700 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG (CÓ ĐÁP ÁN)

51 7,226 22
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2016, 12:02

698 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG (CÓ ĐÁP ÁN) 698 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG (CÓ ĐÁP ÁN) 698 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG (CÓ ĐÁP ÁN) 698 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG (CÓ ĐÁP ÁN) 698 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG (CÓ ĐÁP ÁN) 698 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG (CÓ ĐÁP ÁN) 698 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG (CÓ ĐÁP ÁN) Part - Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 001->200 PART : TỪ 001 -> 200 Câu Theo Hiến pháp Việt Nam 1992, Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam: A Do nhân dân bầu B Do Quốc hội bầu theo giới thiệu Chủ tịch nước C Do Chủ tịch nước giới thiệu D Do Chính phủ bầu => B Thủ tướng Chính phủ Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị Chủ tịch nước Thủ tướng phải đại biểu Quốc hội Câu 24 Văn có hiệu lực cao HTPL Việt Nam: A Pháp lệnh B Luật C.Hiến pháp D Nghị => C Hiến pháp Câu 25 Trong Tuyên ngôn ĐCS C.Mác Ph.Ăngghen viết: “Pháp luật ông ý chí giai cấp ông đề lên thành luật, ý chí mà nội dung điều kiện sinh hoạt vật chất giai cấp ông định” Đại từ nhân xưng “các ông” câu nói muốn ai?: A Các nhà làm luật B Quốc hội, nghị viện C Nhà nước, giai cấp thống trị D Chính phủ => C giai cấp thống trị Câu 29 Lịch sử xã hội loài người trải qua kiểu pháp luật: A kiểu pháp luật B kiểu pháp luật C kiểu pháp luật D kiểu pháp luật => C kiểu có kiểu có g/c thống trị & bị trị: chủ nô, phong kiến, tư sản + kiểu PL nhà nước XHCN Câu 42 Đạo luật quy định cách chế độ trị, chế độ kinh tế, văn hóa, xã hội tổ chức máy nhà nước A Luật tổ chức Quốc hội B Luật tổ chức Chính phủ C Luật tổ chức Hội đồng nhân dân UBND D Hiến pháp => D Hiến pháp Câu 45 QPPL cách xử nhà nước quy định để: A Áp dụng hoàn cảnh cụ thể C Cả A B B Áp dụng nhiều hoàn cảnh D Cả A B sai => QPPL quy tắc xử mang tính bắt buộc chung ??? Chắc B Câu 47 Đặc điểm quy phạm xã hội (tập quán, tín điều tôn giáo) thời kỳ CXNT: A Thể ý chí chung, phù hợp với lợi ích chung cộng đồng, thị tộc, lạc; Mang tính manh mún, tản mạn có hiệu lực phạm vi thị tộc - lạc B Mang nội dung, tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, tính cộng đồng, bình đẳng, nhiều quy phạm xã hội có nội dung lạc hậu, thể lối sống hoang dã C Được thực tự nguyện sở thói quen, niềm tin tự nhiên, nhiều cần cưỡng chế, không máy chuyên nghiệp thực mà toàn thị tộc tự tổ chức thực D Cả A, B C => Chắc D P7 Câu 49 Mỗi điều luật: A Có thể có đầy đủ ba yếu tố cấu thành QPPL B Có thể có hai yếu tố cấu thành QPPL C Có thể có yếu tố cấu thành QPPL -> Quy phạm định nghĩa D Cả A, B C => D Câu 50 Khẳng định đúng: A Trong loại nguồn pháp luật, có VBPL nguồn pháp luật Việt Nam B Trong loại nguồn pháp luật, có VBPL tập quán pháp nguồn pháp luật Việt Nam C Trong loại nguồn pháp luật, có VBPL tiền lệ pháp nguồn pháp luật Việt Nam D Cả A, B C sai => D Sai hết nguồn pháp luật Viet Nam từ đường lối sách Đảng, từ thông ước quốc tế mà VN có ký kết, Câu 51 Cơ quan có thẩm quyền hạn chế NLHV công dân: A Viện kiểm sát nhân dân B Tòa án nhân dân C Hội đồng nhân dân; UBND D Quốc hội => ??? B Chỉ có tòa án có thẩm quyền định hạn chế lực hành vi công dân Câu 52 Trong nhà nước: A NLPL chủ thể giống B NLPL chủ thể khác C NLPL chủ thể giống nhau, khác nhau, tùy theo trường hợp cụ thể D Cả A, B C sai => Câu 53 Chức chức pháp luật: A Chức điều chỉnh QHXH B Chức xây dựng bảo vệ tổ quốc C Chức bảo vệ QHXH D Chức giáo dục => Hai chức : điều chỉnh quan hệ xã hội & giáo dục tác động ý thức người Do B & C C: sai Câu 54 Các thuộc tính pháp luật là: A Tính bắt buộc chung (hay tính quy phạm phổ biến) C Cả A B B Tính xác định chặt chẽ mặt hình thức D Cả A B sai => Tính bắt buộc chung đảm bảo thực nhà nước => C sai A,B sai A thiếu ý => D Câu 55 Các thuộc tính c pháp luật là: A Tính xác định chặt chẽ mặt hình thức C Cả A B B Tính đảm bảo thực nhà nước D Cả A B sai => Tính bắt buộc chung đảm bảo thực nhà nước => C sai A,B sai B thiếu ý => D Câu 56 Việc tòa án thường đưa vụ án xét xử lưu động thể chủ yếu chức pháp luật: A Chức điều chỉnh QHXH B Chức bảo vệ QHXH C Chức giao dục pháp luật C Cả A, B C sai => C Để giáo dục răn đe hành vi vi phạm pháp luật Câu 57 Xét độ tuổi, người có NLHV dân chưa đầy đủ, khi: A Dưới 18 tuổi B Từ đủ tuổi đến 18 tuổi C Từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi D Dưới 21 tuổi => Mọi người (từ đủ 18 tuổi trở lên, gọi “người thành niên”) pháp luật qui định có lực hành vi dân cách đầy đủ, trừ trường hợp bị bị hạn chế lực hành vi dân => A Dưới 18 Câu 58 Khẳng định đúng: A Muốn trở thành chủ thể QHPL trước hết phải chủ thể pháp luật B Đã chủ thể QHPL chủ thể pháp luật C Đã chủ thể QHPL chủ thể pháp luật, chủ thể pháp luật D Cả A B => D Chủ thể QHPL cá nhân đáp ứng điều kiện mà pháp luật qui định cho loại quan hệ pháp luật tham gia vào QHPL đó A & B Câu 59 Cơ quan thực chức thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp: A Quốc hội B Chính phủ C Tòa án nhân dân D Viện kiểm sát nhân dân => D VKS thực chức thưc hành quyền công tố kiểm sát h/đ tư pháp Câu 60 Nguyên tắc chung pháp luật nhà nước pháp quyền là: A Cơ quan, công chức nhà nước làm điều mà pháp luật không cấm; Công dân tổ chức khác làm điều mà pháp luật không cấm B Cơ quan, công chức nhà nước làm mà pháp luật cho phép; Công dân tổ chức khác làm điều mà pháp luật không cấm C Cơ quan, công chức nhà nước làm điều mà pháp luật không cấm; Công dân tổ chức khác làm mà pháp luật cho phép D Cơ quan, công chức nhà nước làm mà pháp luật cho phép; Công dân tổ chức khác làm mà pháp luật cho phép => B Nhà nước làm theo PL cho phép, công dân quyền làm pháp luật không cấm Câu 61 Cơ quan có quyền xét xử tội phạm tuyên án hình sự: A Tòa kinh tế B Tòa hành C Tòa dân D Tòa hình => D Dĩ nhiên Câu 62 Hình thức ADPL cần phải có tham gia nhà nước: A Tuân thủ pháp luật B Thi hành pháp luật C Sử dụng pháp luật D ADPL => D ADPL hình thức thực PL theo nhà nước thông qua quan CBNN có thẩm quyền t/c xã hội nhà nước trao quyền, tổ chức cho chủ thể thực quyền nghĩa vụ PL qui định Câu 63 Hoạt động áp dụng tương tự quy phạm là: A Khi QPPL áp dụng cho trường hợp B Khi có QPPL áp dụng cho trường hợp QPPL áp dụng cho trường hợp tương tự C Khi QPPL áp dụng cho trường hợp QPPL áp dụng cho trường hợp tương tự D Khi QPPL áp dụng cho trường hợp có QPPL áp dụng cho trường hợp tương tự => D Chưa có quy pham trực tiếp điều chỉnh & dựa nguyên tắc PL, quy phạm cho QHPL có nội dung tương tự Câu 64 Nguyên tắc pháp chế tổ chức hoạt động máy nhà nước xuất từ nào: A Từ xuất nhà nước chủ nô B Từ xuất nhà nước phong kiến C Từ xuất nhà nước tư sản D Từ xuất nhà nước XHCN => C Nhà nước tư sản Câu 65 Theo quy định Khoản 1, Điều 271, Bộ luật hình Việt Nam 1999, tội phạm có khung hình phạt từ 15 năm trở xuống thuộc thẩm quyền xét xử của: A Tòa án nhân dân huyện B Tòa án nhân dân tỉnh C Tòa án nhân dân tối cao D Cả A, B C => A Tuy khoản 1, điều 271, luật hình 1999 quy định điều này, xét tòa án huyện có thẩm quyền xét xử tội phạm có khung hình phạt từ 15 năm trở xuống Dĩ nhiên TAND cấp có quyền xét xử cấp phúc thẩm, Câu 66 Điều kiện để làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt QHPL: A Khi có QPPL điều chỉnh QHXH tương ứng B Khi xuất chủ thể pháp luật trường hợp cụ thể C Khi xảy SKPL D Cả A, B C => D Điều kiện để làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt QHPL tác động yếu tố: QPPL, lực chủ thể, kiện pháp lý SKPL đóng vai trò cầu nối QHPL mô hình QHPL cụ thể hình thành đời sống pháp luật Do cần Câu 67 Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền ban hành loại VBPL nào: A Luật, nghị B Luật, pháp lệnh C Pháp lệnh, nghị D Pháp lệnh, nghị quyết, nghị định => C UBTV QH ban hành pháp lệnh, nghị Câu 68 Trong HTPL Việt Nam, để coi ngành luật độc lập khi: A Ngành luật phải có đối tượng điều chỉnh B Ngành luật phải có phương pháp điều chỉnh C Ngành luật phải có đầy đủ VBQPPL D Cả A B => ??? D Đối tượng điều chỉnh & phương pháp điều chỉnh để phân loại ngành luật Câu 69 UBND chủ tịch UBND cấp có quyền ban hành loại VBPL nào: A Nghị định, định B Quyết định, thị C Quyết định, thị, thông tư D Nghị định, nghị quyết, định, thị => B UBND & chủ tịch UBND cấp định, thị để thực văn cấp HDND cấp Câu 70 Theo quy định Hiến pháp 1992, người có quyền công bố Hiến pháp luật là: A Chủ tịch Quốc hội B Chủ tịch nước C Tổng bí thư D Thủ tướng phủ => B Chủ tịch nước công bố hiến pháp luật Câu 71 Có thể thay đổi HTPL cách: A Ban hành VBPL B Sửa đổi, bổ sung VBPL hành C Đình chỉ, bãi bỏ VBPL hành D Cả A, B C => D Câu 72 Hội đồng nhân dân cấp có quyền ban hành loại VBPL nào: A Nghị B Nghị định C Nghị quyết, nghị định D Nghị quyết, nghị định, định => A Ra nghị để UBND cấp thực Câu 73 Đối với hình thức (biện pháp) trách nhiệm dân sự: A Cá nhân chịu trách nhiệm dân chuyển trách nhiệm cho cá nhân cho tổ chức B Cá nhân chịu trách nhiệm dân chuyển trách nhiệm cho cá nhân tổ chức C Cá nhân chịu trách nhiệm dân chuyển chuyển trách nhiệm cho cá nhân tổ chức, tùy trường hợp D Cả A, B C sai => ??? Hậu pháp lý bất lợi cá nhân, tổ chức không thực thực không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ dân sự, (thường gắn với tài sản) Do chuyển trách nhiệm cho cá nhân tổ chức khác ??? Câu 74 Khẳng định đúng: A Mọi hành vi trái pháp luật hình coi tội phạm B Mọi tội phạm có thực hành vi trái pháp luật hình C Trái pháp luật hình bị coi tội phạm, không bị coi tội phạm D Cả B C => B Thực hành vi trái pháp luật hình -> tội phạm Câu 75 Tuân thủ pháp luật là: A Hình thức thực QPPL mang tính chất ngăn cấm hành vi thụ động, chủ thể pháp luật kiềm chế không làm việc mà pháp luật cấm B Hình thức thực quy định trao nghĩa vụ bắt buộc pháp luật cách tích cực chủ thể thực nghĩa vụ hành động tích cực C Hình thức thực quy định quyền chủ thể pháp luật, chủ thể pháp luật chủ động, tự định việc thực hay không thực điều mà pháp luật cho phép D Cả A B => A Tuân thủ PL việc chủ thể PL kiềm chế không thực điều pháp luật cấm -> thực pháp luật mang tính thụ động Câu 76 Hình thức trách nhiệm nghiêm khắc theo quy định pháp luật Việt Nam: A Trách nhiệm hành B Trách nhiệm hình C Trách nhiệm dân D Trách nhiệm kỹ luật => B Trách nhiệm hình Câu 77 Thi hành pháp luật là: A Hình thức thực QPPL mang tính chất ngăn cấm hành vi thụ động, chủ thể pháp luật kiềm chế không làm việc mà pháp luật cấm B Hình thức thực quy định trao nghĩa vụ bắt buộc pháp luật cách tích cực chủ thể thực nghĩa vụ hành động tích cực C Hình thức thực quy định quyền chủ thể pháp luật, chủ thể pháp luật chủ động, tự định việc thực hay không thực điều mà pháp luật cho phép D A B => B chủ thể PL hành động tích cực, chủ động thực điều mà PL yêu cầu Loại quy phạm bắt buộc chủ thể phải thực hành vi hành động, hợp pháp Câu 78 Bản án có hiệu lực pháp luật viện kiểm sát, tòa án có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm khi: A Người bị kết án, người bị hại, đương sự, người có quyền nghĩa vụ liên quan không đồng ý với phán tòa án B Phát tình tiết mới, quan trọng vụ án C Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, vi phạm nghiêm trọng pháp luật trình giải vụ án D Cả A, B C => B Luật tố tụng dân Điều 305 Căn để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm Mới phát tình tiết quan trọng vụ án mà đương biết trình giải vụ án; Có sở chứng minh kết luận người giám định, lời dịch người phiên dịch không thật có giả mạo chứng cứ; Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án cố ý kết luận trái pháp luật; Bản án, định hình sự, hành chính, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động Toà án định quan nhà nước mà Toà án vào để giải vụ án bị huỷ b Điều 307 Người có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm án, định có hiệu lực pháp luật Toà án cấp, trừ định Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh có quyền kháng nghị án, định có hiệu lực pháp luật Toà án nhân dân cấp huyện Người kháng nghị án, định có hiệu lực pháp luật có quyền định tạm đình thi hành án, định có định tái thẩm Câu 79 Nguyên tắc “không áp dụng hiệu lực hồi tố” VBPL hiểu là: A VBPL áp dụng phạm vi lãnh thổ Việt Nam B VBPL áp dụng khoảng thời gian định C VBPL không áp dụng hành vi xảy trước thời điểm văn có hiệu lực pháp luật D Cả A, B C => C C Hiến pháp D Cả A, B C => C Câu 320 Phần quy định QPPL: A Là quy tắc xử mà người phải thi hành xuất điều kiện mà QPPL dự kiến trước B Nêu lên đặc điểm, thời gian, chủ thể, tình huống, điều kiện, hoàn cảnh xảy thực tế C Chỉ biện pháp tác động mà nhà nước áp dụng chủ thể không thực thực không mệnh lệnh nêu D Cả A, B C => D Câu 327 Điều kiện để tổ chức tham gia vào QHPL cụ thể: A Chỉ cần có NLPL B Chỉ cần có NLHV C Có lực chủ thể pháp luật D Cả A, B C sai => D Câu 330 Câu nói: “Chính trị biểu tập trung kinh tế thông qua pháp luật” có nghĩa là: A Pháp luật phản ánh điều kiện tồn khách quan xã hội B Đường lối, sách đảng cầm quyền bị quy định sở kinh tế C Pháp luật nhà nước thể chế hóa đường lối, sách đảng cầm quyền D Cả A, B C => C Câu 331: Theo HTPL châu Âu lục địa, khẳng định đúng: A Công pháp lĩnh vực pháp luật điều chỉnh QHXH liên quan tới lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước B Công pháp lĩnh vực pháp luật điều vừa chỉnh QHXH liên quan tới lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước, vừa điều chỉnh QHXH liên quan tới lợi ích cá nhân, tổ chức C Cả A B D Cả A B sai => ? Câu 332: Theo HTPL châu Âu lục địa, khẳng định đúng: A Tư pháp lĩnh vực pháp luật điều chỉnh QHXH liên quan tới lợi ích cá nhân, tổ chức B Tư pháp lĩnh vực pháp luật vừa điều chỉnh QHXH liên quan tới lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước, vừa điều chỉnh QHXH liên quan tới lợi ích cá nhân, tổ chức C Cả A B D Cả A B sai => ? Câu 333: Mỗi QPPL: A Phải có đầy đủ ba yếu tố cấu thành: giả định; quy định; chế tài B Chỉ cần có hai ba yếu tố C Chỉ cần có ba yếu tố D Cả A, B C sai => A => D có QPPL cần quy định, chế tài đứng Câu 334 Quy phạm có chức điều chỉnh QHXH: A Quy phạm đạo đức B Quy phạm tập quán C Quy phạm tôn giáo D Cả A , B C => D Câu 335 Quy phạm có chức điều chỉnh QHXH: A QPPL B Quy phạm tôn giáo C Quy tắc quản lý TCXH D Cả A, B C => D Câu 336 SKPL có thể: A Làm phát sinh QHPL cụ thể B Làm thay đổi QHPL cụ thể C Làm chấm dứt QHPL cụ thể D Cả A, B C => D Câu 337 SKPL có thể: A Làm phát sinh QHPL cụ thể B Làm phát sinh, thay đổi QHPL cụ thể C Làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt QHPL cụ thể D Cả A, B C sai => C Câu 338 Quan điểm pháp luật tự nhiên là: A Pháp luật bảo vệ môi trường B Pháp luật phát sinh từ chất tự nhiên người C Cả A B D Cả A B sai => D? => Không biết Câu 339 Quan điểm pháp luật tự nhiên là: A Pháp luật giai cấp thống trị ban hành B Pháp luật phát sinh từ chất tự nhiên người C Cả A B D Cả A B sai => D? Câu 342 Loại nguồn công nhận hệ thống VBPL Việt Nam: A VBPL B Tập quán pháp C Tiền lệ pháp D Cả A, B C => A Câu 344 Khẳng định đúng: A QPPL quy phạm xã hội B Quy phạm tôn giáo quy phạm xã hội C Cả A B D Cả A B sai => D Câu 345 Khẳng định đúng: A Quy phạm đạo đức quy phạm xã hội B Quy phạm tập quán quy phạm xã hội C Cả A B D Cả A B sai => A Câu 346 Đối với quy phạm xã hội QPPL, chủ thể có phải tuân thủ không xử theo quy phạm đó: A Phải tuân thủ quy tắc xử B Không phải tuân thủ quy tắc sử C Có thể phải tuân thủ không, tùy theo trường hợp cụ thể D Cả A, B C sai => C Câu 347 Thuộc tính (đặc trưng) sau pháp luật: A Tính xác định chặt chẽ mặt hình thức C Cả A B B Tính bắt buộc chung (tính quy phạm phổ biến) D Cả A B sai => C Câu 348 Thuộc tính (đặc trưng) sau pháp luật: A Tính bắt buộc chung (tính quy phạm phổ biến) B Tính đảm bảo thực nhà nước C Cả A B D Cả A B sai => C Câu 349 Thuộc tính (đặc trưng) sau pháp luật: A Tính xác định chặt chẽ mặt hình thức B Tính đảm bảo thực nhà nước C Cả A B D Cả A B sai => C Câu 350 Thuộc tính (đặc trưng) sau pháp luật: A Tính xác định chặt chẽ mặt hình thức B Điều chỉnh quan hệ xã hội C Cả A B D Cả A B sai => A => C ??? Part - Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 500->E Câu 500 Các dấu hiệu VBQPPL: A Có tính bắt buộc chung B Được áp dụng nhiều lần lâu dài C Cả A B D Cả A B sai Câu 501 Các dấu hiệu VBQPPL: A Được áp dụng nhiều lần lâu dài C Cả A Bđều D Cả A B sai B Nếu áp dụng lần hiệu lực văn tồn thực Các dấu hiệu: xem đặc điểm: CQNN ban hành, áp dụng nhiều lần, chủ thể không xác định, quy tác xử chung, đảm bảo thực =……… Câu 503 Số lượng biện pháp trách nhiệm hành chính: A Có biện pháp xử phạt biện pháp xử phạt bổ sung D Tất sai B Có biện pháp xử phạt biện pháp xử phạt bổ sung C Có biện pháp xử phạt biện pháp xử phạt bổ sung Cái không học, ngành luật cụ thể học Câu 504 Các biện pháp xử phạt biện pháp xử phạt hành chính: A Phạt tiền, tước quyền sử dụng giấy phép D Cảnh cáo, phạt tiền B Phạt tiền, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm C Tước quyền sử dụng giấy phép, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm Cái không học, ngành luật cụ thể học Câu 505 Các biện pháp xử phạt bổ sung biện pháp sử phạt hành chính: A Cảnh cáo, phạt tiền D Phạt tiền, tước quyền sử dụng giấy phép B Cảnh cáo, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm C Tước quyền sử dụng giấy phép, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm Cái không học, ngành luật cụ thể học Câu 506 Nguyên tắc xử phạt hành chính: A Áp dụng biện pháp xử phạt biện pháp xử phạt bổ sung cách độc lập B Áp dụng độc lập biện pháp xử phạt chính, áp dụng phụ thuộc biện pháp xử phạt bổ sung C Áp dụng độc lập biện pháp xử phạt bổ sung, áp dụng phụ thuộc biện pháp xử phạt D Áp dụng phụ thuộc biện pháp xử phạt biện pháp xử phạt bổ sung Cái không học, ngành luật cụ thể học Câu 507 Nguyên tắc xử phạt hành chính: A Có thể áp dụng nhiều biện pháp xử phạt nhiều biện pháp sử phạt bổ sung B Chỉ áp dụng biện pháp xử phạt áp dụng nhiều nhiều biện pháp xử phạt bổ sung C Chỉ áp dụng biện pháp xử bổ sung áp dụng nhiều nhiều biện pháp xử phạt D Chỉ áp dụng biện pháp xử phạt biện pháp xử phạt bổ sung Cái không học, ngành luật cụ thể học Câu 508 Nguyên tắc áp dụng hình phạt trách nhiệm hình sự: A Áp dụng hình phạt hình phạt bổ sung cách độc lập B Áp dụng độc lập hình phạt chính, áp dụng phụ thuộc hình phạt bổ sung C Áp dụng độc lập hình phạt bổ sung, áp dụng phụ thuộc hình phạt D Áp dụng phụ thuộc hình phạt hình phạt bổ sung Cái không học, ngành luật cụ thể học Câu 509 Nguyên tắc áp dụng hình phạt trách nhiệm hình sự: A Có thể áp dụng nhiều hình phạt nhiều hình phạt bổ sung B Chỉ áp dụng hình phạt áp dụng nhiều nhiều hình phạt bổ sung C Chỉ áp dụng hình phạt bổ sung áp dụng nhiều nhiều hình phạt D Chỉ áp dụng hình phạt hình phạt bổ sung Cái không học, ngành luật cụ thể học Câu 510 Số lượng hình phạt trách nhiệm hình sự: A Có 10 hình phạt 10 hình phạt bổ sung B Có hình phạt hình phạt bổ sung C Có hình phạt hình phạt bổ sung D Có hình phạt hình phạt bổ sung Cái không học, ngành luật cụ thể học Câu 511 Trong hình phạt trách nhiệm hình sự: A Phạt tiền hình phạt B Phạt tiền hình phạt bổ sung D Tất sai C Phạt tiền vừa hình thức xử phạt vừa hình thức xử phạt bổ sung Cái không học, ngành luật cụ thể học Câu 512 Trong hình phạt trách nhiệm hình phạt: A Trục xuất hình phạt B Trục xuất hình phạt bổ sung D Tất sai C Trục xuất vừa hình thức xử phạt vừa hình thức xử phạt bổ sung Cái không học, ngành luật cụ thể học Câu 513 Hình phạt tịch thu tài sản: A Là hình phạt B Là hình phạt bổ sung C Vừa hình phạt chính, vừa hình phạt bổ sung D Cả A, B C sai Cái không học, ngành luật cụ thể học Câu 514 Hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, làm nghề công việc định: A Là hình phạt B Là hình phạt bổ sung C Vừa hình phạt chính, vừa hình phạt bổ sung D Cả A, B C sai Cái không học, ngành luật cụ thể học Câu 515 Trong hình phạt trách nhiệm hình phạt: A Hình phạt cải tạo không giam giữ án phạt tù treo C Cả A B B Hình phạt cải tạo không giam giữ hình phạt cảnh cáo D Cả A B sai Cái không học, ngành luật cụ thể học Câu 516 Trên tờ báo có viết “Đến tháng năm 2006, Chính phủ “nợ” dân 200 VBPL”, điều có nghĩa là: A Chính phủ ban hành thiếu 200 đạo luật B Chính phủ ban hành thiếu 200 văn hướng dẫn (văn pháp quy) C Quốc hội ban hành thiếu 200 đạo luật D Tất câu sai Câu 517 Phương pháp điều chỉnh ngành luật dân có đặc điểm: A Bảo đảm bình đẳng mặt pháp lý chủ thể B Bảo đảm quyền tự định đoạt chủ thể C Truy cứu trách nhiệm tài sản người có hành vi gây thiệt hại cho người khác có đủ điều kiện quy định việc bồi thường thiệt hại D Cả A, B C Cái không học, ngành luật cụ thể học Câu 527 Điều kiện để tổ chức coi pháp nhân: A Được thành lập hợp pháp; Có cấu tổ chức chặt chẽ C Cả A B B Có tài sản độc lập với tài sản tổ chức, cá nhân khác tự chịu trách nhiệm tài sản đó; Nhân danh tham gia vào QHPL cách độc lập D Cả A B sai đặc điểm pháp nhân trang 113 Câu 611 Chủ thể quản lý nhà nước: A Mọi CQNN, người có chức vụ cán bộ, công chức, viên chức B TCXH, quan xã hội C Công dân, người nước người không quốc tịch D Cả A, B C Câu 612 Chủ thể quản lý nhà nước: A Mọi CQNN, người có chức vụ cán bộ, công chức, viên chức B TCXH, quan xã hội C Cả A B D Cả A B sai Câu 613 Chủ thể quản lý nhà nước: A TCXH, quan xã hội B Công dân, người nước người không quốc tịch C Cả A B D Cả A B sai Câu 679 Trên tờ báo có đưa tin: “Sáng ngày 20 tháng năm 2008, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tổ chức họp báo việc ban hành …………… công bố luật thông qua kỳ họp thứ Quốc hội khóa XII A Lệnh B Quyết định C Luật D Nghị Quy định luật ban hành VBQPPL 2008 lện CTN công bố luật Câu 680 Trên tờ báo có đưa tin: “Sáng ngày 20 tháng năm 2008, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tổ chức họp báo việc ban hành …………… công bố luật thông qua kỳ họp thứ Quốc hội khóa XII A Lệnh B Quyết định C Cả A B D Cả A B sai Như câu Câu 681 Trên tờ báo có đưa tin: “Sáng ngày 20 tháng năm 2008, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tổ chức họp báo việc ban hành …………… công bố luật thông qua kỳ họp thứ Quốc hội khóa XII A Nghị B Quyết định C Luật D Cả A, B C sai Như câu Câu 682 Trên tờ báo có đưa tin: “Sáng ngày 25 tháng năm 2007, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tổ chức họp báo việc ban hành …………… công bố việc đặc xá cho phạm nhân đợt hai năm 2007 A Lệnh B Chỉ thị C Quyết định D Nghị Câu đề trước luật ban hành VB QPPL 2008 nhiên định Câu 683 Trên tờ báo có đưa tin: “Sáng ngày 25 tháng năm 2007, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tổ chức họp báo việc ban hành …………… công bố việc đặc xá cho phạm nhân đợt hai năm 2007 A Lệnh B Chỉ thị C Cả A B D Cả A B sai Câu 684 Trên tờ báo có đưa tin: “Sáng ngày 25 tháng năm 2007, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tổ chức họp báo việc ban hành …………… công bố việc …………… cho phạm nhân đợt hai năm 2007 A Lệnh …………… đại xá B Chỉ thị……… đặc xá C Quyết định……………đặc xá D Quyết định…….… đại xá Câu 685 Trên tờ báo có đưa tin: “Sáng ngày 25 tháng năm 2007, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tổ chức họp báo việc ban hành …………… công bố việc …………… cho phạm nhân đợt hai năm 2007 A Lệnh……………….đặc xá B Quyết định ……………… đại xá C Cả A B D Cả A B sai Câu 691 Hành vi vi phạm pháp luật: A Không vi phạm đạo đức B Có thể bao gồm vi phạm đạo đức C Cả A B D Cả A B sai pháp luật đạo đức tối thiểu, đạo đức pháp luật tối đa è VPPL vi phạm đạo đức vi phạm đạo đức chưa vi phạm pháp luật đạo đức chứa pháp luật è Các yếu tố khác (tập quán, phong tục, quy tắc XH, tôn giáo giao với pháp luật è (ko hehe) Hành vi VPPL vi phạm ko vi phạm đạo đức Câu 692 Hành vi vi phạm đạo đức: A Không vi phạm pháp luật B Có thể bao gồm vi phạm pháp luật C Cả A B D Cả A B sai Câu 693 Hành vi vi phạm tôn giáo: A Không vi phạm pháp luật B Có thể bao gồm vi phạm pháp luật C Cả A B D Cả A B sai Câu 694 Hành vi vi phạm pháp luật: A Không vi phạm tôn giáo B Có thể bao gồm vi phạm tôn giáo C Cả A B D Cả A B sai Câu 695 Hành vi vi phạm tập quán: A Không vi phạm pháp luật B Có thể bao gồm vi phạm pháp luật C Cả A B D Cả A B sai Câu 695 Các vụ án hình sự: A Không liên quan đến phần dân B Đa số liên quan đến phần dân C Đều liên quan đến phần dân D Cả A, B C sai Cái không học, ngành luật cụ thể học Câu 696 Hành vi vi phạm pháp luật : A Không vi phạm tập quán B Có thể bao gồm vi phạm tập quán C Cả A B D Cả A B sai Câu 697 Hành vi vi phạm pháp luật: A Không vi phạm quy tắc tổ chức xã hội C Cả A B B Có thể bao gồm vi phạm quy tắc tổ chức xã hội D Cả A B sai Câu 698 Hành vi vi phạm quy tắc tổ chức xã hội: A Không vi phạm pháp luật B Có thể bao gồm vi phạm pháp luật C Cả A B D Cả A B sai
- Xem thêm -

Xem thêm: 700 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG (CÓ ĐÁP ÁN), 700 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG (CÓ ĐÁP ÁN), 700 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG (CÓ ĐÁP ÁN), Part 4 - Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 500->E

Từ khóa liên quan