HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA LUẬT SƯ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

13 363 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2016, 11:54

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TRẦN THỊ VIỆT HÀ Công trình hoàn thành Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Tuân Phản biện 1: HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA LUẬT SƯ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Phản biện 2: Chuyên ngành : Lý luận lịch sử nhà nước pháp luật Mã số : 60 38 01 Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn, họp Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội Vào hồi ., ngày tháng năm 2015 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2015 Có thể tìm hiểu luận văn Trung tâm thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội Trung tâm tư liệu - Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN 2.3 Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục MỞ ĐẦU Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA LUẬT SƯ 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 Khái niệm trợ giúp pháp lý Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư Khái niệm luật sư khái niệm hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư Đặc điểm hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư Việt Nam Ý nghĩa hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư Mô hình trợ giúp pháp lý luật sư số nước giới Tập thể luật sư Ấn Độ Quỹ đoàn luật sư thành phố thành phố New York Trung tâm hỗ trợ pháp lý Nhật Bản Một số đặc điểm chung luật sư thực trợ giúp pháp lý giới Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ HOẠT ĐỘNG TRỢ 12 12 15 20 25 27 29 30 30 31 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 Thực trạng pháp luật hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến Thực trạng pháp luật hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư từ sau cách mạng tháng tám 1945 đến năm 1987 Thực trạng pháp luật hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư từ năm 1987 đến năm 2006 Thực trạng pháp luật hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư từ năm 2006 đến Thực trạng hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư Số lượng luật sư tham gia trợ giúp pháp lý Hoạt động tư vấn pháp luật luật sư Hoạt động tham gia tố tụng luật sư Hoạt động đại diện tố tụng luật sư Các hình thức trợ giúp pháp lý khác 33 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 33 3.2.1 3.2.2 36 3.2.3 41 3.2.4 3.2.5 43 43 46 49 51 52 53 53 55 57 60 CAO VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ TRONG HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Ở VIỆT NAM 33 GIÚP PHÁP LÝ CỦA LUẬT SƯ Ở VIỆT NAM 2.1 2.3.1 2.3.2 2.3.3 Đánh giá chung thực trạng hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư Những ưu điểm hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư Những bất cập, hạn chế hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư Nguyên nhân Chương 3: CÁC YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG 3.2.6 3.2.7 Các yêu cầu bảo đảm tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư Việt Nam Bảo đảm tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư phải dựa quan điểm xây dựng Nhà nước Pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa Bảo đảm tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư phải quán triệt quan điểm Đảng cải cách tư pháp Bảo đảm tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư Việt Nam phải gắn liền với quan điểm, chủ trương Đảng Nhà nước phát triển trợ giúp pháp lý Bảo đảm tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư Việt Nam gắn liền với chủ trương Đảng Nhà nước xã hội hóa hoạt động trợ giúp pháp lý Bảo đảm, tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư Việt Nam phải tương thích với hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư khu vực giới Những giải pháp nâng cao vai trò luật sư hoạt động trợ giúp pháp lý Việt Nam Hoàn thiện sách, pháp luật trợ giúp pháp lý Tăng cường công tác thông tin, truyền thông trợ giúp pháp lý nói chung quyền trợ giúp pháp lý người dân nói riêng Kiện toàn, nâng cao lực đội ngũ luật sư tham gia trợ giúp pháp lý Xây dựng nghĩa vụ thực trợ giúp pháp lý luật sư Hoàn thiện chế độ sách luật sư thực trợ giúp pháp lý Tăng cường hợp tác quốc tế trợ giúp pháp lý Tăng cường quản lý nhà nước hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư 60 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 88 60 62 63 64 68 69 69 71 72 73 82 83 84 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thực chủ trương Đảng việc "cần phải mở rộng loại hình tư vấn pháp luật phổ thông, đáp ứng nhu cầu rộng rãi, đa dạng tầng lớp nhân dân nghiên cứu lập hệ thống dịch vụ tư vấn pháp luật không lấy tiền để hướng dẫn nhân dân sống làm việc theo pháp luật", ngày 06/9/1997, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 734/TTg việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người nghèo đối tượng sách Đây văn pháp lý có hiệu lực cao lĩnh vực TGPL, tạo sở pháp lý cho việc hình thành phát triển hệ thống TGPL nước ta Công tác TGPL sau 17 năm hình thành phát triển đạt kết quan trọng: 63 Trung tâm, 199 Chi nhánh với 1.244 biên chế có 483 Trợ giúp viên pháp lý (trung bình Trung tâm có 08 Trợ giúp viên pháp lý) 8.980 cộng tác viên có 1.055 luật sư chiếm 11,7% Từ mạng lưới tổ chức thực TGPL thành lập đến nay, tổng số vụ việc TGPL thực là 1.825.178 vụ việc trợ giúp cho 1.891.425 đối tượng, trung bình năm có 100 nghìn vụ việc thực hiện, để đáp ứng nhu cầu số lượng Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm không đủ đặc biệt số lượng vụ việc tham gia tố tụng đại diện tố tụng người TGPL ngày tăng Không dừng lại việc tranh tụng Tòa án vụ án hình sự, hoạt động tham gia tố tụng tổ chức TGPL hiểu việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho đương vụ án dân sự, lao động đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị số 49-NQ/TW: "Nghiên cứu thực phát triển loại hình dịch vụ từ phía nhà nước để tạo điều kiện cho đương chủ động thu thập chứng chứng minh, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp mình" Việc có mặt Trợ giúp viên pháp lý hay luật sư cộng tác viên tổ chức TGPL phiên tòa, trình tố tụng điều vô cần thiết nhằm góp phần đem lại phán phù hợp với pháp luật cho người dân đặc biệt nhóm người yếu xã hội Đồng thời, luật sư tham gia hoạt động TGPL thể chức xã hội nghề nghiệp luật sư việc góp phần bảo vệ công lý, quyền tự do, dân chủ nhân dân, quyền, quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân, quan, tổ chức, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh Bên cạnh kết đạt được, từ thực tiễn hoạt động TGPL luật sư bộc lộ khó khăn, hạn chế, yếu làm ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Vì vậy, cần nghiên cứu cách đầy đủ yếu tố tác động hoạt động TGPL luật sư như: số lượng luật sư nói chung số lượng luật sư tham gia TGPL số địa phương thấp, chất lượng luật sư chưa cao, kinh phí bảo đảm cho hoạt động nhiều thiếu thốn hạn chế chưa tương xứng với nhiệm vụ Xuất phát từ tình hình thực tế nay, việc nghiên cứu đề tài: "Hoạt động trợ giúp pháp lý Luật sư Việt Nam nay" yêu cầu khách quan, cần thiết phương diện lý luận thực tiễn nhằm nâng cao hiệu luật sư hoạt động trợ giúp pháp, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân nhân dân Tình hình nghiên cứu Trợ giúp pháp lý nhiệm vụ quan trọng hệ thống trị ngành Tư pháp giữ vai trò trung tâm Việc ban hành sách TGPL triển khai sách thực tế thể quan tâm sâu sắc Đảng Nhà nước người nghèo đối tượng sách phương diện pháp luật, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đánh dấu bước phát triển vượt bậc công xóa đói giảm nghèo Việt Nam - xóa đói giảm nghèo vật chất tinh thần, tạo điều kiện cho người chịu thiệt thòi xã hội bình đẳng tiếp cận với pháp luật, công trước pháp luật Đến nay, có số đề tài nghiên cứu tiến sĩ, thạc sĩ, đề tài cấp Bộ báo, tạp chí, chuyên đề nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến lĩnh vực TGPL, cụ thể sau: Luận án tiến sĩ Luật học "Điều chỉnh pháp luật trợ giúp pháp lý Việt Nam điều kiện đổi mới" Tạ Thị Minh Lý Luận án tập trung nghiên cứu sở lý luận, pháp lý điều chỉnh pháp luật điều chỉnh pháp luật TGPL; thực trạng điều chỉnh pháp luật TGPL phương hướng hoàn thiện việc điều chỉnh pháp luật TGPL điều kiện đổi Luận văn thạc sĩ Luật học: "Hoàn thiện pháp luật người thực trợ giúp pháp lý Việt Nam" Vũ Hồng Tuyến Luận văn tập trung nghiên cứu sở lý luận, pháp lý thực tiễn người thực TGPL, từ có giải pháp xây dựng hoàn thiện pháp luật người thực TGPL Luận văn thạc sĩ Luật học "Bảo đảm quyền trợ giúp pháp lý" Phan Thị Thu Hà Luận văn tập trung nghiên cứu sở lý luận thực tiễn quyền TGPL giải pháp nhằm bảo đảm quyền TGPL người dân Luận văn thạc sĩ Luật học "Phát triển trợ giúp pháp lý sở" Đặng Thị Loan Luận văn tập trung nghiên cứu sở lý luận, thực tiễn mô hình TGPL sở đưa giải pháp để phát triển mô hình TGPL sở Luận văn thạc sĩ Luật học "Chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý Việt Nam" Phạm Quang Đại Luận văn nghiên cứu lý luận thực tiễn vấn đề chất lượng hoạt động TGPL làm rõ thực trạng chất lượng TGPL quan điểm, giải pháp nâng cao chất lượng TGPL Luận văn thạc sĩ Luật học "Pháp luật Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam" Nguyễn Thị Mận Luận văn nghiên cứu lý luận, pháp lý TGPL tổ chức, hoạt động Quỹ TGPL Việt Nam từ làm rõ vị trí, vai trò ý nghĩa Quỹ, đưa quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao hoạt động Quỹ Các công trình nghiên cứu mặt, khía cạnh khác hoạt động TGPL Tuy nhiên, đến vấn đề đánh giá vị trí, vai trò luật sư hoạt động TGPL chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện tổng thể lý luận thực tiễn Vì vậy, với đề tài "Hoạt động trợ giúp pháp lý Luật sư Việt Nam nay", tác giả luận văn sâu phân tích làm sáng tỏ vấn đề có liên quan mặt lý luận thực tiễn, góp phần tìm giải pháp, định hướng phát triển hoạt động TGPL luật sư Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn tập trung làm rõ vấn đề lý luận, pháp lý thực tiễn vị trí, vai trò luật sư hoạt động TGPL, sở đánh giá xác giá trị luật sư hoạt động TGPL để từ đưa định hướng nhằm nâng cao hiệu luật sư hoạt động TGPL thời gian tới Luận văn có nhiệm vụ nghiên cứu nội dung sau đây: - Các khái niệm, đặc điểm hoạt động TGPL, hoạt động TGPL luật sư - Phân tích đánh giá thực trạng hiệu hoạt động TGPL luật sư Việt Nam thời gian qua, phát hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập nguyên nhân để có giải pháp hoàn thiện - Nghiên cứu quan điểm đổi mới, hoàn thiện hoạt động trợ giú pháp lý luật sư Việt Nam Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động TGPL luật sư thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu Trợ giúp pháp lý lĩnh vực tương đối rộng, bao gồm nhiều khái niệm, đối tượng, phương thức, phạm vi, mô hình tổ chức, quản lý nhà nước TGPL, cần nhiều công trình nghiên với quy mô thời gian thích hợp Về phần đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu hoạt động TGPL luật sư thực với vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện để luật sư tham gia thực trợ giúp pháp, quyền, nghĩa vụ, quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư thực TGPL Phạm vi nghiên cứu giới hạn sở lý luận thực tiễn, thực trạng, phương hướng hoàn thiện pháp luật TGPL pháp luật luật sư để bảo đảm cho vai trò luật sư hoạt động TGPL đạt kết tốt Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Đề tài nghiên cứu sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp luật, quan điểm Đảng hoạt động tư pháp nói chung hoạt động TGPL nói riêng Các văn kiện Đảng, Hiến pháp, Luật TGPL, Luật Luật sư văn hướng dẫn thi hành - Trong trình nghiên cứu, luận văn sử dụng phương pháp luận triết học Mác - Lênin phép vật biện chứng vật lịch sử, đồng thời sử dụng phương pháp hệ thống, phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê Đồng thời, tác giả sử dụng phương pháp khai thác sử dụng tư liệu thực tiễn, kết khảo sát để hoàn chỉnh luận văn Đóng góp luận văn Luận văn nghiên cứu cách toàn diện, có hệ thống vai trò luật sư hoạt động TGPL Trên sở đưa số giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu luật sư hoạt động TGPL Việt Nam thời gian tới Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn - Kết nghiên cứu luận văn có ý nghĩa thiết thực phương diện lý luận thực tiễn vấn đề hoạt động TGPL luật sư Việt Nam Luận văn nghiên cứu toàn diện, có hệ thống sở lý luận, pháp lý TGPL nói chung hoạt động TGPL luật sư nói riêng; đánh giá kết đạt luật sư hoạt động TGPL, phát khó khăn, hạn chế, tồn làm ảnh hưởng đến hoạt động luật sư; từ đưa định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hoạt động - Kết nghiên cứu luận văn dùng làm tài liệu tham khảo cho việc xây dựng sách liên quan đến hoạt động TGPL luật sư thời gian tới Đồng thời, luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo công tác đào tạo nghiên cứu Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Một số vấn đề chung hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư Chương 2: Thực trạng pháp luật hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư Việt Nam từ năm 1945 đến Chương 3: Các yêu cầu giải pháp nhằm nâng cao vai trò luật sư hoạt động trợ giúp pháp lý Việt Nam Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA LUẬT SƯ 1.1 Khái niệm trợ giúp pháp lý Thuật ngữ "trợ giúp pháp lý" sử dụng phổ biến giới từ kỷ 20 xuất phát từ tiếng Anh là: Legal aid Theo Từ điển Anh - Việt "Legal aid" dịch "Trợ cấp pháp lý" tài liệu khác dịch "hỗ trợ pháp luật", "hỗ trợ pháp lý" "hỗ trợ tư pháp" , vậy, chất có nhiều cách dịch khác nhau, sử dụng thuật ngữ khác vấn đề Ở Việt Nam thuật ngữ"trợ giúp pháp lý" sử dụng thức văn pháp luật sách báo, thể rõ chất, nội dung hình thức hoạt động loại dịch vụ pháp lý miễn phí Việt Nam Theo Điều 3, Luật TGPL Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 có hiệu lực từ ngày 01/01/2007 đưa khái niệm TGPL sau: "trợ giúp pháp lý việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người trợ giúp pháp lý theo quy định Luật này, giúp người trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp vi phạm pháp luật" 1.2 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư 1.2.1 Khái niệm luật sư Hiện theo quy định pháp luật luật sư chức danh tư pháp độc lập, người có đủ điều kiện hành nghề chuyên nghiệp theo quy định pháp luật nhằm thực việc tư vấn pháp luật, đại diện theo ủy quyền, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho cá nhân, tổ chức nhà nước trước tòa án thực dịch vụ pháp lý khác Tại Điều Luật Luật sư năm 2006 quy định "Luật sư người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định Luật Luật sư, thực dịch vụ pháp lý teo yêu cầu cá nhân, 10 quan, tổ chức" Tiêu chuẩn luật sư quy định Điều 10 Luật Luật sư sau "Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có Cử nhân Luật, đào tạo nghề luật sư, qua thời gian tập hành nghề luật sư, có sức khỏe bảo đảm hành nghề luật sư trở thành Luật sư Ngoài ra, người có đủ tiêu chuẩn theo quy định Điều 10 Luật Luật sư muốn hành nghề luật sư phải có Chứng hành nghề luật gia nhập Đoàn luật sư 1.2.2 Khái niệm hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư Khái niệm "hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư" hiểu tổng thể công việc, nhiệm vụ luật sư thực để người TGPL tiếp cận sử dụng dịch vụ pháp lý miễn phí nhằm thỏa mãn nhu cầu nâng cao nhận thức pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người nghèo, đối tượng sách, đồng thời góp phần bảo đảm việc thực nhiệm vụ quan, tổ chức cá nhân tuân thủ pháp luật 1.2.3 Đặc điểm hoạt động trợ giúp pháp lý Luật sư Việt Nam 1.2.3.1 Chủ thể thực Luật sư thực TGPL miễn phí cho đối tượng yếu xã hội thông qua bốn hình thức sau: thông qua Trung tâm TGPL nhà nước với tư cách cộng tác viên; cá nhân luật sư thực TGPL thông qua tổ chức hành nghề mình; luật sư phối hợp với tổ chức xã hội để thực TGPL; luật sư thực TGPL theo Khoản Điều 57 Bộ luật Tố tụng hình số 19/2003/QH-QH11 ngày 26/11/2003 1.2.3.2 Đối tượng phục vụ Bằng đường tiếp cận TGPL khác đối tượng tiếp nhận TGPL từ phía luật sư đa dạng khác 1.2.3.3 Nguyên tắc hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư - Không thu lệ phí, thù lao từ người TGPL: Việt Nam, nguyên tắc hoạt động TGPL là: "Không thu phí, lệ phí thù lao từ người trợ giúp pháp lý" Bên cạnh đó, theo Điều Luật Luật sư năm 2006 (được sửa đổi Luật luật sư năm 2012) Nhà nước khuyến khách luật sư tổ chức hành nghề luật sư tham gia hoạt động TGPL miễn phí - Trung thực, tôn trọng thật khách quan - Sử dụng biện pháp phù hợp với quy định pháp luật để bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp người TGPL - Tuân thủ pháp luật quy tắc nghề nghiệp TGPL - Chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung TGPL - Hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí luật sư bao gồm: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện tố tụng; hình thức TGPL khác 1.2.3.4 Lĩnh vực trợ giúp pháp lý Lĩnh vực trợ giúp pháp lý bao gồm: Pháp luật hình sự, tố tụng hình thi hành án hình sự; Pháp luật dân sự, tố tụng dân thi hành án dân sự; Pháp luật hôn nhân gia đình pháp luật trẻ em…v.v 1.2.3.5 Phương thức thực trợ giúp pháp lý Phương thức thực trợ giúp pháp lý trụ sở tổ chức thực TGPL, tổ chức hành nghề luật sư, TGPL lưu động xã, phường, thị trấn, Câu lạc TGPL, sinh hoạt chuyên đề pháp luật, TGPL thông qua phương tiện thông tin truyền thông… 1.2.3.6 Hoạt động trợ giúp pháp lý Hoạt động trợ giúp pháp lý thực đồng từ khâu truyền thông, thông tin cho đối tượng TGPL biết quyền TGPL 1.2.3.7 Kinh phí thực trợ giúp pháp lý Dịch vụ miễn phí hoàn toàn kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm từ tự nguyện cá nhân luật sư 1.2.4 Ý nghĩa hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư Từ thực tiễn hoạt động TGPL luật sư thời gian qua, khẳng định vị trí luật sư hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người thuộc nhóm yếu xã hội Đây chủ trương đắn, phù hợp với tình hình thực tế nhu cầu người dân phù hợp với mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 1.3 Mô hình trợ giúp pháp lý luật sư số nước giới Hoạt động TGPL loại trợ giúp tư pháp đại đa số nước giới áp dụng (hiện có 150 nước) Sau nghiên cứu mô 11 12 hình luật sư thực hoạt động TGPL số nước giới, ta thấy số mô hình là: mô hình từ thiện, mô hình luật sư TGPL từ ngân sách nhà nước, mô hình hỗn hợp - Mô hình từ thiện: luật sư có nghĩa vụ thực số dịch vụ miễn phí cho người nghèo chuẩn mực đạo đức luật sư Nhưng số nước khác văn phòng luật sư tình nguyện cung cấp cho đối tượng số dịch vụ pháp lý miễn phí (thường dịch vụ tư vấn) - Mô hình luật sư trợ giúp trả lương: hoạt động TGPL thực chủ yếu đội ngũ luật sư công luật sư tư thực Hiện nay, phần lớn tổ chức trợ giúp theo mô hình này, người thực TGPL phải tìm thêm nguồn kinh phí hỗ trợ từ bên - Hoạt động TGPL mô hình hỗn hợp luật sư công tổ chức TGPL Nhà nước, luật sư tư cán TGPL Nhà nước chí sinh viên luật thực Trong mục này, tác giả luận văn trình bày sơ lược TGPL số nước giới, bao gồm: 1.3.1 Tập thể luật sư Ấn Độ 1.3.2 Quỹ đoàn luật sư thành phố thành phố New York 1.3.3 Trung tâm hỗ trợ pháp lý Nhật Bản 1.3.4 Một số đặc điểm chung luật sư thực trợ giúp pháp lý giới 2.1 Thực trạng pháp luật hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư từ sau cách mạng tháng tám 1945 đến 2.1.1 Thực trạng pháp luật hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư từ sau cách mạng tháng tám 1945 đến năm 1987 Trong giai đoạn chưa có văn quy định cụ thể trách nhiệm thực TGPL luật sư Hoạt động chủ yếu luật sư bào chữa viên nhân dân thực vụ án hình theo định Tòa án nhà nước bao cấp hoàn toàn Hoạt động TGPL luật sư giai đoạn mang tính chất hoạt động cộng vụ để thực nhiệm vụ trị - xã hội mà chưa phải hoạt động nghề nghiệp độc lập Tuy nhiên, có nhiều luật sư thực TGPL với tinh thần tự nguyện, từ thiện nhân đạo 2.1.2 Thực trạng pháp luật hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư từ năm 1987 đến năm 2006 Pháp lệnh tổ chức luật sư năm 1987 Nghị định 15/HĐBT ngày 21/2/1989 Hội đồng Bộ trưởng ban hành quy chế Đoàn luật sư xác định số vụ việc mà luật sư giúp đỡ mà không thu phí Bộ luật Tố tụng hình năm 1988 Quốc hội thông qua ngày 29/6/1988 quy định, trường hợp bị can, bị cáo bị xử tội có khung hình phạt cao tử hình bị can, bị cáo người chưa thành niên, người có nhược điểm thể chất tâm thần, họ người đại diện hợp pháp họ không mời người bào chữa quan điều tra, Viện kiểm sát Tòa án phải yêu cầu Đoàn luật sư cử người bào chữa cho họ Việc chi trả thù lao cho luật sư trích từ nguồn ngân sách nhà nước quan yêu cầu Tuy nhiên, Bộ luật Tố tụng hình không quy định quyền có người đại diện, bảo vệ quyền lợi cho người chưa thành niên nạn nhân tội phạm Ngày 06/9/1997, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 734/TTg việc thành lập tổ chức TGPL cho người nghèo đối tượng sách Đây văn pháp lý quan trọng, pháp lý cho đời, phát triển hệ thống tổ chức TGPL Năm 2001, Pháp lệnh luật sư thông qua thiết lập chế pháp lý để khuyến khích, huy động đội ngũ luật sư tham gia TGPL cho người nghèo đối tượng sách (Điều 6) thông qua hình thức hành nghề luật sư văn phòng luật sư công ty luật Ngày 05/8/2002, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy tắc mẫu đạo đức hành nghề luật sư kèm theo Quyết định số 356b/2002/QĐ-BTP Theo 13 14 Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA LUẬT SƯ Ở VIỆT NAM Quy tắc này, việc thực TGPL nghĩa vụ cao luật sư - chủ thể quan hệ xã hội TGPL 2.1.3 Thực trạng pháp luật hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư từ năm 2006 đến Những nguyên tắc tảng việc xác lập, bảo vệ quyền người, quyền công dân quy định Hiến pháp sau thể chế hóa Luật Luật sư, Luật TGPL văn hướng dẫn khác hoạt động TGPL luật sư Khoản Điều Luật TGPL Điều Luật Luật sư năm 2006 khẳng định Nhà nước tạo điều kiện khuyến khích luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tham gia thực hiện, đóng góp, hỗ trợ hoạt động TGPL Ngay Điều Quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam Liên đoàn Luật sư Việt Nam ngày 20/7/2001 khẳng định: "Trợ giúp pháp lý miễn phí lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư Luật sư có nghĩa vụ thực trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo đối tượng khác theo quy định pháp luật, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam tận tâm, vô tư trách nhiệm nghề nghiệp vụ việc có nhận thù lao" Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Luật sư ngày 20/11/2012 xác định lại, rõ ràng luật sư hoạt động TGPL, cụ thể điểm d Khoản Điều 21 quy định TGPL nghĩa vụ luật sư Như vậy, kể từ ngày 01/7/2012, Luật Luật sư năm 2012 có hiệu lực cá nhân luật sư có nghĩa vụ thực TGPL cho người dân, đặc biệt đối tượng ưu tiên TGPL quy định Điều 10 Luật TGPL Để đưa quy định vào sống Khoản Điều Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành luật luật sư quy định "Liên đoàn Luật sư Việt Nam hướng dẫn thời gian, cách thức, hình thức thực trợ giúp pháp lý; hình thức xử lý kỷ luật luật sư vi phạm nghĩa vụ trợ giúp pháp lý; định kỳ hàng năm đánh giá hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư, báo cáo Bộ Tư pháp" Để thể chế hóa quy định pháp luật, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đưa nội dung vào điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ II, đồng thời, có hướng dẫn việc thực TGPL luật sư để đảm bảo việc thực TGPL luật sư thực quy định Luật Luật sư phù hợp với đặc thù, điều kiện hoàn cảnh luật sư nghề luật sư Việt Nam 2.2 Thực trạng hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư 2.2.1 Số lượng luật sư tham gia trợ giúp pháp lý Nhằm khắc phục tình trạng thiếu biên chế, đồng thời nhằm huy động nguồn lực xã hội, người có kiến thức pháp luật đặc biệt giới luật sư tham gia TGPL Sở Tư pháp tỉnh, thành phố đạo Trung tâm Phòng Tư pháp việc xây dựng phát triển mạng lưới cộng tác viên TGPL Đặc biệt giai đoạn đầu số lượng Trợ giúp viên pháp lý nhiều hạn chế vai trò luật sư cộng tác viên vô quan trọng Số vụ việc TGPL tham gia tố tụng cộng tác viên luật sư đảm nhiệm (trừ số địa phương thiếu luật sư cho phép chuyên viên TGPL thực bào chữa theo văn phối hợp hướng dẫn Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an Tư pháp Lào Cai, Điện Biên ) Hiện nay, toàn quốc thành lập 62 Đoàn luật sư/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với 7.072 luật sư 2.831 tổ chức hành nghề luật sư có 277 tổ chức hành nghề luật sư (chiếm 10,6% tổng số tổ chức hành nghề luật sư) với 1.055 luật sư chiếm tỉ lệ 11,7% đăng ký tham gia TGPL với tư cách cộng tác viên với Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh thành phố toàn quốc Nhiều địa phương chưa khuyến khích, huy động tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật tham gia TGPL, đến 89% tổ chức chưa đăng ký tham gia, chí nhiều địa phương chưa có tổ chức đăng ký tham gia TGPL 2.2.2 Hoạt động tư vấn pháp luật luật sư Tư vấn pháp luật cho người TGPL việc luật sư thực trợ giúp pháp cung cấp thông tin pháp lý, giải đáp vướng mắc pháp luật cho người có yêu cầu, hướng dẫn người dân cách xử phù hợp với pháp luật Đây hình thức TGPL phổ biến đơn giản Các Trung tâm TGPL bố trí luật sư cộng tác chuyên trách lĩnh vực pháp luật khác thực 15 16 tư vấn cho đối tượng có nhu cầu khác cách nhanh chóng hiệu Các vụ việc tư vấn thực Trụ sở Trung tâm TGPL Trụ sở Đoàn luật sư, Văn phòng luật sư trụ sở (thông qua TGPL lưu động, sinh hoạt chuyên đề pháp luật…) Bên cạnh việc thực TGPL với vai trò cộng tác viên Trung tâm TGPL luật sư thực tư vấn pháp luật đợt tư vấn lưu động Liên đoàn luật sư Đoàn luật sư tỉnh tổ chức hàng năm Trong năm 2012, Liên đoàn luật sư tổ chức 09 đợt tư vấn lưu động cho người dân số xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Quảng Bình, Quảng Ninh, Ninh Bình, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu với tham gia gần 60 luật sư Trung tâm tư vấn pháp luật Liên đoàn Luật sư Việt Nam 09 Đoàn luật sư địa phương Ngoài ra, số Văn phòng luật sư thực tư vấn pháp luật cho người dân người TGPL điện thoại Trong thời gian qua Trung tâm tư vấn pháp luật số Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều đối tượng người bị nhiễm HIV, thường xuyên gọi điện luật sư Văn phòng tắt máy gọi lại cho khách hàng Điều giúp cho khách hàng tiết kiệm chi phí Cũng hình thức tư vấn này, Văn phòng Luật sư Gia Phú, Thành phố Hồ Chí Minh nhận khoảng 1000 điện thoại yêu cầu tư vấn thông qua tổng đài 1088 (người gọi phải trả phí điện thoại) Trong điện thoại có số gọi người lao động di cư làm việc khu công nghiệp người không thuộc diện TGPL theo Luật TGPL 2.2.3 Hoạt động tham gia tố tụng luật sư Đây hoạt động TGPL quan trọng có liên quan trực tiếp đến quyền nghĩa vụ người TGPL Đó việc Trung tâm TGPL cử luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo người bảo vệ quyền lợi đương (người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vụ án hình sự); người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương vụ án dân sự, vụ việc dân sự, vụ án hành Phần lớn vụ việc TGPL có đối tượng người chưa thành niên Thông qua hình thức TGPL tổ chức TGPL bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người TGPL trước Tòa án Sau 05 năm thực Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BTP-BCABTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/12/2007 hướng dẫn áp dụng số quy định TGPL hoạt động tố tụng (được thay Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013), có 34.308 vụ việc TGPL thực hình thức tham gia tố tụng, Trợ giúp viên pháp lý thực 3.846 vụ việc (chiếm 15%), luật sư cộng tác viên thực 30.462 vụ việc (chiếm 85%) Tại nhiều tỉnh (Quảng Ninh, Hải Phòng v.v…) số lượng vụ việc quan tiến hành tố tụng giới thiệu đề nghị Trung tâm cử Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên thực chiếm tỷ lệ lớn Ngoài ra, luật sư tham gia tố tụng với vai trò luật sư định vụ án định, theo Khoản 2, Điều 57 Bộ luật Tố tụng hình năm 2003 vụ án có bị can, bị cáo tội theo khung hình phạt có mức cao tử hình có bị can, bị cáo người chưa thành niên, người có nhược điểm tâm thần thể chất bị can, bị cáo người đại diện hợp pháp họ không mời người bào chữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát Tòa án phải yêu cầu Đoàn luật sư phân công Văn phòng luật sư cử người bào chữa cho họ đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên Mặt trận cử người bào chữa cho thành viên tổ chức Luật sư tham gia vào vụ án định theo yêu cầu quan tiến hành tố tụng năm trung bình từ 7000 đến 8000 vụ án hình Việc bào chữa cho bị can, bị cáo theo yêu cầu quan tiến hành tố tụng luật sư tích cực tham gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trị địa phương, đặc biệt tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ 2.2.4 Hoạt động đại diện tố tụng luật sư Trong đời sống hàng ngày, để đáp ứng nhu cầu cần thiết, người phải tham gia vào giao dịch dân với cá nhân, quan, tổ chức chủ thể khác pháp luật quy định Từ đó, hình thành quan hệ dân (quan hệ dân sự, quan hệ lao động, hôn nhân gia đình) 17 18 Những quan hệ xác lập sở nguyên tắc Bộ luật dân sự, có nghĩa xác lập cách tự nguyện, xuất phát từ ý chí, nguyện vọng bên, phù hợp với pháp luật đạo đức xã hội Tuy nhiên, số trường hợp, nhiều nguyên nhân khác mà thân họ không đủ khả để thực giao dịch đó, vậy, để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp mình, cần phải có người đại diện cho họ quan hệ giao dịch pháp luật thừa nhận 2.2.5 Các hình thức trợ giúp pháp lý khác Ngoài hình thức TGPL chủ yếu tư vấn, tham gia tố tụng, đại diện tố tụng, tổ chức TGPL cung cấp dịch vụ TGPL cho người thụ hưởng thông qua hình thức TGPL khác như; tham gia hòa giải, hướng dẫn thủ tục hành chính,… Khi người TGPL đề nghị trợ giúp hòa giải, hòa giải tranh chấp, Giám đốc Trung tâm, Trưởng Chi nhánh, người đứng đầu tổ chức tham gia TGPL định cử người thực TGPL có luật sư - cộng tác viên thực giúp đỡ người TGPL hòa giải Luật sư cử phải phân tích rõ tình tiết vụ việc, giải thích quy định pháp luật, hướng dẫn bên tranh chấp hòa giải với tự thương lượng, thống hướng giải vụ việc 2.3 Đánh giá chung thực trạng hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư 2.3.1 Những ưu điểm hoạt động trợ giú pháp lý luật sư Có thể thấy hoạt động TGPL bước tăng cường lực cung cấp dịch vụ, chất lượng dịch vụ cải thiện nâng cao tạo thuận lợi tối đa cho người TGPL người dân Trong có đóng góp không nhỏ giới luật sư với vai trò cộng tác viên tổ chức thực TGPL đóng góp luật sư vụ án định hoạt động thể trách nhiệm luật sư với xã hội Hoạt động TGPL tích cực góp phần đưa pháp luật vào sống, tăng cường trách nhiệm Nhà nước đội ngũ luật sư người dân, đề cao trò pháp luật thiết thực đẩy mạnh công xóa đói, giảm nghèo, đền ơn, đáp nghĩa, bảo đảm công xã hội 2.3.2 Những bất cập, hạn chế hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư Một số văn liên quan đến hoạt động TGPL chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung, đặc biệt văn pháp luật tố tụng có liên quan đến quyền nghĩa vụ Trợ giúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng Đến chưa có văn quy phạm pháp luật quy định trách nhiệm thực TGPL luật sư, chưa có văn hướng dẫn chế bảo đảm, ưu đãi, thu hút luật sư tham gia TGPL Chất lượng đội ngũ Luật sư chưa cao, thiếu kinh nghiệm tham gia tố tụng, đặc biệt đội ngũ luật sư có trình độ cao chưa mặn mà với hoạt động TGPL Chất lượng vụ việc TGPL luật sư thực nhiều hạn chế Công tác quản lý nhà nước hoạt động TGPL luật sư chưa quan tâm mức 2.3.3 Nguyên nhân Nhận thức công tác TGPL số quan, cán nhà nước số nơi chưa thật đầy đủ chất, ý nghĩa tầm quan trọng công tác Các quy định pháp luật liên quan TGPL chưa đồng bộ, thống nhất: nghĩa vụ thực TGPL luật sư quy định Luật Luật sư hoạt động TGPL tổ chức thực TGPL tổ chức tham gia TGPL lại thực theo quy định Luật TGPL; chưa có kết nối hoạt động TGPL theo nghĩa vụ hoạt động TGPL tự nguyện luật sư, hoạt động TGPL Trợ giúp viên pháp lý Hoạt động TGPL luật sư chủ yếu xuất phát từ tự nguyện, tự giác cá nhân luật sư mà chưa quy định thành nghĩa vụ Hoạt động hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực TGPL luật sư chưa coi trọng chất lượng hoạt động phần bị hạn chế Về công tác truyền thông nhiều hạn chế, từ thực tế cho thấy nhiều người dân nhiều hạn chế thông tin TGPL đặc biệt người dân vùng sâu, vùng xa thông tin nhiều hạn chế Về sở vật chất bảo đảm cho hoạt động thực TGPL luật sư nhiều hạn chế Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức thực trợ giúp pháp chưa ngân sách nhà nước hỗ trợ 19 20 Chương CÁC YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ TRONG HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Ở VIỆT NAM 3.1 Các yêu cầu bảo đảm tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư Việt Nam Quan điểm tăng cường hoạt động TGPL luật sư Việt nam chủ trương, tư tưởng đạo Đảng, Nhà nước mang tính định hướng việc tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động TGPL đội ngũ luật sư nhằm nâng cao vị trí, vai trò, hiệu hoạt động TGPL Nền tảng quan điểm đạo thực hoạt động TGPL cho người nghèo đối tượng sách tư tưởng Hồ Chí Minh cương lĩnh, đường lối sách Đảng Cộng sản Việt Nam Từ vấn đề lý luận thực tiễn lý giải phần trên, khẳng định việc bảo đảm tăng cường hoạt động TGPL luật sư Việt Nam giai đoạn lâu dài yêu cầu quan trọng Để định hướng bảo đảm tăng cường hoạt động TGPL luật sư cần quán triệt quan điểm sau: 3.1.1 Bảo đảm tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư phải dựa quan điểm xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa 3.1.2 Bảo đảm tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư phải quán triệt quan điểm Đảng cải cách tư pháp 3.1.3 Bảo đảm tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư Việt Nam phải gắn liền với quan điểm, chủ trương Đảng Nhà nước phát triển trợ giúp pháp lý 3.1.4 Bảo đảm tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư Việt Nam gắn liền với chủ trương Đảng Nhà nước xã hội hóa hoạt động trợ giúp pháp lý 3.1.5 Bảo đảm, tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư Việt Nam phải tương thích với hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư khu vực giới 3.2 Những giải pháp nâng cao vai trò luật sư hoạt động trợ giúp pháp lý Việt Nam 3.2.1 Hoàn thiện sách, pháp luật trợ giúp pháp lý Hiện nay, số lượng văn pháp luật quy định TGPL có văn chuyên ngành TGPL văn pháp luật có liên quan đến hoạt động TGPL luật sư chưa có thống Vì vậy, cần tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện thực tiễn triển khai hoạt động TGPL đặc biệt hoạt động TGPL luật sư sau 07 năm thi hành Luật TGPL Luật Luật sư từ thực tiễn thấy hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí Trợ giúp viên pháp lý hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý luật sư tương đồng cần có thống chức danh theo hướng có luật sư hành nghề cung cấp dịch vụ pháp lý (bao gồm miễn phí có thu phí), để từ khẳng định trách nhiệm cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng sách đối tượng yếu khác xã hội Nhà nước việc thực dịch vụ phải luật sư thực hiện, tạo tiền đề đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động TGPL Đồng thời, cần nghiên cứu để hợp Luật TGPL Luật Luật sư thành đạo luật điều chỉnh toàn diện hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý Có bảo đảm cho quy định pháp luật lĩnh vực có tính khả thi, thống nhất, đồng sát với yêu cầu thực tiễn 3.2.2 Tăng cường công tác thông tin, truyền thông trợ giúp pháp lý nói chung quyền trợ giúp pháp lý người dân nói riêng Thông tin truyền thông TGPL giúp người dân biết nội dung TGPL để yêu cầu TGPL cần thiết Đồng thời, truyền thông TGPL nâng cao nhận thức hoạt động TGPL quan, tổ chức công dân, từ họ thể tham gia vào trình giám sát, đánh giá, kiểm chứng chất lượng hoạt động TGPL 3.2.3 Kiện toàn, nâng cao lực đội ngũ luật sư tham gia trợ giúp pháp lý Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần hỗ trợ luật sư đặc biệt luật sư tỉnh miền núi, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn việc đào tạo, nâng cao kỹ hành nghề tham gia TGPL 21 22 Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần có chế phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ TGPL thuộc Cục TGPL, Bộ Tư pháp việc tổ chức đợt tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho luật sư cộng tác viên đặc biệt kỹ TGPL cho đối tượng đặc thù coi nhiệm vụ bắt buộc luật sư tham gia TGPL với tư cách cộng tác viên (40 học tập năm) Cục TGPL cần ban hành Đề án tập huấn nghiệp vụ TGPL nâng cao để bảo đảm nâng cao trình độ Trợ giúp viên pháp lý luật sư cộng tác viên Đặc biệt trọng bồi dưỡng ngôn ngữ, tiếng nói đồng bào dân tộc thiểu số vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cho đội ngũ luật sư cộng tác viên 3.2.4 Xây dựng nghĩa vụ thực trợ giúp pháp lý luật sư 3.2.4.1 Nghĩa vụ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư việc thực hoạt động trợ giúp pháp lý + Mỗi luật sư có trách nhiệm thực nghĩa vụ TGPL 08 làm việc/ngày năm; + Luật sư lý riêng không hoàn thành thời gian TGPL năm luật sư phải nộp cho Quỹ TGPL Đoàn luật sư khoản tiền tương ứng quy định khoản 1, Điều 19 Nghị định 123/2013/NĐ-CP tương ứng với số tiền 0,4 lần mức lương sở Chính phủ quy định; + Không hạn chế luật sư tự nguyện thực thêm ngày, TGPL thay cho luật sư khác 3.2.4.2 Trách nhiệm Liên đoàn Luật sư Việt Nam thực hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư - Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam - Ủy ban đào tạo, bồi dưỡng xây dựng phổ biến pháp luật Liên đoàn Luật sư Việt Nam - Trung tâm tư vấn pháp luật Liên đoàn Luật sư Việt Nam - Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam - Ủy ban phát triển kinh tế tài Liên đoàn Luật sư Việt Nam - Ủy ban hợp tác quốc tế Liên đoàn Luật sư Việt Nam 23 - Ủy ban bảo vệ quyền lợi luật sư Liên đoàn Luật sư Việt Nam - Ủy ban giám sát đạo đức, khen thưởng kỷ luật Liên đoàn Luật sư Việt Nam k) Các Đoàn luật sư địa phương, tổ chức hành nghề luật sư 3.2.5 Hoàn thiện chế độ sách luật sư thực trợ giúp pháp lý Hiện chế độ phụ cấp, bồi dưỡng chi trả cho luật sư cộng tác viên TGPL thấp Luật sư thực đại diện, bào chữa hưởng mức bồi dưỡng 0,2 mức lương tối thiểu/ngày làm việc luật sư cộng tác viên Đối với Đối với vụ tư vấn pháp luật, cộng tác viên hưởng mức thù lao từ 50.000 đến 80.000 đồng/giờ tư vấn miệng đơn giản 50.000 đến 100.000 đồng/1 văn vụ việc phức tạp… Còn luật sư tham gia án định theo yêu cầu quan tiến hành tố tụng mức thù lao 0,4 lần lương tối thiểu chung/ngày làm việc luật sư Mức chi thấp, chưa tương xứng với công lao mà luật sư bỏ để giúp đỡ cho đối tượng TGPL Nếu hoạt động TGPL luật sư không mang tính nhân đạo từ thiện có lẽ nhiều luật sư không cộng tác với Trung tâm quan tiến hành tố tụng Do vậy, để chi trả bồi dưỡng xứng đáng với công sức luật sư cần tăng mức bồi dưỡng cho luật sư thực vụ việc đại diện, bào chữa 3.2.6 Tăng cường hợp tác quốc tế trợ giúp pháp lý Nhằm nâng cao hiệu hoạt động TGPL cần tiếp tục tăng cường mở rộng hợp tác với quốc gia, tổ chức phi phủ, tổ chức quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm, thu hút hỗ trợ kỹ thuật tài cho hoạt động TGPL; đẩy mạnh việc ký kết chương trình hợp tác; có kế hoạch tổ chức thực sách TGPL Hiệp định tương trợ tư pháp điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên Tăng cường phối hợp, hợp tác tổ chức TGPL Việt Nam với tổ chức TGPL nước khu vực giới để học hỏi kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển TGPL Việt Nam 24 3.2.7 Tăng cường quản lý nhà nước hoạt động trợ giúp pháp lý luật sư Duy trì chế độ kiểm tra định kỳ đột xuất hoạt động tổ chức hành nghề luật sư luật sư từ phía quan nhà nước để bảo đảm hoạt động TGPL thực theo quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng hoạt động TGPL, không để xảy sai sót lợi dụng hoạt động TGPL để trục lợi; kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật TGPL Làm tốt công tác khen thưởng, tôn vinh, nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình có đóng góp tích cực cho hoạt động TGPL; phê phán, lên án hành vi lệch lạc, lợi dụng hoạt động TGPL hoạt động TGPL để trục lợi Xây dựng chế kiểm tra, giám sát, phản hồi kết vụ việc vụ việc có tính chất phức tạp, kéo dài; làm tốt công tác giải khiếu nại, tố cáo, xử lý phản ánh, kiến nghị công dân liên quan đến tổ chức hoạt động Trung tâm đặc biệt vụ việc liên quan đến luật sư cộng tác viên KẾT LUẬN Hoạt động TGPL đóng vai trò quan trọng việc đưa pháp luật vào đời sống xã hội giúp khẳng định vị trí pháp luật việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân nhân dân Để có thành công bên cạnh cố gắng đội ngũ người làm công tác TGPL có đóng góp không nhỏ đội ngũ luật sư Họ không lấy lợi ích vật chất làm mục đích đội ngũ luật sư tích cực tham gia thực TGPL sứ mệnh cao để thực trách nhiệm xã hội Trong thờ gian tới, hoạt động TGPL luật sư bên cạnh việc tiếp tục phát huy kết đạt được, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động TGPL, đáp ứng nhu cầu người dân cần tiếp tục khắc phục khó khăn, hạn chế thể chế, nhận thức trách nhiệm thực TGPL 25 nghĩa vụ luật sư nhận thức quan, ban, ngành hoạt động TGPL Tăng cường kinh phí, sở vật chất bảo đảm cho hoạt động TGPL luật sư Trên sở phân tích tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động TGPL luật sư, tác giả đưa số quan điểm số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động TGPL luật sư Việt Nam thời gian tới, cụ thể sau: Thứ nhất, hoàn thiện pháp luật nói chung sách, pháp luật TGPL luật sư nói riêng; Thứ hai, tăng cường công tác thông tin, truyền thông TGPL nói chung quyền TGPL người dân nói riêng; Thứ ba, kiện toàn, nâng cao lực đội ngũ luật sư tham gia TGPL; Thứ tư, xây dựng nghĩa vụ thực TGPL luật sư; Thứ năm, hoàn thiện chế độ sách luật sư thực TGPL; Thứ sáu, tăng cường hợp tác quốc tế TGPL; Thứ bảy, tăng cường quản lý nhà nước hoạt động TGPL luật sư Bằng giải pháp nêu trên, thời gian tới hoạt động TGPL luật sư đáp ứng nhu cầu người dân thuộc diện TGPL, bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp công dân có vướng mắc pháp luật, từ nâng cao hiểu biết pháp luật ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật; góp phần xây dựng xã hội công dân chủ văn minh, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp vi phạm pháp luật Tăng cường hoạt động TGPL nhiệm vụ trọng tâm cần thiết Với hạn chế thời gian tài liệu tham khảo kinh nghiệm nghiên cứu tác giả nên nội dung đề cập luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận dẫn góp ý thầy, cô giáo bạn đồng nghiệp quan tâm đến hoạt động TGPL 26
- Xem thêm -

Xem thêm: HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA LUẬT SƯ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA LUẬT SƯ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA LUẬT SƯ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ khóa liên quan