TÀI LIỆU đặc TRƯNG cơ bản của lối SỐNG xã hội CHỦ NGHĨA và NHỮNG vấn đề xây DỰNG lối SỐNG XHCN ở nước TA HIỆN NAY

16 1,096 7
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2016, 20:38

Theo quan niệm của chủ nghĩa Mác Lênin, trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà các quan hệ xã hội. Vì vậy, lối sống một phẩm chất của con người cũng được hình thành theo đúng qui luật chung đó. Lối sống được hình thành và bộc lộ ra trong cuộc sống của họ như là kết quả của một quá trình sống, hoạt động và giao tiếp xã hội. Trong cuộc sống, hoạt động của con người bao giờ cũng gắn với điều kiện, hoàn cảnh nhất định và chịu sự quy định của điều kiện và hoàn cảnh đó. LỐI SỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I - LỐI SỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA NÓ 1- LỐI SỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Lối sống phạm trù trị- xã hội vừa mang tính giai cấp, tính dân tộc vừa mang tính nhân loại, nhiều môn khoa học nghiên cứu góc độ khác nhau, xã hội học, triết học, tâm lý học, đạo đức học Dưới góc độ trị- xã hội, chủ nghĩa xã hội khoa học quan niệm : Lối sống tổng hòa phương thức hoạt động sống dân tộc, giai cấp, tầng lớp xã hội cá nhân qui định phương thức sản xuất định biểu hành vi người lĩnh vực đời sống xã hội Theo quan niệm chủ nghĩa Mác- Lênin, tính thực nó, chất người tổng hoà quan hệ xã hội Vì vậy, lối sống- phẩm chất người hình thành theo qui luật chung Lối sống hình thành bộc lộ sống họ kết trình sống, hoạt động giao tiếp xã hội Trong sống, hoạt động người gắn với điều kiện, hoàn cảnh định chịu quy định điều kiện hoàn cảnh Đồng thời, thông qua hoạt động thực tiễn, người tác động trở lại tự nhiên, xã hội cải tạo theo ý muốn chủ quan mình, sở nhận thức quy luật Do đó, người vừa chủ thể sáng tạo hoàn cảnh, đồng thời người sản phẩm hoàn cảnh Trong mối quan hệ người xã hội, người (cá nhân cộng đồng xã hội) hoạt động thực tiễn: lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học đấu tranh cách mạng cải tạo xã hội, sáng tạo giá trị văn hoá, làm sở hình thành nên lối sống mình, phương thức sản xuất nhân tố định Đúng C Mác- PH.Ăng ghen khẳng định: “Không nên nghiên cứu phương thức sản xuất đơn theo khía cạnh tái sản xuất tồn thể xác cá nhân Mà thế, phương thức hoạt động định cá nhân ấy, hình thức định hoạt động sống họ, phương thức sinh sống định họ”1 Lối sống phương thức sản xuất định biến đổi tuỳ thuộc vào biến đổi quan hệ sản xuất phát triển lực lượng sản xuất Do đó, tương ứng với phương thức sản xuất có lối sống đặc trưng Lối sống thể toàn hoạt động người, lĩnh vực đời sống xã hội, biểu thông qua hoạt động sống họ bị quy định điều kiện sống định, nên người điều kiện sống cụ thể khác nhau, có lối sống khác Con người nói chung lối sống họ không tách rời khỏi quy định nhân tố xã hội Con người Hệ tư tưởng Đức, C.Mác-Ph.Ăngghen , Toàn tập, Tập 3, Nxb CTQG, H.1995, Tr 30 thời đại lịch sử khác nhau, hình thái kinh tế- xã hội, phương thức sản xuất khác nhau, chế độ xã hội, dân tộc, giai cấp, tầng lớp xã hội, cấu xã hội khác cá nhân khác lối sống họ có khác biệt Dĩ nhiên lối sống người- loài người xã hội loài người dòng chảy lịch sử liên tục, đan xen mối quan hệ xã hội, bên cạnh khác biệt lối sống điều kiện lịch sử, phương thức sản xuất quy định, người, loài người có nét chung, giá trị chung sống Cần thấy lối sống sản phẩm lịch sử xã hội mang tính biện chứng, mối quan hệ chung- riêng, phổ biến- đặc thù Bởi vậy, xem xét lối sống cần có quan điểm khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể, có thấy rõ chất tượng phong phú, đa dạng, sinh động lối sống người xã hội yếu tố liên quan, chi phối tới Khi xem xét lối sống cần phải đặt mối quan hệ với mức sống, chất lượng sống, nếp sống, lẽ sống Mức sống nội dung quan trọng lối sống, đo tiêu lượng (Thu nhập thực tế gia đình, cá nhân, số lượng vật phẩm tiêu dùng tính theo đầu người mức bình quân: lương thực, than, thép, điện thoại, vô tuyến, xe máy, ô tô quốc gia thời điểm định) Mức sống phụ thuộc vào trình độ phát triển lực lượng sản xuất suất lao động Chất lượng sống bao gồm mức sống điều kiện lao động, sinh hoạt tổ chức thời gian nhàn dỗi, chất lượng dịch vụ, y tế, giáo dục, môi trường xung quanh hội phát triển, cống hiến, hưởng thụ người, môi trường trị, tự dân chủ, bình đẳng, đời sống văn hóa, tinh thần phong phú Nên xét chất lượng sống cách tách rời tiêu mức sống nhà kinh tế, xã hội học tư sản thường làm Những tiêu mức sống chất lượng sống phải xem xét thống chúng, phản ánh chất lượng sống cao hay thấp, lối sống văn minh hay lạc hậu Quan điểm Mác xít khẳng định: lối sống tổng hoà phương thức hoạt động sống người xã hội, giai cấp, tầng lớp xã hội cụ thể Xét cho lối sống xác định phương thức sản xuất, trình độ phát triển lực lượng sản xuất tính chất quan hệ sản xuất định; lối sống hình thức biểu tính tích cực xã hội người lĩnh vực lao động, sử dụng thời gian nhàn dỗi, quan hệ xã hội, quan hệ gia đình sinh hoạt tư tưởng, văn hóa Với ý nghĩa đó, chủ nghĩa xã hội đem lại lối sống tốt đẹp, chất lượng sống cao cho người so với chủ nghĩa tư bản, bảo đảm mức tốt tự mặt xã hội cá nhân, thoát khỏi bóc lột kinh tế, áp giai cấp, dân tộc; tự tư tưởng, tinh thần có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân Lối sống biểu nếp sống lẽ sống Nếp sống đặc điểm ổn định, tương đối bền vững nét riêng biệt lối sống, trở thành thói quen hoạt động sản xuất, sinh hoạt xã hội, tổ chức sống, giao tiếp hàng ngày Nhiều nếp sống lâu đời trở thành phong tục, tập quán, lễ nghi sinh hoạt vùng, miền, dân tộc, giai cấp Nếp sống qui, kỷ luật quân đội nếp sống tốt đẹp hình thành rèn luyện, tu dưỡng kiên trì, nghiêm túc, trở thành phẩm chất tiêu biểu người quân nhân cách mạng Lẽ sống mặt ý thức, tư tưởng lối sống, lựa chọn chủ quan người, giai cấp, dân tộc theo lý tưởng sống định Lẽ sống hình thành sở giáo dục, giác ngộ, rèn luyện, trải nghiệm sống, sở nắm bắt qui luật vận động khách quan lịch sử, lẽ sống có ý nghĩa định đến lối sống cá nhân, giai cấp, dân tộc Lối sống xã hội chủ nghĩa tổng hòa phương thức hoạt động sống nhân dân lao động, thể nội dung trình độ phát triển tính tích cực xã hội họ, điều kiện kinh tế, trị, xã hội, văn hoá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Lối sống xã hội chủ nghĩa đối lập trực tiếp với lối sống tư sản, điều trước hết hai lối sống có khác sở kinh tế Lối sống tư sản hình thành sở chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất, chế độ sản sinh bóc lột người với người, phân chia xã hội thành giai cấp đối kháng, tạo tình trạng cạnh tranh khốc liệt lối sống khác giai, tầng xã hội tư Trong lối sống tư sản, chủ nghĩa cá nhân, tuyệt đối hóa, lợi ích cá nhân coi tiêu chí cao nhất, thước đo giá trị nhân cách, mục tiêu lý tưởng sống tất đồng tiền Lối sống xã hội chủ nghĩa bước hình thành sở chế độ công hữu tư liệu sản xuất thiết lập phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất Chế độ sở hữu công cộng, liên kết người lại với mối quan hệ bình đẳng, hợp tác tương trợ xã hội chủ nghĩa, loại trừ đối kháng xã hội cạnh tranh mất, người với người Đúng C.Mác- PH Ăng ghen khẳng định: “Hoạt động sống họ họ Do đó, họ nào, điều ăn khớp với sản xuất họ, với mà họ sản xuất ra, với cách họ sản xuất Do đó, cá nhân nào, điều phụ thuộc vào điều kiện vật chất sản xuất họ”1 Dưới chủ nghĩa xã hội, phát triển lực lượng sản xuất ngày cao, quan hệ sản xuất bước hoàn thiện, tính chất lao động ngày xã hội hóa, điều kiện lao động ngày đảm bảo an toàn, thuận lợi; đời sống Mác- Ăng ghen, Toàn tập, tập 3, Nxb CTQG, H 1995, Tr30 vật chất tinh thần nhân dân ngày nâng cao; xã hội phát triển ổn định đoàn kết; quan hệ người người ngày tiến bộ, văn minh Do đó, lối sống xã hội chủ nghĩa ngày hoàn thiện, giữ vai trò chủ đạo lối sống tầng lớp xã hội Tuy nhiên, Nhà nước xã hội chủ nghĩa phải tăng cường quản lý xã hội pháp luật qui chế, quy định Phải có kích thích kinh tế lao động cá nhân, thực phân phối theo lao động Đảng Cộng sản Nhà nước xã hội chủ nghĩa phải thông qua công tác giáo dục toàn diện cách sâu rộng, đồng thời phải kiên đấu tranh ngăn chặn, loại trừ biểu suy thoái đạo đức, lối sống, biểu lối sống tư sản, tiểu tư sản, tàn dư phong kiến Tất điều làm cho lối sống xã hội chủ nghĩa hình thành mang tính tự giác cao Đặc trưng lối sống xã hội chủ nghĩa Một tính tích cực lao động Đây đặc trưng lối sống xã hội chủ nghĩa Lao động thuộc tính chất người, nhân tố bản, định đến tồn tại, phát triển xã hội; tảng hình thành phát triển phẩm chất tốt đẹp lực sáng tạo người; lao động nguồn gốc giá trị văn hoá cải cá nhân, cộng đồng dân tộc toàn nhân loại Tuy nhiên, chế độ xã hội cũ, lao động đơn phương thức hoạt động mưu sinh, cưỡng bức, ép buộc giai cấp thống trị, bóc lột quần chúng nhân dân bị áp bức, đem lại giàu có hưởng thụ xa hoa thiểu số bóc lột Để có nhiều cải lợi nhuận, giai cấp bóc lột không từ thủ đoạn để bòn rút sức lao động chiếm đoạt sản phẩm lao động quần chúng bị áp Vì vậy, lao động chủ nghĩa tư nỗi cực khổ, đầy ải bất hạnh đại đa số nhân dân, người có xu hướng muốn trốn tránh, thoát khỏi lao động, lao động chân tay Còn bọn bóc lột, chúng kẻ lười nhác, không lao động, lại chiếm đoạt giá trị lao động quần chúng nhân dân làm tài sản riêng Dưới chủ nghĩa xã hội, giai cấp bóc lột bị đánh đổ xoá bỏ Lao động trở thành quyền lợi nghĩa vụ thành viên xã hội Nhân dân lao động giải phóng, làm chủ tư liệu sản xuất tài nguyên đất nước, lao động cần cù, sáng tạo, làm cải ngày dồi cho xã hội hưởng thụ sản phẩm tương xứng với sức lao động Do đó, xã hội xã hội chủ nghĩa, lao động không phương thức để tồn tại, động lực định phát triển xã hội, mà phương thức sống người, vinh dự, tự hào, niềm vui lẽ sống, niềm hạnh phúc người Dưới chủ nghĩa xã hội, kẻ lười lao động, ăn bám bị đào thải, bị khinh bỉ có sống hạnh phúc Dưới chủ nghĩa xã hội, lao động giá trị xã hội có sức mạnh điều chỉnh ý thức hành vi người, định hướng cho toàn phương thức hoạt động sống4 lối sống họ Trong lối sống xã hội chủ nghĩa, tính tích cực lao động thể thái độ lao động mới, lao động vinh dự trách nhiệm công dân, tinh thần chủ động, tự giác, lòng yêu lao động, quý trọng giá trị lao động người cộng đồng; lao động có tổ chức, có kỷ luật, kỹ thuật, suất, chất lượng, hiệu cao; đấu tranh với biểu lười biếng, trốn tránh lao động, tham ô, lãng phí, xa hoa, xâm hại đến lợi ích người khác, tập thể xã hội Với ý nghĩa sâu sắc nó, lao động hoạt động bản, chủ đạo người xã hội xã hội chủ nghĩa, sở để từ hình thành, củng cố phát triển đặc trưng khác lối sống xã hội chủ nghĩa phẩm chất, lực người Vì vậy, chủ nghĩa xã hội, giáo dục thái độ lao động kỹ lao động nội dung quan trọng giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục nghề nghiệp… góp phần hình thành người xã hội chủ nghĩa Hai là, làm chủ, dân chủ Đặc trưng xã hội xã hội chủ nghĩa xã hội nhân dân lao động làm chủ xã hội, tôn trọng bảo đảm cho quyền làm chủ nhân dân thực đầy đủ ngày mở rộng lĩnh vực đời sống xã hội; mặt khác, phát huy quyền làm chủ nhân dân tạo động lực to lớn thúc đẩy phát triển xã hội Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “Dưới chủ nghĩa xã hội nhân dân lao động người chủ tập thể tất cải vật chất văn hoá, bình đẳng quyền lợi nghĩa vụ” Sống hoạt động môi trường xã hội dân chủ đó, làm cho ý thức, thái độ hành vi, lực làm chủ cá nhân cộng đồng hình thành, củng cố ngày phát triển, trở thành nét đặc sắc lối sống xã hội chủ nghĩa Là chủ nhân xã hội xã hội chủ nghĩa, địa vị làm chủ người xã hội chủ nghĩa thể toàn diện: làm chủ tự nhiên, làm chủ xã hội làm chủ sống thân Làm chủ tự nhiên lối sống xã hội chủ nghĩa thể hoạt động sống không ngừng khám phá để hiểu biết phong phú, sinh động đa dạng thiên nhiên, nắm bắt quy luật vận động tự nhiên để sống hài hoà, gần gũi với thiên nhiên, cải tạo, lợi dụng phục vụ cho sống người Làm chủ tự nhiên hành động sống bất chấp quy luật tự nhiên, tàn phá làm huỷ diệt tài nguyên, môi trường, làm ô nhiễm môi trường Con người xã hội chủ nghĩa làm chủ tự nhiên, sống có ý thức, có tri thức không ngừng nâng cao hiểu biết thiên nhiên, có thái độ sống tích cực, bảo vệ thiên nhiên, làm cho thiên nhiên ngày giàu đẹp, ngăn chặn hành vi huỷ hoại môi trường thiên nhiên Làm chủ xã hội lối sống xã hội chủ nghĩa thể tập trung hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển tiến xã hội Đó ý thức, trách nhiệm công dân, tích cực tham gia quản lý xã hội, quản lý nhà nước, đấu tranh chống hành vi xâm phạm đến lợi ích xã hội, chế độ xã hội chủ nghĩa; thực tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, chống tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội; thái độ sống tôn trọng pháp luật, kỷ cương xã hội Làm chủ thân thể lối sống xã hội chủ nghĩa việc cá nhân, mối quan hệ gắn bó với cộng đồng, cộng đồng xã hội tạo điều kiện cho phát triển toàn diện phẩm chất lực mình, nhận thức rõ có hành vi đúng, phù hợp với mối quan hệ “tự do” “tất yếu”; tự định vận mệnh tương lai sống mình; không ngừng làm giàu tri thức, tình cảm, hoàn thiện nhân cách, biết vươn lên vượt qua khó khăn hoàn cảnh, phát huy hết khả năng, trí tuệ, lực thân để chiến thắng mình, sống có ích, đóng góp nhiều cho tiến xã hội Làm chủ thân lối sống xã hội chủ nghĩa chỗ người có đủ ý chí, nghị lực đứng vững trước cám dỗ dễ làm sa ngã lòng người, trước công chủ nghĩa cá nhân, lề thói thực dụng Làm chủ thân đối lập với tính ích kỷ, thói kiêu ngạo, cách sống khép kín, tuyệt đối hoá riêng, cá nhân, đối lập cá nhân với tập thể xã hội Dân chủ lối sống xã hội chủ nghĩa thể tập trung ý thức hành vi dân chủ người, việc tôn trọng thiết chế dân chủ, tôn trọng quyền tự dân chủ cá nhân, quy chế dân chủ cộng đồng pháp luật nhà nước, kỷ luật tổ chức trị- xã hội, đoàn thể mà tham gia Đặc biệt, hoạt động thực quyền dân chủ nhân dân lĩnh vực đời sống xã hội, kinh tế, trị, văn hoá, xã hội; ứng xử quan hệ xã hội; việc xây dựng hoàn thiện chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa xây dựng hệ thống trị Đặc trưng làm chủ dân chủ lối sống xã hội chủ nghĩa hình thành phát triển người xã hội gắn liền với phát triển xã hội xã hội chủ nghĩa trưởng thành người, trở thành giá trị sống mang tính ổn định, thành nhu cầu, thói quen, nếp sống cá nhân tập quán xã hội, thành giá trị văn hoá người xã hội xã hội chủ nghĩa Ba là, tính tập thể cao Đây đặc trưng lối sống xã hội chủ nghĩa, hoàn toàn đối lập với chủ nghĩa cá nhân chủ nghĩa tập thể hình thức chủ nghĩa tư Tính tập thể lối sống xã hội chủ nghĩa hình thành, phát triển củng cố sở kinh tế chế độ công hữu tư liệu sản xuất, sở trị nhân dân lao động làm chủ, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Tính tập thể cao lối sống chủ nghĩa xã hội không đối lập với phát triển cá nhân, mà trái lại tạo điều kiện thiết thực cho phát triển cá nhân Chỉ có tập thể, cá nhân phát triển tất tố chất khả Sự kết hợp tập thể với cá nhân thực lĩnh vực đời sống xã hội xã hội chủ nghĩa, theo nguyên tắc kết hợp hài hòa lợi ích xã hội, lợi ích tập thể, lợi ích cá nhân Trong lợi ích cá nhân động lực trực tiếp “Mình người, người mình” phương châm xử người xã hội Biểu tính tập thể cao lối sống xã hội chủ nghĩa có ý thức trách nhiệm trị cao tập thể xã hội, đặt lợi ích cá nhân lợi ích tấp thể lợi ích xã hội; quan tâm đến vận mệnh đất nước, dân tộc, quê hương, đến phát triển tiến xã hội; phát huy tính tích cực xã hội thành viên lĩnh vực xã hội; kiên đấu tranh bảo vệ lợi ích chung; tích cực tham gia vào hoạt động xã hội, xây dựng tập thể xã hội thật lành mạnh, văn minh; nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn người với người hoạt động sống Tuy nhiên, cần ý không nên tuyệt đối hóa lợi ích tập thể, lợi ích xã hội mà coi nhẹ lợi ích cá nhân, đánh cá tính, cào nhu cầu sở thích, khả năng, đa dạng phong phú, tính cách cá nhân; áp đặt khuôn mẫu sơ cứng, máy móc cộng đồng Bốn là, giàu lòng nhân Đây quan tâm xã hội tập thể người, người với tập thể mối quan hệ tốt đẹp người với người Nó thể phương châm sống hành động toàn xã hội tất hạnh phúc người; giải phóng người khỏi xiềng xích áp bức, bóc lột vật chất đời sống tinh thần, xây dựng mối quan hệ tương thân, tương người với người Dưới chủ nghĩa xã hội, người giá trị cao nhất, tài sản quý báu thứ tài sản, nguồn lực định nguồn lực Bởi vậy, người sống môi trường xã hội trân trọng giá trị người, dành cho người tốt đẹp Ở mối quan hệ người với người không đối lập nhau, cạnh tranh loại bỏ nhau, mà trái lại quan tâm lẫn nhau, giúp đỡ lẫn tiến bộ; lợi ích cá nhân,xã hội ngày hài hòa, thống nhất, tạo nên đồng thuận trí cao trị tinh thần Điều thể chỗ xã hội quan tâm đến cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân phát triển, cá nhân có trách nhiệm đến xã hội, tự giác đặt lợi ích xã hội lên hết, cần biết hy sinh lợi ích cá nhân Không thế, chủ nghĩa xã hội, mối quan hệ người với người, quan hệ tình đồng chí, nghĩa đồng bào, dân nước giải thấu lý, đạt tình tinh thần hợp tác, hữu nghị, bình đẳng, phát triển, hiểu biết tôn trọng lẫn Đồng thời lòng nhân lối sống xã hội chủ nghĩa thể tinh thần đồng cảm, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn người với người trước tai ương, rủi ro sống Năm là, sống lạc quan cách mạng Sống lạc quan cách mạng nhận thức qui luật vận động, phát triển tất yếu lịch sử, xây dựng niềm tin sở giới quan khoa học, phương pháp luận biện chứng Từ đó, nhân dân lao động có thái độ tích cực sống, lao động sản xuất Tin tưởng vào tất thắng chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào lãnh đạo Đảng cộng sản đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng nhân dân ta lựa chọn Trước khó khăn sống thăng trầm cách mạng… nhân dân lao động không bi quan, chán nản, dao động, đánh niềm tin vào tiền đồ tương lai chủ nghĩa xã hội Sống lạc quan cách mạng, nên nhân dân lao động kiên định niềm tin, biết vượt qua thử thách để tiến hành đến mục tiêu, lý tưởng chọn Sống lạc quan cách mạng làm cho sống người xã hội thật đáng yêu Họ quý trọng sống, không ngừng vươn lên làm cho sống ngày tốt đẹp hơn, phong phú hơn, sáng lành mạnh Sống lạc quan cách mạng xa lạ với bốc đồng, nông nổi, hay chủ quan, kiêu ngạo thiếu chín chắn, không suy xét thận trọng trước vấn đề sống Đồng thời, hoàn toàn đối lập với kiểu sống bi quan, tiêu cực, thực dụng, sống gấp, ủy mị, buông thả, trông chờ, ỷ lại Sáu là, kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân với chủ nghĩa quốc tế giai cấp công nhân Đặc trưng bắt nguồn từ địa vị kinh tế- xã hội, chất sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân từ thống lợi ích dân tộc, quốc gia, quốc tế Giai cấp công nhân coi nhiệm vụ quốc tế nhiệm vụ mình, giúp đỡ cách vô tư, không điều kiện, để tạo phát triển toàn diện dân tộc mặt khác, phấn đấu cho xích lại gần quốc gia dân tộc Về phương diện lối sống xã hội chủ nghĩa đối lập hoàn toàn với lối sống tư sản, chủ nghĩa tư kỳ thị chia rẽ dân tộc sâu sắc, sở cho chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, chủ nghĩa sô vanh tồn phát triển, chia rẽ dân tộc để chúng dễ bề cai trị Những đặc trưng lối sống xã hội chủ nghĩa đặc trưng chung cho tất nước, mà chủ nghĩa xã hội chiến thắng, xây dựng xong sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội Song, điều không loại trừ tính đặc thù lối sống quốc gia, dân tộc gắn liền với trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội dân tộc đó, đặc trưng lối sống phụ thuộc vào nhân tố xã hội cụ thể, lăng kính người mục tiêu, lý tưởng, động cơ, nhu cầu, trình độ nhận thức Do đó, có phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa có lối sống xã hội chủ nghĩa mà phải thông qua giáo dục, rèn luyện xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa từ bắt tay xây dựng chủ nghĩa xã hội 3-Tính tất yếu xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa Việt Nam Xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa tất yếu khách quan xuất phát từ đòi hỏi trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Xây dựng chủ nghĩa xã hội nghiệp cách mạng vĩ đại, toàn diện, sâu sắc triệt để tất lĩnh vực đời sống xã hội, muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phải có người xã chủ nghĩa, muốn có người xã hội chủ nghĩa phải xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa Đồng thời xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa Xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa tất yếu xuất phát từ vai trò to lớn lối sống: mặt đạo đức xã hội, tiêu chí để đánh giá tiến xã hội tính ưu việt chủ nghĩa xã hội so với chế độ xã hội trước Bản chất ưu việt chủ nghĩa xã hội không đo mức tăng trưởng kinh tế suất lao động cao, khoa học kỹ thuật tiên tiến, đời sống vật chất tinh thần nhân dân lao động không ngừng cải thiện, mà chủ nghĩa xã hội có đầy đủ điều kiện để xây dựng lối sống tốt đẹp, tạo điều kiện cho người có môi trường sống sạch, lành mạnh, không ngừng phấn đấu vươn lên làm chủ tự nhiên, xã hội làm chủ thân Đất nước ta bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội phạm vi nước từ 1976, trình phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa bước xây dựng, củng cố phát triển, chế độ công hữu tư liệu sản xuất bước xác lập phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất, sở kinh tế, xã hội quan trọng đề bước hình thành lối sống xã hội chủ nghĩa Đi đôi với xây dựng, phát triển kinh tế, Đảng cộng sản Việt Nam quan tâm xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa khẳng định đất nước ta có điều kiện cần đủ để xây dựng lối sống từ đầu Những điều kiện là: nước thống nhất, lên chủ nghĩa xã hội, lãnh đạo Đảng quản lý Nhà nước xã hội chủ nghĩa Hệ thống trị xã hội chủ nghĩa xác lập, củng cố từ Trung ương đến sở để bảo vệ, phát huy quyền làm chủ nhân dân Dân tộc Việt nam có có truyền thống văn hóa lâu đời, có tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất Nhân dân Việt Nam cần cù sáng tạo lao động, anh dũng ngoan cường chiến đấu, đoàn kết gắn bó keo sơn Đồng cam cộng khổ, chia sẻ bùi, nếp sống vô quí báu hun đúc suốt chiều dài phát triển lịch sử dân tộc tảng xã hội vững để xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa Xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa tất yếu khách quan xuất phát từ thực trạng lối sống xã hội ta Do có quan điểm, đường lối đắn Đảng sở kinh tế, xã hội vững chắc, nên lối sống xã hội chủ nghĩa nước ta bước hình thành, củng cố phát triển, tạo nên lối sống khác hẳn chất so với lối sống trước Trước hết, làm thay đổi địa vị quần chúng lao động từ người làm thuê thành người làm chủ, hình thành ý thức làm chủ tập thể cho quần chúng nhân dân ; Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chiếm lĩnh vị trí thống trị đời sống tinh thần xã hội, truyền thống dân tộc khơi dậy, phát huy; văn hóa, lối sống xây dựng, tạo mối quan hệ tốt đẹp người với người; quan hệ giai cấp, dân tộc, quốc gia phát triển, mở rộng, nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền, hợp tác, bình đẳng có lợi Nhiều nếp sống văn hóa truyền thống khôi phục, tạo nên đoàn kết, gắn bó, tình làng, nghĩa xóm, đùm bọc, thương yêu chia sẻ bùi, tối lửa, tắt đèn có Trong xu hợp tác, mở cửa, hội nhập phát triển, Việt Nam tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để bổ sung, hoàn thiện lối sống Bên cạnh ưu điểm bản, xung quanh vấn đề lối sống nhiều bất cập thể hiện: ý thức lực làm chủ nhân dân lao động chưa cao, chí có lúc, có nơi suy giảm Do tác động mặt trái kinh tế thị trường, nên việc giải lợi ích cá nhân, tập thể, xã hội phức tạp Nhiều lúc, nhiều nơi lợi ích cá thân, gia đình, dòng họ, địa phương đặt lên lợi ích tập thể, xã hội Tình trạng dân chủ, dân chủ hình thức phổ biến, tạo nên oan ức, khiếu kiện tràn lan, kéo dài Cơ chế thị trường làm thay đổi nhiều chuẩn mực đạo đức định hướng giá trị Những tư tưởng tiến bộ, yêu thương người, ý thức trách nhiệm cá nhân cộng đồng, tinh thần gương mẫu, tiên phong có chiều hướng giảm sút phận xã hội Sự biến đổi tình hình giới nói chung khủng hoảng sụp đổ hệ thống xã hội chủ nghĩa nói riêng, làm cho niềm tin vào lý tưởng xã hội chủ nghĩa phận không nhỏ quần chúng nhân dân lao động dao động, phai nhạt Những năm gần tôn giáo tư tưởng lạc hậu phục hồi nhanh chóng có xu hướng phát triển Nạn mê tín dị đoan phổ biến, nhiều hủ tục có chiều hướng gia tăng việc tổ chức đám cưới, đám tang, lễ hội Đáng lo ngại phận niên, học sinh, sinh viên có nhận thức trị lệch lạc, tư tưởng mơ hồ, đạo đức cách mạng suy giảm, sống buông thả, hưởng thụ Đáng ý số người hành nghề mê tín dị đoan, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để “buôn thần bán thánh” có xu hướng gia tăng, tác động tiêu cực đến lối sống lành mạnh nhân dân hệ trẻ Kinh sách đủ loại, đồ thờ cúng bán la liệt thị trường, nghi lễ tôn giáo gắn liền với mê tín dị đoan không diễn nơi chùa chiền mà len lỏi vào quan, trường học Lễ hội ngày vừa mang tính chất sinh hoạt văn hóa, vừa mang tính chất tín ngưỡng tôn giáo Hai đặc điểm đan quyện vào khó phân biệt gianh giới, dễ bị kẻ xấu lợi dụng để tuyên truyền mê tín dị đoan Ngoài ảnh hưởng số trào lưu tư tưởng- triết học phương Tây chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa sinh, chủ nghĩa Phơ rớt tác động trực tiếp đến tư tưởng lối sống phận dân cư, tuổi trẻ Tư tưởng địa vị, danh vọng, chạy theo đồng tiền lợi ích trước mắt, sống ích kỷ biết có mình, sống tâm trạng cô đơn, buồn chán, sống buông thả, rượu chè, ma tuý, thích bạo lực để giải mối quan hệ đời sống xã hội, gia 10 đình đặc biệt nhức nhối suy thoái đạo đức lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên Ngay từ ngày đầu đất nước bước vào công đổi mới, đại hội VI, Đảng ta rõ: “Vấn đề đạo đức xã hội đặt cách cấp bách, xã hội ta diễn đấu tranh hai lối sống: lối sống có lý tưởng, lành mạnh, trung thực, sống lao động mình, có ý thức tôn trọng, bảo vệ công, chăm lo lợi ích tập thể đất nước, với lối sống thực dụng, dối trá, ích kỷ, ăn bám, chạy theo đồng tiền”1 .Những biểu suy thoái đạo đức, lối sống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thực dụng phát triển; Quan liêu, lãng phí công, tham nhũng, hối lộ, ăn chặn, ăn chia, bòn rút công, sống xa hoa hưởng lạc diễn phổ biến Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy lợi, chạy tội có chiều hướng gia tăng Đúng báo cáo Bộ trị hội nghị Trung ương VI (lần 2) Ban chấp hành Trung ương khoá VIII rõ: “ Cần đặc biệt quan tâm đến tình trạng quan liêu, suy thoái, biến chất phận cán bộ, đảng viên diễn phổ biến, tinh vi nghiêm trọng hơn, suy thoái tư tưởng trị đạo đức lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung- dân chủ, kỷ cương, kỷ luật lỏng lẻo…đang làm suy yếu sức chiến đấu Đảng, làm suy giảm lòng tin nhân dân” Nguyên nhân tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống do: tàn dư lối sống cũ để lại, điều kiện mới, phận cán đảng viên mắc chủ nghĩa cá nhân, sống buông thả, thiếu tu dưỡng, rèn luyện Trong giáo dục, quản lý, kiểm tra tổ chức Đảng, trước hết cấp uỷ chi lỏng lẻo, đồng thời chưa có quy chế để nhân dân tham gia giám sát, quản lý cán đảng viên cách chặt chẽ Chủ nghĩa thực dụng phát triển có sở kinh tế sâu xa, từ mặt trái chế thị trường, mở cửa, làm thay đổi thước đo, chuẩn mực đạo đức, kích thích lòng ham muốn tiền tài, địa vị, lối sống xa hoa, hưởng lạc Bên cạnh đó, sách đãi ngộ, sách tiền lương chưa đảm bảo cho cán bộ, công chức sống lương, nguyên nhân làm cho nạn nhũng nhiễu tiêu cực phát triển Ngoài ra, suy thoái đạo đức, lối sống lực thù địch riết thực chiến lược “diễn biến hoà bình” thủ đoạn tinh vi, nham hiểm, đầu độc, làm thoái hóa đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên, để thực ý đồ trị đen tối chúng Từ lý trên, đặt tất yếu phải xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa tình hình II- Những giải pháp xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa Việt Nam quân đội ta Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb ST, H.1987, Tr127 11 1- Giải pháp xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa Việt Nam Xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa nghiệp lâu dài gắn liền với trình cải tạo xã hội cũ xây dựng chủ nghĩa xã hội Do vậy, xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa phải ý đầy đủ điều kiện vất chất, tinh thần, phải tích cực, chủ động tạo môi trường kinh tế, trị, văn hóa, xã hội thuận lợi để bước hình thành, củng cố hoàn thiện lối sống xã hội chủ nghĩa Quá trình xây dựng hoàn thiện lối sống xã hội chủ nghĩa cần làm tốt số giải pháp sau đây: Một là, phát triển hoàn thiện kinh tế xã hội chủ nghĩa, khắc phục tác động tiêu cực mặt trái kinh tế thị trường Đây giải pháp định nhất, lối sống phương thức sản xuất định Lối sống xã hội chủ nghĩa hình thành, phát triển sở kinh tế xã hội chủ nghĩa Trong đó, phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa biến đổi nội dung, tính chất lao động chủ nghĩa xã hội sở vững để hình thành đặc trưng lối sống xã hội chủ nghĩa Do đó, để xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa, Đảng, Nhà nước cần quan tâm phát triển sản xuất, mở mang ngành nghề, giải công ăn việc làm cho người lao động, tích cực áp dụng khoa học công nghệ, cải tiến công cụ, nâng cao trình độ xuất lao động, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần nhân dân Đi đôi với phát triển lực lượng sản xuất phải bước hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, tạo tiền đề vật chất, cho phép người thực hóa nhu cầu sống đa dạng, làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm hành vi ứng sử, tạo phong cách lao động mới: xuất, chất lượng, hiệu quả, tác phong công nghiệp nếp sinh hoạt mang tính tập thể chân Xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ, bình đẳng, hợp tác lao động hoạt động xã hội Kích thích tính tích cực, tự giác của người lao động, hình thành thái độ lao động xã hội chủ nghĩa, yêu quý lao động, trân trọng người lao động thành lao động Trong điều kiện đất nước ta đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hoá đất nước xây dựng kinh tế thị trường tác động tích cực trình đó, nhiều nét đẹp lối sống xã hội chủ nghĩa có điều kiện nảy nở phát triển như: tính thực tế, hiệu quả, động, sáng tạo, liên kết, hợp tác, đề cao chữ tín… Tuy nhiên, kinh tế thị trường có mặt trái dễ làm phát sinh tiêu cực không ý phòng chống như: đề cao đồng tiền, vật chất, sống thực dụng, chụp giật, trốn tránh nghĩa vụ, vi phạm pháp luật, tham nhũng, hối lộ, lãng phí… Vì vậy, bên cạnh việc phát huy mặt tích cực, ưu điểm kinh tế thị trường, cần kịp thời ngăn chặn đẩy lùi mặt tiêu cực Muốn vậy, cần tăng cường vai trò quản lý Nhà nước xã hội chủ nghĩa, đề cao pháp chế 12 xã hội chủ nghĩa, quan tâm giáo dục đạo đức; chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tạo dư luận xã hội phê phán xấu, biểu dương người tốt việt tốt sản xuất- kinh doanh, góp phần xây dựng lối sống có văn hoá, văn minh kinh tế thị trường Hai là, củng cố hoàn thiện hệ thống trị xã hội chủ nghĩa Hệ thống trị xã hội chủ nghĩa có vai trò quan trọng việc tổ chức vận động nhân dân thực đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ nhân dân, huy động khả phát triển kinh tế, xã hội, tổ chức sống cộng đồng dân cư, tạo nên thành tựu lĩnh vực đời sống xã hội, có lối sống xã hội chủ nghĩa Tuy nhiên, hệ thống trị xã hội chủ nghĩa nước ta nói chung, sở nói riêng nhiều yếu kém, tình trạng tham nhũng, quan liêu, đoàn kết nội bộ, vi phạm quyền làm chủ dân, không giữ kỷ cương phép nước xảy nhiều nơi, có nơi nghiêm trọng Chức năng, nhiệm vụ phận hệ thống trị chưa xác định rành mạch, trách nhiệm không rõ ràng, nội dung phương pháp hoạt động chậm đổi mới, nhiều dấu ấn chế tập trung, quan liêu bao cấp, không phù hợp với chuyển biến xã hội Đội ngũ cán xã, phường đào tạo, bồi dưỡng, sách đãi ngộ nhà nước cán sở chắp vá Đó nguyên nhân làm cho đạo đức, lối sống cán hệ thống trị sở xa sút, trực tiếp ảnh hưởng đến quần chúng nhân dân Vì vậy, để xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa, phải củng cố, hoàn thiện hệ thống trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước Đổi nội dung phương thức lãnh đạo tổ chức đảng với hệ thống trị; nâng cao hiệu lực quản lý quyền cấp, đổi công tác mặt trận đoàn thể nhân dân; đôi với xây dựng đội ngũ cán thực có đức, có tài, có lực tổ chức vận động nhân dân thực đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước Đội ngũ cán phải công tâm, thạo việc, tận tụy với dân, biết phát huy sức mạnh nhân dân, không tham nhũng, quan liêu, ức hiếp quần chúng Thông qua củng cố, hoàn thiện hệ thống trị xã hội chủ nghĩa để trực tiếp tác động đến qúa trình hình thành, phát triển tính tích cực trị hàng triệu quần chúng, tạo nên thái độ sống tích cực, tin vào Đảng, ủng hộ quyền, nêu cao trách nhiệm công dân, nhận thức thống nghĩa vụ quyền lợi, trách nhiệm quyền hạn từ tuân thủ kỷ cương, sống làm việc theo hiến pháp pháp luật Ba là, tăng cường giáo dục đạo đức xã hội chủ nghĩa, chống chủ nghĩa cá nhân 13 Đạo đức cách mạng luôn tiêu chuẩn quan trọng người mặt lối sống xã hội chủ nghĩa Đạo đức cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, sức phấn đấu để thực mục tiêu, lý tưởng Đảng, tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng Đạo đức cách mạng hoàn cảnh phải tâm đấu tranh chống kẻ địch, luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu Quyết không chịu khuất phục, không chịu cúi đầu, biết đặt lợi ích Đảng lên hết Nếu lợi ích Đảng lợi ích cá nhân mâu thuẫn với nhau, lợi ích cá nhân phải tuyệt đối phục tùng lợi ích Đảng Đạo đức cách mạng thể “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” Muốn thực hành cần kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, phải kiên quét chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cá nhân mối nguy hại cho Đảng, cho dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “Một dân tộc, Đảng người, ngày hôm qua vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không định hôm ngày mai người yêu mến ca ngợi , lòng không sáng nữa, xa vào chủ nghĩa cá nhân”1 Đạo đức cách mạng từ trời sa xuống Nó đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển củng cố “Ngọc mài sáng, vàng luyện trong”2 Để có đạo đức cách mạng lối sống xã hội chủ nghĩa phải tăng cường giáo dục toàn diện, phải đặc biệt coi trọng giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Vì theo chủ tịch Hồ Chí Minh “ Có học tập lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin củng cố đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, nâng cao hiểu biết trình độ trị, làm tốt công tác đảng giao phó cho mình”3 Đi đôi với giáo dục, phải tăng cường ý thức tự giáo dục, tự rèn luyện, thực nghiêm túc chế độ tự phê bình phê bình theo phương châm từ xuống, từ lên, từ lấy ý kiến quần chúng quan, đơn vị, ý kiến nhân dân cách rộng rãi, để phê bình, mang tính khách quan, trung thực Mục đích phê bình để giúp sửa chữa, giúp tiến bộ, cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đoàn kết, thống nội Đồng thời, không ngừng hoàn thiện chế, sách, pháp luật, kỷ cương xã hội, để trì mối quan hệ xã hội theo chuẩn mực xã hội chủ nghĩa, phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực chế thị trường ảnh hưởng đến lối sống xã hội chủ nghĩa Quan tâm mức vật chất, khôi phục đề cao giá trị tinh thần, xây dựng chuẩn mực đạo đức thời kỳ mới, để định hướng giáo dục cho quần chúng nhân dân đặc biệt hệ trẻ Bốn là, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần nhân dân Đời sống vật chất, tinh thần vừa phản ánh mức sống vừa phản ánh chất lượng sống lối sống Đời sống vật chất, tinh thần cao hay thấp tiêu chí để đánh giá lối sống tiến hay lạc hậu Dưới chủ nghĩa tư đời sống Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, H.1996, T.12, Tr 557-558 Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, H.1996,T.9, Tr 293 Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, H.1996,T.9, Tr.292 14 vật chất, tinh thần quần chúng nhân dân lao động không tương xứng với phát triển kinh tế, xã hội Vì cải làm thuộc nhóm tư độc quyền, chiếm 5% dân số nước tư phát triển, lại chiếm giữ 80% tổng thu nhập quốc dân Trái lại, chủ nghĩa xã hội việc không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần quần chúng nhân dân lao động mục tiêu, động lực cách mạng xã hội chủ nghĩa Đời sống vật chất tinh thần nhân dân cốt vật chất để xây dựng lối sống xã chủ nghĩa Đời sống vật chất, tinh thần phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa Vì vậy, việc không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân lao động chất tốt đẹp chế độ xã hội chủ nghĩa Thông qua nâng cao đời sống vật chất, tinh thần làm cho quần chúng nhân dân lao động phấn khởi, yêu mến, tin tưởng chế độ, hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ với tập thể, với xã hội, hình thành nên ý thức tập thể, trách nhiệm công dân, lòng nhân ái, bao dung, trọng nghĩa, tự nguyện giúp đỡ, tương thân, tương có ý chí vươn lên vượt khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ Để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân lao động, Đảng, Nhà nước ta phải quan tâm nâng cao dân trí, giải việc làm, xây dựng sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm; phát triển mạng lưới thông tin đại chúng, để tuyên truyền đường lối chủ trương Đảng, hướng dẫn giúp đỡ nhân dân cách làm ăn, cách tổ chức sống gia đình, phát động phong trào xây dựng, đời sống văn hóa, khu dân cư văn hóa, xoá đói, giảm nghèo tạo điều kiện cho vùng, miền phát triển xích lại gần nhau, tạo nên đoàn kết, gắn bó dân tộc anh em sống tổ quốc Việt Nam Năm là, kiên đấu tranh ngăn chặn ảnh hưởng lối sống tư sản, tiểu tư sản tệ nạn xã hội Đây vấn đề có tính qui luật phải kết hợp xây với chống lĩnh vực Nhất với lối sống, phạm trù xã hội rộng lớn, bao hàm nhiều mặt, nhiều lĩnh vực hoạt động sống người, nhiều tầng lớp, giai cấp xã hội Hơn nữa, thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa, nước ta từ nước thuộc địa nửa phong kiến, kinh tế nông nghiệp lạc hậu, tư tưởng lối sống cũ đan xen phức tạp Kẻ thù tìm cách để tuyên truyền, áp đặt lối sống tư sản, thực dụng, sinh, chạy theo đồng tiền, bất chấp kỷ cương, pháp luật, bất chấp luân thường, đạo lý, làm rối loạn từ gia đình đến xã hội, phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp người với người lao động sản xuất sinh hoạt xã hội Cùng với đặc điểm trên, mặt trái chế thị trường làm nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội, tham ô, tham nhũng, quan liêu, xa đọa đạo đức, lối sống phận không nhỏ người có chức, có quyền, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín Đảng chế độ xã hội chủ nghĩa Vì vậy, phải tích cực chủ động, khắc phục lối sống tàn dư đấu tranh chống ảnh hưởng lối sống tư sản, tiểu tư sản nhiều biện pháp, hình thức như: tuyên truyền, giáo dục lối sống mới, nêu gương cá nhân, tập thể điển hình Tập trung đạo có hiệu đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực xã hội, vạch trần chất thủ 15 đoạn chủ nghĩa đế quốc lợi dụng chiến lược “ Diễn biến hoà bình” để tuyên truyền văn hoá, lối sống tư sản Tích cực khắc phục hủ tục lối sống cũ nhiều hình thức, biện pháp phù hợp Đổi nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí, xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, mở rộng hợp tác, hội nhập, tiếp thu tinh hoa văn hóa, lối sống văn minh, lành mạnh Các giải pháp có mối quan hệ biện chứng, tác động lẫn nhau, làm tiền đề điều kiện cho nhau, nên trình xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa không coi nhẹ giải pháp Nhưng, giải pháp phát triển hoàn thiện kinh tế xã hội chủ nghĩa giữ vai trò quan trọng nhất, lối sống phương thức sản xuất địn 16
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU đặc TRƯNG cơ bản của lối SỐNG xã hội CHỦ NGHĨA và NHỮNG vấn đề xây DỰNG lối SỐNG XHCN ở nước TA HIỆN NAY, TÀI LIỆU đặc TRƯNG cơ bản của lối SỐNG xã hội CHỦ NGHĨA và NHỮNG vấn đề xây DỰNG lối SỐNG XHCN ở nước TA HIỆN NAY, TÀI LIỆU đặc TRƯNG cơ bản của lối SỐNG xã hội CHỦ NGHĨA và NHỮNG vấn đề xây DỰNG lối SỐNG XHCN ở nước TA HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn