xây dựng chương trình đào tạo nghề cho bệnh nhân phong sau điều trị tại các trại phong trong cả nước

15 433 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2016, 15:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO BỆNH NHÂN PHONG SAU ĐIỀU TRỊ TẠI CÁC TRẠI PHONG TRONG CẢ NƯỚC S K C 0 9 MÃ SỐ: B2007 - 22 - 24TĐ S KC 0 8 Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO BỆNH NHÂN PHONG SAU ĐIỀU TRỊ TẠI CÁC TRẠI PHONG TRONG CẢ NƯỚC MÃ SỐ: B2007-22-24TĐ Chủ nhiệm ñề tài: GVC.ThS NGUYỄN THỊ VIỆT THẢO GVC.ThS NGUYỄN THỊ LAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 08 NĂM 2010 DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI TT Họ tên Học vị/ chức danh Ngành / chuyên môn Giáo dục học Đơn vị công tác Đỗ Mạnh Cường GVC TS Nguyễn Thị Lan GVC ThS Tâm lý học Trần Dũng Thạc Sĩ Giáo dục học Viện NCPT GDCN Vũ Thị Thanh Thảo Cử nhân Giáo dục học Viện NCPT GDCN Viện NCPT GDCN Khoa SPKT – ĐH SPKT ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục Chuyên nghiệp B2004-22-24TĐ Trang TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tên ñề tài: Xây dựng chương trình ñào tạo nghề cho bệnh nhân phong sau ñiều trị trại phong nước Mã số: B2007-22-24TĐ Chủ nhiệm ñề tài: GVC Ths Nguyễn Thị Việt Thảo Cơ quan chủ trì ñề tài: Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh Thời gian thực hiện: 6/2007 – 6/2010 Mục tiêu: Xây dựng chương trình ñào tạo nghề cho bệnh nhân phong sau ñiều trị (người khuyết tật bệnh phong) trại phong nước Nội dung - Đánh giá thực trạng khả lao ñộng, nhu cầu nghề nghiệp người khuyết tật bệnh phong - Đề xuất mô hình, nguyên tắc thiết kế chương trình ñào tạo nghề cho người khuyết tật bệnh phong - Xây dựng chương trình ñào tạo số nghề thích hợp cho người khuyết tật bệnh phong Kết ñạt ñược - Tổng quan kết nghiên cứu tình trạng, ñặc ñiểm khuyết tật khả lao ñộng người khuyết tật bệnh phong Việt Nam - Lựa chọn ñược phương pháp tiếp cận ñào tạo nghề cho người khuyết tật bệnh phong B2004-22-24TĐ Trang - Xác ñịnh nguyên tắc lựa chọn nghề nghiệp ñào tạo cho người khuyết tật bệnh phong - Đề xuất mô hình thiết kế chương trình ñào tạo nghề cho người khuyết tật bệnh phong - Thiết kế chương trình ñào tạo nghề cho người khuyết tật bệnh phong với tài liệu học tập kèm theo B2004-22-24TĐ Trang SUMMARY OF RESEARCH RESULTS Project Title: Developing vocational training programs for leprosy patients after treatment in the leprosarium in VietNam Code Number: B2007-22-24TĐ Coodinator: Senior Lecturer Nguyen Thi Viet Thao MA Senior Lecturer Nguyen Thi Lan MA Implementing Institution: Ho Chi Minh city University for Technical Education Cooperating Institution (s): Institute for Research and Developing of Professional Education (IPE) Duration: 2007 – 2010 Objectives: Develop vocational training programs for leprosy patients after treatment (the disabled by leprosy) in the leprosarium in VietNam Main Contents - Assess the reality working capacity, occupational needs of the disabled by leprosy - Propose a model, principles of design vocational training programs for the disabled by leprosy - Design some vocational training programs suitable for the disabled by leprosy Results Obtained - Overviewed of researchs about status, disablity characteristics and working capacity of the disabled by leprosy in VietNam - Selected a vocational training approach for the disabled by leprosy - Identified principles to select job suitable for the disabled by leprosy - Proposed model suitable for design vocational training programs for the disabled by leprosy - Designed four vocational training programs for the disabled by leprosy along with learning materials B2004-22-24TĐ Trang MỤC LỤC TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SUMMARY OF RESEARCH RESULTS PHẦN MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU III NỘI DUNG NGHIÊN CỨU IV KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU V PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN VÀ NGHIÊN CỨU 10 VI GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU 10 VII ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 10 CHƯƠNG TỔNG QUAN 11 I KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ LIÊN QUAN 11 I MỨC ĐỘ TÀN TẬT – TÂM LÝ XÃ HỘI VÀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG CỦA BỆNH NHÂN PHONG SAU ĐIỀU TRỊ 13 I CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGƯỜI PHONG HIỆN NAY 20 CHƯƠNG XÂY DỰNG NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO BỆNH NHÂN PHONG SAU ĐIỀU TRỊ 23 II TIẾP CẬN ĐÀO TẠO VÀ MÔ HÌNH THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH 23 II LỰA CHỌN NGHỀ VÀ THỬ NGHIỆM ĐÀO TẠO 28 II NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO BỆNH NHÂN PHONG SAU ĐIỀU TRỊ 41 CHƯƠNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU HỌC TẬP MỘT SỐ NGHỀ CHO BỆNH NHÂN PHONG SAU ĐIỀU TRỊ 43 III LỰA CHỌN NGHỀ 43 III CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU HỌC TẬP NGHỀ TRỒNG NẤM 44 III CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU ĐÀO TẠO NGHỀ ĐAN LỤC BÌNH 46 III CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU ĐÀO TẠO NGHỀ NUÔI DẾ 48 B2004-22-24TĐ Trang III CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU ĐÀO TẠO NGHỀ TRỒNG LAN 51 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 I KẾT LUẬN 55 II KIẾN NGHỊ 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 B2004-22-24TĐ Trang DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình Một số di chứng bệnh phong Hình Mô hình A.D.D.I.E Hình Nội dung pha mô hình A.D.D.I.E Hình Mô hình phân tích trước – sau (FEA) Hình Mô hình thiết kế chương trình ñào tạo nghề cho người KTdBP Hình Một số hình ảnh ghi lại khảo sát quan sát .1 Hình Trình ñộ văn hóa người KTdBP Hình Độ tuổi người KTdBP Hình Xu hướng chọn nghề người KTdBP .1 Hình 10 Xu hướng chọn ñộ dài khóa học .1 Hình 11 Sơ ñồ Dacum nghề trồng nấm Hình 12 Nội dung modul “chăm sóc nấm” .1 Hình 13 Sơ ñồ Dacum nghề trồng nấm Hình 14 Sơ ñồ Dacum nghề ñan lục bình .46 Hình 15 Sơ ñồ Dacum nghề nuôi dế 48 Hình 16 Sơ ñồ Dacum nghề trồng lan 51 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Mức ñộ khuyết tật mắt Bảng Mức ñộ khuyết tật chân Bảng Mức ñộ khuyết tật tay .1 Bảng Mức ñộ tổn thương dây thần kinh ngoại biên .1 Bảng Khả phục hồi .1 Bảng Một số chương trình hỗ trợ bệnh nhân phong người KTdBP .21 Bảng Yêu cầu tâm - sinh lý theo mức ñộ nặng nhọc công việc .1 Bảng Nội dung chương trình nghề trồng nám 44 Bảng Nội dung chương trình nghề ñan lục bình .46 Bảng 10 Nội dung chương trình nghề nuôi dế 48 Bảng 11 Nội dung chương trình nghề trồng lan 51 B2004-22-24TĐ Trang PHẦN MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trước ñây bệnh phong (cùi) bệnh ñáng sợ, chứng bệnh nan y, người bệnh phong thường bị cộng ñồng xa lánh, kỳ thị phải sống dựa vào tình thương người khác Với tiến khoa học, ngày bệnh phong không ñáng sợ nữa, ñiều trị khỏi người phong tái hòa nhập cộng ñồng ñể sống ñời hữu ích, tốt ñẹp Nhiều nước giới ñã tuyên bố diệt trừ hoàn toàn bệnh phong Mặc dù ñạt tiêu chuẩn “Loại trừ bệnh phong” tổ chức Y tế giới (WHO) từ năm 1995, theo Viện Da Liễu Trung Ương Việt Nam gần 30.000 bệnh nhân ñã ñiều trị khỏi bị tàn tật cần ñược chăm sóc, hàng năm phát thêm khoảng 500 - 1000 bệnh nhân Tuy nhiên, ñây số thống kê chưa ñầy ñủ Tại số tỉnh biên giới hay Tây Nguyên, nơi ñồng bào dân tộc người sinh sống, kỳ thị thiếu hiểu biết nên người phong phải sống thành làng rừng không ñược hưởng chăm sóc y tế cộng ñồng Việt Nam ñã có nhiều nỗ lực tạo công ăn việc làm, giúp người tàn tật bệnh phong hòa nhập cộng ñồng tạo dựng sống hữu ích Tuy nhiên kết nhiều hạn chế Nhiều chương trình tạo công ăn việc làm không tồn ñược lâu Đào tạo nghề cho người tàn tật bệnh phong nói riêng người tàn tật nói chung phụ thuộc vào lựa chọn/hoàn cảnh cụ thể vài trung tâm ñào tạo nghề cho người khuyết tật tổ chức từ thiện tài trợ cho chương trình Chưa có nghiên cứu khoa học vấn ñề ñào tạo nghề cho người tàn tật bệnh phong Trong bối cảnh thế, lựa chọn ñề tài “Xây dựng chương trình ñào tạo nghề cho bệnh nhân phong sau ñiều trị trại phong nước” ñể nghiên cứu, nhằm giúp cho việc lựa chọn nghề nghiệp, ñào tạo nghề, tạo công ăn việc làm cho người tàn tật bệnh phong ñược tiến hành cách khoa học hơn, hiệu B2004-22-24TĐ Trang II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Xây dựng nguyên tắc lựa chọn nghề, thiết kế chương trình ñào tạo nghề cho bệnh nhân phong sau ñiều trị (người tàn tật bệnh phong) nước Qua ñó góp phần tạo công ăn việc làm, giúp người tàn tật bệnh phong tái hòa nhập cộng ñồng có ñược sống hữu ích, tốt ñẹp III NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Để thực mục ñích ñặt ra, nội dung sau ñây ñược tiến hành: Tổng quan tình hình ñời sống, tình trạng bệnh lý – sức khỏe, tình trạng tâm lý khả lao ñộng nghề nghiệp bệnh nhân phong sau ñiều trị Lựa chọn mô hình thiết kế chương trình ñào tạo nghề phù hợp Thử nghiệm số khả lao ñộng tổ chức lao ñộng cho bệnh nhân phong sau ñiều trị số trại phong lớn Việt Nam Đề xuất nguyên tắc lựa chọn nghề nghiệp, nguyên tắc xây dựng chương trình ñào tạo nghề cho bệnh nhân phong sau ñiều trị Xây dựng từ – chương trình ñào tạo nghề tài liệu học tập kèm theo IV KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Chương trình việc thiết kế chương trình ñào tạo nghề cho bệnh nhân phong sau ñiều trị Khách thể nghiên cứu Bệnh nhân phong sau ñiều trị trại phong (trung tâm ñiều trị phong/bệnh viện phong) Các chương trình ñang triển khai ñào tạo nghề, tạo công ăn việc làm cho người bệnh nhân phong sau ñiều trị B2004-22-24TĐ Trang V PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN VÀ NGHIÊN CỨU Tiếp cận nghiên cứu Hiện ña số bệnh nhân phong trại phong nước tuổi trung niên trở lên, sống gắn bó với trại Bởi vậy, việc xây dựng chương trình ñào tạo nghề cho ñối tượng ñược xây dựng theo tiếp cận lực thực (Competency-Based Training _ CBT) ñào tạo nơi làm việc (Work Place) Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng phương pháp sau ñây: Phân tích tài liệu liên quan Quan sát thực tế Điều tra bảng hỏi kết hợp với vấn sâu Thực nghiệm VI GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU Đề tài giới hạn việc khảo sát trại phong trọng ñiểm khu vực phía Bắc phía Nam Bên cạnh việc ñề xuất nguyên tắc lựa chọn nghề nghiệp nguyên tắc xây dựng chương trình ñào tạo nghề, ñề tài thực khoảng từ ñến chương trình ñào tạo nghề cụ thể ñể minh họa VII ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI Bổ sung sở lý luận lựa chọn nghề nghiệp, thiết kế chương trình ñào tạo nghề cho chương trình xã hội hỗ trợ bệnh nhân phong nhà nước tổ chức từ thiện xã hội khác Chương trình ñào tạo tài liệu học tập ñề tài thực triển khai cho trại phong nước, góp phần cải thiện ñời sống vật chất tinh thần cho bệnh nhân phong B2004-22-24TĐ Trang 10 CHƯƠNG TỔNG QUAN I KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ LIÊN QUAN Bệnh phong Bệnh phong hay gọi bệnh hủi, bệnh cùi có tên khoa học Lazzarin Leprosy loại bệnh vi khuẩn Hansen (tên nhà khoa học tìm loại vi khuẩn này) gây Đây bệnh nhiễm trùng kinh ñiển, tiến triển có suốt ñời không ñược ñiều trị Diễn biến bệnh kéo dài có ñợt cấp tính với triệu chứng sốt, mệt mỏi, viêm dây thần kinh, ñột ngột xuất thương tổn thương tổn cũ tấy ñỏ, phù nề, bong vảy Theo Elelen Davis Relly, khuyết tật bệnh nhân phong diễn tiến qua hai giai ñoạn : nguyên phát thứ phát Giai ñoạn nguyên phát, gây nên tổn thương thần kinh (nhất thần kinh ngoại biên) làm cảm giác vùng da, vùng giác mạc, teo bàn tay/bàn chân, hở mi (mắt thỏ) Giai ñoạn thứ phát gây nên nhiễm khuẩn, rối loạn dinh dưỡng Hậu bệnh phong ñể lại người bệnh di chứng, khuyết tật : cụt ngón tay/ngón chân, cụt bàn tay/bàn chân, loát lỗ ñáo, mù lòa, viêm sụn tai, sập cầu mũi tổn thương nội tạng Ngoài tổn thương thể lý do, người bị bệnh phong gặp phải tổn thương tâm lý kỳ thị số người xã hội Các tổn thương tâm lý thường gặp : rụt rè, sống khép kín xa cách với cộng ñồng, ngại giao tiếp, chán sống, tự ti, mặc cảm v.v chí tìm cách xa tránh gia ðình (vì sợ ảnh hưởng ñến sống thành viên khác gia ñình) Người tàn tật bệnh phong Người bị bệnh phong ñược gọi bệnh nhân phong (Lazzarin Leper) Hiện nay, bệnh nhân phong ñược ñiều trị ñược ñiều trị chủ yếu cách kết hợp nhiều loại thuốc (ña hóa trị liệu) Hiệu diệt vi khuẩn phong ña hóa trị liệu ñạt tới 99% với tỉ lệ tái phát bệnh vô thấp: từ 0,06%/năm tới 0,1%/năm Tuy nhiên, di chứng bệnh ngón tay/ngón chân, liệt dây thần kinh v.v tồn không ñược chăm sóc, giữ gìn chu ñáo hoàn toàn bị tàn tật thứ phát B2004-22-24TĐ Trang 11 Khi ñã hoàn thành ñợt ñiều trị ña hóa trị liệu ( ĐHTL ) coi khỏi bệnh nên người bệnh không bệnh nhân phong Một số người sau khỏi bệnh tàn tật ñược gọi người khuyết tật bệnh phong (KTdBP) Khu ñiều trị phong Bệnh nhân phong ñược ñiều trị bệnh viện da liễu (ví dụ bệnh viện da liễu Qui Hòa) khu ñiều trị phong (ví dụ : khu ñiều trị phong Bến Sắn) Thường bệnh viện da liễu khu ñiều trị phong trực thuộc Sở Y Tế ñịa phương quản lý Một số lớn người bệnh phong ñược phát trễ, nên dù ñiều trị khỏi bệnh song ñể lại nhiều di chứng, bị khuyết tật Thêm nữa, mặc cảm bị phận xã hội kỳ thị phân biệt, nên thường người KTdBP thường sống gắn bó với khu ñiều trị phong Họ tạo lập làng phong cạnh bên khu ñiều trị phong Theo thói quen dân gian thường gọi khu trại phong hay trại cùi Mô hình thiết kế chương trình Mô hình trình bày thông tin cách ñơn giản, trực quan khái niệm lý thuyết Cũng có mô hình hình thức khái niệm hóa trình Mô hình chuyển tải nội dung vấn ñề theo nhiều cách: theo hệ thống, theo qui trình, dựa khái niệm Vì vậy, số mô hình trình bày thông tin qua hệ thống, số mô hình khác trình bày thông tin qua trật tự tuyến tính khái niệm, số khác lại trình bày qua xếp khái niệm Mô hình thiết kế chương trình hình thức khái niệm hóa trình xây dựng chương trình/kế hoạch ñào tạo Về mặt lý thuyết có bốn mô hình thiết kế chương trình dựa theo cách tiếp cận : mô hình lí thuyết, mô hình kinh nghiệm, mô hình thực dụng, mô hình kỹ thuật Thực tế có nhiều mô hình ñược áp dụng trường hợp cụ thể Có thể kể ñến số mô hình thiết kế chương trình như: mô hình phát triển hệ thống dạy học (Instructional Systems Development _ ISD), mô hình phân tích trước – sau (Front – End Analysis _ FEA), mô hình chuẩn ñoán, mô hình kế hoạch Để xây dựng chương trình, người ta sử dụng mô hình cụ thể sử dụng tất mô hình với mô hình ñó làm tảng B2004-22-24TĐ Trang 12 Thường người ta sử dụng kết hợp mô hình ñó kết hợp với mô hình cấu trúc hệ thống làm tảng Mô hình cấu trúc hệ thống phổ biến mô hình A.D.D.I.E (Analysis – Design – Development – Implementation – Evaluation) I MỨC ĐỘ TÀN TẬT – TÂM LÝ XÃ HỘI VÀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG CỦA BỆNH NHÂN PHONG SAU ĐIỀU TRỊ Mức ñộ khuyết tật bệnh nhân phong Sự xâm nhập vi trùng phong vào dây thần kinh ñể lại hậu quả: Mất cảm giác ( cảm giác ñau , nóng lạnh , cúc xúc giác ) Cò ngón tay, ngón chân (ngón tay, ngón chân bị co lại không duỗi ñược) Chân ñi "lết" gọi "cất cần" Teo số bàn tay, bàn chân Theo kết nghiên cứu bác sĩ Chu Quốc Vinh (trên 1800 bệnh nhân) tình trạng khuyết tật bệnh nhân phong khu vực miền Trung sau: B2004-22-24TĐ Trang 13 [...]... phong sau ñiều trị Xây dựng từ 2 – 4 chương trình ñào tạo nghề và tài liệu học tập kèm theo IV KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1 Đối tượng nghiên cứu Chương trình và việc thiết kế chương trình ñào tạo nghề cho bệnh nhân phong sau ñiều trị 2 Khách thể nghiên cứu Bệnh nhân phong sau ñiều trị tại các trại phong (trung tâm ñiều trị phong /bệnh viện phong) Các chương trình ñang triển khai về ñào tạo nghề, tạo. .. trạng bệnh lý – sức khỏe, tình trạng tâm lý và khả năng lao ñộng nghề nghiệp của bệnh nhân phong sau ñiều trị Lựa chọn mô hình thiết kế chương trình ñào tạo nghề phù hợp Thử nghiệm một số khả năng lao ñộng và tổ chức lao ñộng cho bệnh nhân phong sau ñiều trị tại một số trại phong lớn ở Việt Nam Đề xuất các nguyên tắc lựa chọn nghề nghiệp, các nguyên tắc xây dựng chương trình ñào tạo nghề cho bệnh nhân phong. .. từ 2 ñến 4 chương trình ñào tạo nghề cụ thể ñể minh họa VII ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI Bổ sung cơ sở lý luận về lựa chọn nghề nghiệp, thiết kế chương trình ñào tạo nghề cho các chương trình xã hội hỗ trợ bệnh nhân phong của nhà nước cũng như các tổ chức từ thiện xã hội khác Chương trình ñào tạo và tài liệu học tập do ñề tài thực hiện có thể triển khai cho các trại phong trong cả nước, góp phần cải thiện ñời... làm cho người bệnh nhân phong sau ñiều trị B2004-22-24TĐ Trang 9 V PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN VÀ NGHIÊN CỨU 1 Tiếp cận nghiên cứu Hiện nay ña số bệnh nhân phong trong các trại phong trong cả nước là ở tuổi trung niên trở lên, sống gắn bó với trại Bởi vậy, việc xây dựng chương trình ñào tạo nghề cho ñối tượng này ñược xây dựng theo tiếp cận năng lực thực hiện (Competency-Based Training _ CBT) và ñào tạo tại. ..II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Xây dựng các nguyên tắc lựa chọn nghề, thiết kế chương trình ñào tạo nghề cho bệnh nhân phong sau ñiều trị (người tàn tật vì bệnh phong) trong cả nước Qua ñó góp phần tạo công ăn việc làm, giúp người tàn tật vì bệnh phong tái hòa nhập cộng ñồng và có ñược cuộc sống hữu ích, tốt ñẹp hơn III NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Để thực hiện mục ñích ñặt ra, các nội dung sau ñây sẽ ñược tiến hành:... số người sau khi khỏi bệnh nhưng vẫn còn tàn tật thì ñược gọi là người khuyết tật do bệnh phong (KTdBP) 3 Khu ñiều trị phong Bệnh nhân phong ñược ñiều trị tại các bệnh viện da liễu (ví dụ bệnh viện da liễu Qui Hòa) hoặc khu ñiều trị phong (ví dụ : khu ñiều trị phong Bến Sắn) Thường các bệnh viện da liễu hoặc khu ñiều trị phong trực thuộc Sở Y Tế ñịa phương quản lý Một số khá lớn người bệnh phong ñược... tự ti, mặc cảm v.v thậm chí tìm cách xa tránh ngay chính gia ðình mình (vì sợ ảnh hưởng ñến cuộc sống của những thành viên khác trong gia ñình) 2 Người tàn tật do bệnh phong Người bị bệnh phong ñược gọi là bệnh nhân phong (Lazzarin Leper) Hiện nay, bệnh nhân phong ñược ñiều trị ñược ñiều trị chủ yếu bằng cách kết hợp nhiều loại thuốc (ña hóa trị liệu) Hiệu quả diệt vi khuẩn phong của ña hóa trị liệu... ñiều trị khỏi bệnh song vẫn ñể lại nhiều di chứng, bị khuyết tật Thêm nữa, do mặc cảm vì bị một bộ phận xã hội kỳ thị phân biệt, nên thường những người KTdBP thường sống gắn bó với khu ñiều trị phong Họ tạo lập các làng phong ngay cạnh hoặc bên trong các khu ñiều trị phong Theo thói quen dân gian thường gọi những khu này là trại phong hay trại cùi 4 Mô hình thiết kế chương trình Mô hình là sự trình. .. Nghiên cứu này sử dụng các phương pháp sau ñây: Phân tích các tài liệu liên quan Quan sát thực tế Điều tra bằng bảng hỏi kết hợp với phỏng vấn sâu Thực nghiệm VI GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU Đề tài giới hạn việc khảo sát trong các trại phong trọng ñiểm ở khu vực phía Bắc và phía Nam Bên cạnh việc ñề xuất các nguyên tắc lựa chọn nghề nghiệp và nguyên tắc xây dựng chương trình ñào tạo nghề, ñề tài sẽ chỉ thực... và tinh thần cho bệnh nhân phong B2004-22-24TĐ Trang 10 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN I 1 KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ LIÊN QUAN 1 Bệnh phong Bệnh phong hay còn gọi là bệnh hủi, bệnh cùi có tên khoa học là Lazzarin Leprosy là một loại bệnh do vi khuẩn Hansen (tên nhà khoa học tìm ra loại vi khuẩn này) gây ra Đây là bệnh nhiễm trùng kinh ñiển, tiến triển có khi suốt ñời nếu không ñược ñiều trị Diễn biến bệnh kéo dài
- Xem thêm -

Xem thêm: xây dựng chương trình đào tạo nghề cho bệnh nhân phong sau điều trị tại các trại phong trong cả nước , xây dựng chương trình đào tạo nghề cho bệnh nhân phong sau điều trị tại các trại phong trong cả nước , xây dựng chương trình đào tạo nghề cho bệnh nhân phong sau điều trị tại các trại phong trong cả nước

Từ khóa liên quan