Tư tưởng hồ chí minh về phòng chống tham ô và sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay

15 294 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2016, 23:06

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KIỀU THỊ YẾN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM Ô VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KIỀU THỊ YẾN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM Ô VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học Mã số : 60.31.20.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS TS PHẠM HỒNG CHƯƠNG Hà Nội – 2015 LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất Thầy, Cô giáo - người tận tình truyền thụ kiến thức kinh nghiệm quý báu giúp em nghiên cứu rèn luyện suốt năm qua Đại học Khoa học xã hội Nhân văn Hà Nội Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Thầy giáo – PGS TS Phạm Hồng Chương, người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành luận văn này! Xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè tập thể lớp Cao học Hồ Chí Minh 2012, người giúp em ngày trưởng thành hơn, nguồn động lực để em không ngừng cố gắng, phấn đấu để đạt thành công bước đầu học tập, nghiên cứu đường nghiệp tới! Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 10 năm 2014 TÁC GIẢ LUẬN VĂN KIỀU THỊ YẾN LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi; số liệu nêu luận văn trung thực; kết luận khoa học luận văn chưa công bố công trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN KIỀU THỊ YẾN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCĐ : Ban Chỉ đạo CNXH : Chủ nghĩa xã hội PCTN : Phòng, chống tham nhũng MTTQ : Mặt trận Tổ quốc MTTW: Mặt trận Trung ương HTCT : Hệ thống trị XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC Lý lựa chọn đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Error! Bookmark not defined Đối tượng phạm vi nghiên cứu Error! Bookmark not defined Cơ sở lý luận phương pháp luận nghiên cứuError! Bookmark not defined Đóng góp luận văn Error! Bookmark not defined Kết cấu đề tài Error! Bookmark not defined Chương 1: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM Ô 1.1 Quan điểm Hồ Chí Minh tham ô Error! Bookmark not defined 1.2 Quan điểm Hồ Chí Minh chống tham ôError! Bookmark not defined 1.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh chống tham ô thực tiễn Error! Bookmark not defined Chương 2: ĐẢNG TA VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CUỘC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG HIỆN NAY 2.1 Nhân tố tác động đến tình hình tham nhũng biểu tham nhũng nước ta Error! Bookmark not defined 2.2 Thực trạng đấu tranh phòng, chống tham nhũng nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Error! Bookmark not defined 2.3 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu phòng, chống tham nhũng nước ta Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh chống tham ô phận hợp thành quan trọng tư tưởng Hồ Chí Minh đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng chế độ xã hội nước ta Trong trình tìm đường cứu nước đến thời kỳ trước cách mạng tháng Tám năm 1945, Nguyễn Ái Quốc viết nhiều báo, phóng tố cáo, vạch trần nạn tham ô, nhũng lạm chế độ thực dân nhằm thức tỉnh quần chúng nhân dân đứng lên đấu tranh đánh đổ chế độ đó, xây dựng chế độ tốt đẹp Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, trực tiếp lãnh đạo trình xây dựng xã hội nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh không lúc lơi lỏng đấu tranh chống tệ tham ô để xây dựng, củng cố, hoàn thiện nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực nhà nước dân, dân dân Người sớm nhận diện bệnh nguy hiểm, tiềm ẩn nguy làm cho người có chức có quyền dễ bị tha hóa, biến chất, không “đầy tớ nhân dân”, làm cho nhân dân niềm tin bất bình Hơn tháng sau ngày đọc Tuyên ngôn độc lập, Thư gửi Ủy ban kỳ, tỉnh, huyện làng Người vạch số hành vi tham ô, nhũng lạm mà công chức nhà nước dễ mắc phải tham ô công, đục khoét dân, ăn hối lộ đôi với bệnh là: làm việc trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo, bè phái quan liêu, địa phương chủ nghĩa, hẹp hòi, quân phiệt,v.v Trong kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, cứu nước xây dựng CNXH miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh ý đến chống tham ô, nhũng lạm Sự thống tuyệt đối nói làm, kiên đấu tranh chống tham ô, nhũng lạm tự nêu gương sáng đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” làm nên nét độc đáo tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng chống tham ô, nhũng lạm nói riêng Nét đặc sắc nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh chống tham ô nguyên giá trị Đảng, Nhà nước ta vận dụng vào công đấu tranh phòng, chống tham nhũng giai đoạn Có nhận thấy, lãnh đạo Đảng, sau gần 30 năm đổi mới, đất nước ta đạt thành tựu to lớn kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh ngoại giao Những thành tựu tạo lực cho cách mạng Việt Nam trước hội phát triển Đại hội XI Đảng rõ nhiệm vụ năm tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công đổi tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Đứng trước nhiệm vụ to lớn đó, Đảng ta phải không ngừng nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Tuy nhiên, giai đoạn nay, mặt trái kinh tế thị trường gây thoái hóa, biến chất trị, tư tưởng đạo đức, lối sống xã hội Tệ quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn nghiêm trọng, kéo dài, làm suy giảm niềm tin nhân dân với Đảng nguy lớn, liên quan đến tồn vong chế độ lãnh đạo Đảng Trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta rõ: “Công tác phòng, chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu đề Quan liêu, tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng, với biểu tinh vi, phức tạp, chưa ngăn chặn, đẩy lùi, gây xúc xã hội”[21,172] Đồng thời, Đảng ta khẳng định: “tình trạng suy thoái trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng”[21,185] Trước tình hình nghiêm trọng phức tạp trên, phải tiến hành đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu nhằm giữ vững lãnh đạo Đảng, bảo vệ chế độ Để thực nhiệm vụ quan trọng phải trở với tư tưởng Hồ Chí Minh Với nhận thức trên, tác giả chọn đề tài: “Tư tưởng Hồ Chí Minh phòng, chống tham ô vận dụng Đảng cộng sản Việt Nam giai đoạn nay” cho luận văn thạc sỹ Hồ Chí Minh học Tình hình nghiên cứu đề tài Đến nay, có nhiều công trình khoa học xuất có liên quan đến đề tài như: - Hội khoa học lịch sử Việt Nam (2002) : Từ thụ yếu quy - Bàn nạn hối lộ đức liêm người xưa, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội Trong sách này, Hội khoa học Lịch sử Việt Nam dịch giới thiệu với bạn đọc phần “Từ thụ yếu quy” Đặng Huy Trứ ông đề cập đến nguyên tắc chủ yếu việc không nhận nhận Cuốn sách lời tri ân với tiền nhân việc giữ gìn di sản quý báu lịch sử dân tộc, quan trọng sách học sâu sắc tư cách người làm quan, đức liêm phải đấu tranh chống lại tệ tham nhũng, hối lộ - kẻ thù thường trực vô nguy hiểm tồn vong chế độ xã hội đấu tranh chống lại vô gian khổ đòi hỏi kiên trì nhiều hệ - Hồng Vĩ (2004): Các biện pháp chống tham nhũng Trung Quốc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Cuốn sách phản ánh cụ thể tình hình tham nhũng Trung Quốc, phân tích nguyên nhân kinh nghiệm chống tham nhũng địa phương, ban ngành Trung Quốc - Bùi Mạnh Cường (2005): “Tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề chống tham nhũng”, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội Cuốn sách sưu tầm tập hợp nói, viết Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến vấn đề tham ô, nhũng lạm gắn với giai đoạn trình hoạt động Người Đồng thời, tác giả khẳng định cần có vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào luật phòng, chống tham nhũng Việt Nam - Nguyễn Khánh Bật (chủ biên) (2006): Nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Lý luận trị, Hà Nội Tác giả sâu nghiên cứu số vấn đề lý luận nâng cao đạo đức cách mạng chống chủ nghĩa cá nhân cán đảng viên; phân tích thực trạng đạo đức cách mạng chủ nghĩa cá nhân cán bộ, đảng viên nay, từ đưa giải pháp chủ yếu nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân cán đảng viên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước - Phạm Xuân Sơn – Phạm Thế Lực (đồng chủ biên) (2008): “Nhận diện tham nhũng giải pháp phòng, chống tham nhũng Việt Nam nay” Trong công trình này, tác giả đưa sở lý luận thực tiễn để nhận diện quan tham thiết lập biện pháp phòng chống tham nhũng Việt Nam Bên cạnh đó, có viết báo, tạp chí như: - TS Vũ Thị Nhài “Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc chống tham ô, lãng phí bệnh quan liêu”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số – 2006, trang 7, 8; - Nguyễn Quốc Bảo “Hồ Chí Minh bàn thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí”, Tạp chí Lý luận trị, số – 2006, trang 16; - Lê Thế Lạng “Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh sửa đổi lối làm việc”, Tạp chí Tư tưởng văn hóa, số - 2006, trang 16; - Nguyễn Như Trúc: “Thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh chống chủ nghĩa cá nhân phòng, chống tham nhũng, lãng phí nay”, Tạp chí Tư tưởng – Văn hóa, số – 2007, trang 30; - PGS.TS Bùi Đình Phong “Quan điểm Hồ Chí Minh chống tham nhũng”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 10 - 2007; - TS Trần Minh Trưởng: “Tư tưởng Hồ Chí Minh phát huy quyền làm chủ nhân dân đấu tranh phòng chống tham nhũng”, Tạp chí Lý luận trị, số – 2010, trang 14; DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Minh Anh: “Lại bàn khái niệm tham nhũng dấu hiệu đặc trưng tham nhũng”, Tạp chí: Thanh tra, số: 9/2001 GS Hoàng Chí Bảo: “Phòng chống tham nhũng Việt Nam – vấn đề giải pháp”, Tạp chí: Triết học, số: 263/2013 Nguyễn Khánh Bật (chủ biên) (2006): “Nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân số vấn đề lý luận thực tiễn”, Nxb Lý luận trị, Hà Nội Báo điện tử Ban nội Trung ương: tình hình, kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013 đến nay; phương hướng, nhiệm vụ công tác thời gian tới, ngày 15 tháng năm 2014 Bùi Mạnh Cường (2003), Tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề tham nhũng, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam: văn quy phạm pháp luật phòng chống tham nhũng, ngày 15 tháng năm 2013 Báo điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2013), Nghị định số 59/2013/NĐ – CP ngày 17/6/2013, Quy định chi tiết số điều Luật phòng, chống tham nhũng Báo điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2012), Nghị số 82/NQ-CP ngày 6/12/2012, Chương trình hành động thực Kết luận 21 – KL/TƯ ngày 25/5/2012 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X “ tăng cường lãnh đạo Đảng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012 – 2016 Báo điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2009): Nghị số 21/NQ –CP ngày 12/5/2009, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 10 Báo điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: tăng cường phối hợp thông tin phòng, chống tham nhũng, ngày 29 tháng 12 năm 2009 11 Báo điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: pháp lệnh số 03/1998/PL – UBTVQH Ủy ban Thường vụ Quốc hội chống tham nhũng 12 Ban Tuyên giáo Trung ương (2008), tài liệu học tập chuyên đề Tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 13 Bộ giáo dục đào tạo (2006), Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 14 Bộ giáo dục đào tạo – Trung tâm ngôn ngữ văn hóa Việt Nam (1998), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb.Văn hóa – Thông tin 15 Nguyễn Hữu Dũng: “Tham nhũng tăng trưởng kinh tế”, Tạp chí: Nghiên cứu Kinh tế, số 4/1999 16 Nguyễn Thị Doan: “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí: Cộng sản, số: 20/2002 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành TW khóa IX, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành TW khóa X, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Văn kiện hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành TW khóa XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Văn kiện hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành TW khóa XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Hội đồng Trung ương đạo biên soạn Giáo trình Quốc gia môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (2004), Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Hội khoa học lịch sử Việt Nam (2002): “ Từ thụ yếu quy – Bàn nạn hối lộ đức liêm người xưa” Nxb Văn hóa thông tin Hà Nội 25 Tiến sỹ Nguyễn Thọ Khang (2010), Một số tác phẩm chọn lọc Hồ Chí Minh (phục vụ cho việc nghiên cứu học phần: Tác phẩm Hồ Chí Minh Văn kiện Đảng cộng sản), Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện báo chí tuyên truyền, Hà Nội 26 Trần Văn Kiên: “Phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính” cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí: Cộng sản, số: 12/2003 27 Kỷ yếu hội thảo nghiên cứu khoa học (2013), “Bàn giải pháp phòng, chống tham nhũng Việt Nam 28 Hồ Chí Minh (2011), toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Hồ Chí Minh (2011), toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 30 Hồ Chí Minh (2011), toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 31 Hồ Chí Minh (2011), toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 32 Hồ Chí Minh (2011), toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 33 Hồ Chí Minh (2011), toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 34 Hồ Chí Minh (2011), toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 35 Hồ Chí Minh (2011), toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 36 Hồ Chí Minh (2011), toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 Hồ Chí Minh (2011), toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 38 Hồ Chí Minh (2011), toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 39 Hồ Chí Minh (2011), toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 40 Hồ Chí Minh (2011), toàn tập, tập 13, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 41 Hồ Chí Minh (2011), toàn tập, tập 14, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 Hồ Chí Minh (2011), toàn tập, tập 15, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 43 Hồ Chí Minh (1980), Thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu, Nxb Sự thật, Hà Nội 44 GS.TS.Nguyễn Xuân Yêm, PGS.TS Nguyễn Hoà Bình, TS Bùi Minh Thanh (chủ biên) (2007), Phòng chống tham nhũng Việt Nam giới, Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội 45 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2007, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 46 Báo điện tử Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội: Đặc điểm tham nhũng Việt Nam 47 Ngô Thị Thu Ngà: “Tư tưởng Hồ Chí Minh cần, kiệm, liêm, chính, chống tham ô, lãng phí, quan liêu công tác đấu tranh chống tham nhũng nay”,Tạp chí: Lý luận trị Truyền thông, số: 1,2/2010 48 Quốc hội (2012), Luật số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012, Bổ sung số điều Luật phòng, chống tham nhũng 49 Quốc hội (2013), Thẩm tra Báo cáo Chính phủ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013, ngày 17 tháng 10 năm 2013 50 Nguyễn Văn Quyền (2005), Một số văn Đảng phòng, chống tham nhũng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 51 Dương Trung Quốc (2002): “Tham nhũng chống tham nhũng lịch sử”, Tạp chí Xưa & Nay, số 119 52 TS Nguyễn Quốc Sửu: “Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh phòng chống tham nhũng giai đoạn nay”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 6/191 53 Hồ Sơn Dương Phong (tuyển chọn giới thiệu) (2009), Ba năm thực vận động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh số thi chung khảo, Nxb Lao động, Hà Nội 54 PGS.TSKH Phan Xuân Sơn, ThS Phạm Thế Lực (đồng chủ biên) (2008), Nhận diện tham nhũng giải pháp phòng chống tham nhũng Việt Nam nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 55 Thanh tra Chính phủ (2011), Giới thiệu chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 56 Báo điện tử Thanh tra Chính phủ: Báo cáo Ủy ban tư pháp tình hình tham nhũng năm 2010, ngày tháng 10 năm 2010 57 Báo điện tử Thanh tra Chính phủ: Tổng kết công tác tra 2011 triển khai nhiệm vụ năm 2012, ngày 12 tháng năm 2012 58 Báo điện tử Thanh tra Chính phủ: Báo cáo công tác tra 2012 triển khai nhiệm vụ thời gian tới, ngày 27 tháng 10 năm 2012 59 Báo điện tử Thanh tra Chính phủ: phiên họp thứ Ban đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, ngày 09 tháng năm 2014 60 Dương Quỳnh Thi (2008), Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, Nxb Lao động, Hà Nội 61 Nguyễn Huy Tần: “Thực lời dạy Bác Hồ Góp phần nâng cao hiệu công tác đấu tranh chống tham nhũng lực lượng công an nhân dân”, Tạp chí: Nghiên cứu trao đổi, số: 11/2003 62 Lê Trọng:“Bàn đấu tranh chống tham nhũng nước ta”, Tạp chí: Cộng sản, số: 21/2001 63 Đỗ Nhật Tân: “Tham nhũng phòng, chống tham nhũng”, Tạp chí: triết học, số 10/2007 64 PGS Trần Minh Trưởng: “Tư tưởng Hồ Chí Minh phát huy quyền làm chủ nhân dân đấu tranh phòng chống tham nhũng”, Tạp chí: Lý luận trị, số: 6/2010 65 Nguyễn Như Trúc: “Thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh chống chủ nghĩa cá nhân phòng, chống tham nhũng, lãng phí nay”, Tạp chí: Công tác tư tưởng – văn hóa, số: 3/2007 66 Nguyễn Thị Vân: “Bệnh quan liêu – nguyên nhân cách phòng chống theo dẫn Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Tạp chí: Lý luận trị, số: 9/2010 67 Hồng Vĩ (2004): “Các biện pháp chống tham nhũng Trung Quốc”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 68 Viện ngôn ngữ học (1988), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng - Trung tâm từ điển học, Hà Nội – Đà Nẵng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng hồ chí minh về phòng chống tham ô và sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay , Tư tưởng hồ chí minh về phòng chống tham ô và sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay , Tư tưởng hồ chí minh về phòng chống tham ô và sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan