Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế ‘một cửa’ tại Ủy ban nhân xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

53 505 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2016, 21:34

1. Lí do chọn đề tài. Lâu nay, trong con mắt của người dân thì thủ tục hành chính luôn phức tạp, rườm rà, thiếu công khai, minh bạch thậm chí là nhiêu khê. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải quyết công việc của người dân, giảm lòng tin của nhân dân đối với nhà nước và bộ máy hành chính nhà nước. Bước vào thời kỳ hội nhập phát triển kinh tế, để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các thành phần kinh tế và thu hút nguồn đầu tư nước ngoài thì cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hoá các khâu trong quá trình giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức có một vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng. Với mục đích đơn giản, công khai và minh bạch thủ tục hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 38CP ngày 0451994 về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức, mở đầu cho hoạt động thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, đã tạo bước đột phá lớm trong hoạt động nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước đối với mọi lĩnh vực, là sự chuyển biến rõ rệt trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế Nhà nước. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một loạt các quy định về cải cách thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý cơ bản cho việc triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng đổi mới, đáp ứng được nhu cầu của xã hội như Quyết định số 1362001QĐTTg với Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 20012010; Quyết định số 1812003QĐTTg về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan nhà nước ở địa phương và gần đây nhất là Quyết định số 932007QĐTTg về Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương. Trong những năm qua công tác giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” luôn được Chính phủ, các ngành, các cấp quan tâm và đầu từ chú trọng trên cả nước. Đặc biệt trong những năm gần đây Chính phủ đang quan tâm đầu tư về cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” hiện đại tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương thì công tác giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” càng được nâng cao và có sự đổi mới. Sự triển khai xây dựng, đưa vào hoạt động của bộ phận “một cửa” “một cửa liên thông” hiện đại của các cấp giúp cho nền hành chính trở nên dân chủ, minh bạch, có tính chuyên nghiệp hơn; mang lại sự thuận tiện cho người dân; đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước; tạo lập niềm tin của nhân dân vào cơ quan Nhà nước. Công cuộc CCHC nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục Xuất phát từ những lý do trên mà hiện nay trong cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Tuyên Quang nói riêng, tại các cơ quan quản lý nhà nước đặc biệt là UBND các cấp hoạt động của mô hình “một cửa” trong cải cách thủ tục hành chính đã và đang được đẩy mạnh. Hòa chung vào công cuộc cải cách thủ tục hành chính trong cả nước và các địa phương trong toàn tỉnh Tuyên Quang, UBND xã Hùng Mỹ cũng đã tiến hành triển khai cơ chế “một cửa” tại Uỷ ban nhân dân xã. Vì vậy việc nghiên cứu về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính và rút ra tổng kết cho địa phương là rất cần thiết. Chính vì những lý do đó mà em chọn đề tài “ Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế ‘một cửa’ tại Ủy ban nhân xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang” với mong muốn hoàn thiện kiến thức ở trường, áp dụng có hiệu quả vào công tác quản lý hành chính, đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng mô hình “một cửa” đang được thực hiện tại xã nhà. Do thời gian nghiên cứu có hạn và kinh nghiệm của bản thân chưa nhiều, nên không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô ở Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội và lãnh đạo, cán bộ, công chức làm việc tại UBND xã Hùng Mỹ cùng các bạn để bài báo cáo thêm hoàn thiện.2. Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu được thực trạng triển khai và thực hiện hoạt động cải cách hành chính theo cơ chế ‘một cửa’ tại UBND xã Hùng Mỹ. Cung cấp những căn cứ cho việc xác định nguyên nhân của những hạn chế và các giải pháp để khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Đề xuất và kiến nghị những giải pháp của cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính theo cơ chế ‘một cửa’ tại UBND xã Hùng Mỹ phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân. 3. Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu những thủ tục hành chính được thực hiện tại UBND xã Hùng Mỹ và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng qua mô hình ‘ một cửa’. Tổng hợp tình hình thực tiễn để cung cấp những thông tin chính xác cho việc đánh giá hiệu quả hoạt động cải cách hành chính theo cơ chế ‘ một cửa’ ở địa phương. Đồng thời tham khảo quy trình xử lý và giải quyết thủ tục hành chính ở các địa phương khác để có được cái nhìn tổng thể về thủ tục và cách giải quyết các thủ tục hành chính đang áp dụng thực tế.3. Phạm vi nghiên cứu Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu những vấn đề, lĩnh vực giải quyết công việc thực hiện theo cơ chế ‘ một cửa’ tại UBND xã Hùng Mỹ trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, đề tài không mở rộng nghiên cứu các lĩnh vực về tổ chức bộ máy hay phân cấp quản lý hay lĩnh vực không theo cơ chế ‘ một cửa’ tại Uỷ ban nhân dân xã Hùng Mỹ. 4. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình làm đề tài, em đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau; + Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê. + Phương pháp tham khảo mạng Internet + Phương pháp quan sát thực tiễn làm việc tại cơ quancao công tác cải cách thủ tục hành chín + Phương pháp tham khảo tài liệu.5.Nhiệm vụ nghiên cứu. Nghiên cứu những vấn đề mang tính lí luận về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế ‘ một cửa’. Nghiên cứu, phân tích các văn bản, các quy định làm cơ sở cho việc cải cách thủ tục hành chính tại ủy ban nhân dân xã. Trên cơ sở đó đánh giá thực trạng cải cách thủ tục hành chính tại ủy ban nhân dân xã, đề xuất các giải pháp nhằm nâng h theo cơ chế ‘ một cửa’ tại ủy ban nhân dân xã Hùng Mỹ. 6. Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo thì nội dung của đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Khái quát chung về xã Hùng Mỹ và UBND xã Hùng Mỹ Chương 2; Thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã Hùng Mỹ Chương 3:Giải pháp và kiến nghị,đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã Hùng Mỹ. LỜI CẢM ƠN Kiến tập trình quan trọng chương trình đào tạo chuyên ngành trường đại học nói chung chuyên ngành quản lý nhà nước nói riêng Với mục đích gắn liền nhà trường với xã hội, với lý luận thực tiễn, hoạt động tổ chức cho sinh viên năm ba kiến tập trường đại học Nội vụ đem lại nhiều kiến thức bổ ích cho sinh viên, rèn luyện thêm kỹ nghề nghiệp, ý thức phong cách làm việc hành cho cán bộ, công chức tương lai Trong thời gian vừa qua giới thiệu trường đại học Nội vụvà tiếp nhận Uỷ ban nhân dân xã Hùng Mỹ, em kiến tập Văn phòng Uỷ ban nhân dân xã,, trực tiếp Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế "một cửa" thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân xã Có thể nói Văn phòng nơi có nhiều hoạt động giúp em thực kỹ tham gia học tập trường cách sâu sắc toàn diện Cụ thể em tiếp xúc, tìm hiểu thực tế hoạt động Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế "một cửa" Văn phòng Uỷ ban nhân dân xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang Em xin chân thành cảm ơn cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân xã Hùng Mỹ tạo điều kiện cho em trình kiến tập, cung cấp tư liệu cần thiết cho em Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn thầy cô trường đại học Nội vụ– người cung cấp cho em tảng kiến thức lý luận vô bổ ích ba năm qua Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến giảng viên - Thạc sỹ Đỗ Thị Thanh Nga - Thạc sĩ Trần Thu Trang thạc sỹ, giảng viên Trương Quốc Việt nhiệt tình hướng dẫn cho em trình kiến tập, trình hoàn thiện báo cáo kiến tập Trong trình thực đề tài thân em cố gắng tìm hiểu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm để tổng hợp báo cáo Tuy nhiên, hiểu biết hạn chế, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến Thầy, Cô bạn Em xin chân thành cảm ơn! PHẦN PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Lâu nay, mắt người dân thủ tục hành phức tạp, rườm rà, thiếu công khai, minh bạch chí nhiêu khê Điều ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải công việc người dân, giảm lòng tin nhân dân nhà nước máy hành nhà nước Bước vào thời kỳ hội nhập phát triển kinh tế, để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thành phần kinh tế thu hút nguồn đầu tư nước cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hoá khâu trình giải công việc cá nhân, tổ chức có vai trò ý nghĩa vô quan trọng Với mục đích đơn giản, công khai minh bạch thủ tục hành nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, Chính phủ ban hành Nghị số 38/CP ngày 04-51994 cải cách bước thủ tục hành việc giải công việc công dân tổ chức, mở đầu cho hoạt động thực đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo bước đột phá lớm hoạt động nâng cao hiệu quản lý quan nhà nước lĩnh vực, chuyển biến rõ rệt việc xây dựng hoàn thiện thể chế Nhà nước Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành loạt quy định cải cách thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai thực cải cách thủ tục hành theo hướng đổi mới, đáp ứng nhu cầu xã hội Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg với Chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2001-2010; Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg việc ban hành quy chế thực chế “một cửa” quan nhà nước địa phương gần Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg Ban hành Quy chế thực chế “một cửa”, chế “một cửa liên thông” quan hành nhà nước địa phương Trong năm qua công tác giải thủ tục hành theo chế “một cửa” Chính phủ, ngành, cấp quan tâm đầu từ trọng nước Đặc biệt năm gần Chính phủ quan tâm đầu tư chế “một cửa”, “một cửa liên thông” hiện đại quan hành nhà nước địa phương công tác giải thủ tục hành theo chế “một cửa” nâng cao có đổi Sự triển khai xây dựng, đưa vào hoạt động phận “một cửa” “một cửa liên thông” đại cấp giúp cho hành trở nên dân chủ, minh bạch, có tính chuyên nghiệp hơn; mang lại thuận tiện cho người dân; đổi nâng cao lực hoạt động quan hành Nhà nước; tạo lập niềm tin nhân dân vào quan Nhà nước Công CCHC nói chung cải cách thủ tục hành nói riêng phải thực thường xuyên, liên tục Xuất phát từ lý mà nước nói chung địa bàn tỉnh Tuyên Quang nói riêng, quan quản lý nhà nước đặc biệt UBND cấp hoạt động mô hình “một cửa” cải cách thủ tục hành đẩy mạnh Hòa chung vào công cải cách thủ tục hành nước địa phương toàn tỉnh Tuyên Quang, UBND xã Hùng Mỹ tiến hành triển khai chế “một cửa” Uỷ ban nhân dân xã Vì việc nghiên cứu thủ tục hành cải cách thủ tục hành rút tổng kết cho địa phương cần thiết Chính lý mà em chọn đề tài “ Cải cách thủ tục hành theo chế ‘một cửa’ Ủy ban nhân xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang” với mong muốn hoàn thiện kiến thức trường, áp dụng có hiệu vào công tác quản lý hành chính, đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng mô hình “một cửa” thực xã nhà Do thời gian nghiên cứu có hạn kinh nghiệm thân chưa nhiều, nên không tránh khỏi thiếu sót Em mong đóng góp ý kiến quý thầy cô Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội lãnh đạo, cán bộ, công chức làm việc UBND xã Hùng Mỹ bạn để báo cáo thêm hoàn thiện Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng triển khai thực hoạt động cải cách hành theo chế ‘một cửa’ UBND xã Hùng Mỹ Cung cấp cho việc xác định nguyên nhân hạn chế giải pháp để khắc phục hạn chế tồn Đề xuất kiến nghị giải pháp cá nhân nhằm nâng cao hiệu cải cách hành theo chế ‘một cửa’ UBND xã Hùng Mỹ phục vụ cho công tác quản lý nhà nước phục vụ nhân dân Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu thủ tục hành thực UBND xã Hùng Mỹ chế phối hợp quan chức qua mô hình ‘ cửa’ Tổng hợp tình hình thực tiễn để cung cấp thông tin xác cho việc đánh giá hiệu hoạt động cải cách hành theo chế ‘ cửa’ địa phương Đồng thời tham khảo quy trình xử lý giải thủ tục hành địa phương khác để có nhìn tổng thể thủ tục cách giải thủ tục hành áp dụng thực tế Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề, lĩnh vực giải công việc thực theo chế ‘ cửa’ UBND xã Hùng Mỹ năm 2015 tháng đầu năm 2016, đề tài không mở rộng nghiên cứu lĩnh vực tổ chức máy hay phân cấp quản lý hay lĩnh vực không theo chế ‘ cửa’ Uỷ ban nhân dân xã Hùng Mỹ Phương pháp nghiên cứu Trong trình làm đề tài, em sử dụng phương pháp nghiên cứu sau; + Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê + Phương pháp tham khảo mạng Internet + Phương pháp quan sát thực tiễn làm việc quan cao công tác cải cách thủ tục hành chín + Phương pháp tham khảo tài liệu 5.Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu vấn đề mang tính lí luận thủ tục hành cải cách thủ tục hành theo chế ‘ cửa’ Nghiên cứu, phân tích văn bản, quy định làm sở cho việc cải cách thủ tục hành ủy ban nhân dân xã Trên sở đánh giá thực trạng cải cách thủ tục hành ủy ban nhân dân xã, đề xuất giải pháp nhằm nâng h theo chế ‘ cửa’ ủy ban nhân dân xã Hùng Mỹ Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo nội dung đề tài gồm chương: Chương 1: Khái quát chung xã Hùng Mỹ UBND xã Hùng Mỹ Chương 2; Thực trạng cải cách thủ tục hành theo chế cửa UBND xã Hùng Mỹ Chương 3:Giải pháp kiến nghị,đề xuất nhằm nâng cao hiệu cải cách thủ tục hành theo chế cửa UBND xã Hùng Mỹ PHẦN 2: PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1; KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÃ HÙNG MỸ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÙNG MỸ 1.1 Khái quát chung xã Hùng Mỹ 1.1.1 Khái quát đặc điểm xã 1.1.1.1 Vị trí địa lý, diện tích tự nhiên Xã Hùng Mỹ xã vùng xâu vùng xa miền núi huyện Chiêm Hóa, xã có tổng diện tích đất tự nhiên 6.541,39 ha, nằm phía Bắc huyện Chiêm Hoá, có vị trí địa lý sau: - Phía Bắc giáp huyện Na Hang - Phía Nam giáp xã Xuân Quang - Phía Đông giáp xã Yên Lập - Phía Tây giáp xã Tân Mỹ, xã Tân An, xã Phúc Sơn 1.1.1.2 Đặc điểm địa hình Về địa hình: Là xã có diện tích tự nhiên rộng, xong chủ yếu đồi, núi chiếm khoảng 83% tổng diện tích tự nhiên toàn xã Với đặc điểm địa hình chủ yếu đồi núi, phân bố đất sản xuất theo lưu vực suối đồi núi thấp, toàn xã gồm14 thôn: Dỗm, Nặm Kép, Đóng, Mũ, Thắm, Đình, Bảu, Ngầu 1, Ngầu 2, Rõm, Nghe, Nà Mý, Khun Thắng, Cao Bình - Diện tích đất nông nghiệp chủ yếu chạy theo chân đồi dọc theo khe suối Các khu dân cư công trình công cộng, công trình nghiệp chủ yếu nằm khu vực thấp - Độ dốc phổ biến vùng đồi núi 200-250 m, cao độ trung bình 250 m 1.1.1.3 Dân số Dân số toàn xã 5.674 với 1.334 hộ ( năm 2015) Mật độ dân số bình quân 0,83 người/km 2; tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân hành năm 1,0%; cư dân sống phân tán trải xen lẫn với đất sản xuất nông nghiệp Số hộ lao động sản xuất nông nghiệp chiếm 98%, hộ chủ yếu nông sống nghề trồng trọt chăn nuôi, có số hộ kết hợp kinh doanh dịch vụ, buôn bán nhỏ, lao động quan nhà nước Bình quân diện tích đất sản xuất nông nghiệp 0,089 ha/người (trong bình quân diện tích đất trồng hàng năm (616 m 2/người) Như địa bàn xã lao động nông nghiệp chủ yếu bình quân diện tích đất canh tác đầu người thấp Điều cho thấy diện tích đất canh tác địa bàn xã nhỏ lẻ manh mún việc thực chuyển đổi mạnh lao động nông nghiệp sang ngành nghề khác tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp phù hợp hướng 1.1.1 Tình hình kinh tế,chính trị Điều kiện kinh tế - xã hội, cấu kinh tế: Kinh tế xã chủ yếu sản xuất nông lâm nghiệp chiếm 90% - Xã Hùng Mỹ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế như: phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp + Diện tích đất tự nhiên rộng, chủ yếu đồi núi nên thích hợp cho việc trồng lâu năm như: keo, xoan,bồ đề, mỡ + Lượng nước ổn định, nhân dân có nhiều ruộng, thuận lợi cho trồng lúa hoa màu như: ngô, lạc đem lại suất cao,giúp cho sống ổn định, tạo thêm thu nhập + Cùng với việc xây dựng thủy điện Chiêm Hóa, mang lại nguồn thu nhập từ việc chăn nuôi cá tôm lòng hồ thủy điện Chiêm Hóa Những điều kiện thuận lợi dã góp phần làm thay đổi sống nhân dân sống địa bàn xã Hùng Mỹ, góp phần xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn Cùng với nhân dân dân tộc huyện,nhân dân dân tộc xã Hùng Mỹ vốn cần cù lao động, bước cải tạo địa hình,chinh phục thiên nhiên Qúa trình chinh phục thiên nhiên,gây dựng sống hình thành làng bản, thôn xóm Nhân dân dân tộc sinh sống tựu quần,canh tác dọc ven suối,ven sông, sườn đồi,bờ khe thung lũng nhỏ Canh tác chủ yếu nghề trồng trọt lúa nước,gieo trồng lúa nương,ngô khoai sắn rẫy,thuần dưỡng động vật,chăn nuôi trâu bò,lợn,gà,thả cá chép ruộng sống tự cung,tự cấp Nhân dân dân tộc xã nhà vốn có truyền thống giàu lòng yêu nước, yêu quê hương Ngay từ ngày đầu, ánh sáng cách mạng soi dọi tới, nhân dân xã Hùng Mỹ nhanh chóng tiếp nhận hưởng ứng, tích cực tham gia vào đấu tranh chung dân tộc Ngày nay, lãnh đạo Đảng cấp,chính sách đồng bộ, hợp long dân Nhà nước Đảng nhân dân dân tộc xã Hùng Mỹ phát huy thành đạt được, tạo sức mạnh mới, sức mạnh ý Đảng long dân, sức mạnh tổng hợp hệ thống trị, khối đại đoàn kết toàn dân Từ vững bước nước lên đường công nghiệp hóa- đại hóa đất nước, phấn đấu làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, xây dựng thành công đường chủ nghĩa xã hội, theo đường mục tiêu mà Đảng Bác Hồ kính yêu lựa chọn 1.2 Khái quát chung UBND xã Hùng Mỹ 1.2.1.Chức năng, nhiệm vụ UBND xã Hùng Mỹ HĐND xã bầu ra, quan chấp hành HĐND xã Hùng Mỹ, quan hành nhà nước địa phương, chịu trách nhiệm trước HĐND cấp quan cấp UBND chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật văn pháp luật quan Nhà nước cấp Nghị HĐND cấp nhằm đảm bảo thực chủ trương, sách, biện pháp phát triển kinh tế- xã hội, củng cố an ninh quốc phòng thực sách khác địa bàn xã UBND thực chức quản lý Nhà nước địa phương, góp phần đảm bảo đạo, quản lý thống máy hành Nhà nước từ trung ương đến địa phương UBND xã Hùng Mỹ giải công việc theo nhiệm vụ quyền hạn quy định rại Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 UBND xã thảo luận tập thể định theo đa số vấn đề thuộc thẩm quyền giải UBND, cụ thể như: + Xây dựng chương trình làm việc UBND xã hang tháng, hang quý, hàng năm; + Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách toán ngân sách hàng năm xã, trình HĐND xã định; + Xây dựng kế hoạch đầu tư xấy dựng công trình trọng điểm xã trình HĐND định; +Đề biện pháp thực Nghị Đảng ủy, HĐND xã kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; thong qua báo cáo UBND trước trình Ban thường vụ, HĐND xã 1.2.2 Cơ cấu tổ chức ĐẢNG ỦY XÃ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THƯỜNG TRỰCHĐND UỶ BAN NHÂN DÂN CÁCĐẠI BIỂU UB MẶT TRÂN TỔ QUỐC CHỦ TỊCH P.CHỦ TỊCH Khối văn hóa TƯ PHÁP HỘ TỊCH VĂN HÓA XÃ HỘI P.CHỦ TỊCH Khối kinh tế BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ VĂN PHÒNG THỐNG KÊ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐỊA CHÍNH XÂY DỰNG HỘI NÔNG DÂN HỘILIÊN HIỆPPHỤ NỮ HỘI CỰU CHIẾN BINH CÔNG AN XÃ 1.2.3 Quy chế làm việc, cách thức tổ chức thực công việc UBND Xã Hùng Mỹ- Huyện Chiêm Hóa- Tỉnh Tuyên Quang 1.2.3.1 Nguyên tắc làm việc Uỷ ban nhân dân xã - Uỷ ban nhân dân xã làm việc theo quy tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân tinh thần chủ động, sáng tạo chủ tịch, phó chủ tịch, uỷ viên Uỷ ban nhân dân Mỗi việc giao người phụ trách chịu trách nhiệm Mỗi thành viên Uỷ ban nhân dân xã chịu trách nhiệm cá nhân lĩnh vực phân công ĐOÀN THAH NIÊN - Chấp hành đạo, điều hành quan Nhà nước cấp trên, lãnh đạo Đảng uỷ, giám sát Hội đồng nhân dân xã, phối hợp chặt chẽ Uỷ ban nhân dân với MTTQ đoàn thể nhân dân cấp trình triển khai thực nhiệm vụ - Giải công việc công dân tổ chức theo pháp luật, thẩm quyền phạm vi trách nhiệm, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời hiệu theo trình tự, thủ tục, thời hạn quy định chương trình kế hoạch công tác Uỷ ban nhân dân xã - Cán công chức cấp xã phải sâu sát sở, lắng nghe ý kiên đóng góp nhân dân, có ý thức học tập để nâng cao trình độ, bước đưa hoạt động Uỷ ban nhân dân xã ngày quy, đại, mục tiêu xây dựng quyền sở vững mạnh nâng cao đời sống nhân dân 1.2.3.2 Trách nhiệm, phạm vi giải công việc Uỷ ban nhân dân xã Uỷ ban nhân dân xã thảo luận tập thể, định theo đa số vấn đề sau ( Luật Tổ chức quyền địa phương 2015) - Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, toán ngân sách hàng năm quỹ dự trữ địa phương trình Hội đồng nhân dân xã định - Kế hoạch đầu tư, xây dựng công trình trọng điểm địa phương trình Hội đồng nhân dân định - Kế hoạch huy động nhân lực, tài để giải vấn đề cấp bách địa phương trình Hội đồng nhân dân định Các biện pháp thực nghị Hội đồng nhân dân kinh tế xã hội, thông qua báo cáo Uỷ ban nhân dân trước trình Hội đồng nhân dân 1.2.3.3.Cách thức giải công việc công việc Uỷ ban nhân dân xã - Uỷ ban nhân dân xã họp, thảo luận tập thể định theo đa số vấn đề quy định khoản điều phiên họp Uỷ ban nhân dân - Đối với vấn đề cần giải gấp không tổ chức họp Uỷ ban nhân dân được, theo định chủ tịch Uỷ ban nhân dân, văn phòng Uỷ ban nhân dân xã gửi toàn hồ sơ vấn đề cần xử lý đến thành viên Uỷ ban nhân dân để lấy ý kiến Nếu nửa tổng số thành viên Uỷ ban nhân dân xã trí văn phòng Uỷ ban nhân dân xã tổng hợp, trình chủ tịch Uỷ ban nhân dân định báo cáo Uỷ ban nhân dân xã phiên họp gần 1.2.3.4.Trách nhiệm, phạm vi giải công việc thành viên ủy ban nhân dân xã 1.2.3.4.1 Trách nhiệm chung: - Tích cực, chủ động tham gia công việc chung ủy ban nhân dân xã, tham dự đầy đủ phiên họp ủy ban nhân dân, tập thể định vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn ủy ban nhân dân; tổ chức đạo thực chủ trương sách, pháp luật Đảng Nhà nước; kiên đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường kiểm tra, đôn đốc cán công chức xã, Trưởng thôn, thường xuyên học tập nâng cao trình độ nghiên cứu đề xuất với cấp có thẩm quyền chủ trương, sách thi hành sở; - Không nói làm trái Nghị Hội đồng nhân dân, Quyết định, Chỉ thị Uỷ ban nhân dân xã văn đạo quan Nhà nước cấp Trường hợp có ý kiến khác phải chấp hành, trình bày ý kiến với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã 1.2.3.4.2 Trách nhiệm, phạm vi giải công việc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã: - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã người đứng đầu Uỷ ban nhân dân, lãnh đạo điều hành công việc Uỷ ban nhân dân, chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Điều 127 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân năm 2003; đồng thời, Uỷ ban nhân dân xã chịu trách nhiệm tập thể hoạt động Uỷ ban nhân dân trước Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân xã ủy ban nhân dân huyện; - Chủ tịch ủy ban nhân dân xã triệu tập, chủ trì phiên họp hội nghị khác ủy ban nhân dân, vắng mặt uỷ quyền Phó chủ tịch chủ trì thay, bảo đảm việc chấp hành pháp luật, văn quan Nhà nước cấp trên, Nghị Đảng uỷ Hội đồng nhân dân xã; - Căn vào văn quan Nhà nước cấp trên, Nghị Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân xã tình hình thực tiễn địa phương, xây dựng Chương trình công tác năm, quý, tháng ủy ban nhân dân xã; - Tổ chức thực chương trình, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ, đôn đốc, kiểm tra thành viên ủy ban nhân dân xã cán bộ, công chức khác thuộc ủy ban nhân dân xã, Trưởng thôn việc thực nhiệm vụ giao; - Quyết định vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều nội dung công việc, vấn đề đột xuất, phức tạp địa bàn, vấn đề ý kiến khác vượt thẩm quyền Phó Chủ tịch Uỷ viên ủy ban nhân dân xã; - Ký ban hành văn thuộc thẩm quyền ủy ban nhân dân xã thẩm quyền Chủ tịch ủy ban nhân dân theo quy định Pháp luật; - Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội xã, hoạt động ủy ban nhân dân xã với Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân xã ủy ban nhân dân huyện, - Thường xuyên trao đổi công tác với Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc người đứng đầu đoàn thể nhân dân cấp xã; phối hợp thực nhiệm vụ công tác, nghiên cứu, tiếp thu đề xuất Mặt trận tổ quốc đoàn thể nhân dân công tác ủy ban nhân dân; tạo điều kiện để đoàn thể hoạt động có hiệu quả; - Tổ chức việc tiếp dân, xem xét giải khiếu nại tố cáo kiến nghị nhân dân theo quy định pháp luật; 1.2.3.4.3 Trách nhiệm, phạm vi giải công việc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã; - Trực tiếp đạo lĩnh vực địa bàn công tác Chủ tịch phân công; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai công việc theo lĩnh vực đựơc phân công địa bàn Phó Chủ tịch sử dụng quyền hạn Chủ tịch giải vấn đề thuộc lĩnh vực giao; - Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch, trước ủy ban nhân dân Hội đồng nhân dân xã lĩnh vực giao, định đạo, điều hành mình, Chủ tịch thành viên khác ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể toàn hoạt động ủy ban nhân dân trước Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân xã ủy ban nhân dân huyện Đối với vấn đề vượt phạm vi thẩm quyền Phó Chủ tịch phải báo cáo Chủ tịch định; - Khi giải công việc, có vấn đề liên quan đến phạm vi trách nhiệm giải công việc thành viên khác ủy ban nhân dân chủ động trao đổi, phối hợp với thành viên để thống cách giải quyết; ý kiến khác báo cáo Chủ tịch định; - Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, thôn thực chủ trương, sách pháp luật thuộc lĩnh vực giao; 1.2.3.4.4 Trách nhiệm, phạm vi giải công việc Uỷ viên ủy ban nhân dân xã - Uỷ viên ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm nhiệm vụ đựơc phân công trước Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm tập thể hoạt động ủy ban nhân dân trước Hội đồng nhân dân xã ủy ban nhân dân huyện; nắm tình hình, báo cáo kịp thời với Chủ tịch ủy ban nhân dân xã lĩnh vực công tác công việc khác có liên quan; - Trực tiếp đạo, kiểm tra, đôn đốc công việc thuộc lĩnh vực phân công địa bàn; chủ động đề biện pháp để hoàn thành tốt công việc đó; - Phối hợp công tác với thành viên khác ủy ban nhân dân, cán bộ, công chức có liên quan giữ mối liên hệ chặt chẽ với quan chuyên môn ủy ban nhân dân huyện để thực tốt nhiệm vụ mình; - Thực nhiệm vụ khác Chủ tịch ủy ban nhân dân giao 1.2.3.4.5 Trách nhiệm, phạm vi giải công việc công chức cấp xã - Giúp ủy ban nhân dân Chủ tịch ủy ban nhân dân thực chức quản lý Nhà nước cấp xã, bảo đảm thống quản lý theo lĩnh vực chuyên môn; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch ủy ban nhân dân xã quan chuyên môn cấp huyện lĩnh vực phân công - Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động giải công việc giao, sâu sát sở, tận tụy phục vụ nhân dân, không gây khó khăn, phiền hà cho dân Nếu vấn đề giải vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo Chủ tịch Phó Chủ tịch phụ trách để xin ý kiến phân công công chức trực phận cửa, cửa liên thông theo quy định - Các lĩnh vực thực theo chế cửa, cửa liên thông, bố trí cán Bộ phận tiếp nhận trả kết quả; Lĩnh vực thực theo chế cửa Được thực theo Danh mục thủ tục hành quy định kèm theo Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 UBND tỉnh Tuyên Quang việc công bố thủ tục hành áp dụng chung cấp xã địa bàn tỉnh Tuyên Quang: Gồm XIII lĩnh vực, 215 thủ tục quy định bao gồm: Lĩnh vực Tư pháp- Hộ tịch; lĩnh vực đất đai, lĩnh vực VH-XH, lĩnh vực nông lâm nghiệp, lĩnh vực dân tộc bao gồm loại hồ sơ, giấy tờ xác nhận, công chứng, chứng thực,… Công chức trực tiếp thực Bộ phận tiếp nhận trả kêt gồm Tư pháp, Văn phòng, Địa Là công chức có trình độ, cấp phù hợp có tinh thần trách nhiệm, tận tụy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc - Ban hành quy chế hoạt động Bộ phận tiếp nhận trả kết quả, quy trình tiếp nhận giải hồ sơ, trách nhiệm cán bộ, công chức làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết quả; UBND xã Quyết định ban hành quy chế hoạt động Bộ phận tiếp nhận trả kết số 31/QĐ-UBND ngày 18/5/2014 Khi có tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải công việc cán bộ, công chức phận cửa ghi chép vào sổ theo dõi, chuyển đến lãnh đạo xem xét chuyển đến phận chuyên môn quan có thẩm quyền giải theo quy định pháp luật, đảm bảo kịp thời - Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc thực chế cửa, cửa liên thông; Về xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhiên thiếu Máy Photocoppy, kho lưu trữ tài liệu, máy vi tính, tủ đựng tài liệu - Chất lượng giải thủ tục hành chính: Việc giải thủ tục hành đảm bảo tính xác thực, nhanh chóng, kịp thời, quy định pháp luật - Trong trình thực có phối hợp chặt chẽ ngành có liên quan việc giải thủ tục hành theo chế cửa, cửa liên thông Công tác kiểm soát thủ tục hành - Công tác đạo, điều hành quan, đơn vị: Công tác đạo, điều hành đơn vị phân công cụ thể báo cáo định kỳ theo quy định - Việc tổ chức đánh giá tác động lấy ý kiến quy định thủ tục hành dự thảo văn QPPL thuộc thẩm quyền ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh: Thực chưa có hiệu - Trình công bố thủ tục hành chính; rà soát quy định, thủ tục hành chính; niêm yết công khai thông tin thủ tục hành chính: Các thủ tục hành phải công khai niêm yết trụ sở xã - Việc giải thủ tục hành quan, đơn vị, cán bộ, công chức cho cá nhân, tổ chức: Các thủ tục hành liên quan đến cá nhân, tổ chức đơn vị, cán bộ, công chức tiếp nhận, giải đảm bảo kịp thời, quy định, không gây phiền hà cho nhân dân - Thực việc tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức quy định hành chính: Tiếp nhận cập nhật thông tin vào sổ sách theo quy định, tổ chức giải ý kiến thuộc thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời Thực chế cửa, cửa liên thông - Các lĩnh vực thực theo chế cửa, cửa liên thông, bố trí cán Bộ phận tiếp nhận trả kết quả; Lĩnh vực thực theo chế cửa gồm: Lĩnh vực Tư pháp- Hộ tịch; lĩnh vực đất đai, lĩnh vực VH-XH; loại hồ sơ, giấy tờ xác nhận, công chứng, chứng thực,… Công chức trực tiếp thực Bộ phận tiếp nhận trả kêt gồm Tư pháp, Văn phòng, Địa Là công chức có trình độ, cấp phù hợp có tinh thần trách nhiệm, tận tụy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc - Ban hành quy chế hoạt động Bộ phận tiếp nhận trả kết quả, quy trình tiếp nhận giải hồ sơ, trách nhiệm cán bộ, công chức làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết quả; UBND xã Quyết định ban hành quy chế hoạt động Bộ phận tiếp nhận trả kết số 31/QĐ-UBND ngày 18/5/2014 Khi có tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải công việc cán bộ, công chức phận cửa ghi chép vào sổ theo dõi, chuyển đến lãnh đạo xem xét chuyển đến phận chuyên môn quan có thẩm quyền giải theo quy định pháp luật, đảm bảo kịp thời - Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc thực chế cửa, cửa liên thông; Về xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhiên thiếu Máy Photocoppy, kho lưu trữ tài liệu, máy vi tính, tủ đựng tài liệu - Chất lượng giải thủ tục hành ( số lượng hồ sơ / việc giải quyết; thời gian giải quyết); Việc giải thủ tục hành đảm bảo tính xác thực, nhanh chóng, quy định pháp luật - Sự phối hợp ngành có liên quan việc giải thủ tục hành theo chế nửa liên thông Trong trình giải thủ tục có phối hợp chặt chẽ ban, ngành, công chức chuyên môn liên quan đến nội dung công việc 2.3.2 Những kết đạt Có thể nhận thấy kết bước đầu cải cách thủ tục hành thông qua thực chế "một cửa", "một cửa liên thông" giảm việc lại người dân, doanh nghiệp, giảm thời gian giải thủ tục hành chính, số hồ sơ hành giải hẹn đạt tỷ lệ cao, công khai, minh bạch, bình đẳng, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, tổ chức doanh nghiệp lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, dự án đầu tư xây dựng bản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Triển khai thực cải cách thủ tục hành theo chế "một cửa", ngành, cấp quyền thực vào cuộc, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp công dân Ngành thuế hải quan có nhiều nỗ lực, cải thiện nhằm phục vụ tốt cho tổ chức doanh nghiệp Cải cách thủ tục hành lĩnh vực thuế, triển khai thí điểm thực chế có tính cải cách, đột phá doanh nghiệp tự tính, tự khai, tự nộp thuế, cải tiến thủ tục cấp mã số thuế, nhờ rút ngắn thời gian doanh nghiệp phải chờ đợi Đồng thời ngành thuế có nhiều cố gắng, nỗ lực thu nhiều kết khả quan qua việc thực chế "một cửa" quan thuế cấp Trong lĩnh vực đại hóa hải quan, quy trình thủ tục hành cải tiến, bỏ nhiều khâu trung gian theo hướng tổ chức dây chuyền thủ tục hải quan hoàn chỉnh, cửa, giảm đáng kể thời gian thông quan Công tác kiểm tra thực tế hàng hóa xuất, nhập chuyển sang áp dụng phương pháp quản lý rủi ro, kiểm tra có trọng điểm, kiểm tra sau thông quan thí điểm thông quan điện tử số địa phương Thực chế "một cửa" thay đổi mặt quan hành cấp, nâng cao chất lượng đại hóa công sở hành theo chủ trương Chính phủ nhiều tỉnh, thành phố, phận "một cửa" đại hóa với việc ứng dụng công nghệ thông tin, người dân, cán kiểm tra trình giải thủ tục phận tiếp nhận trả kết cách thuận tiện, đơn giản qua hệ thống máy vi tính, phần mềm tra cứu thủ tục thời gian giải hồ sơ Trong công tác quản lý tài chính, thực chế "một cửa", xác lập trật tự, kỷ cương quản lý thu phí lệ phí Quy định công khai minh bạch nguyên tắc thu, mức thu, chế độ thu nộp, quản lý sử dụng loại phí, lệ phí phận "một cửa" quan hành cấp Trong giai đoạn I (2001 - 2005) thực Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước, rà soát, bãi bỏ 140 loại phí trung ương 203 loại phí, lệ phí địa phương ban hành, tạo thuận lợi cho người dân đến làm thủ tục hành phận "một cửa" Kỷ cương hành có tiến quan trọng Thông qua đạo sâu sát, kiên Thủ tướng Chính phủ thời gian vừa qua chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hoạt động quan hành chính, rà soát, đơn giản hóa công khai thủ tục hành chính, thực chế "một cửa" với chất lượng tốt nâng cao trách nhiệm người đứng đầu quan hành chính, việc làm cụ thể bộ, ngành quyền địa phương cấp khẳng định chuyển biến bước đầu mối quan hệ quan hành nhà nước với người dân doanh nghiệp Thực chế "một cửa", "một cửa liên thông" góp phần tăng cường lực, trách nhiệm cán bộ, công chức quan nhà nước, kỹ năng, nghiệp vụ hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân đội ngũ cán bộ, công chức hành nhằm xây dựng hành nhà nước dân chủ, sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu Mặt khác, chế "một cửa liên thông" điều chỉnh mối quan hệ nhân dân công chức, tạo chế giám sát, quản lý nhân dân quan nhà nước, lãnh đạo với cán bộ, công chức thuộc quyền, thể rõ chất công tác cải cách thủ tục hành Một số số liệu cụ thể Theo báo cáo tổng kết năm phận ‘ cửa’ năm 2014: Bảng 1: Số hồ sơ phận cửa Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Hùng Mỹ năm 2014 STT Lĩnh vực Tư pháp TN - MT ĐKKD Giấy xác LĐ Một số thủ nhận -TBXH 974 42 Số lượng 742 263 36 tục khác 692 hồ sơ - Theo báo cáo tổng kết phận ‘ cửa’ năm 2015: Bảng 2: Số lượng hồ sơ Bộ phận cửa tiếp nhận năm 2015 STT Lĩnh vực Tư pháp NN PTNT ĐKKD Giấy xác Một số nhận thủ tục khác Số lượng hồ sơ 951 49 26 1065 826 Như vậy, trình thực quy định việc thực theo chế ‘ cửa’, cán bộ, công chức phận tiếp nhận trả kết theo chế ‘một cửa’ thực pháp luật hoàn thành tốt nhiệm vụ giao 2.3.3.Hạn chế Bên cạnh kết quả, thành tựu đạt được, việc thực chế "một cửa", "một cửa liên thông" hạn chế chủ yếu sau: - Nhiều nơi, nhiều chỗ kết giải hồ sơ hành số lĩnh vực cho tổ chức, công dân thấp so với yêu cầu đề Nhiều hồ sơ giải chưa hẹn, lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhà - Ý thức trách nhiệm thực nhiệm vụ, công vụ, thái độ phục vụ nhân dân đa số cán bộ, công chức có chuyển biến chậm Một phận cán bộ, công chức làm việc phận tiếp nhận trả kết thiếu trách nhiệm, chưa quan tâm đầy đủ đến thời hạn hẹn trả hồ sơ cho tổ chức, công dân nên để hồ sơ tồn đọng, kéo dài, có trường hợp sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân Một phận không nhỏ cán bộ, công chức phận "một cửa" chưa thạo việc, hạn chế lực, giải thích, tiếp nhận hồ sơ người dân không thỏa đáng, đầy đủ dẫn đến việc người dân phải lại nhiều lần Có công chức phòng chuyên môn thẩm định giải hồ sơ thiếu linh hoạt, máy móc, có biểu quan liêu xử lý công việc - Việc triển khai thực chế "một cửa", "một cửa liên thông" thiếu đồng bộ, thủ tục giải số loại hồ sơ hành bị cắt khúc theo cấp hành chính, chưa tạo thành quy trình giải thống từ Trung ương đến địa phương nên gây phiền hà cho tổ chức, công dân thực giao dịch hành Quan hệ phối hợp giải hồ sơ cấp, ngành có tiến bộ, tồn nhiều thiếu sót, ý thức cộng đồng trách nhiệm bên chưa cao, tình trạng đùn đẩy trách nhiệm - Công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành theo chế "một cửa", "một cửa liên thông" tiến hành chưa mạnh thiếu chiều sâu, chưa tạo chuyển biến nhận thức trách nhiệm thực công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức hiểu biết nhân dân chế "một cửa", "một cửa liên thông" - Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động phận "một cửa" quan hành cấp số địa phương chưa quan tâm hỗ trợ đầy đủ Công khai thủ tục hành phận "một cửa" số địa phương chưa tốt theo yêu cầu, không đầy đủ, thiếu thông tin, không cập nhật kịp thời quy định mới, nhiều nơi công khai thủ tục lại thiếu mẫu đơn, mẫu tờ khai - Thời gian xử lý công việc từ tiếp nhận đến có kết tùy tiện, kéo dài Tổ chức công dân đến Bộ phận ‘một cửa’ nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ nhận phiếu hẹn, trả cụ thể thực tế có nhiều trường hợp kết trả không hẹn chí sai hẹn gấp đôi gấp ba thời gian quy định Nhiều lĩnh vực hồ hồ sơ bị tồn đọng - Kinh phí hạn hẹp, sở vật chất nghèo nàn lạc hậu Do quy định cụ thể sở vật chất trang thiết bị theo tiêu chuẩn để phục vụ cho công tác tiếp nhận trả hồ sơ hành chưa cụ thể rõ ràng nên UBND xã Hùng Mỹ có nhiều cố gắng khoản kinh phí riêng để đầu tư trang thiết bị sở vật chất Việc bố trí trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu nhân dân chưa hợp lý, gây nên tình trạng lãng phí 2.3.4 Nguyên nhân hạn chế Việc tồn hạn chế bất cập nêu tổng hợp nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan Có số nguyên nhân sau: - Thiếu đạo thống quan có thẩm quyền Mặc dù mô hình ‘một cửa’ triển khai từ sau định số 181/2003/QĐ-Ttg chế ‘một cửa’ áp dụng sớm UBND Tỉnh nhiên việc tổng kết rút kinh nghiệm để phổ biến rộng rãi lại không ý mức, chủ yếu bó hẹp phạm vi địa phương thực Vì vậy, xã Hùng Mỹ địa phương triển khai chế ‘một cửa’ việc giải thủ tục hành cho công dân, tổ chức gặp nhiều lúng túng, tự tìm cách cho mà không tỉnh ủy quan tâm đạo sát Đây nguyên nhân chung đia phương nước - Do văn quy phạm pháp luật phủ chưa có thống chồng chéo quy định chức nhiệm vụ quan chuyên môn cấp huyện mâu thuẫn quy định thẩm quyền giải hồ sơ hành quan hành nhà nước - Khi xây dựng văn luật quy chế làm việc tiến hành rà soát giấy tờ thủ tục tiến hành lấy ý kiến từ cán công chức mà chưa quan tâm mức tới ý kiến khách quan tổ chức công dân - Trong trình triển khai thực cải cách hành chính, nhận thức trình độ số lãnh đạo phòng, ban, xã hạn chế Một số cán công chức có tâm lý ngại giải công việc theo kiểu mới, chưa tạo thói quen làm việc phần mềm tin học nên hiệu công việc chưa cao - Chế độ sách cán công chức làm việc phận ‘một cửa’ thấp gây nên tiêu cực CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ ‘ MỘT CỬA’ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÙNG MỸ 3.1 Phương hướng - Tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực chế cửa, cửa liên thông quan, đơn vị hành nước địa phương đến toàn thể cán bộ, công chức, viện chức nhân dân địa bàn xã - Rà soát , điều chỉnh ban hành quy chế hoạt động phận tiếp nhận trả kết đơn vị, bố trí phân công công chức có đủ tiêu chuẩn, lực, trình độ chuyên môn phù hợp làm việc phận tiếp nhận trả kết theo quy định - Điều chỉnh hồ sơ, biểu mẫu, quy trình bước thực giải thủ tục hành theo quy định Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 Thủ tướng Chính phủ - Thực báo cáo định kỳ đột xuất kết hoạt động phận chế cửa, cửa liên thông theo quy định yêu cầu công việc - Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ban, ngành liên quan để giải công việc - Tham mưu, đề xuất kịp thời cho cấp ủy, quyền, cấp có thẩm quyền giải thủ tục hành địa phương theo quy định 3.2 Giải pháp Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động chế "một cửa", "một cửa liên thông", quan hành cấp cần quan tâm thực giải pháp sau: - Thực đồng cải cách thủ tục hành với triển khai chế "một cửa", "một cửa liên thông" Rà soát lại hệ thống thủ tục, đánh giá mức độ phù hợp thủ tục kiểm soát việc định thủ tục bộ, ngành địa phương Nhanh chóng đưa vào thực phận "một cửa" quan hành cấp thủ tục hành rà soát, công khai giai đoạn I Đề án 30 đơn giản hóa thủ tục hành lĩnh vực quản lý nhà nước Kiên giảm tối thiểu 30% quy định thủ tục hành năm 2010 theo đạo Thủ tướng Chính phủ - Tiếp tục quán triệt chủ trương đẩy mạnh cải cách hành nhà nước, nâng cao chất lượng thực chế "một cửa", "một cửa liên thông" cách sâu rộng, toàn diện, đồng từ Trung ương đến địa phương, sở theo nghị Đảng, Quốc hội chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 - Các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, đạo việc triển khai thực chế "một cửa", "một cửa liên thông", tăng cường trách nhiệm, vai trò người đứng đầu quan hành cấp việc đạo triển khai thực hiện, lựa chọn, bố trí cán công chức, kiểm tra chất lượng, hiệu cung cấp dịch vụ cho công dân tổ chức thông qua phận "một cửa" - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cán bộ, công chức người dân chế "một cửa", "một cửa liên thông" Khen thưởng khuyến khích sáng kiến, cách làm hay thực chế "một cửa", "một cửa liên thông", nhân dân đồng tình, ủng hộ 3.3 Kiến nghị, đề xuất - Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thể chế hành chính, cải cách tổ chức máy hành chính, nâng cao phẩm chất lực đội ngũ công chức, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, quan liêu - Đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính, giảm mạnh bãi bỏ loại thủ tục hành gây phiền hà tổ chức nhân dân - Hoàn thiện máy nhà nước, tạo bước chuyển mạnh cải cách hành - Tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực nguyên tắc phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, có hiệu - Tập trung xây dựng hệ thống hành nhà nước sạch, vững mạnh, bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu Xây dựng đạo thực chương trình tổng thể cải cách hành giai đoạn 2011 – 2020 tất khâu: Thể chế, tổ chức máy, đội ngũ cán bộ, công chức đại hóa hành Quốc gia với vị trí nội dung đột phá chiến lược - Tiếp tục kiện toàn máy Chính phủ, nâng cao hiệu quản lý vĩ mô, chất lượng quy hoạch, xây dựng thể chế, lực dự báo khả phản ứng sách điều kiện kinh tế thị trương hội nhập Quốc tế - Hoàn thiện chế phân cấp, bảo đảm quản lý thống quy hoạch định hướng phát triển, đồng thời đề cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm, nâng cao cấp, ngành sở - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất tốt, tận tụy phục vụ nhân dân, có tính chuyên nghiệp cao - Không ngừng kiện toàn tổ chức máy chế “một cửa” đào tạo, bồi dưỡng cán chuyên môn Phải thường xuyên cập nhật thông tin chuyên môn, nghiệp vụ, quy định pháp luật; tập huấn nâng cao kỹ hành chính, kỹ giao tiếp phục vụ tốt cho cán bộ, công chức - Đầu tư trang thiết bị, sở vật chất nhằm đảm bảo cho công tác giải thủ tục hành theo chế “một cửa” Thực chế độ đảm bảo đời sống cán bộ, công chức nhằm có giải pháp phù hợp với tình hình để cán bộ, công chức yên tâm làm tốt công tác - Cần làm tốt công tác tuyên truyền thông tin cải cách hành theo chế “một cửa” để cá nhân, tổ chức dễ dáng tiếp cận thực quy định - Phải có báo cáo định kỳ rõ mặt làm chưa được; thuận lợi, khó khăn việc thực đồng thời đưa hướng khắc phục hạn chế, thiếu sót - Tăng cường giám sát nhân dân đối hoạt động “Bộ phận tiếp nhận trả kết quả” PHẦN 3: KẾT LUẬN Việc hình thành quan niệm nguyên tắc đạo công cài cách hành việc đề nội dung, phương hướng, giải pháp thực giai đoạn trình tìm tòi sáng tạo không ngừng, trình nhận thức liên tục, thống tiến trình đổi Thực định Thủ tướng Chính phủ áp dụng chế “một cửa” UBND xã mở hướng giải thủ tục hành tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế địa phương phát triển Trong năm tiếp theo, mục tiêu UBND xã hướng tới không ngừng cải cách thủ tục, quy trình, khắc phục tồn tại, thiếu sót nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý hành nhà nước theo chế “một cửa” Không cố gắng trì, ổn định hệ thống trị mà UBND xã không ngừng đổi mới, nâng cao hoạt động để phục vụ nhân dân ngày tốt hơn, thật nhà nước ta nhà nước dân, dân, dân Cùng với nổ lực hệ thống trị, lãnh đạo Đảng ủy, Lãnh đạo UBND xã mong đợi, tiếp nhận hỗ trợ nhiều quan, ban ngành cấp ủng hộ, đóng góp nhiệt tình nhân dân để góp phần nước thực thắng lợi mục tiêu chung “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” Cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” thật góp phần thúc đẩy trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương Đây thật biện pháp hữu hiệu để phát huy dân chủ sở, thực tốt quyền làm chủ nhân dân Với phân công trách nhiệm rõ ràng, chặt chẽ người dân kiểm tra, giám sát hoạt động cán bộ, công chức thực công vụ, tránh tình trạng gây phiền hà cho tổ chức, công dân, công khai minh bạch thủ tục hành chính, phí, lệ phí, thời gian giải công việc nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức trình thực nhiệm vụ Từ tạo lòng tin đồng tình ủng hộ nhân dân Sau thời gian kiến tập tiếp xúc với thực tế phận “một cửa”, em hiểu thêm nhiều thủ tục hành chính, quy trình giải thủ tục hành theo chế “một cửa”, cách thức làm việc cán bộ, công chức Những kiến thức mà trước em biết qua lý thuyết Em làm quen, trực tiếp làm việc người công chức thực sự, qua em thật yêu thích ngành nghề củng cố thêm niềm tin vào đường chọn Trong thời gian kiến tập, hàng ngày em tiếp xúc với thực tế Công dân có nhiều yêu cầu cần giải quyết, nhìn cảnh người xếp hàng nộp hồ sơ, hỏi thủ tục hành trình tự giải em thêm hiểu Chính phủ ta coi trọng vấn đề cải cách Trên thực tế, việc thực chế “một cửa” tạo nhiều thuận lợi cho công dân, công dân lại nhiều, mang hồ sơ đến phòng để xin dấu thay vào nộp yêu cầu chờ ngày nhận kết quả, việc giải yêu cầu thuộc nhiệm vụ cán bộ, công chức hành Nhà nước Cũng qua em có cách nhìn khác cán bộ, công chức Nhà nước, hoàn toàn khác với quan liêu, hách dịch, cán nhân viên phận” cửa” làm việc thật nhiệt tình, trách nhiệm, thái độ sách nhiễu, hách dịch với công dân Tuy nhiên nhiều hạn chế, quan trọng hiểu biết nhân dân pháp luật lực cán bộ, công chức….Vì việc thực cơ chế “một cửa” gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến mục tiêu cải cách hành nước nhà Do thời gian tới đòi hỏi quam tâm, đầu tư cấp thành phố điạ phương Chính phủ chuyên môn để phận cửa hoạt động mục tiêu, nhiệm vụ góp phần vào công Cải cách hành DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Nghị 30C Chính phủ chương trình cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020 - Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg việc ban hành quy chế thực chế “một cửa” quan nhà nước địa phương - Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg với Chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2001-2010; - Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg việc ban hành quy chế thực chế “một cửa” quan nhà nước địa phương - Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg Ban hành Quy chế thực chế “một cửa”, chế “một cửa liên thông” quan hành nhà nước địa - Quyết định số: 468/QĐ-UBND Quyết định việc công bố thủ tục hành áp dụng chung cấp xã địa bàn tỉnh Tuyên quang - Kế hoạch số 80/ KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực Chỉ thị số 13/CTTtg ngày 10/6/2015 Thủ tướng Chính phủ việc tang cường trách nhiệm người đứng đầu quan hành nhà nước, cấp công tác cải cách thủ tục hành - Kế hoạch số 87/ KH-UBND Kế hoạch Cải cách hành Tuyên Quang năm 2016 - Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 7-10-2015 Báo cáo kết thực chế cửa, cửa liên thông xã Hùng Mỹ năm 2015 - Báo cáo số: 138/ BC-UBND Báo cáo Kết thực nhiệm vụ, chức trách năm 2015 - Quy chế hoạt động Ủy ban nhân xã Hùng Mỹ khóa XIX nhiệm kỳ 20112016.( Ban hành kèm theo định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2015 Uỷ ban nhân dân xã - Lịch sử Đảng xã Hùng Mỹ ( Sách lưu hành nội bộ) - Chỉ thị số 07/ CT-Ttg Chỉ thị việc đẩy mạnh chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÙNG MỸ VÀ BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ ‘MỘT CỬA’ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÙNG MỸ ` HÌNH : Toàn cảnh Uỷ ban nhân dân xã Hùng Mỹ HÌNH : Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế ‘ cửa’ TRANG THÔNG TIN THÔNG TIN CÁ NHÂN SINH VIÊN I TÓM TẮT LÝ LỊCH BẢN THÂN 1.Họ tên sinh viên: Ma Thị Huyên 2.Ngày, tháng, năm sinh: 10-04-1994 3.Quê quán: thôn Ngầu 2, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 4.Nơi tạm trú: số nhà 24, ngõ 75, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5.Số điện thoại: 01688008659 THÔNG TIN CƠ QUAN THỰC TẾ II Đơn vị thực tế Tên đơn vị thực tế: Uỷ ban nhân dân xã Hùng Mỹ-huyện Chiêm Hóatỉnh Tuyên Quang Điện thoại: 0986206453 Website: Email: ubndxahungmy@gmail.com Địa chỉ: thôn Thắm- xã Hùng Mỹ- huyện Chiêm Hóa- tỉnh Tuyên Quang III CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 1.Họ tên cán hướng dẫn: Ma Văn Tới 2.Chức vụ: công chức Tư pháp- Hộ tịch 3.Nơi công tác: Văn phòng Uỷ ban nhân dân xã Hùng Mỹ.- huyện Chiêm Hóa- tỉnh Tuyên Quang 4.Địa nơi công tác: : thôn Thắm- xã Hùng Mỹ- huyện Chiêm Hóa- tỉnh Tuyên Quang 5.Số điện thoại liên hệ: 0986206453 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Cụm từ đầy đủ UBND Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân TN – MT Tài nguyên - môi trường ĐKKD Đăng ký kinh doanh LĐ – TBXH Lao động - Thương binh xã hội NN PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế ‘một cửa’ tại Ủy ban nhân xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế ‘một cửa’ tại Ủy ban nhân xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế ‘một cửa’ tại Ủy ban nhân xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, Quy chế hoạt động của Ủy ban nhân xã Hùng Mỹ khóa XIX nhiệm kỳ 2011-2016.( Ban hành kèm theo quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân xã

Từ khóa liên quan