Luận Án CK II -Đánh giá kết quả điều trị nội soi tán sỏi niệu quản đoạn trên bằng Holmium Laser tại bệnh viện Việt Đức

131 1,134 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2016, 18:11

Để chẩn đoán sỏi niệu quản người ta dựa vào triệu chứng lâm sàng và các phương pháp chẩn đoán hình ảnh cơ bản như: chụp phim hệ tiết niệu không chuẩn bị, chụp niệu đồ tĩnh mạch, siêu âm. Đối với một số trường hợp sỏi không cản quang, sỏi nhỏ, nghi có hẹp niệu quản, hình cản quang của sỏi lẫn với cản quang của xương, chẩn đoán phân biệt với nốt vôi hóa ngoài hệ tiết niệu cần phải kết hợp với các phương tiện chẩn đoán khác như: chụp niệu quản- bể thận ngược dòng, nội soi niệu quản, chụp CT hệ tiết niệu hoặc MSCT … Trước đây điều trị sỏi niệu quản đoạn trên có hai phương pháp, điều trị nội khoa nội khoa nếu sỏi nhỏ, tiên lượng có thể ra theo đường tự nhiên. Điều trị ngoại khoa mổ mở lấy sỏi niệu quản khi điều trị nội khoa thất bại hoặc sỏi to hay sỏi niệu quản có biến chứng. Nhược điểm của phương pháp mổ mở này là bệnh nhân đau để lại sẹo và thời gian nằm viện kéo dài. Từ cuối thế kỷ XX có nhiều phương pháp can thiệp sỏi niệu quản ít sang chấn ra đời đã và đang được áp dụng để điều trị sỏi niệu quản đoạn trên như: tán sỏi ngoài cơ thể , mổ nội soi lấy sỏi ngoài phúc mạc , tán sỏi niệu quản nội soi ngược dòng bằng xung hơi hoặc bằng Holmium Laser với ống kính nội soi bán cứng hoặc ống mềm, phương pháp này đang ngày càng chiếm ưu thế và được áp dụng phổ biến vì nó có rất nhiều ưu điểm tận dụng các lỗ tự nhiên, thẩm mỹ do không để lại sẹo, bệnh nhân ít đau sau thủ thuật, thời gian nằm viện ngắn, hạn chế được tối đa các tai biến và biến chứng vì trong quá trình tán sỏi được quan sát trực tiếp. Trước khi có tán sỏi niệu quản bằng Holmium Laser thì tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội đa số các trường hợp sỏi đoạn trên niệu quản đều chỉ định mổ mở, mổ nội soi ngoài phúc mạc lấy sỏi hoặc tán sỏi ngoài cơ thể. Từ tháng 06 năm 2011, khoa phẫu thuật tiết niệu bệnh viện Việt Đức triển khai kỹ thuật tán sỏi niệu quản nội soi bằng Holmium Laser trên máy tán sỏi Laser Accu-Tech. Nó phù hợp với tất cả các loại sỏi và mọi vị trí của sỏi niệu quản, nó khắc phục được các nhược điểm mà phương pháp tán sỏi bằng xung hơi không thể thực hiện được như: không tán được sỏi niệu quản ở đoạn trên, không thể xử lý được sỏi kèm theo polip, không xử lý được nhu mô mềm mà thương tổn lại lớn. Việc nghiên cứu về chỉ định chính xác và các yếu tố liên quan đến các tai biến, biến chứng sau tán sỏi nội soi niệu quản ngược dòng cũng như đánh giá kết quả của từng phương pháp hoặc loại máy móc được nhiều tác giả quan tâm. Tại Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu đánh giá về vấn đề tán sỏi niệu quản nội soi ngược dòng bằng Holmium Laser, tuy nhiên chưa có nhiều công trình nghiên cứu về kết quả khi tán sỏi nội soi ngược dòng bằng Holmium Laser áp dụng cho sỏi niệu quản đoạn trên. Xuất phát từ tình hình trên, chúng tôi tiến hành đề tài “Đánh giá kết quả điều trị nội soi tán sỏi niệu quản đoạn trên bằng Holmium Laser tại bệnh viện Việt Đức” nhằm các mục tiêu sau: 1.Bước đầu đánh giá kết quả điều trị nội soi tán sỏi niệu quản đoạn trên bằng Holmium Laser. 2. Nghiên cứu tìm hiểu những yếu tố liên quan đến kết quả nội soi tán sỏi niệu quản đoạn trên bằng Holmium Laser. B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN KIM CNG ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị NộI SOI TáN SỏI NIệU QUảN ĐOạN TRÊN BằNG HOLMIUM LASER T ạI BệNH VIệN VIệT ĐứC LUN VN BC S CHUYấN KHOA CP II H NI- 2012 MC LC PH LC DANH MC BNG DANH MC BIU T VN Si tit niu l mt bnh ph bin, thng gp, chim t l 2-3% dõn s [33], [66] Trong ú si niu qun chim 28- 40% cỏc bnh si tit niu [2],[27] Vit Nam l mt nc cú nhiu bnh nhõn b si tit niu Theo Ngụ Gia Hy phn ln si niu qun l si thn ri xung (80%), cũn li l si sinh ti ch d dng, hp niu qun Si niu qun bớt tc niu qun s gõy nhng bin chng nguy him ( nc, m i - b thn), nu khụng c iu tr sm cú th dn ti nhim khun, vụ niu, suy thn, thm t vong chn oỏn si niu qun ngi ta da vo triu chng lõm sng v cỏc phng phỏp chn oỏn hỡnh nh c bn nh: chp phim h tit niu khụng chun b, chp niu tnh mch, siờu õm i vi mt s trng hp si khụng cn quang, si nh, nghi cú hp niu qun, hỡnh cn quang ca si ln vi cn quang ca xng, chn oỏn phõn bit vi nt vụi húa ngoi h tit niu cn phi kt hp vi cỏc phng tin chn oỏn khỏc nh: chp niu qun- b thn ngc dũng, ni soi niu qun, chp CT h tit niu hoc MSCT Trc õy iu tr si niu qun on trờn cú hai phng phỏp, iu tr ni khoa ni khoa nu si nh, tiờn lng cú th theo ng t nhiờn iu tr ngoi khoa m m ly si niu qun iu tr ni khoa tht bi hoc si to hay si niu qun cú bin chng Nhc im ca phng phỏp m m ny l bnh nhõn au li so v thi gian nm vin kộo di T cui th k XX cú nhiu phng phỏp can thip si niu qun ớt sang chn i ó v ang c ỏp dng iu tr si niu qun on trờn nh: tỏn si ngoi c th , m ni soi ly si ngoi phỳc mc , tỏn si niu qun ni soi ngc dũng bng xung hi hoc bng Holmium Laser vi ng kớnh ni soi bỏn cng hoc ng mm, phng phỏp ny ang ngy cng chim u th v c ỏp dng ph bin vỡ nú cú rt nhiu u im tn dng cỏc l t nhiờn, thm m khụng li so, bnh nhõn ớt au sau th thut, thi gian nm vin ngn, hn ch c ti a cỏc tai bin v bin chng vỡ quỏ trỡnh tỏn si c quan sỏt trc tip Trc cú tỏn si niu qun bng Holmium Laser thỡ ti Bnh vin Vit c H Ni a s cỏc trng hp si on trờn niu qun u ch nh m m, m ni soi ngoi phỳc mc ly si hoc tỏn si ngoi c th T thỏng 06 nm 2011, khoa phu thut tit niu bnh vin Vit c trin khai k thut tỏn si niu qun ni soi bng Holmium Laser trờn mỏy tỏn si Laser Accu-Tech Nú phự hp vi tt c cỏc loi si v mi v trớ ca si niu qun, nú khc phc c cỏc nhc im m phng phỏp tỏn si bng xung hi khụng th thc hin c nh: khụng tỏn c si niu qun on trờn, khụng th x lý c si kốm theo polip, khụng x lý c nhu mụ mm m thng tn li ln Vic nghiờn cu v ch nh chớnh xỏc v cỏc yu t liờn quan n cỏc tai bin, bin chng sau tỏn si ni soi niu qun ngc dũng cng nh ỏnh giỏ kt qu ca tng phng phỏp hoc loi mỏy múc c nhiu tỏc gi quan tõm Ti Vit Nam ó cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu ỏnh giỏ v tỏn si niu qun ni soi ngc dũng bng Holmium Laser, nhiờn cha cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu v kt qu tỏn si ni soi ngc dũng bng Holmium Laser ỏp dng cho si niu qun on trờn Xut phỏt t tỡnh hỡnh trờn, chỳng tụi tin hnh ti ỏnh giỏ kt qu iu tr ni soi tỏn si niu qun on trờn bng Holmium Laser ti bnh vin Vit c nhm cỏc mc tiờu sau: 1.Bc u ỏnh giỏ kt qu iu tr ni soi tỏn si niu qun on trờn bng Holmium Laser Nghiờn cu tỡm hiu nhng yu t liờn quan n kt qu ni soi tỏn si niu qun on trờn bng Holmium Laser CHNG TNG QUAN 1.1 GII PHU, SINH Lí NIU QUN, THNH PHN HểA HC CA SI 1.1.1 Gii phu niu qun 1.1.1.1 Hỡnh th chung Niu qun l ng dn nc tiu t b thn xung bng quang di chng 2528 cm, nm sau phỳc mc, dc hai bờn ct sng tht lng v ộp sỏt vo thnh bng sau Niu qun bt u t khỳc ni b thn niu qun i thng xung eo trờn, sau bt chộo cỏc ng mch chu chy vo chu hụng chch trc v vo bng quang 1.1.1.2 Liờn quan Phõn chia liờn quan niu qun tựy theo cỏc tỏc gi Phỏp, Anh v M (Trnh Vn Minh, 2007) Theo cỏc tỏc gi Phỏp niu qun c chia lm on, mi on cú liờn quan n cỏc c quan lõn cn * on tht lng(on bng): Di 9- 11cm, nm vt cong trc c ỏi chu, cú cỏc dõy thn kinh ỏm ri tht lng ( thn kinh sinh dc ựi ), vi mm ngang ca cỏc t sng tht lng cui cựng Phớa bờn trỏi l ng mch ch, bờn phi l tnh mch ch Niu qun nm sau phỳc mc, cựng i song song vi niu qun xung h chu cú tnh mch sinh dc, phỳc mc l i trng [41] * on cỏnh chu : Di - 4cm, bt u i qua cỏnh xng cựng ti eo trờn ca xng chu Liờn quan vi ng mch chu: bờn trỏi niu qun bt chộo ng mch chu gc trờn ch phõn nhỏnh 1,5cm; bờn phi niu qun bt chộo ng mch chu di ch phõn nhỏnh 1,5cm (trong a s cỏc trng hp) Trng hp thay i ch chia ụi ca ng mch ch bng xung thp thỡ ch bt chộo ny s thp C hai niu qun u cỏch ng gia 4,5cm ti ni bt chộo ng mch Ti õy niu qun vt qua ng mch, nờn thng gõy hp niu qun l iu kin cho si dng li gõy bnh si niu qun * on chu hụng: Di 12-14cm, niu qun chy t eo trờn xng chu ti bng quang, on ny niu qun i cnh ng mch chu ri chy chch ngoi v sau theo chiu cong ca thnh bờn xng chu Ti nn chu hụng ch gai ngi thỡ vũng trc v vo ti bng quang Liờn quan ca niu qun phớa sau vi khp cựng chu, c bt trong, bú mch thn kinh bt bt chộo phớa sau niu qun Phớa trc liờn quan khỏc gia nam v n: + nam gii: niu qun chy vo trc trc trng, lỏch gia bng quang v tỳi tinh, bt chộo ng tinh phớa sau Ngoi ra, cũn h thng mch mỏu tiu khung rt phong phỳ + n gii: sau ri thnh chu hụng, niu qun i vo ỏy dõy chng rng ti mt bờn õm o, ri vũng trc trc õm o v sau bng quang Khi qua phn gia dõy chng rng, niu qun bt chộo sau ng mch t cung * on bng quang: Di t 1- 1,5cm Niu qun i vo thnh bng quang cú chch xung di vo v trc Niu qun trc vo bng quang ó chy thnh bng quang mt on , to thnh mt van sinh lý cú tỏc dng trỏnh tro ngc bng quang niu qun Hai l niu qun cỏch 2,5cm (khi bng quang rng) v 5cm bng quang y * Niu qun: Cú ch hp sinh lý m si thng dng li di chuyn t thn xung bng quang to thnh si niu qun: ch ni b thn niu qun 2mm, ch niu qun bt chộo ng mch chu mm, ch tip niu qun bng quang, l niu qun 03-04 mm Hỡnh 1.1: Hỡnh nh mụ t hỡnh dng v kớch thc, chia on trờn phim chp niu tnh mch ca niu qun ( Ngun trớch t Campbell-Walsh Urology, 9th ed, 2007 ) [53] - Mi tờn m ch on bt chộo qua ng mch chu - UPJ: on ni b thn niu qun - UO: on niu qun thnh bng quang - I: on niu qun on trờn - II: on niu qun on gia - III: on niu qun on di Trờn thc t lõm sng, da trờn phim chp Xquang thun li cho chn oỏn v iu tr ngi ta chia niu qun thnh on v si on no thỡ gi tờn theo on ú [2],[12]: - Si niu qun on trờn: si nm on niu qun t khỳc ni b thn niu qun n ng ngang ca liờn t sng L5-S1 - Si niu qun on gia: si nm niu qun on t ng ngang ca liờn t sng L5-S1 n cui khe khp cựng chu - Si niu qun on di: si nm on niu qun t cui khe khp cựng chu n bng quang 1.1.1.3 Mch mỏu ng mch niu qun c cung cp mỏu bi nhiu ngun khỏc nhau: - Nhỏnh t ng mch thn cp mỏu cho on trờn niu qun v b thn - Cỏc nhỏnh nh t ng mch ch, ng mch chu trong, ng mch chu mc treo trng bờn phi, ng mch mc treo trng di bờn trỏi, ng mch thng tinh hay ng mch bung trng cp mỏu cho on gia niu qun - Cỏc nhỏnh t ng mch bng quang, ng mch chu cp mỏu cho on di niu qun [41] Cỏc nhỏnh ni tip dc theo niu qun to thnh mt mng li mch xung quanh niu qun rt phong phỳ Cỏc tnh mch t niu qun v tnh mch bng quang, tnh mch chu di hoc tnh mch thn trờn 10 Hỡnh1.2 Hỡnh nh gii phu v liờn quan ca niu qun (Atlas gii phu ngi- NXB Y hc 2008) 1.1.1.4.Gii phu niu qun ng dng lõm sng v ni soi niu qun ngc dũng * Khi tỡm mt viờn si niu qun trờn phim chp h tit niu thng ngi c hỡnh dung ng i ca niu qun liờn quan vi ct sng Niu qun nm dc theo cnh bờn ct sng, bt chộo trc khp cựng chu, vũng ngoi ri sau ú i vo bng quang Mt hỡnh cn quang nm trờn ng ny cú th nghi ng si niu qun Chn oỏn xỏc nh si niu qun phi kt hp vi cỏc phng tin chn oỏn hỡnh nh cn thit khỏc nh siờu õm, chp niu tnh mch 10 Marshall VF (1964), Fiberoptics in urology J Urol 1964, (91), pp 67 110-119 68 Menezes P., P.V.S., Kumar and A.G., Timoney (2000), A randomizied trial comparing lithoclast with an electrokinetic lithotripter in the management of ureteric stones BJU international, 85, pp 22-25 69 Menon, Martin I., Resnick (2002), Urinary lithiasis: Etiology, diagnosis and medical management, Campells Urology, WB Saunder, pp 3227- 3452 70 Papadopoulos I et al (1986), Transurethral ureterolithotripsy in the treatment of ureteral calculi, Urology A., 25(6), pp 322-324 71 Perez- Castro EE., Martinez- Piniero JA (1980), Transurethral ureteroscopy- a current urological procedure, Arch Esp Urol, 33(5), pp 445-60 72 Santoshi Hamano (2000), Experience with ureteral stone management in 1082 patients using semirigid ureteroscopes, Urology international, 65, pp 106-111 73 Shroff S., G.M Watson, A Parikh, R Thomas, P.F Soonawlla and A Pope (1996), The holmium: YAG laser for ureteric stones, BJU, 78, pp 836-839 74 Smith A D., Reinke D B., Miller R P., and Lange P H (1979), Perutaneous nephrostomy in the management of ureteral and renal calculi, radiology, pp 133-49 75 Segura JW., Preminger GM., Assimos DG (1997), Urteral stones clinical guidelines panel summary report on the management of ureteral calculi, J Urol, 158, pp 1915-1921 117 Vorreuther 76 R., Engelking R (1992), Adjustable electrohydrolic lithotripsy for minimally invasive urteroscopic stone treatment, Urologea, 31(2), pp 76-80 White E C., and Smith A D (1984), Percutaneous stone 77 extraction from 200 patients, J Urol, pp 132: 437 Yang SSD., Hong JS (1996), Electrohydraulic lithotripsy of 78 upper ureteral calculi with semirigid ureteroscopye, Journal of endourology, 10 (1), pp 27- 30 Young HH., McKey RW (1929), Congenital valvular 79 obstruction of the prostatic urethra, Surg Gynecol Obstet, 48, pp 509515 80 Zimskind, Fetter TR., Wilkerson JL (1967), Clinical use of long- term indwelling silicone rubber ureteral splints inserted systoscopically, J Urol, 97, pp 840-844 TING PHP 81 Flam T Lithiase urinaire, Mộmento urologie maloine, Paris, France, pp 165-199 82 Patrick Spirnak, Martin I., Resnick (1991), Lithiase urinaire, Smith urologie, piccin, France, pp 294-321 118 119 BNH VIN VIT C vin S h s vo MU BNH N NGHIấN CU I.HNH CHNH: H tờnTuigii: Nam n Dõn tc Ngh nghip a ch a ch liờn h .s in thoi Chn oỏn bnh Phi Trỏi Hai bờn Ngy vo Ngy .Ngy tỏn PTV II TIN S: Tỏn si ngoi c th: cú khụng Tỏn si ni soi: cú khụng M niu qun ly si: cú khụng Thn n c cú khụng Si thn cú khụng III Lý vo vin Cn au qun thn: 120 cú khụng cú ỏi mỏu: khụng ỏi rt, ỏi but: cú khụng Tỡnh c phỏt hin cú khụng au õm vựng tht lng cú khụng Chy thn nhõn to Khụng triu chng IV Thm khỏm lõm sng _ Ton trng: Nhit , mch , huyt ỏp _ Thn to: phi trỏi cú khụng V Triu chng cn lõm sng: Xột ngim mỏu : a Cụng thc mỏu : _ S lng HB , > 10 G/l , > 7,5 mmol/l , > 120 mol/l _ S lng bch cu 10 G/l .G/l b Sinh húa mỏu: _ Ure: 7,5mmol/l mmol/l _ Creatinin: 120 mol/l mol/l Xột nghim nc tiu: _ Hng cu cú _ Bch cu _ Tr niu cú cú khụng khụng khụng 3.Siờu õm * Thn v niu qun phi 121 * Thn v niu qun trỏi + Thn phi khụng nc + Thn phi nc ( 1,2,3) + Si niu qun phi cú khụng + Thn trỏi khụng nc + Thn trỏi nc ( 1,2,3) khụng + Si niu qun trỏi cú + Niu qun phi khụng gión + Niu qun trỏi khụng gión + Niu qun phi gión mm + Niu qun trỏi gión .mm Xquang: _ Si niu qun: cú khụng phi trỏi _ S lng si 1viờn , 2viờn , nhiu viờn - Cn quang si: mnh trung bỡnh yu V trớ si so vi t sng tng ng L1 L2 L3 L4 L5 UIV: Chc nng thn bờn cú si _ Bỡnh thng _ Gim chc nng _ Kộm _ Xu 6.Chup ct hoc MSCT h tit niu _ Si niu qun : cú khụng phi trỏi _ Kớch thc si .mm _ Niu qun bờn cú si: cú dón VI Tỏn si 122 khụng dón Phng phỏp vụ cm: Quỏ trỡnh tỏn:_ Cú a c mỏy vo niu qun: cú cú _ Polyp niu qun _ Hp niu qun khụng khụng khụng cú _ Niu qun gp khỳc cú khụng cú _ Cú tip cn c si khụng cú _ Si chy lờn thn khụng _ S lng si : viờn _ Mu sc si _ Hỡnh dng si _ Kt qu tỏn : cú khụng Si v ht v cũn vi mnh si nh: cú khụng Si v ht v ly sch mnh si: S lý phn mm phi hp: Ct polip m rng niu qun _ t sonde JJ niu qun : _ Thi gian tỏn .phỳt 123 cú khụng _ Tai bin quỏ trỡnh tỏn: Chy mỏu cú khụng Thng, t niu qun cú khụng Chy mỏu cú khụng St, nhim khun cú khụng _ Bin chng sau tỏn si: _ Chuyn phng phỏp iu tr VII Theo dừi sau tỏn si: Theo dừi lõm sng: + Ton trng: _ Nhit : st khụng st + Nc tiu: _ S lng.ml/24h _ Mu sc: hng _ au qun thn Cú c khụng _ Thi gian nm vin:ngy _ Thi gian hu phu + Bin chng sau tỏn si: - 124 T dch quanh thn - Dũ niu qun - Chy mỏu + S lý bin chng: - Ni khoa - Thay sonde JJ - M m VIII Theo dừi sau vin: _ Khụng au _au mi h tht lng _ Cn au qun thn _ St _ Ri lon tiu tin _ Thi gian rỳt sond JJ.tun Theo dừi sau rỳt JJ: + Lõm sng: o Ht triu chng o au qun thõn o au mi h tht lng o Ri lon tiu tin o Nhim khun tit niu + Theo dừi xquang hoc siờu õm sau rut sonde JJ: 125 _ Ht si: cũn si + Hp niu qun sau rỳt JJ trờn UIV: _ Khụng hp Cú hp + iu tr bin chng: -Ni khoa - Ngoi khoa DANH SCH BNH NHN 126 ST T H TấN 127 TUI GII MSVV NGY VO VIN CHN ON 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ON VN TH PHM TH L NGUYN MNH C PHM TRNG CH NGUYN TH B VN B NGUYN THI TH NGUYN VN NGUYN TH Q QUACH THI NG NGễ TH Q NGUYN TH L O TRNG L HONG THI H BIN VN Q CAO TH M HONG TH H V XUN TH NGUYN NGUYT T PHAN VN TH LU TH THU H HONG ANH D TH S TRN TH N BI C H Vế TH H NGUYN TH V NGUYN HNG L LU NGC LM PHM VN PH BI TH L PHM T A NGUYN èNH S NGUYN TH NG NGUYN TH L TNG HUY S NGUYN TH L NGUYN TH L CAO TH D NGUYN TH BCH H 128 46 54 34 39 59 57 45 58 52 61 90 36 59 49 54 46 49 30 71 43 30 27 60 54 51 35 52 78 48 43 53 76 25 50 57 52 42 49 51 60 NAM N NAM NAM N NAM N NAM N N N N NAM N NAM N NAM NAM N NAM N NAM N N NAM N NAM N NAM NAM N N NAM N N NAM N N N N 17994 18618 19215 19216 20127 22024 22733 23568 24037 24269 25483 25476 26247 26786 26778 26788 26786 26948 27080 27874 28912 29163 29571 29568 30756 31012 31502 31812 32350 32486 32764 33353 21173 35942 35938 36693 36934 37319 38138 39380 30.06.11 06.07.11 11.07.11 11.07.11 18.07.11 02.08.11 08.08.11 15.08.11 19.08.11 22.08.11 31.08.11 31.08.11 07.09.11 12.09.11 12.09.11 12.09.11 12.09.11 13.09.11 14.09.11 21.09.11 30.09.11 03.10.11 06.10.11 06.10.11 17.10.11 19.10.11 24.10.11 26.10.11 31.10.11 01.11.11 03.11.11 08.11.11 26.11.11 30.11.11 30.11.11 06.12.11 08.12.11 12.12.11 19.12.11 30.12.11 si niu qun P si niu qun T si niu qun T si niu qun T si niu qun T si niu qun T si niu qun P si niu qun T si niu qun bờn si niu qun P si niu qun T si niu qun P si niu qun P si niu qun T si niu qun P si niu qun T si niu qun P si niu qun T si niu qun T si niu qun P si niu qun T si niu qun T si niu qun P si niu qun T si niu qun P si niu qun T si niu qun bờn si niu qun T si niu qun T si niu qun T si niu qun T si niu qun P si niu qun T si niu qun bờn si niu qun P si niu qun T si niu qun T si niu qun T si niu qun T si niu qun T 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 PHM TH THANH NG HONG TH TH CAO THNH L BI VN TH O VN TH NGUYN TH L NGUYN VN T QUANG TH DON VN TH NGUYN THI CH THI HNG NH PHNG VN TH V VN A NGUYN TH TH NGễ TH KIM L H VN L TRNG VN TH V NGC X NGUYN TH T TRN PHNG TH NGUYN THI T TNG VN TR V VN H NG VN H XC NHN CA THY HNG DN 129 31 36 48 42 57 48 43 48 49 60 53 53 39 65 42 62 66 63 41 68 67 63 58 32 N N NAM NAM NAM N NAM NAM NAM N NAM NAM NAM N N NAM NAM N N N N NAM NAM NAM 462 3221 4460 5614 5717 5721 5864 6239 6226 7004 7001 7356 7354 7607 7747 7885 8257 9440 10978 11372 11527 11518 12346 12348 06.01.12 12.02.12 24.02.12 06.03.12 07.03.12 07.03.12 08.03.12 12.03.12 12.03.12 19.03.12 19.03.12 22.03.12 23.03.12 25.03.12 26.03.12 27.03.12 30.03.12 10.04.12 23.04.12 26.04.12 27.04.12 27.04.12 07.05.12 07.05.12 si niu qun P si niu qun T si niu qun T si niu qun P si niu qun bờn si niu qun bờn si niu qun T si niu qun T si niu qun P si niu qun T si niu qun P si niu qun bờn si niu qun P si niu qun P si niu qun P si niu qun P si niu qun P si niu qun P si niu qun T si niu qun T si niu qun T si niu qun T si niu qun T si niu qun bờn XC NHN CA PHềNG K HOCH TNG HP CH VIT TT BC BN CRE CT M HC KQ KT KTV n NXB MSCT NQ PTV TT TH SNQ STN TSNCT XN UIV UPR YAG 130 Bch cu Bnh nhõn Creatinin Chp ct lp vi tớnh ng mch Hng cu Kt qu Kớch thc K thut viờn Tng s bnh nhõn nghiờn cu Nh xut bn Chp ct lp a dóy Niu qun Phu thut viờn Tn thng Trng hp Si niu qun Si tit niu Tỏn si ngoi c th Xột nghim Urographie Intra Veineuse (Chp niu tnh mch) Uretero Pyelographie Retrograde (Chp niu qun - b thõn ngc dũng) Yttrium Aluminum Garnet B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN KIM CNG ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị NộI SOI TáN SỏI NIệU QUảN ĐOạN TRÊN BằNG HOLMIUM LASER T ạI BệNH VIệN VIệT ĐứC CHUYấN NGHNH : NGOI TIT NIU M S : CK 62.72.07.15 LUN VN BC S CHUYấN KHOA CP II Ngi hng dn khoa hc: GS TS H VN QUYT TS BSCKII V NGUYN KHI CA H NI- 2012 131 [...]... thất bại tăng lên 1.4.5 Tình hình tán sỏi niệu quản nội soi ngược dòng bằng Holmium Laser tại Việt Nam Bệnh viện Bình Dân thành phố Hồ Chí Minh đã sử dụng phương pháp tán sỏi niệu quản nội soi bằng Holmium Laser năm 2005 Đến 2009 mới ứng dụng tán sỏi niệu quản đoạn trên bằng Laser Phan Trường Bảo đã báo cáo 124 trường hợp tán sỏi niệu quản đoạn trên bằng Laser tỷ lệ thành công đạt 96,77% 36 ... [39] Tán sỏi bằng xung hơi thường được áp dụng cho sỏi niệu quản đoạn dưới - Tán sỏi niệu quản bằng Laser [dẫn theo 4] + Laser lỏng được ứng dụng vào tán sỏi niệu quản vào năm 1987 Laser lỏng được kỳ vọng như một Laser đem lại hiệu quả tán sỏi lên đến 95% và không có biến chứng tổn thương đường tiết niệu Tuy nhiên nhược điểm của Laser lỏng là giá thành quá đắt và không tán được những sỏi quá cứng như sỏi. .. phần tạo sỏi: sỏi niệu quản đoạn trên đạt kết quả 84% (sỏi kích thước < 1cm) và 72% ( sỏi > 1cm), đối với sỏi niệu quản đoạn dưới tỷ lệ thành công khoảng 81% Nguyễn Kỳ (1998) báo cáo kết quả tán sỏi cho 93 bệnh nhân đạt kết quả tốt 79,55% Lưu Huy Hoàng (2003) tán sỏi niệu quản kích thước nhỏ, tỷ lệ thành công 86% [9] Sỏi vỡ vụn trong quá trình di chuyển xuống bàng quang có thể mắc lại tại niệu quản tạo... phẫu của niệu quản ứng dụng trong nội soi đó là liên quan chặt chẽ đến tư thế đặt máy nội soi niệu quản ngược dòng Các đoạn khác của niệu quản có đường kính từ 5- 10cm [51] Sỏi niệu quản đoạn bắt chéo động mạch chậu có thể nhìn thấy rõ niệu quản nẩy theo nhịp đập của động mạch Tại vị trí này khi tán sỏi đề phòng tai biến thủng niệu quản có thể gây nên tổn thương động mạch Trong quá trình soi niệu quản. .. trong điều trị bệnh sỏi tiết niệu [57],[74] 1.4 PHƯƠNG PHÁP TÁN SỎI NIỆU QUẢN NỘI SOI NGƯỢC DÒNG (RETROGRADE URETEROSCOPY LITHOTRIPSY-URS) 1.4.1 Sơ lược về phát triển nội soi niệu quản Người đầu tiên tiến hành soi niệu quản là Hugh H Young Năm 1912 Ông đã dùng ống soi bàng quang cứng soi niệu quản cho một bệnh nhân bị giãn niệu quản do có van niệu đạo sau [dẫn theo 37] Đến năm 1964, Victor F Marshall soi. .. [46].Sửa chữa biến chứng này bằng đặt JJ niệu quản hoặc phải mổ tạo hình niệu quản 1.4.4 Nguyên nhân thất bại và các yếu tố liên quan đến kết quả tán sỏi qua nội soi Có nhiều yếu tố tác động làm ảnh hưởng đến kết quả tán sỏi nội soi như: kích thước máy soi, kinh nghiệm của phẫu thuật viên, các dụng cụ hỗ trợ tán sỏi, do sỏi to, sỏi quá rắn, sỏi dính chặt vào niêm mạc niệu quản, vị trí sỏi Năm 1985, Ngô Gia... chuyển xuống bàng quang có thể mắc lại tại niệu quản tạo thành một chuỗi sỏi vụn (steinstrass), có khi phải kết hợp với tán sỏi niệu quản nội soi để gắp sỏi vụn ra [35] 1.3.4 Mổ nội soi lấy sỏi niệu quản (Laparoscopy) Mổ nội soi lấy sỏi niệu quản thường được chỉ định cho những trường hợp sỏi niệu quản ở vị trí đoạn trên của niệu quản và thường có 2 đường vào: qua phúc mạc và sau phúc mạc Tuy nhiên đường... 1.2.2.7 Nội soi bàng quang- niệu quản: Trong khi soi bàng quang thường thấy 2 lỗ niệu quản hình bầu dục, nhỏ như hạt đậu và chúng hợp với cổ bàng quang thành một tam giác cân (còn gọi là tam giác bàng quang (trigone)) Soi niệu quản giúp phát hiện các sỏi niệu quản ở nội thành bàng quang, nhất là sỏi nằm ngay lỗ niệu quản hoặc sỏi không cản quang 1.2.3 Chẩn đoán vị trí sỏi niệu quản Trong số sỏi thận... chiếm khoảng 10%, sỏi đoạn giữa 20%, sỏi niệu quản đoạn dưới có tỷ lệ cao nhất 70% [12] Hay theo Nguyễn Mễ, Trần Quán Anh thì sỏi niệu quản đoạn dưới chiếm tới 75% [23], [2] 1.2.4 Các biến chứng chính của sỏi niệu quản Tại chỗ, sỏi niệu quản gây tổn thương cấp tính: niêm mạc niệu quản bị viêm, phù nề, xơ hóa, thành niệu quản dày Đoạn niệu quản phía trên chỗ có sỏi bị giãn to, đài và bể thận cũng giãn... Chụp niệu quản bể thận ngược dòng là một phương pháp chẩn đoán can thiệp trên bệnh nhân, có nguy cơ gây nhiễm khuẩn đường tiết niệu ngược dòng Vì vậy chỉ sử dụng trong trường hợp khó chẩn đoán [56],có giá trị phát hiện sỏi niệu quản không cản quang, niệu quản bị hẹp, gấp khúc, tắc niệu quản, những sỏi niệu quản to đẩy xa niệu quản nằm trùng trước cột sống, phân biệt với nốt vôi hóa ngoài niệu quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận Án CK II -Đánh giá kết quả điều trị nội soi tán sỏi niệu quản đoạn trên bằng Holmium Laser tại bệnh viện Việt Đức, Luận Án CK II -Đánh giá kết quả điều trị nội soi tán sỏi niệu quản đoạn trên bằng Holmium Laser tại bệnh viện Việt Đức, Luận Án CK II -Đánh giá kết quả điều trị nội soi tán sỏi niệu quản đoạn trên bằng Holmium Laser tại bệnh viện Việt Đức, Hình 1.1: Hình ảnh mô tả hình dạng và kích thước, chia đoạn trên phim chụp niệu đồ tĩnh mạch của niệu quản, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Hình 2.4: Chụp CT- MSCT hệ tiết niệu., Hình 2.8 : Đưa dây dẫn vượt qua sỏi trước khi tán, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Có 4 trường hợp thất bại đều nằm ở nhóm sỏi có kích thước 10-15mm. Sự khác biệt này có ý nghĩa thông kê với P = 0,040 < 0,05., Qua nghiên cứu 64 bệnh nhân có sỏi niệu quản đoạn trên, được tán sỏi nội soi ngược dòng bằng Homium Laser trên máy Accu-Tech 60W, tại bệnh viện Việt Đức từ tháng 06/2011 đến tháng 05/2012, chúng tôi nhận thấy:, Theo Bảng 3.16, trong số 53 BN được chup UIV thì kết quả chụp niệu đồ tĩnh mạch thận ngấm thuốc tốt 35 BN (chiếm 66,1%); giảm chức năng 11 (chiếm 20,7%); ngấm thuốc kém 5 BN (chiếm 9,4%); còn có 2 BN không ngấm thuốc (chiếm 3,8%), nhưng chúng tôi vẫn tiến, Chụp MSCT 64 lớp không tiêm thuốc cản quang, Mức độ tổn thương niệu quản có thể gặp như: bỏng, đụng dập niêm mạc, thủng hoặc rách niệu quản có thể sỏi bị đẩy ra ngoài niệu quản qua chỗ rách. Khi kéo sỏi ra ngoài nếu không cẩn thận có thể gây TT niệu quản nặng, có khi đứt NQ; tùy theo mức độ TT niệu , Để hạn chế TT niệu quản trong quá trình tán sỏi bằng Laser, khi tán tiếp xúc với sỏi phải chính xác và tinh tế, có máu và bụi sỏi hoặc nước tiểu đục cần phải bơm rửa cho rõ phẫu trường, phải nhìn rõ đầu sợi quang và điểm tiếp xúc vởi sỏi mới được tán., Qua nghiên cứu 64 bệnh nhân có sỏi niệu quản đoạn trên, được tán sỏi bằng Holmium Laser tại bệnh viện Việt Đức (từ tháng 7/2012 đến tháng 5/2012), chúng tôi rút ra kết luận sau:, Nhận xét các yếu tố liên quan đến kết quả tán .

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm