Phân tích vai trò của Uỷ ban chứng khoán nhà nước trong việc tổ chức và đảm bảo thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh và đề xuất pháp lý của nhóm

16 317 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2016, 15:37

LỜI NÓI ĐẦU Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam thức vào hoạt động cách gần 12 năm, đánh dấu bước phát triển có ý nghĩa quan trọng trình hoàn thiện hệ thống thị trường tài chính, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn kinh tế không ngừng chuyển đổi vận hành theo chế thị trường Có thể nói TTCK không thật lớn, phát huy vai trò kênh huy động vốn tích cực Chính phủ Ngoài ra, việc hình thành TTCK làm cán cân lãi suất thị trường tín dụng điều chỉnh ngày phù hợp với tình hình phát triển kinh tế đất nước Bên cạnh thuận lợi việc huy động vốn từ TTCK đem lại cho doanh nghiệp niêm yết, tạo hội đầu tư cho cá nhân, tổ chức nước Tuy nhiên, bên cạnh đó, TTCK Việt Nam biểu nhiều bất cập như: thị trường chậm phát triển, chưa phát huy hết vai trò thực thụ.Nguyên nhân vấn đề hệ thống luật pháp chưa bao quát, sách điều hành mang tính mệnh lệnh – hành chính, chất lượng người điều hành yếu lý quan trọng mức độ minh bạch thông tin thấp Xuất phát từ thực trạng trên, vai trò ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) việc tổ chức, xây dựng đảm bảo TTCK phát triển lành mạnh cần trọng nâng cao nhằm mục tiêu xây dựng TTCK phát triển toàn diện Việt Nam NỘI DUNG I Khái quát UBCKNN Sự đời UBCKNN Với nhiệm vụ đặt đưa kinh tế Việt Nam thành kinh tế thị trường nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư nguồn vốn đầu tư từ nước giống nước phát triểu cần phải có TTCK Theo tinh thần trình chuẩn bị thực thành lập Ban Nghiên cứu xây dựng phát triển thị trường vốn thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1993, Ban soạn thảo Pháp lệnh chứng khoán TTCK Thứ trưởng Bộ tài làm Trưởng Ban năm 1994 Ban Chuẩn bị tổ chức TTCK giúp Thủ tướng Chính phủ đạo chuẩn bị điều kiện cần thiết cho việc xây dựng TTCK Việt Nam năm 1995 UBCKNN thành lập vào 28/1/1996 theo Nghị định số 75/NĐ-CP phủ Việc đời UBCKNN Việt Nam có nét đặc thù hoàn cảnh kihn tế - xã hội Việt Nam chi phối UBCKNN Việt Nam thành lập chưa có TTCK tập trung, UBCKNN đời nhằm mục đích chuẩn bị điều kiện cần thiết cho đời phát triển TTCK Việt Nam tương lai Nét đặc thù dẫn tới vai trò, chức UBCKNN bao gồm tổ chức, xây dựng TTCK Việt Nam quản lý, giám sát vận hành, đảm bảo TTCK Việt Nam phát triển lành mạnh, toàn diện Địa vị pháp lý Trước đây, theo quy định Nghị định số 75/1996/NĐ-CP, UBCKNN quan trực thuộc Chính Phủ Tuy nhiên, Nghị định số 66/2004/NĐ-CP quy định việc chuyển UBCKNN vào Bộ tài Như vậy, theo quy định pháp luật hành, UBCKNN quan trực thuộc Bộ tài chính, thực số nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước chứng khoán TTCK Hiện nay, vị trí pháp lý UBCKNN thức ghi nhận Điều Luật chứng khoán năm 2006 Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11/9/2009 Thủ tướng Chính phủ Như vậy, UBCKNN có vị trí quan trực thuộc Bộ Tài chính, quan nằm máy nhà nước trung ương Nó chủ quản lý hành nhà nước, hoạt động có tính hành chính-mệnh lệnh, có tính độc lập tương đối so với đơn vị khác thuộc Bộ tài UBCKNN thực chức tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài quản lý nhà nước chứng khoán TTCK; trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động chứng khoán TTCK; quản lý hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực chứng khoán, TTCK theo quy định pháp luật II Vai trò UBCKNN việc tổ chức đảm bảo TTCK phát triển lành mạnh Vai trò UBCKNN việc tổ chức, xây dựng TTCK Đối với việc tổ chức, xây dựng TTCK vai trò UBCKNN thể cụ thể thông qua nhiệm vụ quyền hạn có liên quan có đến tổ chức, xây dựng TTCK Theo Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg quy định cụ thể nhiệm vụ quyền hạn UBCKNN TTCK Theo vai trò UBCKNN việc tổ chức, xây dựng TTCK thể sau: UBCKNN trình Bộ trưởng Bộ Tài để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, định: a) Các dự án luật, dự thảo nghị Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định Chính phủ; dự thảo định Thủ tướng Chính phủ chứng khoán thị trường chứng khoán; b) Chiến lược, quy hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động, đề án, dự án quan trọng chứng khoán thị trường chứng khoán.” Với vị quan quản lý chuyên ngành chứng khoán TTCK, UBCKNN có vai trò quan trọng việc chuẩn bị điều kiện cho đời TTCK, đồng thời tổ chức quản lý nhà nước TTCK với mục tiêu tạo môi trường thuận lợi cho việc huy động vốn cho đầu tư phát triển, đảm bảo cho TTCK hoạt động có tổ chức, an toàn, công khai, công hiệu quả, bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp nhà đầu tư Vai trò UBCKNN thể cụ thể qua hoạt động như: - UBCKNN với vai trò Cấp, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận liên quan đến hoạt động chứng khoán thị trường chứng khoán; chấp thuận thay đổi liên quan đến hoạt động chứng khoán thị trường chứng khoán Theo đó, với quyền hạn UBCKNN tác động tới việc mở rộng thu hẹp TTCK cách cấp phép thêm thu hồi giấy phép cho thành viên sở GDCK, trung tâm GDCK - Theo ủy quyền Bộ tài chính, UBCKNN trình Thủ tướng Chính phủ định thành lập, đình hoạt động giải thể trung tâm giao dịch chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán, thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức Hiện nay, UBCK xây dựng Đề án tái cấu trúc CTCK, trình Bộ Tài Bộ trình Thủ tướng Chính phủ Theo Đề án này, công ty chứng khoán (CTCK) có vấn đề tài thực khó khăn bị rút hoạt động môi giới để bảo vệ khách hàng Khung pháp lý việc rút môi giới chưa có Vì thế, trước mắt UBCKNN yêu cầu Trung tâm Lưu ký có tín hiệu cảnh cáo cho nhà đầu tư biết nhằm đảm bảo cho an toàn khách hàng nói riêng phát triển an toàn TTCK nói chung - UBCKNN có vai trò quan trọng việc cấu lại TTCK, tổ chức hoạt động TTCK biện pháp tác động trực tiếp đến thành viên TTCK cách: Quản lý, giám sát hoạt động Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán tổ chức phụ trợ; tạm đình hoạt động giao dịch, hoạt động lưu ký Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán trường hợp có dấu hiệu ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp nhà đầu tư; chấp thuận quy định, quy chế Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán; chấp thuận việc đưa vào giao dịch loại chứng khoán mới, thay đổi áp dụng phương thức giao dịch mới, đưa vào vận hành hệ thống giao dịch - Bên cạnh đó, UBCKNN có vai trò chủ đạo việc xây dựng quy mô TTCK cho đại phù hợp với xu chung giới việc Thực công tác thống kê, dự báo hoạt động chứng khoán thị trường chứng khoán; tổ chức quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, đại hóa hoạt động lĩnh vực chứng khoán thị trường chứng khoán Ngày 16/11/2011, UBCKNN tổ chức buổi họp báo triển khai giải pháp thị trường chứng khoán chủ trì Chủ tịch UBCKNN Tham dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo đơn vị thuộc UBCKNN quan thông báo chí Một số đề án UBCKNN xúc tiến xây dựng như: Đề án Tái cấu trúc hàng hóa thị trường trái phiếu Chính phủ triển khai chương trình thí điểm hoán đổi trái phiếu kết hợp với phát hành lô lớn; Đề án tái cấu trúc công ty chứng khoán, dự kiến triển khai từ năm 2012 đến 2015; Đề án thị trường chứng khoán phái sinh: UBCKNN xây dựng đề án triển khai dự thảo Nghị định hướng dẫn TTCK phái sinh năm 2012, sở triển khai sở vật chất, hệ thống đưa vào vận hành năm 2014 UBCKNN xây dựng trình Bộ Tài ban hành Đề án Cơ chế giao dịch chứng khoán triển khai điều kiện để áp dụng năm 2012; Nâng cao tiêu chuẩn phát hành, chất lượng chứng khoán niêm yết, giao dịch: UBCKNN xây dựng tiêu chí đưa vào dự thảo Nghị định, Thông tư để ban hành Quý I/2012 Như vậy, nói, hoạt động UBCKNN ảnh hưởng trực tiếp đến TTCK, thông qua Nhà nước xây dựng TTCK phát triển ổn định, bền vững lành mạnh Vai trò UBCKNN việc đảm bảo TTCK phát triển lành mạnh “Thị trường chứng khoán ví đứa trẻ có khả lớn nhanh khỏe mạnh chăm sóc tốt Nhưng đứa trẻ chưa biết cách chăm sóc nên mắc nhiều bệnh tật, ốm yếu bị tai nạn cần phải băng bó cấp cứu” Đây cách ví von thực trạng TTCK Việt Nam Tổng thư ký Hiệp hội Các nhà đầu tư Tài Việt Nam (VAFI), điều cho thấy cần thiết phải có hành động để ổn định phát triển TTCK Trước thực trạng trên, UBCKNN Việt Nam đóng vai trò quan trọng nhằm mục tiêu xây dựng TTCK Việt Nam phát triển lành mạnh, toàn diện Vai trò UBCKNN việc đảm bảo TTCK phát triển lành mạnh thể qua chức năng, nhiệm vụ cụ thể sau: - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chứng khoán TTCK biện pháp quan trọng nhằm xây dựng TTCK Việt Nam phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững UBCKNN đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho tầng lớp nhân dân, từ nhà quản lý đến cán bộ, công chức Trung ương địa phương người dân TTCK, không để xảy tượng gian dối, đưa thông tin sai lệch Bên cạnh đó, UBCKNN cần đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đưa thêm nhiều Tổng công ty, công ty lớn lên sàn giao dịch chứng khoán thức; đồng thời tăng cường tính công khai minh bạch TTCK, TTCK tự Buộc công ty cổ phần bán cổ phiếu công chúng phải kiểm toán minh bạch hóa tài chính; trung thực, không để xảy tượng đầu cơ, lừa đảo bán cổ phiếu thị trường - Vai trò UBCKNN việc đảm bảo TTCK phát triển lành mạnh trọng tâm nhiệm vụ tra, giám sát xử lý vi phạm pháp luật chứng khoán TTCK Cụ thể, theo Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ, UBCKNN có nhiệm vụ quản lý, giám sát hoạt động Sở Giao dịch, Trung tâm Giao dịch, Trung tâm Lưu ký chứng khoán tổ chức phụ trợ; tạm đình hoạt động sở trường hợp có dấu hiệu ảnh hưởng đến quyền lợi ích nhà đầu tư tra, giám sát, xử lý vi phạm hành giải khiếu nại, tố cáo hoạt động chứng khoán TTCK Thanh tra, giám sát hoạt động TTCK có vai trò đặc biệt quan trọng đảm bảo cho thị trường hoạt động công khai, minh bạch, bảo vệ lợi ích hợp pháp chủ thể thị trường Hoạt động tra, giám sát UBCKNN tập trung chủ yếu vào vấn đề tuân thủ pháp luật chủ thể tham gia thị trường + Về đối tượng tra, giám sát quy định cụ thể Khoản Điều 109 Luật chứng khoán năm 2006 So với Nghị định số 48/1998/NĐ-CP chứng khoán TTCK Luật chứng khoán mở rộng đối tượng tra, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, không tổ chức phát hành có chứng khoán đưa vào giao dịch thị trường tập trung (tổ chức niêm yết) mà tổ chức phát hành chứng khoán công chúng nói chung phải chịu tra quan quản lý nhà nước Đối tượng tra mở rộng thêm gồm Quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng định toán, trung tâm lưu lý chứng khoán Về phạm vi tra, trước UBCKNN tra hoạt động phát hành chứng khoán, giao dịch chứng khoán, hoạt động kinh doanh, đăng ký, toán, bù trừ, lưu ký chứng khoán công bố thông tin hoạt động niêm yết, hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động khác có liên quan đến chứng khoán thị trường chứng khoán thuộc phạm vi tra + Hiện nay, TTCK Việt Nam có 1.000 công ty đại chúng, gần 700 công ty niêm yết, 105 công ty chứng khoán, 47 công ty quản lý quỹ đặc biệt triệu tài khoản nhà đầu tư nước nước tham gia TTCK Theo đó, đối tượng phạm vi hoạt động tra, giám sát lĩnh vực chứng khoán TTCK ngày mở rộng Cùng với phát triển TTCK, vi phạm thị trường diễn ngày tinh vi hơn, phức tạp hơn, đặc biệt vi phạm dễ nảy sinh bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn Do vậy, tăng cường lực tra, giám sát xử lý vi phạm pháp luật chứng khoán TTCK theo tinh thần Luật Thanh tra công tác trọng tâm UBCKNN năm 2012 + Trong năm 2011, UBCKNN ban hành 164 định xử phạt vi phạm hành tổ chức cá nhân với tổng số tiền thu nộp ngân sách gần 11 tỷ đồng, cụ thể: UBCKNN xử lý 63 trường hợp vi phạm quy định chào bán chứng khoán công chúng, chế độ báo cáo công bố thông tin; Xử lý cá nhân có hành vi giao dịch giả tạo, thao túng thị trường Ngoài ra, UBCKNN xử lý 47 trường hợp có hành vi thực giao dịch chứng khoán không báo cáo cổ đông nội công ty niêm yết; 11 trường hợp vi phạm quy định chế độ báo cáo công bố thông tin công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ; kiên làm rõ sai phạm xử lý nghiêm Công ty niêm yết có hành vi vi phạm quy định chế độ báo cáo công bố thông tin (định kỳ bất thường) TTCK Đặc biệt, quy trách nhiệm pháp lý cụ thể tới cá nhân công ty có vi phạm + UBCKNN phối hợp chặt chẽ với Sở giao dịch chứng khoán Trung tâm lưu ký chứng khoán việc giám sát giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật, đồng thời giám sát trách nhiệm công ty chứng khoán việc đảm bảo hoạt động giao dịch, hoạt động khác công khai, minh bạch, công pháp luật + Với kết đạt từ năm 2011, bước sang năm 2012, UBCKNN tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, trọng kiểm tra định kỳ an toàn tài khả toán công ty chứng khoán, đặc biệt công ty chứng khoán có vốn góp từ ngân hàng, tập đoàn nhà nước, doanh nghiệp bảo hiểm, đánh giá tình trạng tài chính, kết hoạt động kinh doanh công ty chứng khoán nhằm hỗ trợ công tác tái cấu công ty chứng khoán nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động kinh doanh công ty; Tổ chức tra, kiểm tra định kỳ công ty quản lý quỹ, tập trung tra kiểm tra giám sát tuân thủ, quản lý tài sản khách hàng nhằm nhăn ngừa xung đột lợi ích, bảo vệ tài sản khách hàng Đối với thao túng thị trường giao dịch nội gián, UBCKNN thông báo sớm nghiên cứu xây dựng chế phối hợp thức Bộ Tài Ngân hàng Nhà nước, Bộ Bưu viễn thông, Bộ Công an để hợp tác trao đổi thông tin nhằm nâng cao hiệu công tác tra xử lý vi phạm thị trường chứng khoán Bên cạnh đó, UBCKNN tiến hành tra, kiểm tra tổ chức, cá nhân có hành vi giao dịch không công bằng, tổ chức vi phạm hoạt động công bố thông tin… nhằm đảm bảo trì công tổ chức, cá nhân tham gia thị trường - UBCKNN thực hợp tác quốc tế lĩnh vực chứng khoán TTCK theo phân công, phân cấp Bộ trưởng Bộ Tài quy định pháp luật Việc đẩy mạnh hợp tác, trao đổi thông tin nhằm đảm bảo cho TTCK Việt nam nước cam kết hợp tác phát triển ổn định, lành mạnh bền vững lĩnh vực như: giám sát theo dõi TTCK hợp đồng tương lai, hoạt động toán bù trừ, đảm bảo thực thi quy định pháp lý có liên quan; cưỡng chế thực thi quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động giao dịch, môi giới, quản lý tư vấn chứng khoán, hợp đồng tương lai công cụ đầu tư khác; tăng cường đảm bảo tính hợp pháp, lành mạnh đối tượng giao dịch, đối tượng tư vấn đầu tư đối tượng hành nghề khác thị trường tài chính, tăng cường tiêu chuẩn cao giao dịch công tính toàn vẹn đạo đức nghề nghiệp đối tượng này; cưỡng chế thực thi quy định pháp lý có liên quan đến giao dịch nội gián, lũng đoạn thị trường hành vi gian lận khác có liên quan đến công ty niêm yết, chứng khoán, hợp đồng tương lai công cụ đầu tư khác; đảm bảo tổ chức phát hành, chào bán chứng khoán, giám đốc, nhân viên, cổ đông đối tượng tư vấn chuyên nghiệp công ty niêm yết TTCK Việt Nam nước, thực thi nghĩa vụ mà pháp luật quy định nhằm thực việc công bố thông tin liên quan đến người đầu tư cách đầy đủ, xác, kịp thời; cưỡng chế thực thi quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động thâu tóm, sáp nhập, mua lại cổ phiếu; công bố thông tin cổ phiếu ghi sổ công ty niêm yết; vi phạm công ty; vấn đề khác bên trí III Đề xuất pháp lý nhóm nhằm nâng cao vai trò UBCKNN việc tổ chức đảm bảo TTCK phát triển lành mạnh Đến thời điểm nay, TTCK Việt Nam có gần 12 năm trưởng thành phát triển sau nỗ lực vượt qua nhiều gian khó, qua đạt thành tựu đáng khích lệ Đáng kể đảm bảo thị trường vận hành an toàn, ổn định thời điểm khó khăn nhất, điều mà thị trường non trẻ đạt Kết đạt từ đầu TTCK đ ã có quan quản lý, có hệ thống luật pháp điều chỉnh tương đối đồng đặc biệt vai trò UBCKNN việc tổ chức đảm bảo TTCK phát triển lành mạnh Hiện TTCK đối mặt với nhiều thử thách, để tháo gỡ khó khăn cho thị trường, Bộ Tài đạo UBCKNN chủ động, tích cực xây dựng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, sách thể chế cho TTCK; đạo đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực dự án, đề án quan trọng, đề án, dự án nhằm hoàn thiện khung pháp lý, chế sách để điều chỉnh hoạt động thị trường Là quan chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động chứng khoán TTCK, UBCKNN tích cực thực nhiều biện pháp trước mắt dài hạn để TTCK phát triển cách bền vững minh bạch Theo đó, UBCKNN triển khai giải pháp để hỗ trợ thị trường, tập trung chủ yếu vào tháo gỡ khó khăn khoản cải thiện tâm lý cho thị trường Cụ thể: 10 - UBCKNN tập trung hoàn thiện hệ thống văn sở Luật Chứng khoán Luật Chứng khoán sửa đổi , tiến tới xây dựng Luật Chứng khoán hệ thứ hai vào năm 2015 với mức độ tự hóa hoạt động thị trường cao Cụ thể, Nghị định quy định chi tiết Luật Chứng khoán 2006 luật sửa đổi bổ sung 2010 tập trung vào việc nâng cao tiêu chuẩn niêm yết để tăng chất lượng hàng hóa; thay đổi quy định công bố thông tin theo hướng trách nhiệm công bố thông tin tăng theo quy mô tính đại chúng doanh nghiệp; tạo điều kiện cho sản phẩm dịch vụ phát triển sản phẩm phái sinh, quỹ đầu tư bất động sản UBCKNN cần khẩn trương hoàn chỉnh giải pháp kỹ thuật để triển khai Thông tư 74/2011/TT-BTC cho hiệu quả, an toàn - Đồng thời, việc cải thiện chất lượng đa dạng hóa nguồn cung thông qua việc: bước nâng cao điều kiện niêm yết, củng cố chế độ công bố thông tin theo lớp sở quy mô vốn số lượng cổ đông công ty đại chúng, thể chế hóa chuẩn mực thông lệ quốc tế quản trị công ty, quản trị rủi ro bảo vệ nhà đầu tư thiểu số - UBCKNN cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát thị trường hoạt động định chế trung gian Theo đó, quản lý, giám sát hoạt động công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ vào tiêu an toàn tài Ngoài ra, tăng cường giám sát thị trường để kịp thời phát hành vi giao dịch không công bằng, thao túng giá Tập trung xử lý nghiêm theo pháp luật hành vi vi phạm, không tuân thủ quy định pháp luật hành chứng khoán TTCK… - Trong bối cảnh TTCK khó khăn tại, UBCKNN cần khuyến khích công ty chứng khoán tạm thời thu hẹp hoạt động kinh doanh theo chiều rộng, tập trung giảm bớt nghiệp vụ, tái cấu trúc nhân sự, chí chủ động mua bán, sáp nhập Bên cạnh đó, để TTCK phát triển cách bền vững giải pháp quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, tạo niềm tin cho nhà đầu tư, TTCK thị 11 trường kỳ vọng vào tương lai Do đó, kiểm soát lạm phát, hạn chế thâm hụt ngân sách, hạn chế nhập siêu ổn định giá trị đồng Việt Nam ưu tiên trước mắt mà thị trường đòi hỏi Việc thiếu vắng niềm tin tương lai kinh tế vĩ mô, triển vọng phát triển ngành hay doanh nghiệp nhà đầu tư tổ chức mà nhà đầu tư cá nhân không xác định đầu tư dài hạn vào TTCK Khi không xác định tương lai trào lưu đầu tư ngắn hạn theo kiểu lướt sóng không tránh khỏi - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ TTCK, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Theo quy định Điểm đ Khoản Điều Luật chứng khoán năm 2006, nhiệm vụ quan trọng UBCKNN “Tổ chức, phối hợp với quan, tổ chức liên quan đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành chứng khoán; phổ cập kiến thức chứng khoán thị trường chứng khoán cho công chúng” Chứng khoán TTCK đời phát triển Việt Nam khoảng 12 năm việc hiểu rõ chất kinh nghiệm hành nghề lĩnh vực chứng khoán hạn chế Việc tổ chức xây dựng TTCK phát triển lành mạnh đòi hỏi phải nâng cao kiến thức chứng khoán TTCK cần thiết Theo UBCK, tính đến thời điểm tháng 7/2011, nước có 4.258 người hành nghề lĩnh vực chứng khoán Ủy ban cấp chứng hành nghề chứng khoán Cụ thể, có 3.512 người cấp chứng hành nghề môi giới phân tích, 746 người cấp chứng hành nghề quản lý quỹ Tuy nhiên, số danh nghĩa mà có nhiều người cấp Chứng hàng nghề không làm việc ngành chứng khoán, lại có nhiều nhân viên chứng khoán Chứng hàng nghề Thực tế xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: Chương trình đạo tạo không tương thích với thực trạng giao dịch TTCK, việc đào tạo chưa thống nhất, chất lượng đào tạo chưa đảm bảo Do đó, UBCK Bộ giáo dục cần có thống chương trình đào tạo chứng khoán TTCK theo chuẩn mực định để tranh thủ 12 liên kết ngành chứng khoán với trường đại học, trung tâm đào tạo, góp phần tăng cường nhân lực cho TTCK, biện pháp góp phần tổ chức, xây dựng TTCK phát triển toàn diện Việt Nam - Cùng với hành động này, UBCKNN cần tập trung nỗ lực để hạn chế hành vi trục lợi, thao túng TTCK Cần phát triển nghiêm trị thích đáng hành vi trục lợi để đảm bảo tính minh bạch lành mạnh thị trường Ngoài ra, cần có chế tài xử phạt mạnh giúp đảm bảo minh bạch thông tin doanh nghiệp có sai lệch vi phạm liên tục phải bị xử phạt nặng Chiến lược phát triển TTCK giai đoạn tới tăng tính hiệu cho thị trường sở tái cấu trúc tổ chức TTCK Để thực tốt chiến lược không đơn giản Những công việc mà UBCKNN triển khai để TTCK phát triển bền vững hết cần phải thực cách tích cực nghiêm túc KẾT LUẬN Hiện nay, kinh tế giới gặp nhiều khó khăn thách thức, có tác động không nhỏ tới kinh tế Việt Nam, UBCKNN với vị trí quan quản lý nhà nước chứng khoán TTCK có vai trò quan trọng việc tổ chức, xây dựng đảm bảo TTCK Việt Nam phát triển ổn định, lành mạnh Chính vậy, cần nâng cao vai trò UBCKNN phát triển TTCK Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO 13 •Giáo trình luật chứng khoán, Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND; •Luật Chứng khoán năm 2006, Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung 2010; •Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11/09/2009 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính; • Google.com •Bách khoa toàn thư mở •http://tailieu.vn/tag/tai-lieu/Thitruongchungkhoantaptrung.html; •http://cafef.vn/20100823032723895CA31/san-upcom-am-dam.chn; •http://timtailieu.net/chung-khoan-13/thi-truong-giao-dich-upcom-14158/; •http://thuvien.ftu.edu.vn/sites/Ftu/vie/ViewBib.aspx?Id=4686 14 Đề Số 10: Phân tích vai trò Uỷ ban chứng khoán nhà nước việc tổ chức đảm bảo thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh đề xuất pháp lý nhóm MỤC LỤC 15 LỜI NÓI ĐẦU Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam thức vào hoạt động cách gần 12 năm, đánh dấu bước phát triển có ý nghĩa quan trọng trình hoàn thiện hệ thống thị trường tài chính, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn kinh tế không ngừng chuyển đổi vận hành theo chế thị trường Có thể nói TTCK không thật lớn, phát huy vai trò kênh huy động vốn tích cực Chính phủ Ngoài ra, việc hình thành TTCK làm cán cân lãi suất thị trường tín dụng điều chỉnh ngày phù hợp với tình hình phát triển kinh tế đất nước Bên cạnh thuận lợi việc huy động vốn từ TTCK đem lại cho doanh nghiệp niêm yết, tạo hội đầu tư cho cá nhân, tổ chức nước Tuy nhiên, bên cạnh đó, TTCK Việt Nam biểu nhiều bất cập như: thị trường chậm phát triển, chưa phát huy hết vai trò thực thụ.Nguyên nhân vấn đề hệ thống luật pháp chưa bao quát, sách điều hành mang tính mệnh lệnh – hành chính, chất lượng người điều hành yếu lý quan trọng mức độ minh bạch thông tin thấp Xuất phát từ thực trạng trên, vai trò ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) việc tổ chức, xây dựng đảm bảo TTCK phát triển lành mạnh cần trọng nâng cao nhằm mục tiêu xây dựng TTCK phát triển toàn diện Việt Nam 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích vai trò của Uỷ ban chứng khoán nhà nước trong việc tổ chức và đảm bảo thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh và đề xuất pháp lý của nhóm, Phân tích vai trò của Uỷ ban chứng khoán nhà nước trong việc tổ chức và đảm bảo thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh và đề xuất pháp lý của nhóm, Phân tích vai trò của Uỷ ban chứng khoán nhà nước trong việc tổ chức và đảm bảo thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh và đề xuất pháp lý của nhóm