phong cách ngô ngữ báo chí

2 2,487 10
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2013, 01:25

Giáo án Ngữ văn 11 Gv: Nguyễn Xuân Bình Tuần: PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ Tiết : A. Mơc tiªu bµi häc: - N¾m ®ỵc kh¸i niƯm, ®Ỉc trng ng«n ng÷ B¸o chÝ. - Ph©n biƯt ng«n ng÷ b¸o chÝ víi ng«n ng÷ cđa nh÷ng v¨n b¶n kh¸c ®ỵc ®¨ng t¶i trªn b¸o. - Cã kü n¨ng viÕt mét mÈu tin, ph©n tÝch mét bµi phãng sù b¸o chÝ. * Träng t©m: - Kh¸i niƯm ng«n ng÷ b¸o chÝ. - C¸c ®Ỉc trng cđa ng«n ng÷ b¸o chÝ – nhÊn m¹nh ®Ỉc trng tÝnh thêi sù cËp nhËt. B. Ph¬ng tiƯn thùc hiƯn: SGK, SGV,GA, s¸ch bµi tËp. C. C¸ch thøc tiÕn hµnh: §äc, gỵi t×m, nªu c©u hái, HD th¶o ln vµ tr¶ lêi. D. TiÕn tr×nh d¹y : I. Kiểm tra bài cũ: Tr×nh bµy c¸c nh©n tè cđa ng÷ c¶nh? II. Giíi thiƯu bµi míi: Ho¹t ®éng cđa GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t Hoạt động 1: làm việc cá nhân - H/S ®äc b¶n tin SGK. - Gv: B¶n tin cho ta nh÷ng th«ng tin g×? (tin tõ ®©u? thêi gian? sù kiƯn? ) - Gv: Mét b¶n tin cÇn cã nh÷ng th«ng tin g×? - H/S ®äc phãng sù SGK. -Gv : Phãng sù trªn cho ta nh÷ng th«ng tin g×? Gv: NhËn xÐt g× c¸ch cung cÊp tin? - H/S ®äc tiĨu phÈm SGK. Gv: TiĨu phÈm viÕt vỊ vÊn ®Ị g×? ë ®©u? giäng ®iƯu? Hoạt động 2: - Gv: Cho biÕt c¸c thĨ lo¹i b¸o chÝ? - Gv: Cho biÕt ®Ỉc ®iĨm ng«n ng÷ b¸o chÝ? I. Ng«n ng÷ b¸o chÝ: 1. Mét sè thĨ lo¹i v¨n b¶n b¸o chÝ: a. B¶n tin: - Tin tõ ®©u: Trung ¬ng ®oµn TNCS HCM. - Thêi gian: 29/331/3. - ë ®©u: Hµ Néi. - Sù kiƯn: t«n vinh 122 thđ khoa n¨m 2006. B¶n tin cÇn cã nh÷ng th«ng tin x¸c ®Þnh vỊ thêi gian, ®Þa ®iĨm, sù kiƯn nh»m cung cÊp nh÷ng tin tøc ®óng, ®đ, ®¸ng tin cËy cho ngêi ®äc. b. Phãng sù: - Sù kiƯn: xo¸ nhµ t¹m cho ®ång bµo d©n téc. - ë ®©u: cưa khÈu Cµ- Rng- Nộng Ma. - C¸ch cung cÊp tin: chi tiÕt, cơ thĨ, miªu t¶ b»ng h×nh ¶nh . Phãng sù còng lµ b¶n tin nhng më réng phÇn têng tht chi tiÕt, sù kiƯn vµ miªu t¶ b»ng h×nh ¶nh, gióp ngêi ®äc cã c¸i nh×n ®Çy ®đ, sinh ®ỵng vµ hÊp dÉn. c. TiĨu phÈm: - Sù kiƯn: n¾n ®êng. - ë ®©u: thµnh phè. - Giäng ®iƯu: mØa mai, ch©m biÕm. TiĨu phÈm lµ h×nh thøc b¸o chÝ nhng t¬ng ®èi tù do. Giäng v¨n thêng mØa mai, ch©m biÕm. 2. NhËn xÐt chung vỊ v¨n b¶n b¸o chÝ vµ ng«n ng÷ b¸o chÝ: a. C¸c thĨ lo¹i: - Cã nhiỊu thĨ lo¹i: .th b¹n ®äc, pháng vÊn, rao vỈt, qu¶ng c¸o, b×nh ln, thêi sù, dän vên . - B¸o chÝ tån t¹i ë 2 d¹ng chÝnh: . D¹ng viÕt: b¸o viÕt. . D¹ng nãi: thut minh, pháng vÊn, ®äc . Ngoµi ra cã b¸o h×nh:cã lêi dÉn gi¶i(b¸o ¶nh, trun h×nh .) b. Ng«n ng÷ b¸o chÝ: - Chøc n¨ng chung: th«ng tin thêi sù, ph¶n ¸nh d ln XH, thĨ hiƯn quan ®iĨm cđa ngêi viÕt. - Mçi thĨ lo¹i cã yªu cÇu riªng: . B¶n tin: gi¶n dÞ, phỉ th«ng, têng minh. . Phãng sù: chn x¸c, cã gi¸ trÞ gỵi h×nh. . TiĨu phÈm: ®a nghÜa, dÝ dám. . Qu¶ng c¸o: hÊp dÉn, cã h×nh ¶nh, ngoa dơ. Hoaùt ủoọng 3: Luyeọn taọp taùi lụựp . Phỏng vấn: linh hoạt, hấp dẫn. II. Luyện tập: Viết một tin ngắn phản ánh tình hình học tập của lớp- đại diện các tổ phát biểu. III. Củng cố, Dặn dò - Nắm khái niệm văn bản báo chí. - Nắm ngôn ngữ báo chí.: - Xem lại lý thuyết. - Viết 1 tin ngắn về tình hình học tập, sinh hoạt ở khu nội trú. - Chuẩn bị T48: trả bài số 3. . Giáo án Ngữ văn 11 Gv: Nguyễn Xuân Bình Tuần: PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ Tiết : A. Mơc tiªu bµi häc: - N¾m ®ỵc kh¸i. các tổ phát biểu. III. Củng cố, Dặn dò - Nắm khái niệm văn bản báo chí. - Nắm ngôn ngữ báo chí. : - Xem lại lý thuyết. - Viết 1 tin ngắn về tình hình học
- Xem thêm -

Xem thêm: phong cách ngô ngữ báo chí, phong cách ngô ngữ báo chí, phong cách ngô ngữ báo chí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn