Bài giảng Toán 1 chương 2 bài 3: Phép cộng trong phạm vi 4

11 378 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2016, 15:20

Toán ++ = ?4 Toán + = 4? Toán Phép cộng phạm vi + = + = + = Toán Phép cộng phạm vi + = + = Toán Phép cộng phạm vi + 1= 1+ = 2+2= 3+ = 4=2+ 31 4= + Phép cộng phạm vi • Luyện tập Bài 1:Tính + = + = + = + = + = + = Phép cộng phạm vi Bài 2: Tính + + 1 + + .3 Toán: Phép cộng phạm vi Bài 3: >, • + < 4> + + 4= = + phép cộng phạm vi Bài 4:Viết phép tính thích hợp: + = Toán Phép cộng phạm vi + = + = + = [...].. .Toán Phép cộng trong phạm vi 4 3 + 1 = 4 1 + 3 = 4 2 + 2 = 4
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 1 chương 2 bài 3: Phép cộng trong phạm vi 4, Bài giảng Toán 1 chương 2 bài 3: Phép cộng trong phạm vi 4, Bài giảng Toán 1 chương 2 bài 3: Phép cộng trong phạm vi 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn