Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp

3 300 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2016, 13:37

Phân tích các quy định về định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệpBÀI LÀMGóp vốn để thành lập doạnh nghiệp là một trong những điều đầu tiền cần làm khi muốn thành lập lập một doạnh nghiệp. Vấn đề ở đây là nhiều người tham gia góp vốn bằng tài sản khác những tài sản thông dụng để góp vốn. Do đó, cần phải có những quy định cụ thể thể về vấn đề định giá các tài khác một cách cụ thể.Trong Luật doanh nghiệp 2005, Điều 30 quy định về định giá tài sản góp vốn:“Điều 30. Định giá tài sản góp vốn1. Tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá.2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng số chênh lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.3. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do doanh nghiệp và người góp vốn thoả thuận định giá hoặc do một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn hoặc tổ chức định giá và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của 1công ty bằng số chênh lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.”Tại khoản 1 điều này, ta có thể thấy rằng tài sản góp vốn bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng thì sẽ không phải thông qua hoạt động định giá. Trong đó, tiền Việt Nam là tiền Việt Nam đồng; các ngoại tệ tự do chuyển đổi bao gồm các loại tiền dễ được quốc tế công nhận như: đồng dollar Mỹ, dollar Singapore…; Vàng là kim loại quý được lấy làm thước đo chung về giá trị. Những tài sản không thuộc các loại trên thường sẽ được định giá bởi các thành viên, cổ đông sáng lập, tổ chức định giá chuyên CÔNG TY CỔ PHẦN… - Số: 19 - BB/CP… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ******** Địa danh, ngày tháng .năm BIÊN BẢN HỌP (V/v: Góp vốn thành lập Công ty ) Hôm nay, ngày tháng năm , hồi địa Chúng gồm: Họ Tên: Nguyễn Văn A Ngày, tháng, năm sinh: Hộ thường trú: Chổ tại: CMND số: Số cổ phần quyền biểu quyết: Họ Tên: Nguyễn Văn B Ngày, tháng, năm sinh: Hộ thường trú: Chổ tại: CMND số: Số cổ phần quyền biểu quyết: Họ Tên: Nguyễn Văn C Ngày, tháng, năm sinh: Hộ thường trú: Chổ tại: CMND số: Số cổ phần quyền biểu quyết: Họ Tên: Nguyễn Thị D Ngày, tháng, năm sinh: Hộ thường trú: Chổ tại: CMND số: Số cổ phần quyền biểu quyết: Là cá nhân/và pháp nhân ……… bàn bạc, thỏa thuận đến định vấn đề sau: I GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY Ông Lê Văn A góp tiền mặt đồng, tương đương cổ phần, chiếm tổng vốn điều lệ Ông Nguyễn Văn B góp tiền mặt .đồng, tương đương cổ phần, chiếm tổng vốn điều lệ Ông Nguyễn Văn C góp tiền mặt .đồng, tương đương cổ phần, chiếm tổng vốn điều lệ Bà Nguyễn Thị D góp tiền mặt .đồng, tương đương .cổ phần, chiếm tổng vốn điều lệ II PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN: Các cổ đông công ty cam kết góp vốn đợt: Ông Lê Văn A góp tiền mặt .đồng, tương đương .cổ phần, chiếm tổng vốn điều lệ Ông Nguyễn Văn B góp tiền mặt .đồng, tương đương cổ phần, chiếm tổng vốn điều lệ Ông Nguyễn Văn C góp tiền mặt đồng, tương đương cổ phần, chiếm tổng vốn điều lệ Bà Nguyễn Thị D góp tiền mặt .đồng, tương đương cổ phần, chiếm tổng vốn điều lệ III SỐ VÀ NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP/CỔ PHẦN: Sau góp đủ vốn, thành viên người đại diện theo pháp luật công ty cấp Giấy Chứng nhận cổ phần góp vốn theo nội dung sau: Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp Ông Nguyễn Văn A Số 01/GCN cấp ngày / / Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần Ông Nguyễn Văn B Số 02/GCN cấp ngày / / Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần Ông Nguyễn Văn C Số 03/GCN cấp ngày / / Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần Bà Nguyễn Thị D Số 04/GCN cấp ngày / / Các thành viên góp đủ phần vốn vào Vốn điều lệ công ty, danh sách người góp vốn lập Sổ đăng ký Cổ đông/thành viên, có Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông/thành viên gửi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư IV BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Bầu Ông Nguyễn Văn B giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty ………… V CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT: Nhất trí cử Ông Nguyễn Văn B người Đại diện theo Pháp luật công ty với chức danh Giám Đốc Cuộc họp kết thúc lúc 11h ngày Các thành viên trí ký tên NGUYỄN VĂN A NGUYỄN VĂN B NGUYỄN VĂN C NGUYỄN THỊ D Phân tích các quy định về định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp BÀI LÀM Góp vốn để thành lập doạnh nghiệp là một trong những điều đầu tiền cần làm khi muốn thành lập lập một doạnh nghiệp. Vấn đề ở đây là nhiều người tham gia góp vốn bằng tài sản khác những tài sản thông dụng để góp vốn. Do đó, cần phải có những quy định cụ thể thể về vấn đề định giá các tài khác một cách cụ thể. Trong Luật doanh nghiệp 2005, Điều 30 quy định về định giá tài sản góp vốn: “Điều 30. Định giá tài sản góp vốn 1. Tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. 2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng số chênh lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá. 3. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do doanh nghiệp và người góp vốn thoả thuận định giá hoặc do một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn hoặc tổ chức định giá và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của 1 công ty bằng số chênh lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.” Tại khoản 1 điều này, ta có thể thấy rằng tài sản góp vốn bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng thì sẽ không phải thông qua hoạt động định giá. Trong đó, tiền Việt Nam là tiền Việt Nam đồng; các ngoại tệ tự do chuyển đổi bao gồm các loại tiền dễ được quốc tế công nhận như: đồng dollar Mỹ, dollar Singapore…; Vàng là kim loại quý được lấy làm thước đo chung về giá trị. Những Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam Đoàn Thu Hồng Khoa Luật Luận văn ThS ngành: Luật Kinh tế; Mã số: 60 38 50 Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Quế Anh Năm bảo vệ: 2012 Abstract: Nghiên cứu, phân tích làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận khoa học pháp lý về góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đề xuất một số định hướng và giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam. Keywords: Luật kinh tế; Quyền sở hữu trí tuệ; Thành lập doanh nghiệp; Vốn Content MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Quyết định thành lập doanh nghiệp là một trong những quyết định quan trọng đối với bất kỳ nhà đầu tư nào, đặc biệt là những người mới khởi nghiệp. Trong giai đoạn tiền doanh nghiệp này, việc góp vốn là một trong những vấn đề đầu tiên mà các nhà đầu tư cần quan tâm, bởi việc góp vốn thành lập doanh nghiệp là khởi đầu cho công việc kinh doanh cũng như là yếu tố tiền đề, cơ sở phân chia lợi nhuận giữa các nhà đầu tư cũng như xác định phạm vi quyền hạn của chủ thể góp vốn đối với việc đưa ra các quyết định quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, pháp luật nước ta đã ghi nhận nhiều đối tượng mới được sử dụng để góp vốn thành lập doanh nghiệp, trong đó, có quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, trên thực tế, việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ làm vốn góp thành lập doanh nghiệp chưa được diễn ra phổ biến và còn nhiều hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Việc quyền này chưa thực sự được phát huy trên thực tế do những nguyên nhân chủ quan và khách quan nhất định. Trong đó, một trong những nguyên nhân cơ bản là sự hạn chế về lý luận cũng như thực tiễn pháp luật hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ. Do đó, để khắc phục tình trạng nêu trên, cần sửa đổi, bổ sung những quy định của pháp luật hiện hành theo hướng quy định cụ thể và điều chỉnh thống nhất hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ. Để làm được điều đó, cần phải nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng từ đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam. Với mong muốn làm rõ thêm về mặt lý luận cũng như góp một phần nhỏ trong việc thực hiện chính sách và thực thi pháp luật, tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu: “Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Có thể nói hoạt động “góp vốn nói chung” và “góp vốn thành lập doanh nghiệp nói riêng” đã được các nhà khoa học chuyên ngành luật quan tâm nghiên cứu. Thời gian BIÊN BẢN HỌP (V/v: Góp vốn thành lập Công ty ) Hôm nay, ngày tháng năm , hồi địa Chúng gồm: Họ Tên: Nguyễn Văn A Ngày, tháng, năm sinh: Hộ thường trú: Chổ tại: CMND số: Số cổ phần quyền biểu quyết: Họ Tên: Nguyễn Văn B Ngày, tháng, năm sinh: Hộ thường trú: Chổ tại: CMND số: Số cổ phần quyền biểu quyết: Họ Tên: Nguyễn Văn C Ngày, tháng, năm sinh: Hộ thường trú: Chổ tại: CMND số: Số cổ phần quyền biểu quyết: Họ Tên: Nguyễn Thị D Ngày, tháng, năm sinh: Hộ thường trú: Chổ tại: CMND số: Số cổ phần quyền biểu quyết: Là cá nhân/và pháp nhân ……… bàn bạc, thỏa thuận đến định vấn đề sau: I GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY ………………………… Ông Lê Văn A góp tiền mặt .đồng, đương cổ phần, chiếm tổng vốn điều lệ tương Ông Nguyễn Văn B góp tiền mặt đồng, đương cổ phần, chiếm tổng vốn điều lệ tương Ông Nguyễn Văn C góp tiền mặt đồng, tương đương cổ phần, chiếm tổng vốn điều lệ Bà Nguyễn Thị D góp tiền mặt .đồng, đương cổ phần, chiếm tổng vốn điều lệ tương II PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN: Các cổ đông công ty cam kết góp vốn đợt: Ông Lê Văn A góp tiền mặt .đồng, đương cổ phần, chiếm tổng vốn điều lệ tương Ông Nguyễn Văn B góp tiền mặt đồng, đương cổ phần, chiếm tổng vốn điều lệ tương Ông Nguyễn Văn C góp tiền mặt đồng, tương đương cổ phần, chiếm tổng vốn điều lệ Bà Nguyễn Thị D góp tiền mặt .đồng, đương cổ phần, chiếm tổng vốn điều lệ tương III SỐ VÀ NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP/CỔ PHẦN: Sau góp đủ vốn, thành viên người đại diện theo pháp luật công ty cấp Giấy Chứng nhận cổ phần góp vốn theo nội dung sau: Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp Ông Nguyễn Văn A Số 01/GCN cấp ngày / / Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần Ông Nguyễn Văn B Số 02/GCN cấp ngày / / Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần Ông Nguyễn Văn C Số 03/GCN cấp ngày / / Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần Bà Nguyễn Thị D Số 04/GCN cấp ngày / / Các thành viên góp đủ phần vốn vào Vốn điều lệ công ty, danh sách người góp vốn lập Sổ đăng ký Cổ đông/thành viên, có Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông/thành viên gửi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư IV BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Bầu Ông Nguyễn Văn B giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty ………… V CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT: Nhất trí cử Ông Nguyễn Văn B người Đại diện theo Pháp luật công ty với chức danh Giám Đốc Cuộc họp kết thúc lúc 11h ngày Các thành viên trí ký tên NGUYỄN VĂN A NGUYỄN VĂN B NGUYỄN VĂN C NGUYỄN THỊ D
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp, Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp, Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn