Bài 39 - Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam bộ

42 2,158 9
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2013, 01:25

1 GIÁO ÁN DỰ THI MÔN: A LÍ 12ĐỊ 2   Bài 39 – Ti t 44ế V N Đ KHAI THÁC LÃNH TH THEO Ấ Ề CHI U SÂU ĐÔNG NAM BỀ 3 I. Các thế mạnh và hạn chế của vùng a) Khái quát chung: (?)Tên các tỉnh thành của vùng Đông Nam Bộ (?)Đông Nam Bộ có tầm quan trọng như thế nào trong phát triển KT-XH của cả nước? TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh   Đông Nam Bộ Diện tích nhỏ 23,5 nghìn km 2 Dân số, lao động trung bình Dẫn đầu cả nước về: - Tổng sản phẩm trong nước - Giá trị sản lượng công nghiệp - Giá trị hàng xuất khẩu  4 I. Các thế mạnh và hạn chế của vùng a) Khái quát chung: b) Vị trí địa lí: ?Hãy xác định trên bản đồ hành chính VN vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng ĐNB.nêu Bật những thuận lợi về vị trí địa lí trong phát triển nền kinh tế mở của vùng? XEM S Ơ ĐỒ <Bản đồ>   5 I. Các thế mạnh và hạn chế của vùng a) Khái quát chung: b) Vị trí địa lí: (?) Những điều kiện tự nhiên thuận lợi để ĐNB phát triển kinh tế là gì c) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: XEM S Ơ ĐỒ   6 I. Các thế mạnh và hạn chế của vùng a) Khái quát chung: b) Vị trí địa lí: (?)Hãy nêu những điều kiện KTXH thuận lợi để ĐNB phát triển kinh tế? c) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: XEM S Ơ ĐỒ d) Điều kiện kinh tế và xã hội:   7 I. Các thế mạnh và hạn chế của vùng a) Khái quát chung: b) Vị trí địa lí: (?)Khó khăn lớn của ĐNB là gì c) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: d) Điều kiện kinh tế và xã hội: đ) Khó khăn: Mùa khô kéo dài, thiếu nước trong cây trồng, sinh họat, công nghiệp    8 (?) Thế nào là khai thác lãnh thổ theo chiều sâu? *Vấn đề nổi bật là khai thác lãnh thổ theo chiều sâu: Nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thổ trên cơ sở tăng cường đầu tư khoa học, kỹ thuật, vốn để vừa tăng thêm tổng sản phẩm XH, thu nhập quốc dân vừa bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lí tài nguyên.   9   Chúng ta hiểu biết thế nào là khai thác lãnh thổ theo chiều sâu.Sau đây chúng ta tìm hiểu khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp, dịch vụ, nông lâm nghiệp và phát triển tổng hợp kinh tế biển 10 1. Các thế mạnh và hạn chế của vùng a) Khái quát chung: b) Vị trí địa lí: (?) Năng lượng của vùng ĐNB được giải quyết như thế nào? c) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: d) Điều kiện kinh tế và xã hội: đ) Khó khăn: 2. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu a) Trong công nghiệp: Gi i ả quy tế < Nhiệt điện Bà Rịa >   [...]... Tránh nhiễm môi trường   29 Trở về Phát triển tổng hợp kinh tế biển Khai thác tài nguyên, sinh vật biển Khai thác khoáng sản vùng thềm lục địa Du lịch biển Giao thông vận tải biển   30 Trở về HÀNH CHÍNH VÙNG ĐÔNG NAM BỘ ĐÔNG NAM BỘ   31 Trở về LƯỢC ĐỒ ĐÔNG NAM BỘ (1)   32 Trở về RỪNG CAO SU 33 Trở về NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA (4) 34 Trở về HỒ DẦU TIẾNG Hệ thống kênh nội đồng từ nguồn nước hồ Dầu Tiếng... II Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu a) Trong công nghiệp: b) Trong khu vực dịch vụ: c) Nông – lâm nghiệp:vệ Cần bảo vốn rừng   16 I Các thế mạnh và hạn chế của vùng a) Khái quát chung: b) Vị trí địa lí: (?) Phát triển tổng hợp c) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên kinh tế biển gồm thiên nhiên: những ngành nào? d) Điều kiện kinh tế và xã hội: đ) Khó khăn: II Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều. .. La Ngà   28 Trở về Cần bảo vệ Cần bảo vệ -Thượng nguồn các sông -Thượng nguồn các sông Vốn rừng Vốn rừng -Tránh mất nước -Tránh mất nước -Bảo vệ lâm sản -Bảo vệ lâm sản -Vườn quốc gia Nam Cát Tiên -Vườn quốc gia Nam Cát Tiên -Vũng Tàu: phát triển du lịch, phát triển dầu khí -Vũng Tàu: phát triển du lịch, phát triển dầu khí Tránh ôônhiễm môi trường Tránh nhiễm môi trường   29 Trở về Phát triển tổng... b) Vị trí địa lí: c) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: d) Điều kiện kinh tế và xã hội: đ) Khó khăn: II Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu a) Trong công -Chiếm tỉ trọng ngày càng cao nghiệp: b) Trong khu vực dịch vụ: - Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ, p.triển đa dạng - NB dẫn đầu cả nước về sự tăng nhanh và phát triển có hiệu quả của ngành dịch vụ   12 I Các thế mạnh và hạn chế... nguyên cây CN lớn của thiên nhiên: cả nước d) Điều kiện kinh tế và xã hội: đ) Khó khăn: II Vấn đề khai thác lãnh thổ theo ĐNB: vùng chuyên canh cây CN lớn nhất chiều sâu của cả nước a) Trong công nghiệp: -Vườn cao su b) Trong khu vực dịch vụ: -Cây CN khác:c) Nông – lâm nghiệp: điều,… cà phê, hồ tiêu, cọ dầu, -Cây CN ngắn ngày: mía, đậu tương    15 (?)Thảo luận cặp đôi: Vì sao cần bảo vệ vốn rừng?... lí: c) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: d) Điều kiện kinh tế và xã hội: đ) Khó khăn: II Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu -Trong cả nước ĐNB chiếm tỉ trọng cao nhất a) Trong công nghiệp: -Các ngành quan trọng: luyện kim, cơ khí, điện tử chế tạo máy, tin học, hóa chất, thực phẩm,… -CN phát triển có nhu cầu lớn về năng lượng   11 I Các thế mạnh và hạn chế của vùng a) Khái quát chung:... tại chỗ c) Tăng cường các cơ sở nhiệt điện dựa trên nguồn dầu khí khai thác d) Cả 3 biện pháp trên   23 Địa lí 24 Nam Tây nguyên Nam Tây nguyên (cây CN) (cây CN) Campuchia Campuchia (trao đổi hành hóa(trao đổi hành hóaGiao thông xuyên Á) Giao thông xuyên Á) Duyên hải Miền trung Duyên hải Miền trung (liên hệ nhiều tỉnh) (liên hệ nhiều tỉnh) Vùng Vùng Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ Cảng Sài Gòn –– Vũng Tàu... thác lãnh thổ theo chiều sâu a) Trong công nghiệp: Phát triển tổng b) Trong khu vực dịch vụ: hợp kinh tế c) Nông – lâm nghiệp: d) Phát triển tổng hợp kinh tế biển: biển   17 I Các thế mạnh và hạn chế của vùng a) Khái quát chung: b) Vị trí địa lí: c) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: d) Điều kiện kinh tế và xã hội: đ) Khó khăn: II Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu a) Trong công nghiệp:... Trở về Điều kiện kinh tế - xã hội: Điều kiện kinh tế - xã hội: LLLĐ LLLĐ có có chuyên môn chuyên môn cao cao TP HCM TP HCM Lớn nhất nước Lớn nhất nước Về dtích, dsố; Về dtích, dsố; là TTCN, GTVT, là TTCN, GTVT, Dịch vụ Dịch vụ lớn nhất nước lớn nhất nước   Tích tụ lớn Tích tụ lớn về vốn, KT về vốn, KT Thu hút nhiều Thu hút nhiều đầu tư đầu tư 27 Trở về ĐÔNG NAM BỘ ĐÔNG NAM BỘ Thủy điện Trị An Thủy... chung: b) Vị trí địa lí: (?) Em biết gì về c) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên công trình thủy lợi thiên nhiên: Dầu Tiếng? d) Điều kiện kinh tế và xã hội: đ) Khó khăn: II Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu a) Trong công nghiệp: * Thủy lợi có ý nghĩa b) Trong khu Lớndịch vụ: hàng đầu vực nhất nước là c) Nông – lâm nghiệp: thủy lợi Dầu Tiếng (S Sàigòn), đảm bảo tưới tiêu . Thế nào là khai thác lãnh thổ theo chiều sâu? *Vấn đề nổi bật là khai thác lãnh thổ theo chiều sâu: Nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thổ trên cơ sở tăng cường. Chúng ta hiểu biết thế nào là khai thác lãnh thổ theo chiều sâu. Sau đây chúng ta tìm hiểu khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp, dịch vụ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 39 - Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam bộ, Bài 39 - Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam bộ, Bài 39 - Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam bộ, Các thế mạnh và hạn chế của vùng Các thế mạnh và hạn chế của vùng Các thế mạnh và hạn chế của vùng Các thế mạnh và hạn chế của vùng Các thế mạnh và hạn chế của vùng, Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu Các thế mạnh và hạn chế của vùng Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu Các thế mạnh và hạn chế của vùng Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu Các thế mạnh và hạn chế của vùng Vấn đề khai thác lãnh thổ theo ch

Từ khóa liên quan