo công thực nhiệm vụ quan để họ có thêm thu nhập đảm bảo sống, yên tâm công tác Thứ hai, bên cạnh việc hỗ trợ công việc, thời gian cho viên chức tham gia học tập, nâng cao trình độ, đơn vị nghiệp địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cần có thêm sách khen thưởng viên chức đạt thành 74 tích cao công việc đặc biệt hỗ trợ tài cho viên chức với mức lương eo hẹp nhiều viên chức thực mong muốn học tập tiền lương chưa đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thân gia đình chi phí cho việc học tập Thứ ba, cần đổi công tác tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức theo hướng công khai, công bằng, hiệu quả, đặt lợi ích tập thể lên hết, tuyển chọn người, việc, quy định, loại bỏ việc tuyển dụng bổ nhiệm dựa quan hệ tài Thay việc thi nâng ngạch viên chức hình thức xét nâng hạng chức danh nghề nghiệp Việc xét nâng hạng chức danh nghề nghiệp từ xuống có trình tự thủ tục thống Đổi hoàn thiện quy định, quy chế tuyển dụng viên chức, giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức cho người đứng đầu đơn vị Các quan cấp có trách nhiệm tra, kiểm tra việc thực công tác tuyển dụng Thứ tư, công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức phải bảo đảm kiến thức lý luận trị, chuyên môn, nghiệp vụ cần trang bị cho viên chức tri thức cần thiết văn hóa - xã hội, đảm bảo viên chức phát triển toàn diện, kiên khắc phục tình trạng học cấp, để đủ tiêu chuẩn đề bạt, bổ nhiệm, biểu bệnh thành tích Thứ năm, trọng chăm lo đời sống tinh thần cho viên chức, đẩy mạnh hoạt động đoàn thể, tổ chức nhiều hoạt động tập thể buổi nói chuyện chia se kinh nghiệm công việc, tăng cường chuyên môn nghiệp vụ tình cảm thân thiết viên chức quan với 75 3.4.3 Với quyền thị xã Xác định vị trí việc làm nhằm rà soát lại toàn đội ngũ viên chức có đơn vị từ có kế hoạch phân bố, điều chỉnh, bổ sung nguồn nhân lực, bố trí biên chế phù hợp với đối tượng gắn với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp viên chức cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức đơn vị Xác định vị trí việc làm đơn vị nghiệp công lập nhằm đổi chế quản lý, đánh giá cán bộ, viên chức lĩnh vực cụ thể, đảm bảo tính khoa học, hiệu quả, công khai, minh bạch, phát huy lực , khả năng, công tác cán bộ, viên chức Thu hút bổ sung người công lập ưu tú có tài, đức, có kỹ làm việc từ khuyến khích có biện pháp thu hút tài trẻ động, sáng tạo 76 Kết luận chương Trên sở khái quát nhân tố tác động đến thực sách phát triển VC Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đánh giá kết thực sách, hạn chế thực sách phát triển VC thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc nguyên nhân chương Chương tác giả tập trung đưa mục tiêu định hướng phát triển VC; Các quan điểm đạo tăng cường thực sách; Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường thực sách phát triển VC giải pháp nâng cao nhận thức tầm quan trọng thực sách phát triển VC ; Hoàn thiện thể chế sách phát triển VC; Hoàn thiện công cụ thực sách; Nâng cao trách nhiệm chủ thể thực sách Và số giải pháp khác Các giải pháp đưa luận văn cung cấp luận khoa học thực tiễn hữu ích cho việc tổ chức thực sách phát triển VC thời gian tới 77 KẾT LUẬN “Hiền tài nguyên khí quốc gia Nguyên khí thịnh nước mạnh lớn lao, nguyên khí suy nước yếu mà xuống thấp” (trích Văn bia Thân Nhân Trung năm 1442) Ngày nay, kỷ nguyên kinh tế tri thức xu toàn cầu hóa, việc thu hút sử dụng người có tài vào làm việc quan nhà nước, đơn vị có vai trò đặc biệt quan trọng Trong thời gian qua, Đảng Nhà nước ta khẳng định tầm quan trọng cán bộ, công chức, viên chức ban hành số sách nhằm phát triển đội ngũ viên chức bước đầu đạt số kết đáng ghi nhận Tuy nhiên, thực tế sách chưa phát huy hiệu mong muốn, chưa phát thu hút nhiều người có lực, trình độ vào làm việc công vụ Ngày 01/01/2012, Luật Viên chức thức có hiệu lực dấu mốc quan trọng, mang ý nghĩa to lớn việc khẳng định vị trí pháp lý, quyền nghĩa vụ viên chức; tạo sở cho việc ban hành sách tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng chế độ đãi ngộ đối viên chức Chính sách người tạo ra, đồng thời sách lại tác động mạnh mẽ đến hoạt động người Đề tài “Thực sách phát triển viên chức từ thực tiễn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc” góp phần quan trọng việc định hướng, phát triển đội ngũ viên chức thị xã Đây sở pháp lý để thực công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng đánh giá viên chức cách có hiệu sở khoa học để xây dựng đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, đại đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đặt Để góp phần xây dựng sách thực sách phát triển đội ngũ viên chức thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cách có hiệu tác giả nghiên cứu nhiều góc độ khác từ tình hình thực tiễn địa phương 78 tiếp cận xu hướng sách công để đưa giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường thực sách phát triển VC như: Chính sách tuyển dụng viên chức; Chính sách đào tạo, bồi dưỡng; Chính sách đánh giá, khen thưởng, kỷ luật; Chính sách tiền lương phụ cấp Hy vọng tài liệu tham khảo hữu ích để có nhìn sinh động, cụ thể, toàn diện vấn đề 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2008), Nghị số 27 - NQ/TW ngày 06/8/2008, Hội nghị lần thứ khóa X “Xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước” Bộ Nội vụ (2012), Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫn “Tuyển dụng ký kết hợp đồng làm việc đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức” Bộ Y tế, Quyết định số 1816/QĐ-BYT ngày 26/5/2008, Về việc phê duyệt Đề án “Cử cán chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến hỗ trợ bệnh viện tuyến nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh” Chính phủ (2004), Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, Về chế độ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang Chính phủ (2012), Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012, Quy định xử lý, kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức Chính phủ (2012), Nghị định số 29/2012/NĐ - CP ngày 12/4/2012, Về việc tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức Chính phủ (2015), Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, Quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập Công văn số 3027/UBND -TH ngày 25/5/2015 UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Về việc tuyển dụng viên chức nghiệp khác năm 2015 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 11 Đỗ Phú Hải (2014), Quá trình xây dựng sách công nước phát triển, Tạp chí Tổ chức nhà nước (số 4) 80 12 Đỗ Phú Hải (2014), "Xây dựng sách công: Vấn đề, giải pháp yếu tố ảnh hưởng", Tạp chí Lý luận Chính trị (số 5) 13 Nguyễn Hữu Hải (2014), Những vấn đề sách công, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật 14 Vũ Khoan (2009), Một số suy nghĩ việc xây dựng Luật viên chức, Tạp chí Tổ chức nhà nước 15 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010) Luật viên chức số 58/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung có hiệu lực ngày 01/01/2012 16 Sở Thông tin truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc, Quyết định số 115/QĐ STTTT ngày 09/9/2015, Về thi tuyển viên chức vào làm việc đơn vị nghiệp thuộc Sở năm 2015 17 Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, Quyết định số 944 /QĐ-SGDĐT ngày 20/10/2015, Về việc thi tuyển viên chức 2015 18 Nguyễn Hải Thập ( 2009), Thực trạng đội ngũ nhà giáo, cán quản lý giáo dục nội dung cần nghiên cứu xây dựng Luật Viên chức, Tạp chí Tổ chức nhà nước (số 2) 19 Văn Tất Thu (2009) , Viên chức vấn đề cần ý xây dựng Luật Viên chức, Tạp chí Tổ chức nhà nước (số 10) 20 Văn Tất Thu (2014), Năng lực thực sách công – Những vấn đề lý luận thực tiễn, Tạp chí Tổ chức nhà nước (số 12) 21 Trần Anh Tuấn (2010), Tiếp tục đổi chế quản lý viên chức đơn vị nghiệp công lập, Tạp chí Tổ chức nhà nước (số 5) 22 UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Quyết định số 57/2008/QĐ-UB ngày 06/11/2008, Về số sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 23 UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Quyết định số 299/QĐ-UB ngày 25/01/2013, Về giao tiêu biên chế viên chức lao động hợp đồng giai đoạn 2013-2015 81 24 UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Quyết định số 02/2014/QĐ-UB ngày 09/01/2014 UBND, Về ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc 25 V Khánh Vinh, Đỗ Phú Hải, (2012), Những vấn đề Chính sách công, Học viện Khoa học xã hội 82
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách phát triển viên chức từ thực tiễn thị xã phúc yên, tỉnh vĩnh phúc, Thực hiện chính sách phát triển viên chức từ thực tiễn thị xã phúc yên, tỉnh vĩnh phúc, Thực hiện chính sách phát triển viên chức từ thực tiễn thị xã phúc yên, tỉnh vĩnh phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn