Bài giảng Toán 1 chương 2 bài 3: Phép cộng trong phạm vi 4

12 385 0
  • Loading ...
1/12 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2016, 15:18

Toán lớp Phép cộng phạm vi Giới thiệu Toán Phép cộng phạm vi + = + 2= ba thêm +bốn =4 1+3=4 2+2=4 1+ 3=4 3+1=4 1+3=4 2+2=4 3+1=4 1+3=4 2+2=4 3+1=4 1+3=4 2+2=4 3+1=4 1+3=4 Vậy : 3+1=1+3 + =… + =… + =… 2 + =… + =… + =… + + 1 + + 4 + = + = 4 = + …… = + …… + = …… [...]...3 + 1 = 4 1 + 3 = 4 4 = 1 + …… 3 4 = 2 + …… 2 3 + 1 = …… 4
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 1 chương 2 bài 3: Phép cộng trong phạm vi 4, Bài giảng Toán 1 chương 2 bài 3: Phép cộng trong phạm vi 4, Bài giảng Toán 1 chương 2 bài 3: Phép cộng trong phạm vi 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn