Tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin y tế tại trung tâm thông tin thư viện trường đại học y tế công cộng

13 234 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2016, 10:36

Tổ chức khai thác nguồn lực thông tin y tế Trung tâm Thông tin thư viện Trường Đại học Y tế công cộng Phạm Quỳnh Trang Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Luận văn Thạc sĩ ngành: Khoa học Thư viện; Mã số: 60 32 20 Người hướng dẫn: TS Nguyễn Thu Thảo Năm bảo vệ: 2013 Abtract: Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn công tác tổ chức khai thác nguồn lực thông tin nói chung nguồn lực thông tin y tế nói riêng Trung tâm thông tin - thư viện trường Đại học Y tế công cộng Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tổ chức khai thác nguồn lực thông tin y tế Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Y tế công cộng Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tổ chức khai thác nguồn lực thông tin y tế Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Y tế công cộng Keywords: Nguồn lực thông tin, Thông tin y tế, Thư viện Content MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu .9 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 10 Phương pháp nghiên cứu 10 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 10 Dự kiến kết nghiên cứu 11 Cấu trúc luận văn 11 NỘI DUNG 12 CHƢƠNG 1: TỔ CHỨC VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỰC THÔNGTIN Y TẾ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƢ VIỆN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG 12 1.1 Các vấn đề chung tổ chức khai thác nguồn lực thông tin y tế 12 1.1.1 Nguồn lực thông tin 12 1.1.2 Nguồn lực thông tin y tế 13 1.1.3 Tổ chức khai thác nguồn lực thông tin 15 1.2 Khái quát Trƣờng Đại học Y tế công cộng 16 1.2.1 Lịch sử hình thành tương lai phát triển 16 1.2.2 Chức nhiệm vụ 19 1.2.3 Cơ cấu tổ chức 23 1.3 Trung tâm Thông tin - Thƣ viện Trƣờng Đại học Y tế Công cộng 25 1.3.1 Chức năng, nhiệm vụ 26 1.3.2 Cơ cấu tổ chức 28 1.3.3 Nguồn lực thông tin Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Y tế công cộng 28 1.4 Đặc điểm ngƣời dùng tin nhu cầu tin Trung tâm 32 1.4.1 Người dùng tin Trung tâm 36 1.4.2 Nhu cầu tin Trung tâm 37 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ KHAI THÁC 42 NGUỒN LỰC THÔNG TIN Y TẾ TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƢ VIỆN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG 42 2.1 Thực trạng tổ chức nguồn lực thông tin y tế 42 2.1.1 Tổ chức kho tài liệu 42 2.1.2 Tổ chức công cụ tra cứu 51 2.1.3 Tổ chức website thư viện 62 2.2 Khai thác nguồn lực thông tin y tế 66 2.2.1 Khai thác kho tài liệu 71 2.2.2 Khai thác công cụ tra cứu 69 2.2.3 Khai thác website 76 2.3 Đánh giá công tác tổ chức khai thác nguồn lực thông tin y tế Trung tâm 77 2.3.1 Ưu điểm 77 2.3.2 Hạn chế 77 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỰC THÔNG TIN Y TẾ TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƢ VIỆN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG 79 3.1 Nhóm giải pháp tổ chức nguồn lực thông tin y tế 79 3.1.1 Chuyển đổi kho tài liệu luận văn sang hình thức kho mở 79 3.1.2 Triển khai hoạt động xử lý nội dung cho báo, tạp chí 79 3.1.3 Nâng cao chất lượng website 80 3.1.4 Nâng cao chất lượng hệ thống tra cứu có 80 3.1.5 Triển khai xây dựng sở liệu toàn văn 80 3.2 Nhóm giải pháp khai thác nguồn lực thông tin y tế 81 3.2.1 Tạo lập trang Facebook/Fanpage 82 3.2.2 Tăng cường máy móc trang thiết bị 82 3.2.3 Tăng cường đường truyền Internet, hệ thống mạng không dây 83 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nghị số 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 Bộ Chính trị Công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình sức khoẻ vốn quý người toàn xã hội Bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ nhân dân hoạt động nhân đạo, trực tiếp bảo đảm nguồn nhân lực cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, sách ưu tiên hàng đầu Đảng Nhà nước Đầu tư cho lĩnh vực đầu tư phát triển, thể chất tốt đẹp chế độ Bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ bổn phận người dân, gia đình cộng đồng, trách nhiệm cấp uỷ đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân tổ chức xã hội, ngành y tế giữ vai trò nòng cốt chuyên môn kỹ thuật Cùng với ban ngành đoàn thể ngành y tế, công tác giáo dục đào tạo để tạo đội ngũ y bác sĩ, cán y tế có trình độ cao, có đạo đức nghề nghiệp góp phần to lớn hoàn thành nhiệm vụ chiến lược mà Đảng Nhà nước giao cho ngành y tế Để thực mục tiêu giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật tử vong, nâng cao sức khoẻ, tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng giống nòi, góp phần nâng cao chất lượng sống, chất lượng nguồn nhân lực, hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe đồng từ Trung ương đến sở thói quen giữ gìn sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, đại hoá, xây dựng bảo vệ Tổ quốc có đóng góp không nhỏ hệ thống thông tin y tế với nguồn lực thông tin rộng khắp Hệ thống thông tin y tế cần phải củng cố hệ thống báo cáo thống kê, thông tin quản lý cung cấp thông tin kịp thời với độ tin cậy cao cho công tác quản lý cấp Nguồn lực thông tin y tế có tầm quan trọng ảnh hưởng lớn công tác chăm sóc sức khoẻ phòng chống bệnh tật cho người Hiện giới nguồn tin thu thập phổ biến rộng rãi cho nhà khoa học, nhà nghiên cứu, người làm công tác y tế nói riêng cá nhân xã hội nói chung Tuy nhiên Việt Nam nguồn tin có giá trị chưa nhiều người biết đến sử dụng Trường Đại học Y tế công cộng đơn vị độc lập đào tạo lĩnh vực y tế công cộng đất nước ta Theo định nghĩa Tổ chức Y tế Thế giới, Y tế công cộng ngành tổ chức nỗ lực xã hội đến phát triển sách sức khỏe công cộng, để tăng cường sức khỏe, để phòng bệnh để nâng cao công xã hội, khuôn khổ phát triển bền vững Đây ngành khoa học mẻ, tập trung tuyên truyền phổ biến kiến thức y học sức khoẻ cho nhân dân để phòng chống bệnh cộng đồng Chính mà nguồn tin y học có ý nghĩa quan trọng giảng viên sinh viên nhà trường Nhận thức vấn đề đó, Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Y tế công cộng (sau gọi tắt Trung tâm) không ngừng đổi mới, tìm kiếm nguồn thông tin y học có giá trị làm phong phú nguồn lực thông tin có nhà trường Vốn tài liệu tài sản quý giá thư viện TT TT-TV trường ĐHYTCC, nguồn lực thông tin y tế nguồn tin quý giá Các thông tin y tế đa dạng phong phú trình bày dạng truyền thống dạng điện tử Tuy nhiên, để đưa thông tin đến với người dùng tin vô khó thư viện phải làm cho để đáp ứng nhu cầu người dùng tin Trong năm qua, TT TT-TV trường ĐHYTCC xây dựng bước đầu đưa vào phục vụ nguồn tin y tế đáp ứng nhu cầu giảng dạy nghiên cứu nhà trường Để nâng cao hiệu hoạt động Trung tâm khai thác có hiệu nguồn thông tin y tế có, lựa chọn đề tài “Tổ chức khai thác nguồn lực thông tin y tế Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Y tế công cộng” làm luận văn tốt nghiệp Với đề tài này, hy vọng nghiên cứu để hoàn thiện công tác tổ chức khai thác nguồn lực thông tin y tế có đề xuất số giải pháp để tổ chức khai thác có hiệu nguồn lực thông tin y tế Trung tâm Tình hình nghiên cứu Nghiên cứu tổ chức khai thác nguồn lực thông tin có số đề tài nghiên cứu tác giả thực Trong luận văn “Tổ chức khai thác nguồn lực thông tin - thư viện Đại học Thái Nguyên”, tác giả Hà Thị Thu Hiếu kênh chuyển giao thông tin kênh văn kênh điện tử để từ tổ chức khai thác nguồn lực thông tin Đại học Thái Nguyên lĩnh vực nông lâm, kỹ thuật công nghiệp… Nghiên cứu “Tổ chức khai thác nguồn tư liệu chiến tranh hoá học Ban 10 - 80, trường Đại học Y Hà Nội”, tác giả Trần Thị Hảo khái quát nguồn tư liệu chiến tranh hoá học phạm vi ứng dụng nguồn tài liệu để tổ chức khai thác sử dụng Tác giả Nguyễn Thị Cẩm Nhung có luận văn nghiên cứu đề tài “Tổ chức khai thác nguồn lực thông tin Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Y Hà Nội” biện pháp để tăng cường tổ chức khai thác nguồn lực thông tin phải đẩy mạnh hệ thống sản phẩm dịch vụ thông tin Nghiên cứu Trung tâm Thông tin - thư viện trường Đại học Y tế công cộng, luận văn “Tăng cường hoạt động thông tin – thư viện Trường Đại học Y tế công cộng giai đoạn nay” tác giả Bùi Thị Ngọc Oanh bảo vệ năm 2012 đề cập đến toàn hoạt động thông tin thư viện Trung tâm, không tập trung sâu khâu tổ chức, khai thác nguồn lực thông tin y tế Đề tài “Tổ chức khai thác nguồn lực thông tin y tế Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Y tế công cộng” tập trung vào đối tượng nguồn lực thông tin y tế với hướng tiếp cận sâu vào công tác tổ chức khai thác kho tài liệu, CSDL website thư viện chưa có tác giả nghiên cứu Đây hướng tiếp cận hoàn toàn mới, không trùng lặp với đề tài nghiên cứu trước Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu  Mục đích nghiên cứu Thông qua việc tìm hiểu, nghiên cứu phân tích thực trạng công tác tổ chức khai thác nguồn lực thông tin y tế TT TT-TV trường ĐHYTCC, tác giả muốn đưa giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu công tác tổ chức khai thác nguồn lực thông tin y tế Trung tâm, góp phần nâng cao hiệu hoạt động giảng dạy học tập nhà trường  Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu nguồn lực thông tin y tế hoạt động TT TT-TV trường ĐHYTCC Tìm hiểu thực trạng công tác tổ chức khai thác nguồn lực thông tin y tế bao gồm công tác tổ chức khai thác kho tài liệu, CSDL website TT TTTV trường ĐHYTCC Trên sở nghiên cứu đó, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác tổ chức khai thác nguồn lực thông tin y tế TT TT-TV trường ĐHYTCC Giả thuyết nghiên cứu Để đáp ứng nhu cầu tin NDT hiệu hoạt động quan thông tin nguồn lực thông tin cần phải quan tâm phát triển Đối với TT TT-TV trường ĐHYTCC, nguồn lực thông tin y tế phải trọng Trong hoạt động đào tạo nghiên cứu khoa học trường ĐHYTCC, TT TT-TV trường trung tâm học liệu nơi cung cấp nguồn tài liệu phục vụ giảng viên sinh viên nhà trường Nếu tổ chức khai thác nguồn lực thông tin y tế tốt có hiệu công tác đào tạo nghiên cứu khoa học nâng cao Nguồn lực thông tin y tế phong phú khai thác có hiệu tuyên truyền rộng rãi cán ngành y tế Với điều kiện người sở vật chất sẵn có, TT TT-TV trường ĐHYTCC tổ chức khai thác nguồn lực thông tin y tế để phục vụ cho cán giảng viên sinh viên trường ĐHYTCC, đóng góp chung vào phát triển nhà trường Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu Tại TT TT-TV trường ĐHYTCC, toàn nguồn lực thông tin tập trung vào lĩnh vực y tế, tài liệu thuộc lĩnh vực khác Luận văn sâu nghiên cứu thực trạng công tổ chức khai thác nguồn lực thông tin y tế TT TT-TV trường ĐHYTCC  Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu công tác tổ chức khai thác nguồn lực thông tin y tế TT TT-TV trường ĐHYTCC phạm vi thời gian từ năm 2003 đến TT TT-TV trang bị phần mềm bước tin học hoá, đại hoá hoạt động Phƣơng pháp nghiên cứu Trên sở lý luận vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm đạo Đảng, Nhà nước công tác thông tin - thư viện, Luận văn nghiên cứu, thực dựa tổng hợp phương pháp sau: - Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu - Phương pháp quan sát trực tiếp - Phương pháp khảo sát thực tiễn - Phương pháp vấn - Phương pháp thống kê số liệu - Phương pháp điều tra bảng hỏi Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 10 Ý nghĩa khoa học: Đóng góp cho ngành TT-TV thông tin chung nguồn thông tin lĩnh vực y tế Ý nghĩa thực tiễn: rút kinh nghiệm thực tiễn tổ chức khai thác nguồn lực thông tin y tế, đưa giải pháp để hoàn thiện công tác tổ chức khai thác nguồn lực thông tin y tế TT TT-TV trường ĐHYTCC Luận văn góp phần giới thiệu nguồn thông tin đặc thù hoạt động thông tin thông tin y tế đến với đông đảo NDT Dự kiến kết nghiên cứu Đề tài triển khai nghiên cứu nghiêm túc với kết dự kiến 80 trang A4 Trong đó, đề tài nghiên cứu nguồn lực thông tin y tế hoạt động TT TT-TV trường ĐHYTCC, nhận định thực trạng công tác tổ chức khai thác nguồn lực thông tin y tế đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác tổ chức khai thác nguồn lực thông tin y tế TT TT-TV trường ĐHYTCC Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, luận văn xây dựng gồm chương: Chương 1: Tổ chức khai thác nguồn lực thông tin y tế hoạt động Trung tâm Thông tin - thư viện trường Đại học Y tế công cộng Chương 2: Thực trạng tổ chức khai thác nguồn lực thông tin y tế Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Y tế công cộng Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu tổ chức khai thác nguồn lực thông tin y tế Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Y tế công cộng 11 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bộ Chính trị (2005), Nghị số 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 Bộ Chính trị Công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình Bộ Y tế (2001), Quyết định số 2175/2001/QĐ-BYT: Quyết định Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Quy chế tạm thời Tổ chức hoạt động Trường Đại học Y tế công cộng Bộ Y tế (2006), Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật y tế, Y học, Hà Nội Bộ Y tế (2006), Tổ chức, quản lý y tế sách y tế, Y học, Hà Nội Chính phủ (2001), Quyết đinh số 65/2001/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc thành lập Trường Đại học Y tế công cộng Chính phủ (2001), Quyết định số 35/2001/QĐ-TTg Thủ tướng phủ việc phê duyệt Chiến lược chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn 2001-2010 Nguyễn Duy Dũng (2000), Đổi hệ thống thông tin thư viện y học Bộ Y tế, Luận văn Thạc sỹ Khoa học Thư viện, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 69 tr Nguyễn Thị Đào (2008), Về vấn đề tổ chức kho mở thư viện nay, Tạp chí Thông tin - Tư liệu, số tr 23 - 27 Nguyễn Tiến Đức (2010), Phát triển nguồn lực thông tin phục vụ công tác đào tạo tín Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Lao động – xã hội, Luận văn Thạc sỹ Khoa học Thư viện, Trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn, 84 tr 10 Nguyễn Thị Hai (2007), Chia sẻ nguồn lực thông tin - thư viện, Tạp chí Thư viện Việt Nam, số 3, tr 45 - 47 11 Trần Thị Hảo (2008), Tổ chức khai thác nguồn tư liệu chiến tranh hóa học Ban 10-80 trường Đại học Y Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Khoa học Thư viện, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 86 tr 12 Nguyễn Tiến Hiển, Kiều Văn Hốt (2005), Tổ chức bảo quản tài liệu, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 207 tr 13 Nguyễn Tiến Hiển, Nguyễn Thị Lan Thanh (2002), Quản lý thư viện trung tâm thông tin, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 237 tr 14 Hà Thị Thu Hiếu (2002), Tổ chức khai thác nguồn lực thông tin Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Thái Nguyên, Luận văn Thạc sỹ Khoa học Thư viện, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 87 tr 15 Trần Thị Bích Hồng, Cao Minh Kiểm (2008), Tra cứu thông tin hoạt động thư viện – thông tin , NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 292 tr 16 Nguyễn Tuấn Khoa (2005), Hệ thống thông tin thư viện y học Việt Nam: Hiện trạng, kinh nghiệm định hướng phát triển, Kỷ yếu Hội nghị ngành Thông tin Khoa học Công nghệ - Lần thứ V 17 Nguyễn Tuấn Khoa (2006), Một số ý kiến thư viện điện tử đại hóa thư viện y học nước ta, Tạp chí Thông tin - Tư liệu, số 18 Nguyễn Tuấn Khoa (2006), Tiêu chuẩn hóa họat động thông tin y học, Kỷ yếu hội thảo Tăng cường công tác tiêu chuẩn hóa hoạt động Thông tin - tư liệu 19.Nguyễn Thị Cẩm Nhung (2003), Nghiên cứu việc tổ chức khai thác nguồn lực thông tin Trung tâm Thông tin – thư viện trường Đại học Y Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Khoa học Thư viện, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 77 tr 20 Trần Việt Thế Phương (2000), Truy cập thông tin y khoa Internet PUBMED, Thông tin Y dược, số 8, tr 336-338 21 Đoàn Phan Tân (2006), Thông tin học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 388 tr 22.Trường Đại học Y tế cộng cộng (2011), Trường Đại học Y tế công cộng 2008-2010 - 72 tr TÀI LIỆU TIẾNG ANH 23.Martha J Garrett (2009), Finding Online Health Information, Vietnam National Training Programme "Developing capacity for health information access and use", Hanoi 24.HINARI: http://www.who.int/hinari/en/ 25.National Center for Biotechnology Information(NCBI): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 24 World Health Organization: http://www.who.int/en/ [...]... (2005), Tổ chức và bảo quản tài liệu, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 207 tr 13 Nguyễn Tiến Hiển, Nguyễn Thị Lan Thanh (2002), Quản lý thư viện và trung tâm thông tin, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 237 tr 14 Hà Thị Thu Hiếu (2002), Tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Thái Nguyên, Luận văn Thạc sỹ Khoa học Thư viện, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 87 tr 15 Trần... Bộ Y tế, Luận văn Thạc sỹ Khoa học Thư viện, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 69 tr 8 Nguyễn Thị Đào (2008), Về vấn đề tổ chức kho mở trong các thư viện hiện nay, Tạp chí Thông tin - Tư liệu, số 3 tr 23 - 27 9 Nguyễn Tiến Đức (2010), Phát triển nguồn lực thông tin phục vụ công tác đào tạo tín chỉ tại Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Lao động – xã hội, Luận văn Thạc sỹ Khoa học Thư viện, Trường. .. Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, 84 tr 10 Nguyễn Thị Hai (2007), Chia sẻ nguồn lực thông tin - thư viện, Tạp chí Thư viện Việt Nam, số 3, tr 45 - 47 11 Trần Thị Hảo (2008), Tổ chức và khai thác nguồn tư liệu chiến tranh hóa học tại Ban 10-80 trường Đại học Y Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Khoa học Thư viện, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 86 tr 12 Nguyễn Tiến Hiển, Kiều Văn Hốt (2005), Tổ chức và bảo... tin - Tư liệu, số 1 18 Nguyễn Tuấn Khoa (2006), Tiêu chuẩn hóa trong họat động thông tin y học, Kỷ y u hội thảo Tăng cường công tác tiêu chuẩn hóa trong hoạt động Thông tin - tư liệu 19.Nguyễn Thị Cẩm Nhung (2003), Nghiên cứu việc tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin ở Trung tâm Thông tin – thư viện trường Đại học Y Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Khoa học Thư viện, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 77 tr... Tra cứu thông tin trong hoạt động thư viện – thông tin , NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 292 tr 16 Nguyễn Tuấn Khoa (2005), Hệ thống thông tin thư viện y học Việt Nam: Hiện trạng, kinh nghiệm và định hướng phát triển, Kỷ y u Hội nghị ngành Thông tin Khoa học và Công nghệ - Lần thứ V 17 Nguyễn Tuấn Khoa (2006), Một số ý kiến về thư viện điện tử và hiện đại hóa thư viện y học ở nước ta, Tạp chí Thông tin -... Nghị quyết số 46-NQ/TW ng y 23 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới 2 Bộ Y tế (2001), Quyết định số 2175/2001/QĐ-BYT: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Quy chế tạm thời về Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y tế công cộng 3 Bộ Y tế (2006), Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật về y tế, Y học, Hà Nội 4 Bộ Y tế (2006),... Tổ chức, quản lý y tế và chính sách y tế, Y học, Hà Nội 5 Chính phủ (2001), Quyết đinh số 65/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Y tế công cộng 6 Chính phủ (2001), Quyết định số 35/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn 2001-2010 7 Nguyễn Duy Dũng (2000), Đổi mới hệ thống thông tin thư viện y học. .. (2000), Truy cập thông tin y khoa trên Internet bằng PUBMED, Thông tin Y dược, số 8, tr 336-338 21 Đoàn Phan Tân (2006), Thông tin học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 388 tr 22 .Trường Đại học Y tế cộng cộng (2011), Trường Đại học Y tế công cộng 2008-2010 - 72 tr 2 TÀI LIỆU TIẾNG ANH 23.Martha J Garrett (2009), Finding Online Health Information, Vietnam National Training Programme "Developing capacity for... Online Health Information, Vietnam National Training Programme "Developing capacity for health information access and use", Hanoi 24.HINARI: http://www.who.int/hinari/en/ 25.National Center for Biotechnology Information(NCBI): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 24 World Health Organization: http://www.who.int/en/
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin y tế tại trung tâm thông tin thư viện trường đại học y tế công cộng , Tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin y tế tại trung tâm thông tin thư viện trường đại học y tế công cộng , Tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin y tế tại trung tâm thông tin thư viện trường đại học y tế công cộng

Từ khóa liên quan