Bài giảng Toán 1 chương 2 bài 3: Phép cộng trong phạm vi 4

21 407 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2016, 15:19

PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 09/08/16 Toán 1+ = + 1= 09/08/16 Toán - 09/08/16 = Toán Phép cộng phạm vi 3+ =4 09/08/16 Toán Phép cộng phạm vi 2+ =4 09/08/16 Toán Phép cộng phạm vi 1+ =4 Toán Phép cộng phạm vi 3+ =4 2+ =4 1+ =4 Toán Phép cộng phạm vi 4 Toán Phép cộng phạm vi 3+ =4 1+3=4 2+2=4 10 11 Toán Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính + 3= + 2= 12 Toán Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính 3+1=4 1+1=2 2+1=3 1+2=3 Toán Phép cộng phạm vi Bài 2: Tính + Toán Phép cộng phạm vi Bài 2: Tính + 2 + 1 + + 4 Toán Phép cộng phạm vi Bài 3: > < = > 1+ Toán Phép cộng phạm vi Bài 3: > < = = 1+ 4 = 2+ Toán Phép cộng phạm vi Bài 4: Viết phép tính thích hợp + = 18 Toán Phép cộng phạm vi 3+ =4 2+ =4 1+ =4 [...].. .11 Toán Phép cộng trong phạm vi 4 Bài 1: Tính 1 + 3= 4 2 + 2= 4 12 Toán Phép cộng trong phạm vi 4 Bài 1: Tính 3 +1= 4 1+ 1 =2 2 +1= 3 1+ 2= 3 Toán Phép cộng trong phạm vi 4 Bài 2: Tính 1 + 1 2 Toán Phép cộng trong phạm vi 4 Bài 2: Tính + 2 2 3 + 1 1 + 2 1 + 3 4 4 3 4 Toán Phép cộng trong phạm vi 4 Bài 3: > < = 4 > 1+ 2 3 Toán Phép cộng trong phạm vi 4 Bài 3: > < = 4 = 1+ 3 4 4 = 2+ 2 4 Toán Phép cộng trong. .. 3 4 Toán Phép cộng trong phạm vi 4 Bài 3: > < = 4 > 1+ 2 3 Toán Phép cộng trong phạm vi 4 Bài 3: > < = 4 = 1+ 3 4 4 = 2+ 2 4 Toán Phép cộng trong phạm vi 4 Bài 4: Vi t phép tính thích hợp 3 + 1 = 4 18 Toán Phép cộng trong phạm vi 4 3+ 1 =4 2+ 2 =4 1+ 3 =4
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 1 chương 2 bài 3: Phép cộng trong phạm vi 4, Bài giảng Toán 1 chương 2 bài 3: Phép cộng trong phạm vi 4, Bài giảng Toán 1 chương 2 bài 3: Phép cộng trong phạm vi 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn