Nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP OES)

19 559 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2016, 10:18

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Phƣơng Thoa NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG CÁC MẪU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐẤT HIẾM TINH KHIẾT BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ PLASMA CẢM ỨNG (ICP-OES) LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội – Năm 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Phƣơng Thoa NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG CÁC MẪU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐẤT HIẾM TINH KHIẾT BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ PLASMA CẢM ỨNG (ICP-OES) Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã số: 60440118 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Xuân Chiến Hà Nội – Năm 2015 LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc, xin chân thành cảm ơn TS.Nguyễn Xuân Chiến giao đề tài, tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện cho hoàn thành luận văn.Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Lê Bá Thuận tạo điều kiện cho làm luận văn nơi làm việc Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đồng nghiệp Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao Công nghệ đất hỗ trợ, tạo điều kiên, quan tâm, động viên, ủng hộ để hoàn thành luận văn Cuối xin gửi lời cảm ơn tới gia đình giúp đỡ nhiều suốt trình làm luận văn Hà Nội, ngày 29 tháng 12, năm 2015 Học viên Nguyễn Phương Thoa DANH MỤC VIẾT TẮT STT Ký hiệu viết tắt NTĐH ICP-OES ICP-MS XRF HPIC Ln Tiếng Anh Rare earth element Inductively coupled plasma- optical emission spectrometry Inductively coupled plasma- mass spectrometry X-ray fluorescent High performance ion chromatography Lanthanoit PET Positron emission tomography 10 HF MHZ 11 ICP-AES 12 ETV-ICP-MS High frequency Megahertz Inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry Electrothermal vaporisation ICPmass spectrometry 13 14 15 16 HPGe CRM REE ND 17 INAA 18 19 LOD LOQ High purity germanium Certificate reference material Rare earth element Non-detection Instrumental Neutron Activation Analysis Limit of detection Limit of quantitation Tiếng Việt Nguyên tố đất Quang phổ phát xạ plasma cảm ứng Phổ khối lượng plasma cảm ứng Huỳnh quang tia X Sắc ký ion hiệu cao Các nguyên tố đất Chụp cắt lớp phát xạ positron Cao tần megahec Quang phổ phát xạ nguyên tử plasma cảm ứng Phổ khối lượng plasma cảm ứng hóa nhiệt điện Ge siêu tinh khiết Mẫu chuẩn đối chứng Nguyên tố đất Không phát Kích hoạt nơtron Giới hạn phát Giới hạn định lượng MỤC LỤC MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined CHƢƠNG TỔNG QUAN Error! Bookmark not defined 1.1 Tính chất vật lý, hóa học nhóm nguyên tố đất hiếmError! Bookmark not defined 1.2.Ứng dụng nguyên tố đất Error! Bookmark not defined 1.3 Các phương pháp xác định hàm lượng NTĐH Error! Bookmark not defined 1.3.1 Phương pháp xác định Ce NTĐH phương pháp khối lượngError! Book 1.3.2 Phương pháp chuẩn độ Error! Bookmark not defined 1.3.3 Phương pháp quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP-OES)Error! Bookmark not 1.3.3.1 Nguyên lý phương pháp Error! Bookmark not defined 1.3.3.2 Cấu tạo hoạt động phận hệ thống ICP-OESError! Bookmark not d 1.3.3.3 Xác định nguyên tố đất ICP-OES Error! Bookmark not defined 1.3.4 Xác định NTĐH ICP-MS Error! Bookmark not defined 1.3.5 Xác định NTĐH kích hoạt nơtron Error! Bookmark not defined 1.3.6 Xác định NTĐH huỳnh quang tia X (XRF)Error! Bookmark not defined 1.3.7 Một số kỹ thuật khác xác định NTĐH Error! Bookmark not defined CHƢƠNG THIẾT BỊ HÓA CHẤT NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.1 Thiết bị hóa chất Error! Bookmark not defined 2.2 Nội dung phương pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2.1 Xác định NTĐH mẫu lantan tinh khiếtError! Bookmark not defined 2.2.1.1 Nghiên cứu lựa chọn bước sóng xác định NTĐH lantan tinh khiếtError! Bookm 2.2.1.2 Nghiên cứu ảnh hưởng công suất plasma Error! Bookmark not defined 2.2.1.3 Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường Error! Bookmark not defined 2.2.1.4 Nghiên cứu ảnh hưởng tốc độ bơm Error! Bookmark not defined 2.2.1.5 Đường chuẩn xác định NTĐH, độ tuyến tính Error! Bookmark not defined 2.2.1.6 Giới hạn phát LOD, giới hạn định lượng LOQ Error! Bookmark not defined 2.2.1.7 Nghiên cứu ảnh hưởng lẫn NTĐH Error! Bookmark not defined 2.2.1.8.Ảnh hưởng nguyên tố khác Error! Bookmark not defined 2.2.1.9 Phân tích mẫu nhân tạo, mẫu thêm Error! Bookmark not defined 2.2.2 Xác định NTĐH mẫu gadolini tinh khiếtError! Bookmark not defined 2.2.2.1 Nghiên cứu lựa chọn bước sóng xác định NTĐH gadolini tinh khiếtError! Book 2.2.2.2 Đường chuẩn xác định NTĐH, độ tuyến tính Error! Bookmark not defined 2.2.2.3 Giới hạn phát LOD, giới hạn định lượng LOQ Error! Bookmark not defined 2.2.2.4 Ảnh hưởng lẫn NTĐH Error! Bookmark not defined 2.2.2.5.Ảnh hưởng tạp chất kèm lên vạch phát xạ NTĐHError! Bookmark not def 2.2.2.6 Phân tích mẫu nhân tạo, mẫu thêm Error! Bookmark not defined 2.2.2.7 Phân tích mẫu thực tế Error! Bookmark not defined CHƢƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Error! Bookmark not defined 3.1 Xác định NTĐH mẫu lantan tinh khiếtError! Bookmark not defined 3.1.1 Nghiên cứu lựa chọn bước sóng xác định NTĐH lantan tinh khiết Error! Bookmark not defined 3.1.2 Nghiên cứu ảnh hưởng công suất plasmaError! Bookmark not defined 3.1.3 Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường Error! Bookmark not defined 3.1.4 Nghiên cứu ảnh hưởng tốc độ bơm Error! Bookmark not defined 3.1.5 Đường chuẩn xác định NTĐH, độ tuyến tínhError! Bookmark not defined 3.1.6 Giới hạn phát LOD, giới hạn định lượng LOQError! Bookmark not defined 3.1.7 Nghiên cứu ảnh hưởng lẫn NTĐHError! Bookmark not defined 3.1.8 Nghiên cứu ảnh hưởng nguyên tố kèmError! Bookmark not defined 3.1.9 Phân tích mẫu nhân tạo, mẫu thêm Error! Bookmark not defined 3.1.10 Phân tích mẫu thực tế Error! Bookmark not defined 3.2 Xác định NTĐH mẫu gadolini tinh khiết Error! Bookmark not defined 3.2.1 Nghiên cứu lựa chọn bước sóng xác định NTĐH gadolini tinh khiết Error! Bookmark not defined 3.2.2 Đường chuẩn xác định NTĐH, độ tuyến tínhError! Bookmark not defined 3.2.3 Giới hạn phát LOD, giới hạn định lượng LOQError! Bookmark not defined 3.2.4 Nghiên cứu ảnh hưởng lẫn NTĐHError! Bookmark not defined 3.2.6 Phân tích mẫu nhân tạo, mẫu thêm Error! Bookmark not defined 3.2.7 Phân tích mẫu thực tế Error! Bookmark not defined 3.3 Quy trình phân tích NTĐH mẫu lantan gadolini tinh khiếtError! Bookmark n 3.3.1 Phân tích NTĐH mẫu lantan tinh khiếtError! Bookmark not defined 3.3.2 Phân tích NTĐH mẫu gadolini tinh khiếtError! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Khoảng cường độ, khoảng bước sóng số vạch phát xạ NTĐH Error! Bookmark not defined Bảng 3.2: Các bước sóng phân tích lựa chọn MasterError! Bookmark not defined Bảng 3.3: Hệ số ảnh hưởng La lên NTĐH Error! Bookmark not defined Bảng 3.4: Bước sóng tối ưu xác định NTĐH lantan tinh khiết Error! Bookmark not defined Bảng 3.5: Các thông số tối ưu vận hành ICP-OESError! Bookmark not defined Bảng 3.6: Giới hạn phát giới hạn định lượng NTĐH La Error! Bookmark not defined Bảng 3.7: Hệ số ảnh hưởng lẫn NTĐHError! Bookmark not defined Bảng 3.8: Hệ số ảnh hưởng Zn lên NTĐH nồng độ Zn khác Error! Bookmark not defined Bảng 3.9: Hệ số ảnh hưởng Cu lên NTĐH nồng độ Cu khác Error! Bookmark not defined Bảng 3.10: Hệ số ảnh hưởng Pb lên NTĐH nồng độ Pb khác Error! Bookmark not defined Bảng 3.11: Hệ số ảnh hưởng Cr lên NTĐH nồng độ Cr khác Error! Bookmark not defined Bảng 3.12: Hệ số ảnh hưởng Mg lên NTĐH nồng độ Mg khác Error! Bookmark not defined Bảng 3.13: Hệ số ảnh hưởng Fe lên NTĐH nồng độ Fe khác Error! Bookmark not defined Bảng 3.14: Hệ số ảnh hưởng Si lên NTĐH nồng độ Si khác Error! Bookmark not defined Bảng 3.15: Hệ số ảnh hưởng Al lên NTĐH nồng độ Al khác Error! Bookmark not defined Bảng 3.16: Hệ số ảnh hưởng Ca lên NTĐH nồng độ Ca khác Error! Bookmark not defined Bảng 3.17: Hàm lượng NTĐH tìm mẫu nhân tạoError! Bookmark not defined Bảng 3.18: Độ thu hồi phân tích NTĐH mẫu La tinh khiết Error! Bookmark not defined Bảng 3.19: Hàm lượng NTĐH sau chạy cân giai đoạn Error! Bookmark not defined Bảng 3.20: Hàm lượng NTĐH trong sản phẩm tách La, Ce giai đoạn Error! Bookmark not defined Bảng 3.21: Hàm lượng NTĐH sản phẩm lantan tinh khiết giai đoạn Error! Bookmark not defined Bảng 3.22: Các bước sóng phân tích lựa chọn MasterError! Bookmark not defined Bảng 3.23: Hệ số ảnh hưởng Gd lên NTĐH Error! Bookmark not defined Bảng 3.24: Bước sóng tối ưu xác định tạp chất đất Gd Error! Bookmark not defined Bảng 3.25: Giới hạn phát giới hạn định lượng cho NTĐH Gd Error! Bookmark not defined Bảng 3.26: Hệ số ảnh hưởng lẫn NTĐHError! defined Bookmark not Bảng 3.27: Hệ số ảnh hưởng Zn lên NTĐH nồng độ Zn khác Error! Bookmark not defined Bảng 3.28: Hệ số ảnh hưởng Cu lên NTĐH nồng độ Cu khác Error! Bookmark not defined Bảng 3.29: Hệ số ảnh hưởng Pb lên NTĐH nồng độ Pb khác Error! Bookmark not defined Bảng 3.30: Hệ số ảnh hưởng Cr lên NTĐH nồng độ Cr khác Error! Bookmark not defined Bảng 3.31: Hệ số ảnh hưởng Mg lên NTĐH nồng độ Mg khác Error! Bookmark not defined Bảng 3.32: Hệ số ảnh hưởng Fe lên NTĐH nồng độ Fe khác Error! Bookmark not defined Bảng 3.33: Hệ số ảnh hưởng Si lên NTĐH nồng độ Si khác Error! Bookmark not defined Bảng 3.34: Hệ số ảnh hưởng Al lên NTĐH nồng độ Al khác Error! Bookmark not defined Bảng 3.35: Hệ số ảnh hưởng Ca lên NTĐH nồng độ Ca khác Error! Bookmark not defined Bảng 3.36: Hàm lượng NTĐH tìm mẫu nhân tạoError! Bookmark not defined Bảng 3.37: Độ thu hồi phân tích NTĐH mẫu Gd tinh khiết Error! Bookmark not defined Bảng 3.38: Hàm lượng NTĐH nguyên liệu ban đầu chiết tinh chế Gd giai đoạn Error! Bookmark not defined Bảng 3.39: Hàm lượng NTĐH sau chạy cân giai đoạn Error! Bookmark not defined Bảng 3.40: Hàm lượng NTĐH sản phẩm tách SEG giai đoạn Error! Bookmark not defined Bảng 3.41: Hàm lượng NTĐH sản phẩm tách EG giai đoạn Error! Bookmark not defined Bảng 3.42: Hàm lượng NTĐH sản phẩm Gd tinh khiết giai đoạn Error! Bookmark not defined DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Các trình xảy ICP-OES Error! Bookmark not defined Hình 1.2: Sơ đồ khối phận hệ ICP-OESError! Bookmark not defined Hình 1.3: Bộ tạo phun sương dạng nén: (a) Bộ tạo phun sương đồng tâm, (b) Bộ tạo phun sương dòng mẫu khí Ar chéo nhau, (c) Bộ tạo phun sương Babington Error! Bookmark not defined Hình 1.4: Cấu tạo buồng phun Scott Error! Bookmark not defined Hình 1.5: Cấu tạo buồng phun li tâm Error! Bookmark not defined Hình 1.6: Đèn nguyên tử hóa mẫu hệ ICP-OESError! Bookmark not defined Hình 1.7: Cách bố trí Torch kiểu hướng tâm Error! Bookmark not defined Hình 1.8: Cách bố trí Torch kiểu hướng trục Error! Bookmark not defined Hình 3.9: Hình ảnh phổ NTĐH Master thực tế Error! Bookmark not defined Hình 3.10: Ảnh hưởng công suất plasma lên cường độ vạch phát xạ Error! Bookmark not defined Hình 3.11: Ảnh hưởng nồng độ axit lên cường độ vạch phát xạ Error! Bookmark not defined Hình 3.12: Ảnh hưởng tốc độ bơm lên cường độ vạch phát xạ Error! Bookmark not defined Hình 3.13: Đường chuẩn NTĐH La Error! Bookmark not defined Hình 3.14: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ NTĐH vào nồng độ Zn Error! Bookmark not defined Hình 3.15: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ NTĐH vào nồng độ Cu Error! Bookmark not defined Hình 3.16: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ NTĐH vào nồng độ Pb Error! Bookmark not defined Hình 3.17: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ NTĐH vào nồng độ Cr Error! Bookmark not defined Hình 3.18: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ NTĐH vào nồng độ Mg Error! Bookmark not defined Hình 3.19: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ NTĐH vào nồng độ Fe Error! Bookmark not defined Hình 3.20: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ NTĐH vào nồng độ Si Error! Bookmark not defined Hình 3.21: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ NTĐH vào nồng độ Al Error! Bookmark not defined Hình 3.22: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ NTĐH vào nồng độ Ca Error! Bookmark not defined Hình 3.23: Phổ NTĐH Error! Bookmark not defined Hình 3.24: Đường chuẩn NTĐH Gd 5,0 g/lError! Bookmark not defined Hình 3.25: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ NTĐH vào nồng độ Zn Error! Bookmark not defined 10 Hình 3.26: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ NTĐH vào nồng độ Cu Error! Bookmark not defined Hình 3.27: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ NTĐH vào nồng độ Pb Error! Bookmark not defined Hình 3.28: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ NTĐH vào nồng độ Cr Error! Bookmark not defined Hình 3.29: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ NTĐH vào nồng độ Mg Error! Bookmark not defined Hình 3.30: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ NTĐH vào nồng độ Fe Error! Bookmark not defined Hình 3.31: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ NTĐH vào nồng độ Si Error! Bookmark not defined Hình 3.32: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ NTĐH vào nồng độ Al Error! Bookmark not defined Hình 3.33: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ NTĐH vào nồng độ Ca Error! Bookmark not defined 11 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Thị Anh (2009), Phân tích lượng nhỏ nguyên tố đất lớp mạ hợp kim Ni-Zn, Luận án thạc sĩ khoa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Đào Đức Hào (2011), Tách xác định nguyên tố đất lớp phủ phương pháp sắc ký điện di mao quản ( CEC), Luận án thạc sĩ khoa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Hoàng Nhâm (2004), Hóa học vô , NXB Giáo Dục, Hà Nội Hùynh Trúc Phương, Mai Văn Nhơn (2007), “ Áp dụng phương pháp chuẩn hóa K0-INAA phân tích hàm lượng nguyên tố Sm La mẫu bụi có tính đến việc hiệu chỉnh trùng phùng thực”, Tạp chí phát triển KH CN, 10(6), pp 35-40 Nguyễn Văn Sức (1995), Sử dụng kỹ thuật kích hoạt nơtron để khảo sát phân bố nguyên tố đất số khoáng vật Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội Nguyễn Văn Sức, Nguyễn Xuân Trung, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Mộng Sinh (1998), Nghiên cứu tách, làm giàu xác định vết nguyên tố đất mẫu dầu thô, Đại học KHTN, Hà Nội Lê Bá Thuận (2010), Điều chế ứng dụng hợp chất xeri từ bastnaesite Đông Pao Việt Nam,Viện Công nghệ xạ hiếm, Hà Nội Chu Văn Vĩnh (2000), Xây dựng quy trình phân tích để kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm trình chế tạo nhiên liệu vật liệu hạt nhân, Báo cáo tổng kết, Viện Công nghệ xạ hiếm, Hà Nội Tiếng Anh 12 Al-Youzbakey T.K, Al-Dabbagh S.M (2009), “Determination of the Content of the Rare Earth Elements (REE) in AkashatPhosphate rocks (Iraq) Using Combined Chemical Treatment – X-rayFluorescence Method” , the 1st Scientific Conference, 4(3), pp 54-67 10 Ayranov M, Cobos.J, Popa.K, Rondinella V.V (2009),"Determination of REE, U, Тh, Ba, and Zr in simulated hydrogeologicalleachates by ICP-AES after matrix solvent extraction", Journal of rare earths, 27(1), pp 123 11 Bayon G, Barrat J.A, Etoubleau J, Benoit M, Bollinger C, and Révillon.S (2009), "Determination of Rare Earth Elements, Sc, Y, Zr, Ba, Hf and Th inGeological Samples by ICP-MS after Tm Addition and Alkaline Fusion" , Geostandards and Geoanalytical Research, 33(1), pp 51 – 62 12 Cao L, Tian W, Ni B, Wang P, Zhang Y (2002), "Radiochemical neutronactivation analysis of uncertified ultra-trace rare earth elements in two biological certified reference materials", Anal Bioanal Chem, 372, pp 397–400 13 Cindy.H (2010), China’s rare earth elements industry: what can the west learn, Institute for analysis of global security, America 14 Cristache C, Duliu O G, Ricman C, Toma.M M, Dragolici F, Bragea.M, Done L (2008), " Determination of elemental content in geological samples", Rom Journ Phys, 53(7-8), pp 941-946 15 Djingova R, Ivanova J (2002) , " Determination of rare earth elements in soils and sediments by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry after cation-exchange separation", Talanta, 57, pp 821–829 16 Eid M.A, Naim G, Mahdy A.A, Nada N and Mongy S A (1994), "Application of ICP-AES to the determination of REE in Egypt’s black sand deposits", Journal of Alloys and Compounds, 207, pp.482-486 17 Figueiredo A.M.G, Marques L.S (1989), " Determination of rare earths and other trace elements in the Brazilian Geological standards BB-1 and GB-1 by neutron activation analysis ", Geochimica Brasiliensis, 3(1), pp 1-8 13 18 Fischer.P.T, Eluxen A.J (1983), "Analysis of rare earth-containing metallurgical samples by inductivelycoupled plasma-atomic emission spectrometry",Spectrochimica Acta, 38B, pp.309-316 19 Gasquez J.A, DeLima E, Olsina R.A, Martinez L.D, Guardia M.D.L (2005), "A fast method for apatite selective leaching from granitic rocks followed through rare earth elements and phosphorus determination by inductively coupled plasma optical emission spectrometry", Talanta, 67, pp 824–828 20 Helena E L Palmieri, Eliana A N Knupp, Lúcia M L A Auler, Luiza M F Gomes, Claudia C W (2011), Direct quantification of thorium uranium and rare earth element concentrations in natural waters by ICP- MS , international Nuclear Atlantic Conference, Brazil 21 Hou X, Jones.B.T (2000),Inductively Coupled Plasma/Optical Emission Spectrometry, Encyclopedia of Analytical Chemistry, Wake Forest University, America 22 Ishikawa.T., Sugimoto K., Nagaish.K (2003), " Determination of rare-earth elements in rock samples byan improved high-performance ion chromatography ", Geochemical Journal, 37, pp 671- 680 23.Jobin Yvon S.A.S (2004), User Manual Jobin-Yvon ICP Spectrometers, Horiba group , France 24 Liang P, Liu Y, Guo L (2005), " Determination of trace rare earth elements by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry after preconcentration with multiwalled carbon nanotubes Determination of trace rare earth elements by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry after preconcentration with multiwalled carbon nanotubes", Spectrochimica Acta, 60, pp.125–129 25 Liu C.M , Gao.X.Q, Du Y G, Gu.O Y (2000), " Preconcentration of Rare Earth Elements with 8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic Acid Chelated Cellulose Filter Prior to Determination by Inductively Coupled Plasma At omic Emission Spectrometry" , Chemical Research in Chinese Universities, 16(3), pp 208-212 14 26 Liu Y, Diwu C, Zhao Y, Liu X, Yuan H, Jianqi W (2014), " Determination of trace and rare-earth elements inChinese soil and clay reference materials byICPMS", Chin.J.Geochem, 33, pp 095–102 27 Moller P, Dulski P, Luck J (1992), " Determination of rare earth elements in seawater by inductivelycoupled plasma-mass spectrometry", Spectrochimica Acta, 478(12), pp.1379-1387 28 Oliveira L.C.D, Silva I.D.S, Rucandio M.I (2009), Rare earth elements determination by ICP-OES in high purity gadolinium , International Nuclear Atlantic Conference, Brazil 29 Oltersdorf A, Zimmer M, Rentsch J (2009), Analysis of metal impurities in wet chemical processes by ICP-OES and AND AAS, the 24 th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Germany 30 Peramaki S (2014), Method development for determination and recovery or rare earth elements from industrial fly, University of Jyvaskyla, Finland 31 Ponce L C , Zamora P P, Bueno M.I.M.S (1998), "Pre-concentration of rare earths using silica gel loaded with 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol (PAN) and determination by energy dispersive X-ray fluorescence", Talanta, 46, 1371–1378 32 Ramanaiah G.V (1998) , "Determination of yttrium, scandium and other rare earth elements in uranium-rich geological materials by ICP–AES", Talanta, 46, pp 533–540 33 Rathi M.S, Khanna P.P, Kumar P (1991), " Determination of ten rare earth elements and yttrium in silicate rocks by ICP-AES without separation and preconcentration", Talanta, 38(3), pp 329-332 34 Rucandlo M.I (1992), " Determination of lanthanides and yttrium in rare earth ores and concentrates by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry", Analytica Chimica Acta, 264(2), pp 333-344 35 Sahoo S.K, Hosoda M, Kamagata S, Sorimachi A, Ishikawa T, Tokonami S, Uchida S (2011), " Thorium, Uranium and Rare Earth Elements Concentration in Weathered JapaneseSoil Samples", Nuclear science and Technology,1, pp.416-419 15 36 Santos F N, Silva I.S, Gomide R.G, Oliveira.L.C (2013), Evaluatuon of the rare earth impurities determination in Gd2O3 matrix by ICP-OES, International Nuclear Atlantic Conference, Brazil 37 Shimadzu (2013), Determination of rare earth elements in electronic waster using ICP-OES, Application news, Japan 38 Sulaiman S.T, Hanna G K, Bashir W.A (2013), " Spectrophotometric Determination of Cerium (III) with Arsenazo III:Application to Sea Water and Synthetic Alloys", Raf J Sci, 24(3), pp 37-50 39 Taam I, Jesus C.S, Mantovano J.L, Gante V (2013), Quantitative analysis or rare earths by X-Ray fluorescence spectrometry, International Nuclear Atlantic Conference, Brazil 40 Tiwari.S, Nair.A.G.C, Acharya R, Reddy A.V.R, Goswami A (2007), "Analysis of Uranium Bearing Samples for Rare Earth and Other Elements by k0BasedInternal Monostandard INAA Method", Journal of Nuclear and Radiochemical Sciences, 8(1), pp 25-30 41 Turra C, Fernandes E A N, Bacchi M A (2011), " Evaluation on rare earth elements of Brazilianagricultural supplies", Journal of Environmental Chemistry and Ecotoxicology, 3(4), pp 86-92 42 Varbanova E, Stefanova V (2015), “A comparative study of inductively coupled plasma optical emission spectrometry and microwave plasma atomic emission spectrometry for the direct determination of lanthanides in water and environmental samples”, Journal of International Scientific Publications, 9, pp.362374 43 Yin J, Hu B, He M, Jiang Z (2007), " Determination of trace rare earth elements in environmental samples by low temperature electrothermal vaporization inductively coupled plasma mass spectrometry after synergistic extraction with dimethylheptyl methyl phosphate and 1-phenyl-3-methyl-4-benzoyl-pyrazalone-5" , Analytica Chimica Acta, 594, pp 61–68 16 44 Zhang J, Nozaki Y (1996), " Rare earth elements and yttrium in seawater: ICP-MS determination in the East Caroline, Coral Sea, and South Fiji basins of the western South Pacific Ocean", Geochimica et Cosmochimica Acta, 60(23), pp 4631-4644 17 [...]... Minh, Nguyễn Mộng Sinh (1998), Nghiên cứu tách, làm giàu và xác định vết các nguyên tố đất hiếm trong mẫu dầu thô, Đại học KHTN, Hà Nội 7 Lê Bá Thuận (2010), Điều chế và ứng dụng các hợp chất của xeri từ bastnaesite Đông Pao Việt Nam,Viện Công nghệ xạ hiếm, Hà Nội 8 Chu Văn Vĩnh (2000), Xây dựng các quy trình phân tích để kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm trong các quá trình chế tạo nhiên liệu vật... Error! Bookmark not defined 11 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Anh (2009), Phân tích lượng nhỏ các nguyên tố đất hiếm trong lớp mạ hợp kim Ni-Zn, Luận án thạc sĩ khoa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 2 Đào Đức Hào (2011), Tách và xác định các nguyên tố đất hiếm trong lớp phủ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản ( CEC), Luận án thạc sĩ khoa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,... độ phát xạ của các NTĐH vào nồng độ Zn Error! Bookmark not defined 10 Hình 3.26: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ của các NTĐH vào nồng độ Cu Error! Bookmark not defined Hình 3.27: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ của các NTĐH vào nồng độ Pb Error! Bookmark not defined Hình 3.28: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ của các NTĐH vào nồng độ Cr Error! Bookmark not defined Hình 3.29: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ. .. lượng các NTĐH trong sản phẩm tách SEG ở giai đoạn 2 Error! Bookmark not defined Bảng 3.41: Hàm lượng các NTĐH trong sản phẩm tách EG ở giai đoạn 3 Error! Bookmark not defined Bảng 3.42: Hàm lượng các NTĐH trong sản phẩm Gd tinh khiết ở giai đoạn 4 Error! Bookmark not defined DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Các quá trình xảy ra trong ICP-OES Error! Bookmark not defined Hình 1.2: Sơ đồ khối các bộ... độ phát xạ của các NTĐH vào nồng độ Pb Error! Bookmark not defined Hình 3.17: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ của các NTĐH vào nồng độ Cr Error! Bookmark not defined Hình 3.18: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ của các NTĐH vào nồng độ Mg Error! Bookmark not defined Hình 3.19: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ của các NTĐH vào nồng độ Fe Error! Bookmark not defined Hình 3.20: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ của... độ axit lên cường độ vạch phát xạ Error! Bookmark not defined 9 Hình 3.12: Ảnh hưởng của tốc độ bơm lên cường độ vạch phát xạ Error! Bookmark not defined Hình 3.13: Đường chuẩn các NTĐH trong nền La Error! Bookmark not defined Hình 3.14: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ của các NTĐH vào nồng độ Zn Error! Bookmark not defined Hình 3.15: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ của các NTĐH vào nồng độ Cu Error!... xạ của các NTĐH vào nồng độ Mg Error! Bookmark not defined Hình 3.30: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ của các NTĐH vào nồng độ Fe Error! Bookmark not defined Hình 3.31: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ của các NTĐH vào nồng độ Si Error! Bookmark not defined Hình 3.32: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ của các NTĐH vào nồng độ Al Error! Bookmark not defined Hình 3.33: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ của các NTĐH... lượng nguyên tố Sm và La trong mẫu bụi có tính đến việc hiệu chỉnh trùng phùng thực”, Tạp chí phát triển KH và CN, 10(6), pp 35-40 5 Nguyễn Văn Sức (1995), Sử dụng kỹ thuật kích hoạt nơtron để khảo sát sự phân bố của các nguyên tố đất hiếm trong một số khoáng vật Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội 6 Nguyễn Văn Sức, Nguyễn Xuân Trung, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Mộng Sinh (1998), Nghiên. .. Hình 1.6: Đèn nguyên tử hóa mẫu trong hệ ICP-OESError! Bookmark not defined Hình 1.7: Cách bố trí Torch kiểu hướng tâm Error! Bookmark not defined Hình 1.8: Cách bố trí Torch kiểu hướng trục Error! Bookmark not defined Hình 3.9: Hình ảnh phổ của các NTĐH trong Master và trong thực tế Error! Bookmark not defined Hình 3.10: Ảnh hưởng của công suất plasma lên cường độ vạch phát xạ Error! Bookmark not... phụ thuộc cường độ phát xạ của các NTĐH vào nồng độ Si Error! Bookmark not defined Hình 3.21: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ của các NTĐH vào nồng độ Al Error! Bookmark not defined Hình 3.22: Sự phụ thuộc cường độ phát xạ của các NTĐH vào nồng độ Ca Error! Bookmark not defined Hình 3.23: Phổ của các NTĐH Error! Bookmark not defined Hình 3.24: Đường chuẩn các NTĐH trong nền Gd 5,0 g/lError! Bookmark
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP OES) , Nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP OES) , Nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP OES)

Từ khóa liên quan