Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

26 331 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2016, 13:05

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN ĐỨC VŨ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DẦU KHÍ NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2016 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Đinh Bảo Ngọc Phản biện 1: PGS.TS Lâm Chí Dũng Phản biện 2: TS Tống Thiện Phước Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Tài Ngân hàng họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 08 năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Một định quan trọng hoạt động tài doanh nghiệp định chi trả cổ tức Khi đưa định tài chính, nhà quản trị hướng đến mục tiêu tối đa hóa giá trị doanh nghiệp Bên cạnh đó, cổ tức mối quan tâm hàng đầu cổ đông, người đầu tư doanh nghiệp nhà đầu tư tương lai việc định lựa chọn nơi đầu tư Chính lựa chọn nhà đầu tư đòn bẩy hỗ trợ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Nhưng doanh nghiệp lựa chọn sách cổ tức dựa vào đâu? Trên thực tế doanh nghiệp niêm yết Việt Nam lựa chọn sách cổ tức nào? Trên thị trường chứng khoán Việt Nam nay, ngành dầu khí xem ngành quan tâm hàng đầu vấn đề cổ tức Tuy nhiên công ty niêm yết nói chung doanh nghiệp dầu khí nói riêng chưa hình dung rõ nét sách cổ tức chưa nhận thức mức tầm quan trọng sách cổ tức giá trị doanh nghiệp Việc chi trả cổ tức công ty mang tính tự phát, chưa có tính chiến lược dài hạn Chính vậy, tình hình cần thiết phải có công trình nghiên cứu làm rõ nhân tố ảnh hưởng đến sách cổ tức để nhà quản trị doanh nghiệp tham khảo, từ lựa chọn sách cổ tức phù hợp doanh nghiệp Xuất phát từ việc nhận thấy nhu cầu cấp thiết trên, tác giả vào thực đề tài: “ nc uc cn nt n n n c ín s c cổ t c c c doan n y t tr n t ị tr ờn c ệp n àn dầu k í n m n k o n V ệt am” Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa cở sở lý luận sách cổ tức doanh nghiệp - Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến sách cổ tức doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Đưa số khuyến nghị hàm ý sách cổ tức cho doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Đối tƣợng ph m vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: sách cổ tức tiền mặt nhân tố ảnh hưởng đến sách cổ tức tiền mặt doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi không gian nghiên cứu 32 doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Phạm vi thời gian nghiên cứu từ năm 2008 đến năm 2014 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp thống kê, tổng hợp số liệu liên quan để làm sở tính toán phân tích - Phương pháp mô tả nhằm đưa nhìn tổng quan sách cổ tức áp dụng - Phương pháp phân tích định lượng, sử dụng mô hình ảnh hưởng cố định FEM mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên EM thông qua kiểm định Hausman nhằm lượng hóa tác động nhân tố ảnh hưởng đến sách cổ tức doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn trình bày với kết cấu gồm chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận tổng quan nghiên cứu thực nghiệm nhân tố ảnh hưởng đến sách cổ tức - Chương 2: Thiết kế nghiên cứu - Chương 3: Kết nghiên cứu - Chương 4: Khuyến nghị hàm ý sách Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Nghiên cứu giúp cho nhà hoạch định tài nhà đầu tư có nhìn tổng quan sách cổ tức doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt nhận định nhân tố có ảnh hưởng đến sách cổ tức doanh nghiệp Từ đó, nhà hoạch định tài xây dựng sách cổ tức phù hợp cho công ty mình, nhà đầu tư có cở sở khoa học để đưa định đầu tư đắn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm sách c tức cách thiết lập sách c tức a n ệm c ín s c cổ t c - Cổ tức Dividend hay lợi tức cổ phần phần lợi nhuận sau thuế công ty cổ phần phân chia cho chủ sở hữu nhiều hình thức khác chẳng hạn tiền mặt cổ phần - Chính sách cổ tức Dividend policy sách ấn định phân phối lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư chi trả cổ tức cho cổ đông Lợi nhuận giữ lại tái đầu tư, cung cấp cho nhà đầu tư nguồn tăng trưởng lợi nhuận tiềm tương lai, cổ tức cung cấp cho nhà đầu tư nguồn thu nhập b Thi t lập sách cổ t c  Chính sách lợi nhuận giữ lại thụ ộng Chính sách xác nhận doanh nghiệp nên giữ lại lợi nhuận doanh nghiệp có hội đầu tư hứa hẹn, tỷ suất sinh lợi mà hội đầu tư cao tỷ suất sinh lợi mong đợi mà cổ đông đòi hỏi  Chính sách cổ t c ổn ịnh Chính sách cổ tức ổn định xây dựng sở lý thuyết ổn định lợi tức cổ phần Theo đó, công ty trì chi trả cổ tức liên tục qua năm với mức chi trả năm tương đối ổn định, có biến động, song không đáng kể so với biến động lợi nhuận  Các sách cổ t c khác - Chính sách c tức có tỷ lệ chi trả không đ i: Một vài doanh nghiệp thực sách cổ tức có tỷ lệ chi trả không đổi Ðây cách chi trả áp dụng nhiều công ty Mỹ, theo công ty cố gắng trì tỷ lệ phần trăm định sẵn phần trả cổ tức thu nhập cổ phần - Chính sách c tức có tỷ lệ chi trả thấp hàng quý cộng với c tức thƣởng thêm vào cuối năm: Đây coi kết hợp sách cổ tức ổn định sách lợi nhuận giữ lại thụ động Ở sách cổ tức này, doanh nghiệp đặt mức chi trả cổ tức định kỳ thấp để trì thời điểm khác sau chi trả cổ tức “bổ sung” hay “phụ trội” kinh doanh lên c Vai trò sách cổ t c - Chính sách cổ tức ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích cổ đông - Chính sách cổ tức ảnh hưởng đến sách tài trợ công ty - Chính sách cổ tức ảnh hưởng tới sách đầu tư công ty 1.1.2 Quy trình phƣơng thức chi trả c tức Căn vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm sách cổ tức đại hội đồng cổ đông năm trước thông qua, hội đồng quản trị đề xuất việc chi trả cổ tức cho năm kế hoạch dự kiến trả cổ tức công ty năm Cổ tức trả tới cổ đông thông qua tài khoản lưu ký cổ đông đơn vị nhận lưu ký cổ phiếu công ty, trụ sở công ty Ở Việt Nam công ty thường trả cổ tức từ 1-2 lần/năm Các phương thức chi trả cổ tức mà doanh nghiệp thường lựa chọn để chi trả cho cổ đông bao gồm: a C tr cổ t c bằn t ền mặt b C tr cổ t c bằn cổ p c C tr cổ t c bằn tà s n k u c 1.1.3 Các ch tiêu phản ánh sách c tức a cc tr cổ t c cổ phần (Dividend per share) Đây tiêu phản ánh mức thu nhập thực tế mà cổ phần hưởng từ kết hoạt động kinh doanh DPS = Ngoài ra, để đảm bảo ổn định rõ ràng công ty thường công bố tỷ lệ chi trả cổ tức Tỷ lệ chi trả cổ tức hay tỷ lệ cổ tức so với mệnh giá tính sau: DPR = b Tỷ lệ lợi nhuận chi tr cổ t c (Dividend payout) Đây tỷ số phản ánh mức cổ tức mà cổ đông công ty cổ phần hưởng chiếm tỷ lệ thu nhập cổ phần thường mà công ty tạo kỳ DP = c Tỷ suất cổ t c (Dividend yield) Tỷ suất cổ tức thể tỷ lệ hoàn vốn cổ tức giá trị thị trường thời cổ phiếu, hay tỷ lệ cổ tức mà nhà đầu tư nhận so với số tiền mà họ phải trả để mua cổ phiếu DY = 1.1.4 Một số lý thuyết sách c tức a Lý t uy t Modigliani & Miller (1961) Theo lý thuyết Modigliani & Miller 1961 , sách cổ tức hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp Trường phái trung dung mà đại diện tiêu biểu Merton Miller Franco Modigliani M&M lập luận rằng: Chính sách cổ tức không tác động tới giá trị doanh nghiệp mà giá trị doanh nghiệp định đầu tư ấn định, định dòng thu nhập tương lai công ty định giá trị công ty b Lý t uy t Gordon (1961) Lintner (1956) Ngược lại với Modigliani & Miller 1961 , Gordon 1961 & Lintner 1956 cho giả định thị trường hoàn hảo không tồn sách cổ tức trở nên quan trọng có tác động lớn đến giá trị doanh nghiệp Trường phái hữu khuynh mà đại diện tiêu biểu Myron J Gordon Jonh Lintner lập luận giá trị cổ phần thật chịu ảnh hưởng phân chia lợi nhuận cho cổ tức giữ lại để tái đầu tư Trường phái tin sách cổ tức với tỷ lệ chi trả cao làm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, nên họ đề xuất doanh nghiệp chi trả cổ tức cao 1.2 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA DOANH NGHIỆP Nghiên cứu Al Shabibi & Ramesh (2011) cho thấy nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ chia cổ tức độc lập hội đồng quản trị, quy mô công ty, khả sinh lời mức độ rủi ro; Nghiên cứu Gill cộng tác viên 2010 cho thấy tỷ lệ chi trả cổ tức phụ thuộc vào lợi nhuận biên, tốc độ tăng trưởng doanh thu, tỷ số nợ vốn chủ sở hữu thuế; Nghiên cứu Tsuji 2010 cho thấy lợi nhuận nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ chi trả cổ tức công ty việc chi trả cổ tức có xu hướng làm giảm EPS công ty tương lai; Nghiên cứu Ahmed & Javid (2009) 320 công ty phi tài niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán Karachi_Pakistan giai đoạn 2001-2006 kết luận tỷ lệ cổ tức công ty phụ thuộc vào EPS tỷ lệ cổ tức khứ Tại Việt Nam có nhiều nghiên cứu theo hướng này, cụ thể là: Nghiên cứu Lộc & Tiến 2015 236 công ty phi tài niêm yết sàn HOSE cho thấy: Thu nhập cổ phần, khả kiểm soát hình thức chi trả cổ tức nhân tố ảnh huởng đến sách cổ tức; Nghiên cứu Ngọc & Cường 2014 doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2008-2013 kết luận có ảnh hưởng nhân tố: Thu nhập cổ phiếu, khả sinh lợi, sách cổ tức khứ, tốc độ tăng trưởng kinh tế lãi suất ngân hàng đến tỷ suất cổ tức doanh nghiệp; Nghiên cứu Căn & Ân 2014 yếu tố tác động đến sách cổ tức công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2008-2012 kết luận: Biến quy mô hội đồng quản trị, biến hội đồng quản trị độc lập 10 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1 TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DẦU KHÍ NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2.1.1 T ng quan doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam a Lịc sử ìn t àn p t tr ển n àn dầu k í V ệt Nam Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí bắt đầu tiến hành từ năm 60 miền Bắc 70 miền Nam Năm 1986, lần dầu khai thác mỏ Bạch Hổ Năm 1994, mỏ Ðại Hùng sau mỏ ồng vùng chồng lấn Việt Nam-Malaysia bắt đầu khai thác dầu Dầu khí nguồn lượng, nguyên liệu chủ yếu phục vụ trình phát triển công nghiệp hoá, đại hoá để đưa nuớc ta trở thành nước công nghiệp có trình độ công nghệ tiên tiến khu vực b G t ệu c c doan n t ị tr ờn c ệp n àn dầu k í n m y t tr n n k o n V ệt am Cuối năm 2008, ngành dầu khí có 11 công ty niêm yết, số tăng nhẹ lên 14 công ty năm 2009 với sóng doanh nghiệp ạt lên sàn năm 2010 số tăng vọt gần gấp đôi lên 27 công ty Tuy nhiên, năm trở lại từ năm 20112014 số lượng công ty niêm yết ổn định mức 32 công ty Tính đến cuối năm 2015 số lượng mã chứng khoán thuộc ngành dầu 11 khí niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 37 mã cổ phiếu c Tìn ìn oạt ộn k n doan n àn dầu k í n m y t tr n t ị tr ờn c c c doan n ệp n k o n V ệt am Năm 2014 tỷ lệ tăng trưởng doanh thu đạt 18% Đứng thứ 5/20 ngành, sau ngành Chứng khoán 58%, ngành Bất động sản 29%, hai ngành Dịch vụ-Du lịch Công nghệ viễn thông 19% , tăng trưởng lợi nhuận đạt 61% Tỷ lệ Nợ/Nguồn vốn trung bình 59%/năm Tỷ lệ Nợ/Nguồn vốn năm 2012, 2013 mức 58% Đứng thứ 9/20 ngành 2.1.2 Quy trình phƣơng thức chi trả c tức Ngoài doanh nghiệp PDC, PIV, PPE, PVL, PVT chưa thực chi trả cổ tức doanh nghiệp PCT, PSI, PXL thực việc chi trả cổ tức lần kể từ niêm yết, doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết lại thường thực việc chi trả cổ tức từ 1-2 lần/năm Các doanh nghiệp chi trả cổ tức lần/năm gồm có: ASP, CCL, PHH, PPS, PVD, PXA SDP Cá biệt có mã cổ phiếu DPM thực chi trả cổ tức đến lần/năm vào năm 2008 2012 Với doanh nghiệp chi trả cổ tức lần/năm thường thực việc chi trả khoảng thời gian từ quý đến quý năm sau Những doanh nghiệp thực chi trả cổ tức lần/năm lần thứ thực vào cuối năm vào quý năm sau, lần chi trả thứ thực thời gian từ quý đến quý Ngoài doanh nghiệp ngành dầu khí chưa thực chi trả cổ tức, doanh nghiệp lại chủ yếu lựa chọn phương thức chi trả cổ tức tiền mặt để chi trả cho cổ đông Trong 27 doanh nghiệp lại có tới 20 doanh nghiệp lựa chọn hình 12 thức chi trả cổ tức tiền mặt để chi trả cho cổ đông có doanh nghiệp sử dụng cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông Trong số doanh nghiệp ngành dầu khí sử dụng cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông có doanh nghiệp sử dụng lần suốt năm từ năm 2008-2014, mã: APP, CCL, PET, PVC PVX Hai mã cổ phiếu lại PLC PVD có lần sử dụng phương thức chi trả cổ tức cổ phiếu Mã PLC sử dụng cổ phiếu để chi trả toàn cổ tức năm 2009 2010 iêng mã cổ phiếu PVD kết hợp phương thức chi trả cổ tức với phương thức chi trả cổ tức tiền mặt để chi trả cổ tức cho cổ đông năm gần từ năm 2012-2014 Còn với phương thức chi trả cổ tức tài sản doanh nghiệp lựa chọn 2.1.3 Các ch tiêu phản ánh sách c tức a Cổ t c mỗ cổ p ần (D v dend per s are) Số lượng doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết có mức chi trả cổ tức từ 1-2 nghìn đồng/cổ phiếu chiếm đa số năm từ năm 2008-2010 Và năm gần từ năm 2011-2014 , số công ty chọn mức cổ tức 0đ/cổ phiếu lại chiếm số lượng lớn Lý giải điều số mã cổ phếu năm trước thực chi trả cổ tức đặn như: PHH, PTL, PSI, PVA, PV , PVX, PXI, PXL, PXM, PXT năm gần bị sụt giảm lợi nhuận nghiêm trọng, chí lợi nhuận âm, nên công ty phải tạm dừng việc chi trả cổ tức Xét giá trị trung bình ta thấy công ty thuộc ngành dầu khí niêm yết năm qua có tỷ lệ chi trả cổ tức trung bình 13 khoảng 8,4%/năm, tỷ lệ trung bình năm 2013 6,1%/năm năm 2014 5,7% b Tỷ lệ lợ n uận c tr cổ t c (D v dend payout ratio) Năm 2008, 2009 số lượng công ty ngành dầu khí phân bố hai mức lợi nhuận chi trả cổ tức 50%< DP 100% DP >100% Tuy nhiên, năm gần từ năm 2010-2014, số lượng công ty chọn mức lợi nhuận chi trả cổ tức 50%< DP 100% lại tăng lên rõ rệt Như vậy, có thay đổi việc lựa chọn mức lợi nhuận chi trả cổ tức số doanh nghiệp ngành dầu khí từ năm 2010 trở lại đây, từ việc chọn mức lợi nhuận chi trả cổ tức cao DP>100% , công ty hạ mức lợi nhuận chi trả cổ tức xuống mức thấp 50%< DP 100% Điều dễ hiểu hầu hết doanh nghiệp ngành dầu khí gặp khó khăn kinh doanh vài năm trở lại khiến cho lợi nhuận bị sụt giảm, nên việc giữ lại nguồn vốn để tiếp tục tái đầu tư điều cần thiết Trung bình tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 0% từ năm 2008-2014 60%, trung bình tỷ lệ năm qua khoảng 87,5% c Tỷ suất cổ t c (D v dend Y eld) Tỷ suất cổ tức doanh nghiệp ngành dầu khí chủ yếu mức từ 0%-20% Trong đó, năm 2008 tỷ suất cổ tức tập trung mức 10%-20%; năm 2009 tỷ suất cổ tức phân bố khoảng từ 0%20%; năm 2010 tập trung mức từ 0%-10%; từ năm 2011-2014 tỷ suất cổ tức tập trung mức 0% số doanh nghiệp cắt giảm việc chi trả cổ tức tình hình lợi nhuận sụt giảm Về giá trị trung bình tỷ suất cổ tức công ty ngành dầu khí niêm yết qua năm gần biến động có xu hướng giảm Năm 2008, tỷ suất cổ tức trung bình mức 14,8% Trong hai năm từ năm 14 2009-2010 tỷ suất cổ tức trung bình giảm 6,37%-7,39% Năm 2011 số tăng trở lại mức 12,37%, năm gần tỷ lệ giảm 4,58% năm 2012 ; 3,79% năm 2013 3,39% năm 2014 2.1.4 Tác động sách c tức đến giá trị doanh nghiệp Dựa số liệu giá cổ phiếu mức chi trả cổ tức doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2008-2014, ta thấy doanh nghiệp thực chi trả cổ tức mức cao, giá cổ phiếu có xu hướng cao so với doanh nghiệp ngành Ví dụ mã DPM, PVD, PVS có trung bình mức cổ tức chi trả từ 1,5%-3,1% nên có giá cổ phiếu trung bình từ 15-44,3 nghìn đồng/CP Ngược lại, đáy Biểu đồ giá cổ phiếu trung bình thường rơi vào doanh nghiệp thực việc cắt giảm cổ tức trì mức cổ tức 0% Ví dụ mã PFL, PPE, PTL, PXA, PXL, PXM, PXT có giá cổ phiếu trung bình khoảng từ 3-4,8 nghìn đồng/CP Mặc khác, thị trường chứng khoán Việt Nam không hoàn hảo để đáp ứng đầy đủ giả định trường phái trung dung mà kết luận sách cổ tức không ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp Trong đó, chi phí đại diện, chi phí giao dịch, chi phí phát hành, chi phí lớn cho cổ đông doanh nghiệp thị trường Với chi phí đó, hẳn cổ đông phải bận tâm công ty chi trả cổ tức cho nhà đầu tư phản ánh hài lòng hay không hài lòng sách cổ tức doanh nghiệp cách nắm giữ hay bán cổ phiếu công ty thay đổi quan điểm đánh giá họ công ty, từ làm biến động giá cổ phiếu công ty thị trường 15 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DẦU KHÍ NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2.2.1 Mô hình nghiên cứu Mô hình lựa chọn DP biến phụ thuộc để nghiên cứu sách cổ tức doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Dựa vào nghiên cứu thực nghiệm trước nhân tố ảnh hưởng đến sách cổ tức tình hình thực tế sách cổ tức doanh nghiệp Việt Nam, tác giả xây dựng mô hình hồi quy với giả thuyết nhân tố ảnh hưởng đến sách cổ tức doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam bao gồm:  Nhóm nhân tố nội sinh  Thu nhập cổ phần Thu nhập cổ phần EPS phần lợi nhuận mà công ty phân bổ cho cổ phần thường lưu hành thị trường  Kh năn s n lợi Đây tiêu để đo lường khả sinh lời công ty chủ đầu tư  T c ộ tăn tr ng doanh nghiệp Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh thường có nhu cầu vốn lớn để tài trợ hội đầu tư hấp dẫn  Quy mô doanh nghiệp Các doanh nghiệp nhỏ thường chi trả tỷ lệ phần trăm lợi nhuận cổ tức thấp doanh nghiệp lớn doanh nghiệp nhỏ 16 có xu hướng tăng trưởng nhanh bị hạn chế tiếp cận thị trường vốn để tìm nguồn vốn khác hỗ trợ cho tăng trưởng  Cấu trúc tài doanh nghiệp Các doanh nghiệp có nguồn vốn tài trợ chủ yếu nợ doanh nghiệp phải chịu áp lực trả lãi vay vốn gốc Áp lực khiến cho dòng tiền thực sử dụng cho việc chi trả cổ tức bị thu nhỏ lại  C ín s c cổ t c a oạn l ền tr ớc Lintner 1956 cho doanh nghiệp khó để đưa mức cổ tức cao so với mức cổ túc công bố năm kề trước trừ họ chắn tăng trưởng bề vững doanh nghiệp Ngược lại, xuống tỷ lệ cổ tức tiền mặt so với năm trước điều tối kị việc hoạch định sách cổ tức doanh nghiệp  Nhóm nhân tố vĩ mô  T c ộ tăn tr n kn t Tốc độ tăng trưởng kinh tế kỳ vọng có tác động ngược chiều đến sách cổ tức doanh nghiệp Vì nên kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, tức doanh nghiệp có nhiều hội thuận lợi để đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh  Tỷ lệ lạm phát Trong môi trường lạm phát tăng, doanh nghiệp có xu hướng giữ lại lợi nhuận Vì lạm phát cao đồng tiền giá, cổ tức trả giảm mặt giá trị Hơn môi trường lạm phát, vốn tích lũy từ khấu hao thường không đủ để bù đắp cho việc thay tài sản doanh nghiệp tài sản cũ kỹ, lạc 17 hậu Khi đó, doanh nghiệp buộc phải giữ lại tỷ lệ lợi nhuận cao để trì lực hoạt động  Lãi suất ngân hàng Lãi suất ngân hàng ảnh hưởng đến việc chi trả cổ tức công ty, công ty thường có xu hướng trả cổ tức cao lãi suất ngân hàng Nghiên cứu tiến hành hồi quy hai mô hình: Mô hình nhân tố ảnh hưởng cố định FEM mô hình nhân tố ảnh hưởng ngẫu nhiên EM Mô hình hồi quy liệu bảng có dạng sau: Yit = Ci + β Xit + uit Trong đó: Yit: Giá trị biến phụ thuộc ứng với doanh nghiệp i vào năm t Xit: Giá trị biến độc lập đại diện cho nhân tố ảnh hưởng đến biến phụ thuộc doanh nghiệp i vào năm t Kiểm định Hausman sử dụng nhằm lựa chọn mô hình FEM hay mô hình EM phù hợp cho hồi quy liệu mẫu với giả thiết: H0: ớc lượng FEM EM không khác H1: ớc lượng FEM EM khác Nếu p-value < α, H0 bị bác bỏ Khi đó, mô hình EM không hợp lý, nên mô hình FEM lựa chọn Ngược lại, mô hình EM phù hợp để lựa chọn chấp nhận giả thuyết H0 2.2.2 D liệu nghiên cứu Dữ liệu nghiên cứu thu thập từ báo cáo tài thông tin liên quan đến 32 doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam đăng tải công khai website chứng khoán như: http://www.cophieu68.vn; http://www.vietstock.vn; http://www.cafef.vn 18 Trong trình thu thập liệu, nhiều doanh nghiệp liệu đầy đủ năm nghiên cứu Do vậy, liệu thu thập cho nghiên cứu liệu bảng không cân bằng, với trục không gian 32 doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam trục không gian năm liên tiếp từ năm 2008-2014, tổng cộng có 184 quan sát Các liệu liên quan đến biến vĩ mô thu thập từ Bank ord 19 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 3.1 MÔ TẢ THỐNG KÊ CÁC BIẾN Hiện nay, doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung thực chi trả cổ tức hình thức: Chi trả cổ tức tiền mặt, chi trả cổ tức cổ phiếu có công ty kết hợp hai hình thức Tuy nhiên, hình thức chi trả cổ tức tiền mặt chiếm ưu Các doanh nghiệp ngành dầu khí Việt Nam thường chia cổ tức từ 1-2 lần/năm Với doanh nghiệp chi trả cổ tức lần/năm thường thực việc chi trả khoảng thời gian từ quý đến quý năm sau Những doanh nghiệp thực chi trả cổ tức lần/năm lần thứ thực vào cuối năm vào quý năm sau, lần chi trả thứ thực thời gian từ quý đến quý năm sau Về tỷ lệ chi trả cổ tức, đa số công ty ngành dầu khí niêm yết chọn tỷ lệ chi trả cổ tức từ 10% DP 20% năm từ năm 2008-2010, năm gần từ năm 2011-2014 , số công ty chọn mức cổ tức 0% lại chiếm số lượng lớn Lý giải điều số mã cổ phếu năm trước thực chi trả cổ tức đặn như: PHH, PTL, PSI, PVA, PV , PVX, PXI, PXL, PXM, PXT năm gần bị sụt giảm lợi nhuận nghiêm trọng, chí lợi nhuận âm, nên công ty phải tạm dừng việc chi trả cổ tức Xét giá trị trung bình công ty thuộc ngành dầu khí niêm yết năm qua có tỷ lệ chi trả cổ tức trung bình khoảng 20 8,4%/năm, tỷ lệ trung bình năm 2013 6,1%/năm năm 2014 5,7% 3.2 MÔ HÌNH HỒI QUY 3.2.1 Ma trận hệ số tƣơng quan Dựa vào bảng ma trận hệ số tương quan ta thấy tồn tượng đa cộng tuyến hai cặp biến: biến EPS OA; biến INT CPI Tiến hành kiểm định độ phù hợp cặp biến Kết quả, với độ phù hợp cao số mô hình lớn nhân tố chọn biến đại diện, ta lựa chọn giữ lại biến EPS CPI, loại hai biến OA INT khỏi mô hình Theo đó, biến độc lập tham gia vào mô hình gồm có: EPS, OE, G O , SI E, CAP, CPI, GDP Tiếp theo, ta tiến hành hồi quy hai mô hình ảnh hưởng FEM REM 3.2.2 Mô hình ảnh hƣởng cố định Kết hồi quy mô hình ảnh hưởng cố định cho thấy biến EPS, DPR_P CPI có ảnh hưởng thuận chiều đến sách cổ tức doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam với giá trị Prob 0.0058; 0.0358 0.0381 Các biến lại ý nghĩa mô hình Mô hình giải thích 74,86% biến động tỷ lệ cổ tức DP 3.2.3 Mô hình ảnh hƣởng ng u nhiên Kết hồi quy mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên cho thấy biến EPS DPR_P có ảnh hưởng thuận chiều đến sách cổ tức doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam với giá trị Prob Các biến lại ý nghĩa mô hình Mô hình giải thích 61,94% biến động tỷ lệ cổ tức DP 3.2.4 Lựa chọn mô hình 21 Kết kiểm định Hausman cho thấy p_value = < 5% Ta bác bỏ giả thuyết H0, kết luận có tồn tương quan biến giải thích thành phần ngẫu nhiên Vì vậy, Mô hình thích hợp để nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến sách cổ tức doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết mô hình FEM Lấy mô hình FEM làm mô hình nghiên cứu Kết cho thấy mô hình FEM giải thích 74,49% biến động tỷ lệ cổ tức DP , biến EPS, DPR_P CPI có tác động thuận chiều đến sách cổ tức doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam với hệ số Prob 0.002; 0.0564 0.0293 3.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.3.1 Kết nghiên cứu Như vậy, kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến sách cổ tức doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam cho thấy rằng: - Thu nhập cổ phần có tác động thuận chiều đến sách cổ tức doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam với mức ý nghĩa 1% - Chính sách cổ tức giai đoạn liền trước có tác động thuận chiều đến sách cổ tức doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam với mức ý nghĩa 10% - Tỷ lệ lạm phát có tác động thuận chiều đến sách cổ tức doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam với mức ý nghĩa 5% 3.3.2 Thảo luận hàm ý sách 22 - Việc định tỷ lệ cổ tức chi trả phải dựa mức thu nhập năm doanh nghiệp sách cổ tức khứ Ta thấy sách cổ tức chịu ảnh hưởng mức thu nhập cổ phần sách cổ tức khứ doanh nghiệp Theo đó, để tăng mức cổ tức chi trả cách bền vững, không doanh nghiệp phải thực biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, tối thiểu hóa chi phí để tăng mức thu nhập cổ phần doanh nghiệp Các nhà quản trị cần cân nhắc kỹ trước đưa sách cổ tức năm Bởi sách cổ tức không hợp lý, thấp cao so với khả thực tế doanh nghiệp có tác động tiêu cực đến việc xây dựng sách cổ tức tương lai doanh nghiệp - Cần dự báo nắm bắt kịp thời thay đổi môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến sách cổ tức Theo kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến sách cổ tức yếu tố vĩ mô có ảnh hưởng không nhỏ đến sách cổ tức doanh nghiệp Chúng vừa ảnh hưởng trực tiếp đến sách cổ tức, vừa có tác động gián tiếp đến sách cổ tức thông qua ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh sách tài trợ doanh nghiệp Tuy doanh nghiệp can thiệp vào yếu tố doanh nghiệp hoàn toàn dự đoán thay đổi môi trường vĩ mô có điều chỉnh phù hợp nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng bất lợi yếu tố đến sách cổ tức 23 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ VỀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 4.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 4.1.1 Định hƣớng phát triển ngành dầu khí Việt Nam 4.1.2 Điều kiện pháp lý 4.1.3 Đánh giá sách c tức doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 4.2 KHUYẾN NGHỊ 4.2.1 Đối với doanh nghiệp - Lựa chọn sách cổ tức phù hợp, quán - Xác định lựa chọn nhóm cổ đông chiến lược công ty - Xây dựng sách cổ tức dựa mục tiêu đối đa hóa giá trị doanh nghiệp dài hạn - Dự báo nắm bắt kịp thời thay đổi môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến sách cổ tức 4.2.2 Đối với quan quản lý Nhà nƣớc - Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thể chế thị trường tài - Cố gắng dự báo kiểm soát khủng hoảng - Hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển ngành dầu khí 24 KẾT LUẬN Doanh nghiệp nên định sách cổ tức nào? Câu hỏi không liên quan đến sách cổ tức mà liên quan đến sách tài trợ đầu tư doanh nghiệp Các định tài luôn liên quan mật thiết với nhau, chịu tác động nhiều nhân tố bên bên doanh nghiệp Do vậy, việc định tài vấn đề phức tạp khó khăn, đòi hỏi giám đốc tài phải có cách hiểu thấu đáo áp dụng thành công kiến thức tài doanh nghiệp đại Nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng lĩnh vực đầu tư tài công tác quản trị doanh nghiệp Đặc biệt ngành dầu khí, nghiên cứu phần khái quát thực trạng sách cổ tức doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam xác định nhân tố ảnh hưởng đến việc doanh nghiệp định sách cổ tức Việc xác định nhân tố ảnh hưởng đến sách cổ tức có ý nghĩa lớn nhà đầu tư, điều giúp họ xây dựng chiến lược đầu tư hợp lý Từ kết nghiên cứu, để nhận mức cổ tức cao, nhà đầu tư cần lưu ý đến tỷ lệ thu nhập cổ phần doanh nghiệp, tỷ lệ cổ tức năm qua doanh nghiệp tỷ lệ lạm phát kinh tế Còn doanh nghiệp, kết nghiên cứu giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp có nhìn tổng quan thấy tầm quan trọng sách cổ tức giá trị doanh nghiệp, từ xây dựng sách cổ tức phù hợp với đặc điểm mục tiêu phát triển doanh nghiệp [...]... chính sách cổ tức của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Dựa vào các nghiên cứu thực nghiệm trước đây về các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức và tình hình thực tế về chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam, tác giả xây dựng mô hình hồi quy với giả thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết trên. .. chiều đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam với hệ số Prob lần lượt bằng 0.002; 0.0564 và 0.0293 3.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.3.1 Kết quả nghiên cứu Như vậy, kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam cho thấy rằng: - Thu nhập trên. .. chiều đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp Các biến lợi nhuận trên tổng tài sản, biến đòn bẩy tài chính, biến tính thanh khoản có tác động cùng chiều đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp 10 CHƢƠNG 2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1 TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DẦU KHÍ NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2.1.1 T ng quan về các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết trên thị. .. mỗi cổ phần có tác động thuận chiều đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam với mức ý nghĩa 1% - Chính sách cổ tức của giai đoạn liền trước có tác động thuận chiều đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam với mức ý nghĩa 10% - Tỷ lệ lạm phát cũng có tác động thuận chiều đến chính. .. chính sách cổ tức của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam với mức ý nghĩa 5% 3.3.2 Thảo luận và hàm ý chính sách 22 - Việc quyết định tỷ lệ cổ tức chi trả phải dựa trên mức thu nhập trong năm của doanh nghiệp và chính sách cổ tức trong quá khứ Ta thấy chính sách cổ tức chịu ảnh hưởng bởi mức thu nhập trên mỗi cổ phần và chính sách cổ tức trong quá khứ của doanh nghiệp. .. động tiêu cực đến việc xây dựng chính sách cổ tức trong tương lai của doanh nghiệp - Cần dự báo và nắm bắt kịp thời những thay đổi của môi trường vĩ mô có thể ảnh hưởng đến chính sách cổ tức Theo kết quả nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức thì yếu tố vĩ mô cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp Chúng vừa ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách cổ tức, vừa có... bằng cách nắm giữ hay bán cổ phiếu của công ty đó đi cũng như thay đổi quan điểm đánh giá của họ về công ty, từ đó làm biến động giá cổ phiếu của công ty trên thị trường 15 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DẦU KHÍ NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2.2.1 Mô hình nghiên cứu Mô hình sẽ lựa chọn DP là biến phụ thuộc để nghiên cứu. .. THỐNG KÊ CÁC BIẾN Hiện nay, các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung thực hiện chi trả cổ tức bằng các hình thức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và có công ty kết hợp cả hai hình thức trên Tuy nhiên, hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt vẫn chiếm ưu thế hơn cả Các doanh nghiệp ngành dầu khí Việt Nam thường chia cổ tức từ 1-2... SÁCH CỔ TỨC 4.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 4.1.1 Định hƣớng phát triển của ngành dầu khí Việt Nam 4.1.2 Điều kiện pháp lý 4.1.3 Đánh giá về chính sách c tức của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 4.2 KHUYẾN NGHỊ 4.2.1 Đối với doanh nghiệp - Lựa chọn chính sách cổ tức phù hợp, nhất quán - Xác định và lựa chọn nhóm cổ đông chiến lược của công ty - Xây dựng chính sách. .. các giám đốc tài chính phải có cách hiểu thấu đáo và áp dụng thành công các kiến thức tài chính doanh nghiệp hiện đại Nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực đầu tư tài chính cũng như trong công tác quản trị doanh nghiệp Đặc biệt là đối với ngành dầu khí, nghiên cứu đã phần nào khái quát được thực trạng về chính sách cổ tức của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan