Cơ sở địa lý phục vụ tổ chức không gian phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường thành phố cửa khẩu móng cái, tỉnh quảng ninh

22 186 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2016, 23:14

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Trần Thị Tuyết CƠ SỞ ĐỊA LÝ PHỤC VỤ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG THÀNH PHỐ CỬA KHẨU MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA LÝ Hà Nội, 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - TRẦN THỊ TUYẾT CƠ SỞ ĐỊA LÝ PHỤC VỤ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG THÀNH PHỐ CỬA KHẨU MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên Môi trƣờng Mã số: 62850101 LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA LÝ CHỦ TICH HỘI ĐỒNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA GS.TS Trƣơng Quang Hải GS.TS Nguyễn Cao Huần PGS.TS Nguyễn Ngọc Khánh HÀ NỘI, 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu Các nội dung nghiên cứu kết luận án trung thực chƣa đƣợc công bố công trình nghiên cứu trƣớc Các số liệu tác giả khác đƣợc trích dẫn rõ ràng Luận án Tác giả luận án Trần Thị Tuyết LỜI CẢM ƠN Luận án đƣợc hoàn thành Khoa Địa lý, Trƣờng Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, dƣới hƣớng dẫn khoa học nghiêm túc, chu đáo tận tình GS.TS Nguyễn Cao Huần PGS.TS Nguyễn Ngọc Khánh Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy - ngƣời thƣờng xuyên dạy bảo, động viên, khuyến khích để tác giả nỗ lực hoàn thiện luận án Trong trình học tập nghiên cứu, tác giả nhận đƣợc bảo góp ý quý báu thầy, cô sở đào tạo nhƣ: Viện Địa lý; Cục Địa chất Việt Nam; Viện Thổ nhƣỡng nông hóa; Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội; … Xin chân thành cám ơn giúp đỡ thầy, cô quan nói Xin cám ơn thầy giáo, cô giáo cán Khoa Địa lý phòng Sau Đại học – Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả hoàn thành luận án Bên cạnh đó, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn cán lãnh đạo, phòng, ban chức thuộc UBND thành phố Móng Cái; Trung tâm quan trắc môi trƣờng tỉnh Quảng Ninh cung cấp tƣ liệu có giá trị đóng góp ý kiến xác đáng làm nâng cao chất lƣợng luận án NCS xin chân thành cám ơn Đề tài Nafosted Mã số: 105.07 -2013.19 hỗ trợ tạo điều kiện trình thực luận án Cuối cùng, tác giả xin cảm ơn Ban Lãnh đạo Viện Địa lí nhân văn, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để tác giả hoàn thiện chƣơng trình học tập luận án Cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình quan tâm giúp đỡ chia sẻ với tác giả suốt thời gian thực luận án Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận án Trần Thị Tuyết năm 2015 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH 10 MỞ ĐẦU 11 Tính cấp thiết 11 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Error! Bookmark not defined Giới hạn phạm vi nghiên cứu Error! Bookmark not defined Những điểm luận án Error! Bookmark not defined Luận điểm bảo vệ Error! Bookmark not defined Cơ sở tài liệu thực đề tài Error! Bookmark not defined Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Error! Bookmark not defined Cấu trúc đề tài Error! Bookmark not defined CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 1.1 TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN Error! Bookmark not defined 1.1.1 Các công trình nghiên cứu sở địa lý theo tiếp cận cảnh quan cho sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trƣờng Error! Bookmark not defined 1.1.2 Các công trình nghiên cứu tổ chức không gian phát triển kinh tế bảo vệ môi trƣờng Error! Bookmark not defined 1.1.3 Các công trình nghiên cứu Móng Cái có liên quan đến đề tài Error! Bookmark not defined 1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHO HOẠCH ĐỊNH KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG Error! Bookmark not defined 1.2.1 Những vấn đề lý luận liên quan đến luận án Error! Bookmark not defined 1.2.2 Hƣớng nghiên cứu cảnh quan định hƣớng không gian phát triển kinh tế bảo vệ môi trƣờng Error! Bookmark not defined 1.3 QUAN ĐIỂM, PHƢƠNG PHÁP VÀ QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 1.3.1 Các quan điểm nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.3.2 Các phƣơng pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.3.3 Quy trình nghiên cứu Error! Bookmark not defined CHƢƠNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ CẢNH QUAN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI Error! Bookmark not defined 2.1 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ VỊ THẾ KINH TẾ Error! Bookmark not defined 2.2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊNError! Bookmark not defined 2.2.1 Điều kiện tự nhiên Error! Bookmark not defined 2.2.2 Tài nguyên thiên nhiên Error! Bookmark not defined 2.3 ĐẶC ĐIỂM CẢNH QUAN Error! Bookmark not defined 2.3.1 Vai trò yếu tố tự nhiên nhân sinh thành tạo cảnh quan Error! Bookmark not defined 2.3.2 Đặc điểm phân hóa cảnh quan thành phố Móng Cái Error! Bookmark not defined 2.3.3 Tính nhịp điệu mùa cảnh quan Error! Bookmark not defined 2.3.4 Các tiểu vùng cảnh quan - Đặc điểm cấu trúc, tài nguyên chức Error! Bookmark not defined CHƢƠNG PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN VÀ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI - MÔI TRƢỜNG CHO HOẠCH ĐỊNH KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TP MÓNG CÁI Error! Bookmark not defined 3.1 PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG SINH THÁI VÀ TIỀM NĂNG KHÔNG GIAN CÁC CẢNH QUAN CHO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, DU LỊCH VÀ ĐÔ THỊ CỬA KHẨU Error! Bookmark not defined 3.1.1 Nội dung quy trình đánh giá tiềm sinh thái tiềm không gian cảnh quan Error! Bookmark not defined 3.1.2 Đánh giá tiềm sinh thái tiềm không gian cảnh quan cho phát triển nông, lâm nghiệp Error! Bookmark not defined 3.1.3 Phân tích tiềm sinh thái tiềm không gian cảnh quan cho phát triển nuôi trồng thủy sản ven biển Error! Bookmark not defined 3.1.4 Phân tích tiềm sinh thái tiềm không gian cảnh quan cho phát triển du lịch tắm biển Error! Bookmark not defined 3.1.5 Phân tích tiềm không gian cảnh quan cho phát triển đô thị đô thị cửa Error! Bookmark not defined 3.2 PHÂN TÍCH CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ NGUỒN LỰC KINH TẾ - XÃ HỘI Error! Bookmark not defined 3.2.1 Phân tích thực trạng nguồn lực xã hội Error! Bookmark not defined 3.2.2 Phân tích nguồn lực phát triển kinh tế Error! Bookmark not defined 3.2.3 Ứng dụng số chuyên môn hoá cho đánh giá trạng tiềm ngành kinh tế Error! Bookmark not defined 3.2.4 Tác động kinh tế cửa đến phát triển đô thị thành phố Móng Cái Error! Bookmark not defined 3.3 VẤN ĐỀ MÔI TRƢỜNG VÀ TAI BIẾN THIÊN NHIÊN Error! Bookmark not defined 3.3.1 Vấn đề môi trƣờng Error! Bookmark not defined 3.3.2 Tai biến thiên nhiên Error! Bookmark not defined 3.4 HOẠCH ĐỊNH KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ, SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TP MÓNG CÁIError! Bookmark not defined 3.4.1 Cơ sở hoạch định không gian phát triển kinh tế bảo vệ môi trƣờng Error! Bookmark not defined 3.4.2 Phân tích tổng hợp kết đánh giá cảnh quan cho hoạch định không gian phát triển kinh tế bảo vệ môi trƣờng thành phố Móng Cái Error! Bookmark not defined 3.4.3 Phân tích quy hoạch phát triển có liên quan Error! Bookmark not defined 3.4.4 Phân tích xu biển đổi kinh tế môi trƣờng thành phố Móng Cái đến năm 2020 Error! Bookmark not defined 3.4.5 Mâu thuẫn phát triển kinh tế với sử dụng tài nguyên bảo vệ môi trƣờng thành phố Móng Cái Error! Bookmark not defined 3.4.6 Hoạch định không gian phát triển kinh tế với sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trƣờng Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 12 PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt TT Diễn giải BVMT Bảo vệ môi trƣờng CQ Cảnh quan GIS Hệ thống thông tin địa lý LQ Chỉ số chuyên môn hóa QCVN Quy chuẩn Việt Nam TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TP Thành phố TTBCY Trầm tích biến chất yếu TTRC Trầm tích rắn DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Các ƣu tiên tổ chức lãnh thổ số quốc giaError! Bookmark not defined Bảng 1.2 So sánh công trình nghiên cứu tổ chức lãnh thổError! Bookmark not defined quy mô khác Error! Bookmark not defined Bảng 1.3 Ví dụ phƣơng pháp xác định trọng số ma trận tam giác loại hình sản xuất xác định .Error! Bookmark not defined Bảng 2.1 Tổng hợp dạng địa hình Error! Bookmark not defined Bảng 2.2 Nhiệt độ trung bình tháng Móng Cái (oC) Error! Bookmark not defined Bảng 2.3 Mực nƣớc thủy triều ứng với tần suất (đo trạm Cửa Ông)Error! Bookmark not Bảng 2.4 Diện tích loại đất Móng Cái Error! Bookmark not defined Bảng 2.5 Diện tích quần hệ thực vật Móng Cái Error! Bookmark not defined Bảng 2.6 Diện tích đất rừng theo xã, phƣờng Error! Bookmark not defined Bảng 2.7 Biến động sử dụng đất thành phố Móng Cái giai đoạn 2005 -2013 (phần đất liền đảo) .Error! Bookmark not defined Bảng 2.8 Hệ thống phân loại cảnh quan thành phố Móng CáiError! Bookmark not defined Bảng 2.9 Diện tích phụ lớp cảnh quan thuộc lớp cảnh quan núiError! Bookmark not defined Bảng 2.10 Đặc điểm chức phụ lớp cảnh quanError! Bookmark not defined Bảng 2.11: Phân cấp tiêu tảng nhiệt ẩm K Error! Bookmark not defined Bảng 2.12 Lịch thời vụ trồng lúa tỉnh Quảng Ninh Error! Bookmark not defined Bảng 2.13 Cấu trúc, tiềm tài nguyên chức tiểu vùng cảnh quan rừng đồi núi thấp Hải Sơn – Bắc Sơn Error! Bookmark not defined Bảng 2.14 Cấu trúc, tiềm tài nguyên chức tiểu vùng cảnh quan đô thị nông nghiệp đồng ven biển Móng Cái Error! Bookmark not defined Bảng 2.15 Cấu trúc, tiềm tài nguyên chức tiểu vùng cảnh quan ngập nƣớc ven biển phía nam Móng Cái Error! Bookmark not defined Bảng 2.16 Cấu trúc, tiềm tài nguyên chức tiểu vùng cảnh quan đảo Vĩnh Thực Error! Bookmark not defined Bảng 3.1 Mẫu bảng sở phân cấp mức độ thích nghi/thuận lợi/ƣu tiênError! Bookmark not de Bảng 3.2 Bảng sở phân cấp tiêu đánh giá thành phần cảnh quan lúa nƣớc hoa màu cần tƣới Error! Bookmark not defined Bảng 3.3 Mức độ thích nghi sinh thái cảnh quan đối vớiError! Bookmark not defined lúa hoa màu cần tƣới Error! Bookmark not defined Bảng 3.4 Bảng sở phân cấp tiêu đánh giá thành phần cảnh quan trồng cạn không tƣới Error! Bookmark not defined Bảng 3.5 Mức độ thích nghi cảnh quan trồng cạn không tƣớiError! Bookmar Bảng 3.6 Bảng sở phân cấp tiêu phát triển rừng phòng hộError! Bookmark no Bảng 3.7 Mức độ ƣu tiên cảnh quan phát triển rừng phòng hộError! Bookmark n Bảng 3.8 Bảng sở phân cấp tiêu đánh giá thành phần cảnh quanError! Bookmark not defi phát triển rừng sản xuất Error! Bookmark not defined Bảng 3.9 Mức độ thích nghi cảnh quan phát triển rừng sản xuấtError! Bookmark Bảng 3.10 Tổng hợp kết đánh giá loại hình sản xuất nông, lâm nghiệpError! Bookmark not Bảng 11 So sánh tiêu phát triển nuôi trồng thủy sản vàError! Bookmark not defined khả đáp ứng cảnh quan .Error! Bookmark not defined Bảng 3.12 Bảng sở đánh giá thành phần tiêu đánh giáError! Bookmark not defined cảnh quan bãi biển cho du lịch tắm biển Error! Bookmark not defined Bảng 3.13 Kết phân tích, đánh giá cảnh quan cho Error! Bookmark not defined phát triển du lịch tắm biển Error! Bookmark not defined Bảng 3.14 Sức chứa bãi biển thuộc khu vực Móng CáiError! Bookmark not defined Khả đáp ứng Error! Bookmark not defined Bảng 3.15 So sánh tiêu chí phát triển đô thị cửa khả đáp ứngError! Bookmark Bảng 3.16 So sách tiêu chí phát triển đô thị khả đáp ứng củaError! Bookmark not d khu vực đồng ven biển thị tứ Móng Cái Error! Bookmark not defined Bảng 3.17 Diễn biến lao động số khu vực kinh tế chínhError! Bookmark not defined Bảng 3.18 Cơ cấu kinh tế Móng Cái giai đoạn 2005-2012 (%)Error! Bookmark not defined Bảng 3.19 Một số tiêu khu vực dịch vụ Error! Bookmark not defined Bảng 3.20 Một số tiêu công nghiệp từ 2005-2012 Error! Bookmark not defined Bảng 3.21 Một số tiêu sản xuất khu vực nông- lâm nghiệpError! Bookmark not def thủy sản (theo giá cố định 1994) Error! Bookmark not defined Bảng 3.22 Đặc điểm kinh tế xã hội tiểu vùng cảnh quanError! Bookmark not defined Bảng 3.23 Xu hƣớng biến đổi khí hậu Móng Cái Error! Bookmark not defined Bảng 3.24 Các vấn đề môi trƣờng tai biến thiên nhiên TVCQ.Error! Bookmark not Bảng 3.25 So sánh phân tích tổng hợp liệu nghiên cứu cho hoạch định không gian phát triển kinh tế bảo vệ môi trƣờng thành phố Móng CáiError! Bookmark not defined Bảng 3.26 Dự báo quy mô dân số Error! Bookmark not defined Bảng 3.27 Chỉ tiêu môi trƣờng tiêu chuẩn đô thị loại IIError! Bookmark not defined Bảng 3.28 Cơ cấu kinh tế đến năm 2020 thành phố Móng CáiError! Bookmark not defined Bảng 3.29 Biến đổi sử dụng đất thành phố Móng Cái Error! Bookmark not defined Bảng 3.30 Dự báo gia tăng nƣớc thải thành phố Móng Cái đến năm 2020Error! Bookmark not d Bảng 3.31 Đánh giá tác động nhân tố tới môi trƣờng nƣớc thành phố Móng Cái Error! Bookmark not defined Bảng 3.32 Đánh giá tác động nhân tố đến môi trƣờng không khíError! Bookmark not de Bảng 3.33 Dự báo khối lƣợng chất thải rắn ngành kinh tếError! Bookmark not defined Bảng 3.34 Khung hoạch định không gian phát triển kinh tế, sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trƣờng Error! Bookmark not defined Bảng 3.35 Các không gian ƣu tiên phát triển kinh tế bảo vệ môi trƣờngError! Bookmark not DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Quy trình nghiên cứu Error! Bookmark not defined Hình 2.1 Bản đồ hành ……………………………………………………43 Hình 2.2 Bản đồ địa chất thành phố Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh .44 Hình 2.3 Bản đồ địa mạo thành phố Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh .45 Hình 2.4 Biến trình mƣa độ ẩm Móng Cái Error! Bookmark not defined Hình 2.5 Bản đồ thổ nhƣỡng thành phố Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh 48 Hình 2.6 Bản đồ thảm thực vật thành phố Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh 50 Hình 2.7 Bản đồ cảnh quan thành phố Móng Cái- tỉnh Quảng Ninh 60 Hình 2.8 Lát cắt cảnh quan thành phố Móng Cái (A-B) 60 Hình 2.9 Mặt cắt hƣớng Tây Bắc – Đông Nam thành phố Móng CáiError! Bookmark not defined Hình 2.10 Nhịp điệu mùa cảnh quan Móng Cái (phần đất liên)Error! Bookmark not defined Hình 2.11 Nhịp điệu mùa cảnh quan Móng Cái (phần biển hải đảo) Error! Bookmark not defined Hình 2.12 Bản đồ phân vùng cảnh quan thành phố Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh 83 Hình 3.1 Quy trình đánh giá thích nghi sinh thái cảnh quanError! Bookmark not defined Hình 3.2 Bản đồ thích nghi sinh thái cảnh quan cho phát triển lúa nƣớc hoa màu cần tƣới .91 Hình 3.3 Bản đồ mức độ thích nghi sinh thái cảnh quan cho trồng cạn không tƣới 93 Hình 3.4 Bản đồ mức độ ƣu tiên cho phát triển rừng phòng hộ .95 Hình 3.5 Bản đồ thích nghi sinh thái cảnh quan cho phát triển rừng sản xuất 97 Hình 3.6 So sánh số chuyên môn hóa (LQ) dịch vụ thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh Error! Bookmark not defined Hình 3.7 So sánh số chuyên môn hóa (LQ) ngành công nghiệp thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh Error! Bookmark not defined Hình 3.8 So sánh số chuyên môn hóa ngành nông nghiệp thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh Error! Bookmark not defined Hình 3.9 Sự biến động nồng độ bụi qua năm quan trắc (2008-2011) Error! Bookmark not defined Hình 3.10 Sơ đồ vai trò Quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt – Trung tổ chức không gian kinh tế xã hội Móng Cái Error! Bookmark not defined Hình 3.11 Sơ đồ vai trò vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ tổ chức không gian kinh tế xã hội Móng Cái Error! Bookmark not defined Hình 3.12 Sơ đồ định hƣớng tổ chức không gian phát triển BVMT Móng Cái Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng NinhError! Bookmark not defined Hình 3.13 Sơ đồ khung định hƣớng không gian phát triển kinh tế BVMT Error! Bookmark not defined Hình 3.14 Bản đồ không gian phát triển kinh tế bảo vệ môi trƣờng thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh 155 MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Hoạch định không gian phát triển kinh tế gắn với sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trƣờng nhiệm vụ quan trọng chiến lƣợc phát triển bền vững đất nƣớc Nghiên cứu địa lý theo tiếp cận cảnh quan học hƣớng quan trọng khoa học địa lý xuất phát từ vấn đề thực tiễn Hƣớng nghiên cứu cho phép xác định đặc điểm tính đặc thù phân hóa cảnh quan theo kiểu theo vùng, đơn vị cảnh quan chứa đựng đặc điểm riêng tiềm sinh thái tiềm không gian Đây khoa học địa lý học cho xác định không gian sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trƣờng lãnh thổ Những nghiên cứu theo kiểu đƣợc nhiều nhà địa lý nƣớc Nga nƣớc thuộc Liên Xô cũ, Đông Âu (Ba Lan, Bungari,…) Việt Nam quan tâm Móng Cái – thành phố địa đầu Đông Bắc Tổ Quốc, có 70 km đƣờng biên giới quốc gia bộ, đồng thời tiếp giáp phần biển vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc – quốc gia lớn phía bắc nƣớc ta kinh tế hàng đầu giới Là thành phố có nhiều tiềm phát triển kinh tế tỉnh Quảng Ninh, có vị trí quan trọng trục kinh tế trọng điểm Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh gắn kết với trao đổi hàng hóa thủ đô Hà Nội, với thành phố lớn khu vực, vùng đồng Sông Hồng, trung du miền núi phía bắc với vùng duyên hải Nam Trung Quốc Tuy nhiên, Móng Cái đứng trƣớc nhiều thách thức lớn tiến trình phát triển, trực tiếp gặp phải vấn đề an ninh quốc phòng, vừa tranh thủ đƣợc hợp tác nhƣng nơi đối đầu cạnh tranh mạnh mẽ đồng thời khu vực chịu nhiều sức ép quản lý tài nguyên bảo vệ môi trƣờng Chính vậy, để xây dựng thành phố Móng Cái có cửa quốc tế thành trung tâm phát triển kinh tế vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ trở thành động lực phát triển mạnh vùng Đông Bắc tổ quốc, hạt nhân khu kinh tế mở, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lƣu kinh tế, văn hoá - xã hội bảo đảm vùng biên giới hoà bình, hữu nghị phát triển, cần thiết phải có chiến lƣợc phát triển mang tính tổng thể với giải pháp định hƣớng không gian phát triển kinh tế bảo vệ môi trƣờng hợp lý Vấn đề đƣợc giải cách hiệu dựa nghiên cứu đánh giá tổng hợp điều kiện địa lý, gồm điều kiện địa lý tự nhiên (cảnh quan làm sở không gian), điều kiện kinh tế vấn đề môi trƣờng Góp phần giải vấn đề nêu nhằm hỗ trợ cho phát triển bền vững thành phố Móng Cái, đề tài luận án đƣợc lựa chọn với tiêu đề “ Cơ sở địa lý phục vụ tổ chức không gian phát triển kinh tế bảo vệ môi trường thành phố cửa Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh” TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Lê Đức An (2013), Một số vấn đề địa lý học đới bờ biển Việt Nam, Kỷ yếu hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 7, Nxb Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên Phạm Quang Anh (1983), “Bƣớc đầu xây dựng hƣớng nghiên cứu hệ kinh tế sinh thái góp phần giải tận gốc vấn đề “phát triển” “môi trƣờng” Việt Nam nhiệt đới gió mùa”, Báo cáo hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ nhất, Hà Nội Phạm Quang Anh (1996), Phân tích cấu trúc sinh thái cảnh quan ứng dụng định hướng tổ chức du lịch xanh Việt Nam, Luận án Phó tiến sĩ địa lý, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Quang Anh nnk (2002), “Quỹ sinh thái lãnh thổ với việc hình thành mô hình hệ kinh tế sinh thái vùng núi dân tộc thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, (2), tr 1-9 Phạm Quang Anh nnk (2013), “Mô hình hệ kinh tế sinh thái gia trại bền vững dải cát ven biển huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, (2), tr.56-66 D.L Armand (1983), Khoa học cảnh quan, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Thế Bá (2004), Qui hoạch phát triển xây dựng đô thị, NXB Xây dựng, Hà Nội Đào Đình Bắc (chủ trì) (2005), Cơ sở khoa học mô hình hệ kinh tế sinh thái cư dân miền núi tái định cư sau công trình thủy điện nhỏ Chu Linh, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Đề tài trọng điểm, Mã số: QGTĐ-03.04 Bộ Công thƣơng (2010), Phát triển khu kinh tế cửa Việt Nam, NXB Công thƣơng, Hà Nội 10 Bộ Ngoại giao (2002), Sổ tay pháp lý cho người biển, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2005), Bản qui định tiêu chí phân cấp rừng phòng hộ, Quyết định số 61/2005/QĐ-BNN, ngày 12/10/2005 12 Nguyễn Can (2002), Khí hậu Việt Nam, Chuyên khảo địa lí, Tài liệu Viện Địa lý 13 Chủ tịch Hội đồng Bộ trƣởng (1983), Lập tổng sơ đồ phát triển phân bố lực lượng sản xuất Việt Nam thời kỳ 1986-2000, Chỉ thị số 212-CT, ngày 04/8/1983 14 Cục địa chất khoáng sản (1995), Địa chất khoáng sản nhóm tờ Bình Liêu- Móng Cái, Tài liệu lƣu trữ Trung tâm thông tin lƣu trữ địa chất 15 Cục hàng hải Việt Nam (2013), Đề án rà soát, điều chỉnh qui hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến 2030 16 Cục thống kê tỉnh Quảng Ninh (2010), Niên giám thống kê thành phố Móng Cái 2009, 2010, NXB Thống kê, Hà Nội 17 Cục thống kê tỉnh Quảng Ninh (2012), Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh 2012, NXB Thống kê, 2013 18 Nguyễn Địch Dỹ (1973), Các trầm tích ven biển Móng Cái, Tài liệu Tổng cục Địa chất 19 GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng (2001), Báo cáo khoa học đề tài Nghiên cứu đánh giá trạng đề xuất biện pháp quản lý bảo vệ môi trường khu kinh tế cửa Móng Cái, Quảng Ninh Tân Thanh, Lạng Sơn, Bộ Giáo dục Đào tạo 20 Phạm Kim Giao (2000), Qui hoạch vùng, NXB Xây dựng, Hà Nội 21 Pham Hoàng Hải (2000), “Phân vùng cảnh quan Việt Nam - nguyên tắc hệ thống đơn vị”, Tuyển tập công trình khoa học, Hội nghị khoa học Địa lý - Địa chính, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.40-46 22 Phạm Hoàng Hải, Nguyễn Thƣợng Hùng, Nguyễn Ngọc Khánh (1997), Cơ sở cảnh quan học việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường lãnh thổ Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội 23 Nguyễn Chu Hồi (2010), Qui hoạch không gian biển ven biển, Đại học Quốc gia Hà Nội 24 Lƣu Đức Hồng (1996), Tổ chức lãnh thổ vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Đề tài cấp nhà nước, Mã số KX.ĐL.94.02, Viện Chiến lƣợc Phát triển, Bộ Kế hoạch Đầu tƣ 25 Nguyễn Cao Huần (1992), Nghiên cứu, phân tích tổng hợp thể lãnh thổ tự nhiên nhiệt đới phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ thiên nhiên, Luận án Phó tiến sĩ, Trƣờng Đại học Tổng hợp Kiev, Ucraina 26 Nguyễn Cao Huần (2004), “Nghiên cứu hoạch định tổ chức không gian phát triển kinh tế sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng cấp tỉnh, huyện (Nghiên cứu mẫu tỉnh Lào Cai)”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, (4), tr 55-56 27 Nguyễn Cao Huần (2004), “Báo cáo khoa học cấu trúc khoa học địa lý phát triển lĩnh vực địa lý đại khoa học địa lý, trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội”, Xemina khoa học khoa Địa lý, Đại học Kansai, Nhật Bản 28 Nguyễn Cao Huần (2005), Đánh giá cảnh quan theo quan điểm tiếp cận kinh tế sinh thái, NXB Đại học Quốc Gia, Hà Nội 29 Nguyễn Cao Huần, Nguyễn An Thịnh (2005), “Tiếp cận định lƣợng nghiên cứu địa lý ứng dụng”, Tạp chí khoa học Trái đất , (3), tr.260-267 30 Nguyễn Cao Huần, Trần Anh Tuấn (2002), “Nghiên cứu phân loại cảnh quan nhân sinh Việt Nam”, Thông báo khoa học trường đại học, tr.59-64 31 Nguyễn Cao Huần, Nguyễn An Thịnh, Phạm Quang Tuấn (2004), "Mô hình tích hợp ALES-GIS đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển trồng huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, (4), tr 43-50 32 Nguyễn Cao Huần (2008), “Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng theo hƣớng phát triển bền vững lãnh thổ cấp tỉnh cấp huyện – nghiên cứu trƣờng hợp thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ ba, tr 528-540 33 Nguyễn Cao Huần (chủ trì) (2010), Quy hoạch bảo vệ môi trường tổng thể tỉnh Quảng Ninh vùng trọng điểm đến 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh 34 A.G Ixatsenko (1969), Cơ sở cảnh quan học phân vùng địa lí tự nhiên, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 35 A.G Ixatsenko (1985), Cảnh quan học ứng dụng (Ngƣời dịch: Đào Trọng Năng), NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội 36 A.G Ixatsenko A G (1991), Cơ sở cảnh quan học phân vùng địa lý tự nhiên, NXB Vƣsaia Scola, Matxcơva 37 X.V Kalexnik (1973), Những qui luật địa lí chung trái đất (Đào Trọng Năng dịch), NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 38 Nguyễn Ngọc Khánh, Nguyễn Hồng Anh (2012), Những vấn đề môi trường phát triển bền vững vùng Trung Bộ giai đoạn 2011-2020, NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội 39 Vũ Tự Lập (1976), Cảnh quan địa lý miền Bắc Việt Nam, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 40 Vũ Tự Lập (1982), Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên qui hoạch lãnh thổ, Tài liệu Viện địa lí nhân văn 41 Vũ Tự Lập (2003), Địa lý tự nhiên Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội 42 Vũ Tự Lập (2004), Sự phát triển khoa học địa lí kỷ XX, NXB Giáo dục, Hà Nội 43 Nguyễn Quang Linh (2001), Các khu kinh tế cửa biên giới Việt – Trung tác động tới phát triển kinh tế hàng hóa Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 44 Nguyễn Thành Long cộng (1993), Nghiên cứu xây dựng đồ cảnh quan tỷ lệ lãnh thổ Việt Nam, NXB Viện Khoa học Việt Nam, Hà Nội 45 Đặng Hữu Ngọc (1994), Tổ chức lãnh thổ địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam, Đề tài cấp nhà nƣớc, Viện kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 46 Mai Trọng Nhuận nnk (1998) Một số tai biến địa môi trường việc quản lý đới ven bờ Hải Phòng – Móng Cái, Báo cáo tổng hợp, Đại học Quốc gia Hà Nội 47 Đặng Văn Phan Vũ Nhƣ Vân (2008), Tổ chức không gian lãnh thổ kinh tế xã hội Việt Nam: Nhận thức hành động hướng tới phát triển bền vững, Hội thảo quốc tế Việt Nam học, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 48 Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Thị Hoàng Điệp (2007), “Kinh tế cửa Đông Bắc Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: “Những vấn đề môi trường phát triển bền vững vùng Đông Bắc”, tr.381-384 49 Huỳnh Phƣớc (biên dịch) (2011), “Đổi công tác qui hoạch liên bang Nga”, Tạp chí Qui hoạch xây dựng, (53), tr 63-65 50 V.I Prokaep (1971), Những sở phương pháp phân vùng địa lý tự nhiên (Phòng Địa lý, Ủy ban KH KT nhà nƣớc dịch), NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 51 A.M Prokhorov (chủ biên) (1982), Từ điển bách khoa Xô Viết, Tái lần thứ 2, NXB Bách khoa toàn thƣ Xô Viết, Matxcova 52 Ngô Thúy Quỳnh (2010), Tổ chức lãnh thổ kinh tế, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 53 Ngô Thƣờng San (1972), Bản đồ địa chất trũng An Châu, Tài liệu Tổng cục Địa chất 54 Ngô Thƣờng San (1983), Bản đồ địa chất ven biển vịnh Bắc Bộ, Tài liệu Tổng cục Địa chất 55 Dƣơng Hồng Sơn, Trƣơng Anh Sơn (2008), “Báo cáo nghiên cứu sở khoa học nhằm đánh giá lan truyền ô nhiễm không khí xuyên biên giới”, Tạp chí Khí tượng thủy văn, (567), tr.47-54 56 Hoàng Danh Sơn (2001), “Điều kiện tự nhiên trạng kinh tế xã hội khu kinh tế cửa Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh”, Hội thảo khoa học Đề tài nghiên cứu đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp quản lý bảo vệ môi trường khu kinh tế cửa Móng Cái Tân Thanh, tr.10-28 57 Hoàng Danh Sơn (2007), Nghiên cứu xác lập sở địa lý cho việc sử dụng hợp lý lưu vực vịnh Cửa Lục, tỉnh Quảng Ninh, Luận án Tiến sĩ Địa lý, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 58 Ông Thị Đan Thanh (1996), Địa lí nông nghiệp, NXB Giáo dục, Hà Nội 59 Hà Huy Thành (2001), Một số vấn đề xã hội nhân văn việc sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trường Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 60 Hà Huy Thành, Lê Cao Đoàn (2008), Cơ sở xã hội nhân văn quản lý nhà nước, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 61 Lê Bá Thảo (1977), Thiên nhiên Việt Nam, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 62 Lê Bá Thảo (1994), Tổ chức lãnh thổ Đồng sông Hồng tuyến trọng điểm, Đề tài cấp nhà nƣớc, quan chủ trì Bộ KHCN&MT, Hà Nội 63 Lê Bá Thảo (1996), Cơ sở khoa học tổ chức lãnh thổ Việt Nam Đề tài độc lập trọng điểm cấp Nhà nƣớc Bộ Khoa học – công nghệ môi trƣờng 64 Lê Thông (1996), Tổ chức lãnh thổ sản xuất nông nghiệp giới, NXB Giáo dục, Hà Nội 65 Lê Thông, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Minh Tuệ (2004), Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam, NXB Đại học sƣ phạm, Hà Nội 66 Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Văn Phú (2006), Phát triển kinh tế vùng trình công nghiệp hóa, đại hóa, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 67 Đặng Trung Thuận (chủ trì) (1998), Đề tài nghiên cứu biến động môi trường hoạt động kinh tế đô thị hóa, kiến nghị biện pháp làm môi trường vùng Hạ Long – Quảng Ninh – Hải Phòng Đề tài độc lập cấp Nhà nƣớc, mã số KHCN.07.06 68 Đặng Trung Thuận Trƣơng Quang Hải (1999), Mô hình hệ kinh tế sinh thái, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 69 Trần Thục & nnk (2012), Tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, NXB Tài nguyên môi trƣờng, Hà Nội 70 Nguyễn Đăng Tiến, Nguyễn Khanh Vân (2013), “Nghiên cứu thành lập đồ phân loại sinh khí hậu sức khỏe ngƣời khu vực Quảng Ninh – Hải Phòng, phục vụ phát triển du lịch bền vững”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6, tr.487-496 71 Hoàng Nhƣ Tiếp (1978), Quan hệ qui hoạch vùng lãnh thổ qui hoạch xây dựng đô thị, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 72 Phạm Ngọc Toàn Phan Tất Đắc (1975) Khí hậu Việt Nam, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 73 Tổng cục Địa chất (1982), Bản đồ địa chất tờ Hòn Gai - Móng Cái, Tài liệu lƣu trữ Trung tâm thông tin lƣu trữ địa chất 74 Tổng cục Thủy sản (2013), Quy trình kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, CV số 298 / TCTS - NTTS 75 Trenhikov A F (chủ biên) (1988), Từ điển Bách khoa Địa lý, NXB Sovietskaia Encyclopedia, Matxcơva 76 Trung tâm Địa lí nhân văn (2001), Xây dựng sở khoa học phục vụ cho việc xác lập đường biên giới tăng cường quản lý nhà nước tuyến biên giới Việt – Trung, Tài liệu lƣu trữ thƣ viện Viện Địa lí nhân văn 77 Trung tâm quan trắc phân tích môi trƣờng Quảng Ninh, Tổng hợp kết quan trắc phân tích môi trường thành phố Móng Cái – tỉnh Quảng Ninh năm 2011, 2012 78 Đào Hoàng Tuấn (2008), Phát triển bền vững đô thị: Những vấn đề lý luận kinh nghiệm giới, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 79 Phạm Quang Tuấn (2003), Nghiên cứu đánh giá điều kiện sinh thái cảnh quan phục vụ định hướng phát triển công nghiệp dài ngày ăn khu vực Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, Luận án Tiến sĩ Địa lý, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 80 Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên), Nguyễn Viết Thịnh, Lê Thông (2005), Địa lý kinh tế - xã hội đại cương, NXB Đại học Sƣ phạm Hà Nội, Hà Nội 81 Nguyễn Minh Tuệ (2010), Địa lí du lịch Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội 82 Từ điển bách khoa Việt Nam (1995), số 1, NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội 83 UBND thành phố Móng Cái (2011), Công văn số 125/BC-UBND ngày 04 tháng năm 2010 Báo cáo kết kiểm kê đất đai năm 2010 thành phố Móng Cái 84 UBND thành phố Móng Cái (2011), Qui hoạch tổng thể Phát triển kinh tế xã hội Móng Cái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Tài liệu lƣu trữ UBND thành phố Móng Cái 85 UBND thị xã Móng Cái (2009), Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thị xã Móng Cái đến 2010, Tài liệu lƣu trữ UBND thành phố Móng Cái 86 UBND thị xã Móng Cái (2009), Đề án phát triển thành phố cửa quốc tế Móng Cái đến năm 2020, Tài liệu lƣu trữ UBND thành phố Móng Cái 87 UBND tỉnh Quảng Ninh (2005), Quy hoạch tổng thể nghành Thuỷ sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010, xây dựng quy hoạch đến năm 2015 định hướng đến năm 2020, Tài liệu lƣu trữ UBND tỉnh Quảng Ninh 88 UBND tỉnh Quảng Ninh (2010), Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ninh, Tài liệu lƣu trữ UBND tỉnh Quảng Ninh 89 UBND tỉnh Quảng Ninh (2014), Qui hoạch môi trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, Tài liệu lƣu trữ UBND tỉnh Quảng Ninh 90 UBND tỉnh Quảng Ninh (2013), Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Tài liệu lƣu trữ UBND tỉnh Quảng Ninh 91 UBND tỉnh Quảng Ninh (2013), Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Tài liệu lƣu trữ UBND tỉnh Quảng Ninh 92 UBND tỉnh Quảng Ninh (2014), Báo cáo Quy hoạch môi trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Tài liệu lƣu trữ UBND tỉnh Quảng Ninh 93 UBND tỉnh Quảng Ninh (2010), Qui hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2020 Tài liệu lƣu trữ UBND tỉnh Quảng Ninh 94 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh (1973), Bản đồ thổ nhưỡng Móng Cái, tỷ lệ 1: 25.000 Tài liệu lƣu trữ Viện thổ nhƣỡng nông hóa, Hà Nội 95 Vũ Nhƣ Vân (1998), Môi trường kinh tế - xã hội vùng cửa biên giới Việt – Trung: Quan điểm, trạng dự báo phát triển, Báo cáo tổng hợp, Bộ Giáo dục đào tạo 96 Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (2002), Cơ sở khoa học xây dựng hệ thống tiêu chí môi trường cho hoạt động du lịch biển Việt Nam, Báo cáo tổng hợp đề tài 97 Viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2002), Bản đồ đất Thị xã Móng Cái tỷ lệ 1/25.000, Tài liệu lƣu trữ Viện thổ nhƣỡng nông hóa 98 Vietnam Agenda 21 (2004), Những lĩnh vực kinh tế cần ưu tiên nhằm phát triển bền vững, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 99 Ngô Doãn Vịnh (2006), Những vấn đề chủ yếu kinh tế phát triển, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 100 Ngô Doãn Vịnh nnk (2004), Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, số vấn đề lý luận thực tiễn, Viện chiến lƣợc phát triển, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 101 Ngô Doãn Vịnh nnk (2005), Bàn phát triển kinh tế (nghiên cứu đƣờng dẫn tới giàu sang), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 102 Ngô Doãn Vịnh, Nguyễn Văn Phú (2005), Tập giảng sau đại học thuộc chuyên ngành kinh tế vùng phân bố lực lượng sản xuất, Đại học Quốc gia Hà Nội 103 Yu G Xautskin (1964), Địa lý kinh tế kinh tế quốc dân ( Biên dịch Văn Thái – Phan Xuân Tâm – Phạm Văn Trung), NXB Giáo dục, Hà Nội Tiếng Anh 104 Brian Marrian, P Freeman, J.C Ziv (2001), “Toward a general theory of corridor development in South Africa”, 20th South African Transport Conference South Africa,16–20 July, South Africa 105 Catalina Anaita, Lucian B.Bnujan (2008), “Cohesion and disparities: Regional and local development in central and South-Eastern Europe between potential policies and practices”, Geographica Timisiensis, (17), pp.7-16 106 Council of Europe (1979), European Conference of Ministers responsible for regional planning (CEMAT), Strasbourg, German 107 Darryl Low Choy (2006), Towards a Regional Landscape Framework: Is Practice Ahead of Theory?, Griffith University, England 108 De Groot, RS (1992), Functions of Nature: Environmental evaluation of nature in planning, management and Decision – Making, Wolters Noordhoff, Holland 109 John M.Edington and M Ann Edington (1977), Ecology and Environmental Planning, Chapman And Hall, England 110 Ebenezer Howard (1902), Garden cities of tomorrow, S Sonnenschein & Co., Ltd, England 111 European Commission (2013), Towards a Thematic Strategy on the Sustainable Use of Natural Resources, Communication to the C.&E.P 112 Fowler, P.J (2003) World Heritage Cultural Landscapes 1992 – 2002, UNESCO World Heritage Centre, Paris, France 113 Francois Perroux (1950), “Economic space: Theory and Applications”, The Quartely Jounal of Economics, 64 (1), pp 89-104 114 Friedmann J (1966), Regional development policy: a case study of Venezuela, Cambridge, Massachusset, MIT Press, England 115 Geyer H.S (1988), “The terminology, definition and classification of development axis”, S A Geographer, (16), pp 113-129 116 Hall, P (1992), Urban & Regional Planning, Routledge, New York, USA 117 Harry W Richarson (1979), Regional Economics, University of Illinois Press, USA 118 Hartshorn T.A and Alexander J.W (1988), Economic Geography, Prentice Hall – Englewood Cliffs, New Jersey, USA 119 Kane P.S (1981), Assessing landscape attractiveness: a comparative test of two new method, Applied Geography, Department of Geography, California State University, USA 120 James K Lein (2003), Integrated environmental planning, Blackwell Science Ltd Press, England 121 Jay Appleton (1975), The experience of landscape, Wiley, Eng land 122 Jean Gottmann (1969), A Geography of Europe, Holt, Rinehart and Winston, Inc, USA 123 Jerry F.Franklin and Richard T.T Forman (1987), “Creating landscape pattern by forest cutting: Ecological consequences and principles ecology”, The Hague, (1), pp 5-18 124 Joel Bonnemaison (2005) , Culture and Space: Conceiving a New Cultural Geography, Oxford University Press Inc New York, USA 125 John M Edington and M Ann Edington (1977) Ecology and Environmental planning, Springer, England 126 McCormack G., O’Leary T (2000), An approch to landscape and landscape assessment for local authorities, Report to the Department of the Environment and Local Gorvernment, Ireland 127 Paul L.Knox, Sallie A Marston (1998) Places and regions in global context, Prentice Hall, Inc, USA 128 Philip Mc Cam (2001), Urban and Regional economics, Oxford University Press Inc., New York, USA 129 Shaw, D.J.B and Oldfield, J (2007), “Landscape science: a Russian geographical tradition”, Annals of the Association of American Geographers, (97), pp 111-26 130 Troll, C (2007), “The geographic landscape and its investigation” Foundation papers in landscape ecology, pp 71–101 131 W Christaller (1966), Central places in Southern Germany, Prentice Hall, USA 132 Walter E Westman (1985), Ecology, Impact Assessment and Environmental Plannning, A Wiley Interscience, John Wiley &Sons, USA 133 William Norton (2002), Human Geography, Oxford University Press, England
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ sở địa lý phục vụ tổ chức không gian phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường thành phố cửa khẩu móng cái, tỉnh quảng ninh , Cơ sở địa lý phục vụ tổ chức không gian phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường thành phố cửa khẩu móng cái, tỉnh quảng ninh , Cơ sở địa lý phục vụ tổ chức không gian phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường thành phố cửa khẩu móng cái, tỉnh quảng ninh

Từ khóa liên quan