Quy định đề án chuyên ngành

2 259 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2016, 22:08

Quy định đề án chuyên ngành Nhận xét GVHD Mục lục Danh mục từ viết tắt Mục lục sơ đồ, bảng biểu Lời mở đầu Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Chương 1: Giới thiệu tổng quan công ty ABC (Giống phần báo cáo thực tập tổng hợp) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Quá trình hình thành phát triển Chức năng, nhiệm vụ Mô hình cấu tổ chức Đặc điểm sản phẩm đặc điểm lao động Một số kết hiệu kinh doanh công ty Chương 2: Phân tích công tác XYZ công ty ABC 2.1 Thực trạng công tác XYZ công ty ABC Phần nội dung có bạn làm theo phần 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác XYZ công ty ABC Phân tích nhân tố công tác XYZ công ty ABC, không nên nói chung chung 2.3 Đánh giá chung công tác XYZ công ty ABC 2.3.1 Ưu điểm 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện/ đẩy mạnh công tác XYZ công ty ABC 3.1 Phương hướng mục tiêu phát triển công ty ABC 3.1.1 Phương hướng phát triển công ty 3.1.2 Mục tiêu công ty 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác XYZ công ty ABC Kết luận Phụ lục Tài liệu tham khảo (chú ý cách trích dẫn tài liệu tham khảo bài)
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy định đề án chuyên ngành, Quy định đề án chuyên ngành, Quy định đề án chuyên ngành

Từ khóa liên quan