xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng hệ thống mục tiêu môn công nghệ ở trường thcs

78 598 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2016, 15:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LÊ THỊ TRUNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG HỆ THỐNG MỤC TIÊU MƠN CƠNG NGHỆ Ở TRƯỜNG THCS NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC - 601401 S K C0 Tp Hồ Chí Minh, tháng 10/2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  -  -  LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG HỆ THỐNG MỤC TIÊU MƠN CƠNG NGHỆ Ở TRƯỜNG THCS Chun ngành : GIÁO DỤC HỌC Mã số ngành : 601401 Họ tên học viên : LÊ THỊ TRUNG Người hướng dẫn : PGS TS THÁI BÁ CẦN TP Hồ Chí Minh, tháng 10năm 2008 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS THÁI BÁ CẦN CÁN BỘ CHẤM NHẬN XÉT 1: CÁN BỘ CHẤM NHẬN XÉT 2: Luận văn thạc sĩ bảo vệ HỘI ĐỒNG CHẤM BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngày tháng năm 2008 LỜI CẢM ƠN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN  PGS.TS Thái Bá Cần – Giáo viên hướng dẫn  TS Đỗ Mạnh Cường – GĐ Viện nghiên cứu PTGDCN – Trường ĐHSP KT Tp.HCM  Q Thầy Phòng Quản lý khoa học – Quan hệ quốc tế - Sau đại học, khoa Sư Phạm Kỹ Thuật trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh  Q Thầy/ Cơ giảng dạy lớp cao học Sư phạm kĩ thuật – K14  Các anh chị, bạn lớp Cao học Giáo dục học – Khóa 14  Ban giám hiệu thầy trường CĐSP, THCS có liên hệ Đã tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học q trình làm luận văn Xin cảm ơn Q Thầy/Cơ đọc phản biện luận văn giúp tơi Xin cảm ơn nhận xét q báu q Thầy Cơ Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, bạn đồng nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu ln động viên tạo điều kiện tốt để tơi học tập tốt hồn thành luận văn Một lần xin chân thành cảm ơn! TĨM TẮT Trong năm gần để thích ứng với mục tiêu, chương trình giáo dục, nội dung chương trình Cơng nghệ triển khai Trung học sở Mơn Cơng nghệ mơn học kế hoạch học tập khóa cấp học THCS, có vai trò quan trọng việc góp phần phát triển nhân cách tồn diện cho học sinh, giáo dục lao động, kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp cho hệ trẻ, đồng thời tạo tiền đề phát triển lực lao động nghề nghiệp cho nguồn nhân lực tương lai Tuy nhiên, thực tế đưa mơn Cơng nghệ vào trường THCS rơi vào tình trạng đội ngũ giáo viên giảng dạy cho mơn học chưa có, có với số lượng Thậm chí có trường hồn tồn khơng có giáo viên chun ngành giảng dạy mà đưa số giáo viên khơng có khơng đủ đảm nhận Bên cạnh mơn học mới, mang tính hướng nghiệp mà cơng tác hướng nghiệp chưa quan tâm mức, mơn cơng nghệ trường THCS rơi vào tình trạng dạy cho có dạy, chưa nhận quan tâm thực cấp lãnh đạo, giáo viên đảm nhận giảng dạy mơn Chính tác giả luận văn mạnh dạn vận dụng kiến thức học kinh nghiệm thực tiễn để thực đề tài: “Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng hệ thống mục tiêu mơn Cơng nghệ trường THCS” Đề tài gồm có phần: Phần Mở đầu, Phần Nội dung phần Kết luận PHẦN MỞ ĐẦU: Trong phần người nghiên cứu nêu rõ lí chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, đối tượng khách thể nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu giới hạn đề tài PHẦN NỘI DUNG: Gồm có chương Chương 1: Cơ sở lí luận Trình bày sơ lược Lý thuyết xây dựng chương trình, yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng chương trình, bước xây dựng chương trình Chương 2: Cơ sở thực tiễn xây dựng chương trình Trình bày kết khảo sát thực trạng đội ngũ giáo viên giảng dạy mơn Cơng nghệ trường trung học sở Chương trình đào tạo giáo viên cơng nghệ số trường CĐSP thực Chương 3: Xây dựng chương trình đào tạo/ Bồi dưỡng Trên sở nghiên cứu lí luận thực tiễn từ người nghiên cứu đưa chương trình đào tạo giáo viên Cơng nghệ trường THCS dựa chương trình khung Bộ giáo dục – Đào tạo PHÀN KẾT LUẬN: Trong phần người nghiên cứu trình bày kêt làm đưa đề xuất cho việc thực chương trình mở hướng nghiên cứu đề tài SUMMARY During recent years, in order to suitthe educational aim and programme,Technology subject has been taught at secondary school Technology is one of the main subjects of Secondary School Educational curriculums It plays an important role to develop students’ personalities, educates the youth labour, technique and careers guidance at the same time it helps supporting well – trained manpower in te future In fact, however, there are not enough qualified teachers for the new subject – technology Even some schools not have the teachers who are trained about this subject, so it is taught by the teachers of another subjects Furthermore, it is a new subject which relates to the careers guidance but it has’nt been cared by the authorities and even the technology teachers For all reasons above and from my own real experiences and what I have studied I have confidently carried out my theme: “Building a training and improving curriculum for the teachers qualifying for system of aims of technology subject at secondary schools” The theme has three parts: Opening, Contents and Conclusion OPENING The opening contains reasons of the theme, purposes, object, and duties of the studying and the approaches how to carry out the theme CONTENT : There are chapters Chapter 1: Basic theories It is about the theories of building the curriculum, the factorsbadly affect building the curriculum, and the steps of building the curriculum Chapter 2: Basic reality of building the curriculum Showing the results of researching of technology teachers at secondary schools, and the curriculum of training teaching technology in some colleges Chapter 3: Building a curriculum of training and improving The curriculum of training teaching technology at secondary scholls basing on the curriculum of Ministry of Education and Training CONCLUSION They are results of the studying on this theme and some suggestion for carrying out the curriculum and the theme upgrading MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu - Đối tượng khác thể nghiên cứu - Giả thuyết khoa học - Nhiệm vụ nghiên cứu - Giới hạn đề tài - Các phương pháp nghiên cứu - PHẦN NỘI DUNG Chƣơng I: CƠ SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG 1.1 Các khái niệm 1.2 Các phương pháp tiếp cận xây dựng CTĐT - 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng CTĐT 1.4.Các mơ hình xây dựng chương trình đào tạo - 10 1.5.Các bước tiến hành xây dựng chương trình đào tạo - 12 1.6 Cách đánh giá, kiểm định chương trình - 16 Chƣơng II:CƠ SỞ THỰC TIỄN XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG 2.1 Chương trình mơn cơng nghệ trường THCS 18 2.2 Thực trạng đội ngũ giáo viên giảng dạy mơn Cơng nghệ trường THCS 23 2.3 Một số nhận xét chương trình đào tạo GV Cơng nghệ số trường CĐSP 37 2.4 Ch̉ n kiến thức, kĩ giáo viên Cơng nghệ THCS 38 Chƣơng III: XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN CƠNG NGHỆ Ở TRƢỜNG THCS 3.1 Xây dựng chƣơng trình đào tạo giáo viên cơng nghệ trƣờng THCS - 40 3.1.1 Chọn lựa mơ hình, cách tiếp cận 40 3.1.2 Mục tiêu đào tạo - 40 3.1.3 Nội dung chương trình 42 3.1.4 Kế hoạch giảng dạy 51 3.1.5 Mơ tả vắn tắt nội dung học phần giáo dục chun nghiệp - 53 3.1.6 Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp - 56 3.1.7 Thang điểm 57 3.2 Chƣơng trình bồi dƣỡng giáo viên cơng nghệ trƣờng THCS - 57 3.2.1 Mục tiêu chương trình - 57 3.2.2 Đối tượng bồi dưỡng. 57 3.2.3 Nội dung chương trình - 57 3.3 Lấy ý kiến chun gia - 62 PHẦN KẾT LUẬN Kết luận kiến nghị - 64 Hướng phát triển đề tài - 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong năm gần để thích ứng với mục tiêu, chương trình giáo dục, nội dung chương trình Cơng nghệ triển khai Trung học sở Mơn Cơng nghệ mơn học kế hoạch học tập khóa cấp học THCS, có vai trò quan trọng việc góp phần phát triển nhân cách tồn diện cho học sinh, giáo dục lao động, kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp cho hệ trẻ, đồng thời tạo tiền đề phát triển lực lao động nghề nghiệp cho nguồn nhân lực tương lai Tuy nhiên thực tế, đưa mơn Cơng nghệ vào trường THCS rơi vào tình trạng đội ngũ giáo viên giảng dạy cho mơn học chưa có, có với số lượng Thậm chí có trường hồn tồn khơng có giáo viên chun ngành giảng dạy mà đưa số giáo viên khơng có khơng đủ đảm nhận Bên cạnh mơn học mới, mang tính hướng nghiệp mà cơng tác hướng nghiệp chưa quan tâm mức, mơn cơng nghệ trường THCS rơi vào tình trạng dạy cho có dạy, chưa nhận quan tâm thực cấp lãnh đạo, giáo viên đảm nhận giảng dạy mơn Chính thực trạng mà số trường CĐSP mở khóa đào tạo GV nhằm đáp ứng nhu cầu dạng đào tạo ghép hai mơn VD: Sinh – Kĩ thuật nơng nghiệp, Lý – thuật cơng nghiệp, đào tạo ghép ngành: Kỹ thuật cơng nghiệp, Kỹ thuật nơng nghiệp Kinh tế gia đình … Cho nên chương trình đào tạo giáo viên cơng nghệ nhiều bất cập Xuất phát từ lý nên người nghiên cứu chọn đề tài “Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng hệ thống mục tiêu mơn cơng nghệ trường THCS” để nghiên cứu Mục đích nghiên cứu : Xây dựng chương trình đào tạo/bồi dưỡng góp phần chuẩn hóa lực giáo viên Cơng nghệ trường THCS Đối tượng khách thể nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: - Chương trình đào tạo giáo viên giảng dạy mơn cơng nghệ trường THCS -1- - Chương trình bồi dưỡng giáo viên mơn Cơng nghệ trường THCS Khách thể nghiên cứu:  Chương trình mơn cơng nghệ trường THCS  Đội ngũ giáo viên giảng dạy mơn cơng nghệ trường THCS Giả thuyết khoa học: Nếu xây dựng chương trình đào tạo/ bồi dưỡng phù hợp với hệ thống mục tiêu góp phần chuẩn hóa giáo viên cơng nghệ trường THCS, nâng cao chất lượng giáo dục Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài - Khảo sát , đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên giảng dạy mơn Cơng nghệ trường THCS chương trình đào tạo có - Xây dựng chương trình đào tạo giáo viên giảng dạy mơn cơng nghệ trường THCS - Xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên giảng dạy mơn cơng nghệ trường THCS Giới hạn đề tài - Trong phạm vi luận văn nên nghiên cứu giới hạn tương thích chương trình đào tạo hệ thống mục tiêu mơn Cơng nghệ trường THCS Ở đây, người nghiên cứu giới hạn việc xây dựng chương trình đào tạo giáo viên Cơng nghệ - Phần Kinh tế gia đình - Xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên cho Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Các phương pháp nghiên cứu: 7.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu - Mục đích : Hệ thống số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài - Cách tiến hành : Sưu tầm, đọc tài liệu liên quan vấn đề nghiên cứu; phân tích, so sánh, tổng hợp, hệ thống hố theo mục đích nghiên cứu đề tài 7.2 Phương pháp điều tra - Mục đích : Tìm hiểu thực trạng dạy - học, đội ngũ giáo viên đảm nhận mơn Cơng ghệ trường THCS - Cách tiến hành: Xác định đối tượng khảo sát; Soạn phiếu hỏi ; Phát phiếu hỏi u cầu trả lời; thu phiếu, loại bỏ phiếu khơng hợp lệ, xử lý phiếu hỏi 7.3 Phương pháp đàm thoại -2- (20) Phƣơng tiện dạy học KTGĐ đvht Cung cấp cho sinh viên kiến thức phương tiện dạy học, sử dụng thiết bị kĩ thuật dạy học Kinh tế gia đình: Thiết bị, dụng cụ thực hành xưởng, lớp học Thiết kế, sử dụng bảo quản phương tiện dạy học (21) Phƣơng pháp dạy học kinh tế gia đình đvht Điều kiện tiên quyết: Các học phần Sư phạm Kinh tế gia đình Học phần cung cấp cho sinh viên kỹ dạy học, chuyển hóa nội dung sách giáo khoa thành nội dung dạy học cụ thể, phù hợp với mục tiêu điều kiện dạy học, gắn kết nội dung đào tạo chun mơn cao đẳng sư phạm với nội dung mơn cơng nghệ THCS (22) Thực tập sƣ phạm đvht Điều kiện tiên quyết: Các học phần tâm lý học, giáo dục học Học phần củng cố khắc sâu lý thuyết học phần tâm lý học, giáo dục học, rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào việc giải tình sư phạm kiến tập sư phạm: tìm hiểu tình hình thực tiễn địa phương, thực tiễn giáo dục trường THCS, tập làm cơng tác dạy học, cơng tác chủ nhiệm lớp, triển khai tập thực hành Tâm lý - Giáo dục (23) Thực tập sƣ phạm đvht Điều kiện tiên quyết: Các học phần Kinh tế gia đình Học phần củng cố nâng cao kiến thức lý thuyết chun mơn nghiệp vụ lĩnh vực tâm lý học, giáo dục học, phương pháp dạy học mơn; vận dụng kiến thức vào việc giải tình cụ thể hoạt động dạy học giáo dục học sinh, tiếp tục rèn luyện kỹ dạy học, kỹ giáo dục, kỹ nghiên cứu khoa học giáo dục 3.1.6 Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Việc tổ chức đào tạo thực theo văn bản, quy định hành Theo quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi cơng nhận Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hệ quy (ban hành theo Quyết định số 04/1999/QĐ – BGD & ĐT ngày 11 tháng 02 năm 1999 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Quyết định số 02/2004/QĐ – BGD & ĐT ngày 23 tháng 02 năm 2004 việc bổ sung quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi cơng nhận tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hệ quy Quy định số 25/2006/QDD- BGD- ĐT ngày 26/06/2006 Bộ Giáo dục đào tạo quy - 56 - chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi cơng nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ quy 3.1.7 Thang điểm: Thang điểm dùng để giá kết học tập sinh viên thang điểm 10 Việc xếp loại kết học tập theo thang điểm quy định sau: STT THANG ĐIỂM XẾP LOẠI Từ đến 10 Xuất sắc Từ đến cận Giỏi Từ đến cận Khá Từ đến cận Trung bình Từ đến cận Trung bình Từ đến cận Yếu Dưới Kém KẾT QUẢ ĐẠT KHƠNG ĐẠT 3.2 Chƣơng trình bồi dƣỡng giáo viên cơng nghệ trƣờng THCS 3.2.1 Mục tiêu chƣơng trình Chương trình nhằm cung cấp cho người học kiến thức kĩ lĩnh vực : Nấu ăn, cắt may, cắm hoa trang trí nhà để đáp ứng việc giảng dạy tốt mơn Cơng nghệ - phần kinh tế gia đình trường THCS 3.2.2 Đối tƣợng bồi dƣỡng Là giáo viên tham gia giảng dạy mơn Cơng nghệ trường THCS 3.2.3 Nội dung chƣơng trình SỐ TIẾT NỘI DUNG STT LT NẤU ĂN Kĩ thuật phối hợp ngun liệu gia vị - Phối hợp ngun liệu - Phối hợp gia vị Kĩ thuật chế biến ăn - Kĩ thuật chế biến ăn - Các phương pháp làm chín thực phẩm - Một số quy trình chế biến Những biến đổi thực phẩm q trình chế biến - Tác dụng nhiệt độ - 57 - TH GHI CHÚ - Tác dụng hóa chất - Tác dụng mơi trường Trang trí ăn 5 - Các ngun tắc trang trí:cách xếp, bố cục sử dụng màu sắc trang trí ăn - Cách cắt, tỉa số ngun liệu: Các thao tác cắt, tỉa; mẫu hoa tỉa - Phối hợp trang trí bàn tiệc Thực chế biến số ăn: 20 - Một số ngâm dấm, nộm trộn gỏi miền - Một số nấu, hấp, hầm kho miền - Một số chiên, ram, nướng miền CẮT MAY Vật liệu thiết bị may 15 30 10 20 - Vật liệu may mặc: tính chất, đặc điểm phạm vi sử dụng vải phụ liệu may nghề cắt may - Thiết bị may: sử dụng bảo quản máy may Thực hành: - Quan sát cấu tạo, vận hành bảo dưỡng máy may - Tập máy số chất liệu vải Kỹ thuật cắt may số sản phẩm Kỹ thuật cắt may áo sơ mi nam, nữ 45 tiết (13; 32 ) * Phương pháp đo, tính vải, vẽ cắt áo sơ mi nam, nữ - Phương pháp đo, tính vải áo sơ mi nam, nữ - Vẽ cắt áo sơ mi nữ - Vẽ cắt áo sơ mi nữ kiểu thời trang - Vẽ cắt áo sơ mi nam Kỹ thuật may áo sơ mi nam, nữ - Quy trình may áo sơ mi nam, nữ - Kỹ thuật may số phận chủ yếu áo sơ mi nam, nữ: túi ốp, tay áo, cổ áo Thực hành: - Đo, vẽ cắt giấy: áo sơ mi nữ bản, sơ mi nữ kiểu thời trang, áo sơ mi nam - May số phận chủ yếu áo sơ mi nam, nữ vải tập - Cắt may hồn chỉnh áo sơ mi nữ sơ mi nam Kỹ thuật cắt may quần âu nam, nữ Phương pháp đo, tính vải, vẽ cắt quần âu nam, - 58 - nữ - Đo, tính vải quần âu nam, nữ - Vẽ cắt quần âu nữ - Vẽ cắt quần âu nữ kiểu thời trang - Vẽ cắt quần âu nam Kỹ thuật may quần âu nam, nữ - Quy trình may quần âu nam, nữ - Kỹ thuật may số phận chủ yếu quần âu nam, nữ: cửa quần, túi quần, cạp quần Thực hành: - Vẽ cắt giấy: quần âu nam, nữ - May số phận chủ yếu quần âu vải tập - Cắt may hồn chỉnh kiểu quần âu nữ quần âu nam CẮM HOA Giới thiệu chung Các ngun liệu dụng cụ sử dụng cắm hoa; Các quy ước kí hiệu; Các kĩ thuật cắm hoa Cắm hoa Á Đơng - Bình thấp (dạng thẳng, dạng nghiêng, dạng biến kiểu) - Bình cao (dạng thẳng, dạng nghiêng, dạng biến kiểu) - Cắm theo chủ đề 20 Cắm hoa Tây phƣơng - Cắm hoa dạng để bàn ăn ( dạng tròn, dạng dài) - Cắm dạng mặt ( Còng cung, bó đuốc, lưỡi liềm) 20 TRANG TRÍ NỘI THẤT Màu sắc trang trí nhà cửa - Đại cương màu sắc - Các đặc tính nhiệt độ áp lực màu sắc - Cơng dụng màu sắc Cách xếp, bày trí phòng vật dụng sinh hoạt - Phòng phòng sinh hoạt - Bố trí nhà theo kiểu cổ truyền - Bố trí nhà theo kiểu đại - Cách mua sắm xếp đồ đạc nhà - 59 - 15 Cách chọn lựa rèm, tranh cảnh trang trí * Cách chọn lựa trang trí rèm cửa cửa sổ 25 - Chọn kiểu, vẽ kiểu - Chọn vải chọn màu sắc - Chọn phụ liệu trang trí rèm * Cách chọn lựa tranh cảnh trang trí - Chọn treo tranh - Chọn hoa cảnh - Kĩ thuật trang trí CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG STT CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT NẤU ĂN Kĩ thuật phối hợp Kiến thức: Xác định u cầu cách phối ngun liệu gia vị hợp: Phối hợp chất lượng, số lượng, dinh dưỡng tính chất Kĩ năng: Thực việc phối hợp ngun liệu gia vị ăn cụ thể Kĩ thuật chế biến Kiến thức: Xác định u cầu kĩ thuật ăn làm chín thực phẩm Xác định chuẩn xác kĩ thuật chế biến ăn theo ngun tắc cuả phương pháp chế biến thực phẩm Định ngĩa phương pháp chế biến thực phẩm Liệt kê trình tự giai đoạn thực chế biến ăn - Mơ tả q trình chế biến thực phẩm Những biến đổi Kiến thức: thực phẩm q Xác định cách sử dụng nhiệt độ, hóa chất kĩ thuật sơ chế, chế biến , bảo trình chế biến quản thích hợp Xác định tính cần thiết quan trọng chất dinh dưỡng biến đổi bất lợi chúng đến sức khỏe người tiêu dùng Trang trí ăn Kiến thức: Trình bày cách sử dụng ngun liệu thực phẩm dùng trang trí ăn Kĩ năng: Thực cách trang trí ăn mức Thực việc sơ chế ngun liệu - 60 - GHI CHÚ trang trí ăn Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng trang trí ăn Thực việc cắt, tỉa loại thực phẩm để trang trí ăn Chế biến số ăn Có thể thực số ăn gia đình đãi tiệc đặc trưng miền đặc trƣng miền Chọn lựa ăn phù hợp với đặc trưng miền CẮT MAY Vật liệu thiết bị may Kiến thức: - Trình bày tính chất, đặc điểm phạm vi sử dụng loại vải phụ liệu nghề cắt may Biết nhận dạng cách bảo quản loại vải sợi thường dùng Từ có cáh lựa chọn ứng dụng loại vải may quần áo phù hợp với đặc điểm thể, tính chất cơng việc, giới tính - Biết cách sử dụng bảo quản máy may Kĩ năng: Sử dụng máy may biết cách bảo dưỡng chúng Kỹ thuật cắt may số Có kĩ : Thực việc đo, tính sản phẩm vải, vẽ cắt quần âu nam, nữ Quần tây áo sơ mi nam Thực may sản phẩm quần tây, nữ biến kiểu áo sơ mi nam nữ biến kiểu CẮM HOA - Biết ký hiệu qui ước cắm hoa - Biết kỹ thuật cắm hoa - Sử dụng thành thạo dụng cụ vật liệu phù hợp với kích thước chủng loại hoa - Có kỹ việc thực kiểu cắm hoa phổ biến Á đơng Tây phương TRANG TRÍ NỘI THẤT Màu sắc trang trí Trình bày khái niệm liên quan đến nhà cửa màu sắc, ngun tắc sử dụng màu sắc trang trí nội thất Cách xếp, bày trí phòng vật dụng sinh hoạt - Trình bày yếu tố ảnh hưởng đến phong cách kiến trúc nội thất Việt Nam - Hiểu tầm quan trọng nhà cửa đời sống người vai trò trang trí nội thất , thủ pháp sử dụng chất liệu nội thất - 61 - - Hiểu cách bố trí xếp đồ đạc trọng nhà có khoa học thẩm mỹ, ngun tắc việc lựa chọn đồ nội thất - Sắp xếp đồ đạc nhà cách hợp lý thuận tiện Cách chọn lựa rèm, - Hiểu liệt kê ngun tắc lựa tranh cảnh trang chọn đồ mĩ nghệ trang trí nội thất trí - Trang trí nhà cửa phù hợp theo cấu trúc số đồ vật: Tranh ảnh, rèm, mành, hoa, cảnh Như vậy: Dựa mục tiêu, nội dung chương trình mơn Cơng nghệ trường trung học sở , người nghiên cứu xây dựng nên chương trình đào tạo giáo viên để sau học xong chương trình người giáo viên hồn tồn giảng dạy tốt nội dung chương trình mơn cơng nghệ – phần kinh tế gia đình trường trung học sở Nghĩa người giáo viên có đầy đủ kiến thức, kĩ thực hành để hồn tồn giảng dạy tốt lý thuyết thực hành chương trình mơn Cơng nghệ – Kinh tế gia đình trường trung học sở 3 Lấy ý kiến chun gia Sản phẩm đề tài “ Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng hệ thống mục tiêu mơn Cơng nghệ trường THCS chương trình đào tạo Chương trình bồi dưỡng Để đánh giá khả áp dụng thực tế chương trình cần phải có thực nghiệm Tuy nhiên, để thực điều cần phải có thời gian năm ( hết khóa đào tạo), điều kiện thời gian để hồn thành luận văn thạc sĩ có tháng việc thực nghiệm khơng thể thực Do đó, người nghiên cứu sử sụng phương pháp tham khảo ý kiến chun gia – người có kinh nghiệm quản lí, giáo viên chun mơn, chun gia xây dựng chương trình để đánh giá khả áp dụng chương trình Những tiêu chí đanh người nghiên cứu đưa để tham khảo chun gia là: - Mục tiêu đào tạo - Cấu trúc chương trình - Số học phần (mơn học) thời lượng học phần - Khả áp dụng chương trình Tổng số chun gia mà người nghiên cứu tham khảo 14 ( Danh sách xin xem phần phụ lục) - 62 - Kết tham khảo ý kiến STT Tiêu chí đánh giá Ý kiến đánh giá Thấp Mục tiêu đào tạo Mục tiêu chương trình đưa So với chương trình giảng dạy trường THCS Phù hợp 92,5% Cao 93% 7% Chƣa phù hợp Ý kiến khác Chƣa hợp lý 87% 13% Ngắn Vừa đủ Dài 3% 86% 11% Áp dụng đƣợc Khơng áp dụng đƣợc Ý kiến khác Số lƣợng thời lƣợng học phần Ý kiến khác 7.5% Hợp lý Cấu trúc chƣơng trình Đánh giá khả áp dụng Vừa Ý kiến khác Ý kiến khác 100% Từ kết tham khảo ý kiến trên, người nghiên cứu nhận thấy tỉ lệ ý kiến đánh giá phù hợp cao đồng ý khả áp dụng chương trình Chương trình đào tạo hồn tồn phù hợp đáp ứng mục tiêu, chương trình mơn Cơng nghệ trường THCS Do kết luận: Chương trình đào tạo, Bồi dưỡng giáo viên đáp ứng hệ thống mục tiêu mơn Cơng nghệ trường THCS đủ khả áp dụng vào thực tế Tóm lại: Từ nội dung chương trình đào tạo nêu thơng qua việc tham khảo ý kiến chun gia người nghiên cứu khẳng định định : Mục tiêu chương trình đưa vừa phải (93%), mức độ phù hợp so với chương trình giảng dạy trường THCS phù hợp ( 92,5%), cấu trúc chương trình hợp lý (87%), số lượng thời lượng học phần vừa đủ (86%), khả áp dụng tốt (100%) Do nội dung chương trình đào tạo giáo viên cơng nghệ - Kinh tế gia đình trường sư phạm, sinh viên sau tốt nghiệp đảm nhận tốt việc giảng dạy mơn Cơng nghệ - Kinh tế gia đình, có đủ lực chun mơn , nghiệp vụ kĩ tổ chức giảng dạy, kiểm tra đánh giá mơn học trường trung học sở, đáp ứng tốt u cầu phát triển giáo dục tồn diện chương trình đổi giáo dục - 63 - PHẦN KẾT LUẬN Kết luận kiến nghị Mơn Cơng nghệ mơn học kế hoạch học tập khóa cấp THCS, có vai trò quan trọng việc góp phần phát triển nhân cách tồn diện cho học sinh, giáo dục lao động , kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp cho hệ trẻ, đồng thời tạo tiền đề phát triển lực lao động nghề nghiệp cho đội ngũ nhân lực lao động tương lai Trong trường THCS, mơn Cơng nghệ đóng vai trò mơn học giúp cụ thể hóa nội dung trí dục Đây mơn học ứng dụng giúp trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức kỹ thuật đại cương, sở khoa học giải pháp kỹ thuật – cơng nghệ lĩnh vực sản xuất, làm tiền đề cho bậc học vận dụng vào thực tiễn Đồng thời , hình thành cho học sinh số kĩ sở, phổ biến sản xuất, góp phần hình thành học sinh lực nhận thức khả hành động sáng tạo vận dụng hiểu biết kĩ thuật vào thực tế Mơn Cơng nghệ góp phần hình thành cho học sinh tác phong cơng nghiệp, thói quen sống sống lao động phù hợp với xã hội đại, xã hội mà cơng việc từ bế đến lớn nấu một ăn hàng ngày sữa thiết bị hay sản xuất sản phẩm phải tiến hành theo quy trình hợp lí (quy trình cơng nghệ) để đạt suất lao động cao, chất lượng sản phẩm tốt Trong chương trình THCS, mơn Cơng nghệ mơn học thể cao tính liên thơng giáo dục phổ thơng giáo dục nghề nghiệp, cầu nối mơn khoa học như: Vật lí, Sinh học, Hóa học mơn khác với sống hàng ngày học sinh, cơng việc lao động sản xuất gia đình xã hội Do vậy, mơn Cơng nghệ có nhiệm vụ mặt góp phần hình thành nhân cách tồn diện cho học sinh, chuẩn bị hành trang cho em bước vào sống xã hội văn minh đại Mặt khác, góp phần hướng nghiệp tạo tiền đề cho em chọn ngành nghề cho phù hợp để tiếp tục học lên vào sống lao động - 64 - Từ kết nghiên cứu cho thấy, cơng tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên nói chung đào tạo giáo viên mơn Cơng nghệ nói riêng đóng vai trò quan trọng giáo dục nước nhà Để nâng cao chất lượng dạy học cấp học cần phải có đội ngũ giáo viên có phẩm chất lực chun mơn đạt chuẩn đảm nhận Muốn làm điều đòi hỏi phải xây dựng chương trình đào tạo hiệu quả, đảm bảo cho người học sau tốt nghiệp phải vững kiến thức giỏi kĩ để đáp ứng u cầu thực tế Để làm điều đòi hỏi phải có đội ngũ giáo viên đạt chuẩn để đảm nhiệm mơn học trường THCS Nhưng thực tế, đội ngũ giáo viên hồn tồn chưa có có khơng đủ nhu cầu mà thực tế trường phổ thơng đòi hỏi Qua tìm hiểu thực tế biết trường cao đẳng sư phạm nơi cung cấp giáo viên cho trường THCS chưa có chương trình đào tạo cụ thể nào, số trường có đào tạo hình thức chun mơn ( tức chiếm khoảng 30 % thời lượng chương trình đào tạo chun mơn 1) chương trình chưa thể đáp ứng nhu cầu đội ngũ chất lượng đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy mơn học Chính vậy, người nghiên cứu với vai trò học viên lớp thạc sĩ giáo dục học thực đề tài “ Xây dựng chương trình đào tạo, Bồi dưỡng giáo viên đáp ứng hệ thống mục tiêu mơn Cơng nghệ trường THCS”, đề tài thực hồn thành tháng Qua thời gian nghiên cứu, hướng dẫn tận tình Thầy PGS.TS Thái Bá Cần, người nghiên cứu hồn thành nhiệm vụ sau: - Đề tài xây dựng sở lý luận cho việc nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo Trong nhiệm vụ này, người nghiên cứu tìm hiểu khái niệm thết kế chương trình đào tạo, mơ hình thiết kế chương trình đào tạo,cách đánh giá chương trình đạo, ngun tắc đánh giá chương trình xác định cách tiếp cận xây dựng chương trình Cụ thể bước để xây dựng chương trình đào tạo - Đã xây dựng sở thực tiễn để xây dựng chương trình : Trong nhiệm vụ này, người nghiên cứu khảo sát thực tế, xin số liệu thống kê Sở gáio dục – Đào tạo số tỉnh để tìm hiểu thực trạng đội ngũ giáo viên giảng - 65 - dạy mơn cơng nghệ trường THCS để từ làm sở thực tiễn xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên - Đã xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giảng dạy mơn cơng nghệ trường THCS Trong nhiệm vụ người nghiên cứu phân tích chương trình mơn Cơng nghệ trường THCS từ đưa chuẩn giáo viên cơng nghệ, tức kiến thức kĩ cần thiết giáo viên để giảng dạy tốt mơn học trường THCS Trên sở đưa chương trình đào tạo giáo viên để cung cấp đội ngũ giáo viên cho trường phổ thơng đủ tiêu chuẩn giảng dạy với đối tượng đầu vào học sinh tốt nghiệp phổ thơng Và chương trình Bồi dưỡng cho đối tượng giáo viên tham gia giảng dạy mơn cơng nghệ trường THCS chưa đạt chuẩn ( tức giáo viên dạy chéo mơn, khơng ngành đào tạo) Chương trình thiết kế theo hướng tiếp cận mục tiêu dựa sở mục tiêu, nội dung chương trình mơn Cơng nghệ trường trung học sở, người nghiên cứu xây dựng nên chương trình đào tạo giáo viên để sau học xong chương trình người giáo viên hồn tồn giảng dạy tốt nội dung chương trình mơn cơng nghệ – phần kinh tế gia đình trường trung học sở Nghĩa người giáo viên có đầy đủ kiến thức, kĩ thực hành để hồn tồn giảng dạy tốt lý thuyết thực hành chương trình mơn Cơng nghệ – Kinh tế gia đình trường trung học sở Từ nội dung chương trình đào tạo xây dựng thơng qua việc tham khảo ý kiến chun gia người nghiên cứu khẳng định : Mục tiêu chương trình đưa vừa phải (93%), mức độ phù hợp so với chương trình giảng dạy trường THCS phù hợp ( 92,5%), cấu trúc chương trình hợp lý (87%), số lượng thời lượng học phần vừa đủ (86%), khả áp dụng tốt (100%) Do nội dung chương trình đào tạo giáo viên cơng nghệ - Kinh tế gia đình trường sư phạm, sinh viên sau tốt nghiệp đảm nhận tốt việc giảng dạy mơn Cơng nghệ - Kinh tế gia đình, có đủ lực chun mơn, nghiệp vụ kĩ tổ chức giảng dạy, kiểm tra đánh giá mơn học trường trung học sở, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng tốt u cầu phát triển giáo dục tồn diện chương trình đổi giáo dục - 66 - Và chương trình mà người nghiên cứu xây dựng đủ khả áp dụng vào thực tế - Giả thuyết khoa học chứng minh Kiến nghị Với nhu cầu lớn đội ngũ giáo viên đạt chuẩn để giảng dạy tốt mơn Cơng nghệ trường THCS, việc đào tạo đưa lên hàng đầu Để khắc phục hạn chế, tồn thực tế đội ngũ giáo viên giảng dạy mơn cơng nghệ , người nghiên cứu xin đề xuất số ý kiến sau: - Giáo viên có vai trò lớn hiệu đào tạo Hiện giáo viên giảng dạy mơn Cơng nghệ - phần kinh tế gia đình lấy từ nhiều đối tượng khác nhau, khơng chun ngành giảng dạy năm giáo viên đảm nhận, sang năm lại giáo viên khác, chưa đáp ứng u cầu giảng dạy Do đó, cần phải có tổ chức lớp bồi dưỡng hàng năm cho đối tượng để họ có kiến thức chun mơn tối thiểu, lực thực hành hướng dẫn thực hành để giảng dạy tốt mơn học trường phổ thơng Đối với trường phổ thơng cần phải quan tâm việc khuyến khích, động viên giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chun mơn đầu tư sở vật chất, tạo điều kiện tốt để họ tổ chức việc dạy học mơn học đạt hiệu cao - Với trường Cao đẳng sư phạm, nơi đào tạo giáo viên giảng dạy mơn Cơng nghệ cần đầu tư phương tiện dạy học, trang thiết bị phục vụ dạy học Có xưởng thực hành cho mơn, hỗ trợ kinh phí cho giáo viên sinh viên việc mua ngun liệu, vật liệu cho việc dạy học mơn học đòi hỏi phải thực hành nhiều như: Nấu ăn, cắt may, làm hoa… - Cần xây dựng chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên THCS, cụ thể giáo viên giảng dạy mơn Cơng nghệ trường THCS Hướng phát triển đề tài Mục tiêu giáo dục phổ thơng giúp học sinh phát triển tồn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ , phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách trách nhiệm cơng dân, chuẩn bị cho học sinh - 67 - tiếp tục học lên vào sống lao động, tham gia xây dựng bảo vệ tổ quốc (Luật giáo dục) Để thực điều đội ngũ giáo viên yếu tố hàng đầu định chất lượng giáo dục Chỉ thị 40 – CT/TW ngày 15/06/2004 Ban Bí thư Trung ương Đảng việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lí giáo dục nêu: “Mục tiêu xâu dựng đội ngũ nhà giáo cán quản lí giáo dục chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, đồng cấu, đặc biệt trọng nâng cao lĩnh trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề nhà giáo” Như để đánh giá chất lượng đội ngũ nhà giáo cần phải có tiêu chí để đánh giá, hay cần phải có chuẩn chất lượng giáo viên Hiện có chuẩn giáo viên tiểu học, cần phải tiến tới xây dựng chuẩn giáo viên Trung học sở, trung học phổ thơng Đề tài sau hồn thành, mở nhiều hướng nghiên cứu mới, đóng góp tích cực vào việc nâng cao hiệu dạy học trường phổ thơng nói chung mơn cơng nghệ trường THCS nói riêng, chất lượng đào tạo nghề nghiệp, bồi dưỡng giáo viên Đó là: Xây dựng chuẩn giáo viên THCS, tiêu chuẩn lực chun mơn giáo viên giảng dạy trường THCS nói chung chuẩn lực giáo viên giảng dạy Cơng nghệ nói riêng Xây dựng mơn học, chương trình bồi dưỡng giáo viên cập nhật để giúp giáo viên học sinh thích ứng với thay đổi diễn nhanh chóng sống thực tế nước giới - 68 - TÀI LIỆU THAM KHẢO Châu Kim Lang, Chương trình đào tạo,Trường ĐH SPKT Tp HCM,1999 [2] Dương Thiệu Tống, Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục tâm lý - tập 1: nghiên cứu mơ tả, Nhà xuất Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2002 [3] PGS.TS Đỗ Huy Thònh Xây dựng chương trình, đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục đại học [4] PGS.TS Đỗ Huy Thònh Xây dựng chương trình đào tạo nhằm thúc đẩy tinh thần tự học sinh viên Báo cáo tham luận hội thảo “Xây dựng chương trình đào tạo đại học” thành phố Hồ Chí Minh (2003) [5] GS.TSKH Lâm Quang Thiệp Chương trình quy trình đào tạo đại học, Hà nội, 2006 [6] Lê Đức Ngọc Xây dựng chương trình đào tạo giảng dạy Đại học Quốc gia Hà Nội (2003) [7] Lý Minh Tiên Xác suất thống kê giáo dục Đại học sư phạm Tp Hồ Chí Minh (2003) [8] Nguyễn Thị Việt Thảo, Xây dựng chương trình giảng dạy sư phạm kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên kỹ thuật, dạy nghề đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Đề tài cấp bộ, 12/2002 [9] Jon Wiles, Joseph Bondi Xây dựng chương trình học- Hướng dẫn thực hành, Nxb Giáo dục, 2005 [10] Robert M.Diamond Xây dựng đánh giá môn học chương trình học Tài liệu dòch thuật, tủ sách Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh (2001) [11] SEMEO – VIỆT NAM Xây dựng đánh giá chương trình học mơn học [1] [12] Nguyễn Kim Dung Đánh giá chương trình học số đề nghò cho việc chuẩn bò kiểm đònh chương trình trường đại học Việt Nam Báo cáo tham luận Hội thảo “Xây dựng chương trình đào tạo đại học Việt Nam” Tại Tp Hồ Chí Minh (2003) [13] Bộ giáo dục đào tạo Hội thảo xây dựng chương trình đào tạo liên thông Ban đạo xây dựng chương trình liên thông (2001) [14] Bộ Giáo dục Đào tạo Tài liệu xây dựng chương trình khung phương thức quản lý nhà nước chương trình đào tạo đại học Cao đẳng (2001) [15] Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 1995 [16] Hội thảo xây dựng chương trình đào tạo đại học - Viện nghiên cứu giáo dục Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, TP.HCM, 2003., tr.35 – 43) [17] B Thanel Smith, Fundamental of Curriculum Development, 1957 [18] Daniel Tanner, Curriculum Development: Theory into Practice, 1995 [19] Hilda Taba, “Curriculum Development: Theory and Practice”, 1962 [20] Maurits Johnson, “Approriate Research Direction in Curriculum and Instruction, 1970 CÁC TRANG WEB www.ctu.edu.vn www giaovien.net www.moet.gov.vn www.tcdn.gov.vn www.tuoitre.com.vn www.thanhnien.com.vn S K L 0 [...]... quy trình trồng cây ăn quả Như vậy chương trình môn Công nghệ ở trường THCS được chia làm 3 lĩnh vực: - Kinh tế gia đình. (Công nghệ 6,9) - Kỹ thuật nông nghiệp.( Công nghệ 7,9) - Kỹ thuật công nghiệp.( Công nghệ 8,9) Từ nội dung chương trình nêu trên ta thấy chương trình môn Công nghệ ở trường trung học cơ sở được biên soạn nhằm cung cấp cho học sinh một số hiểu biết ban đầu về kĩ thuật và công nghệ. .. may mặc, cắm hoa đảm nhận, Công nghệ 7 do giáo viên môn Sinh đảm nhận, Công nghệ 8 do giáo viên Lý đảm nhận, Công nghệ 9 mỗi trường chọn những môđun khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện giáo viên ở trường có thể đảm nhận Khảo sát thực trạng giáo viên giảng dạy môn công nghệ trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Đối tượng khảo sát là các giáo viên hiện đang giảng dạy môn công nghệ trong năm học 2007 -2008... Phòng Giáo dục trung học của các Sở Giáo dục đào tạo, Phòng giáo dục các quận huyện đến khảo sát, người nghiên cứu nhận thấy: Số giáo viên được đào tạo tạm gọi là chuẩn chỉ có thể đáp ứng được một nửa nhu cầu Đó là những giáo viên dạy cho Công nghệ 7, 8, 9 (Phần công nghiệp, nông nghiệp) còn giáo viên Công nghệ 6 thì hoàn toàn chưa có Các giáo viên được coi là có thể đảm nhận môn Công nghệ 7,8 là các giáo. .. giáo viên giảng dạy môn công nghệ ở trường THCS phải có kiến thức và kĩ năng thành thạo trong các lĩnh vực đó để trong giờ dạy thực hành các thao tác mẫu của giáo viên phải chuẩn xác, đúng kĩ thuật và đúng quy trình công nghệ - 22 - 2 2 Thực trạng đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Công nghệ trƣờng THCS Thông qua các Sở giáo dục đào tạo một số tỉnh thành được biết số giáo viên tham gia giảng dạy môn Công. .. muốn xây dựng … chỉ như vậy, nội dung chương trình mới trả lời được câu hỏi: chương trình được xây dựng cho ai? Xây dựng theo cách nào? Ai là người tiếp cận sản phẩm (người được đào tạo) của mình? … Đồng thời có thể dự đoán trước các tình huống tác động của môi trường tới chương trình Chương trình học ở đây bao gồm môn học/ ngành học 1 Xác định cơ sở lý luận về xây dựng một chương trình học: Cơ sở lí... pháp tiếp cận mục tiêu để xây dựng chương trình đào tạo 3 Xác định cấu trúc và thời lƣợng của một chƣơng trình đào tạo Từ chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với một hệ thống văn bản, biểu mẫu chỉ dẫn thực hiện Theo đó, một chương trình được cấu tạo từ ít nhất 4 bộ phận: (1) Mục tiêu đào tạo; (2) Nội dung đào tạo; (3) Phương pháp và Qui trình đào tạo; (4) Đánh giá kết quả đào tạo Cũng... bộ môn, từng tác giả Chương trình học phải được phát triển theo trình tự Từ mục tiêu chung của chương trình đến mục tiêu từng môn học và tiếp đến là mục tiêu của từng bài dạy Biên soạn từng môn học, lựa chọn các phương pháp giảng dạy và đánh giá sinh viên Như vậy việc biên soạn chương trình chi tiết từng môn học phải do các giáo viên bộ môn đảm nhận, và theo một cấu trúc chung đó là: Mục tiêu của môn. .. lượng trong môi trường giáo dục - 17 - Chƣơng II CƠ SỞ THỰC TIỄN XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG 2.1 Chƣơng trình môn công nghệ ở trƣờng THCS Môn Công nghệ là một trong các môn học trong kế hoạch học tập chính khóa của cấp THCS, có vai trò quan trọng trong việc góp phần phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh, giáo dục lao động , kĩ thuật tổng hợp và hướng nghiệp cho thế hệ trẻ, đồng thời... p.67] Các nhà giáo dục học hiện đại đều xem chương trình đào tạo là một tập hợp các mục tiêu và giá trị có thể được hình thành ở người học thông qua các hoạt động được vạch ra trong chương trình đào tạo Tính hiệu quả của một chương trình đào tạo được đo bằng mức độ đạt được các mục tiêu đã đề ra Mục đích của việc xây dựng một chương trình đào tạo phụ thuộc vào đối tượng người học của chương trình đó Các... học cơ sở và phòng Tổ chức cán bộ của các sở Giáo dục đào tạo cung cấp, nhưng họ cũng cho biết thêm là cũng không thể thống kê được một cách chính xác, bởi vì đội ngũ giáo viên công nghệ ở trường trung học cơ sở hầu như chưa đáp ứng được nhu cầu, đa số là các giáo viên dạy chéo môn đảm nhận Như vậy: Thông qua số liệu mà các Sở giáo dục Đào tạo cung cấp và qua phỏng vấn trực tiếp các chuyên viên thuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng hệ thống mục tiêu môn công nghệ ở trường thcs , xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng hệ thống mục tiêu môn công nghệ ở trường thcs , xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng hệ thống mục tiêu môn công nghệ ở trường thcs

Từ khóa liên quan