Cac Dang Can Bang

25 1,225 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2013, 01:26

C¸c D¹ng c©n b»ng C©n b»ng cña VËt cã mÆt ch©n ®Õ KiÓm tra bµi cò C©u 1: H­íng cña Hîp lùc hai lùc Song song cïng chiÒu lµ: A. Lµ mét lùc song song cïng chiÒu víi lùc thø nhÊt B. Lµ mét lùc song song cïng chiÒu víi lùc thø hai C. Lµ mét lùc song song cïng chiÒu D. Lµ mét lùc song song ng­îc chiÒu C Kiểm tra bài cũ Câu 2: phát biểu qui tắc Momen lực ? Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng, thi tổng các Momen lực có xu hư ớng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các Momen lực có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ. Vật lí đơn giản chỉ là một cây đèn soi sáng bước đường của mỗi Học sinh ! Hôm nay các Em biết rõ thêm hiện tượng nào đây ? Tại sao chúng ta đi trên dây rất dễ ng , còn các vận ã động viên xiếc lại rất đơn giản ? Tại sao con lật đật sau đây lại không thể nằm ngang ? C¸c d¹ng c©n b»ng C©n b»ng cña mét vËt cã mÆt ch©n ®Õ Bµi 20 I. Các dạng cân bằng Xét sự cân bằng của các vật có một trục quay cố định hoặc có một điểm tựa. 1, Cân bằng không bền Các em hãy quan sát kỹ các trường hợp sau đây và nêu ra nhận xét về hiện tượng xảy ra, nguyên nhân gây ra ? Từ đó rút ra khái niệm cân bằng không bền. N 0 0 G . . G . . P P F P P Hợp lực gây ra một mômen làm cho vật rời ra xa VTCB Trọng lực gây ra một mômen làm thước quay ra xa VTCB Quan s¸t c¸c hiÖn t­îng vµ cho nhËn xÐt vÒ t¸c dông cña träng lùc, hîp lùc cña vËt ? C©n B»ng kh«ng bÒn 1, Cân bằng không bền Khái niệm: Là dạng cân bằng mà một vật lệch ra khỏi vị trí cân bằng không bền sẽ không thể tự trở về vị trí đó được. Hiện tượng: một vật sau khi rời khỏi vị trí ban đầu nó không thể tự trở lại được vị trí ấy Nguyên nhân :Trọng tâm vật ở vị trí cao nhất 2. Cân bằng bền Các em hãy quan sát kỹ các trường hợp sau đây và nêu ra nhận xét về hiện tượng xảy ra, nguyên nhân gây ra ? Từ đó rút ra khái niệm cân bằng bền . [...]... xuyờn qua mt chõn ờ (hay trong tõm ri trờn mt chõn ờ) 3 Mc vng vng ca cõn bng Mc vng vng ca cõn bng c xỏc nh bi ụ cao cua trong tõm va diờn tich cua mt chõn ờ Trong tõm cua võt cang cao va diờn tich cua mt chõn ờ cang nho thi võt cang dờ bi lõt ụ va ngc lai Mun tng mc vng vng ca trng thỏi cõn bng thỡ ta h thp trng tõm v tng din tớch mt chõn ca vt Mức độ vng vàng của tiết mục Xiếc dưới đây phụ thuộc vào... Quan sát, và cho nhận xét về mặt đỡ của các vật sau đây ? Mặt đỡ là một số diện tích (điểm) rời nhau 1 Mt chõn l gỡ? Khái niệm Mt chõn ờ la mt ay cua võt hoặc la hinh a giac lụi nho nhõt bao boc tõt ca cac diờn tich tiờp xuc ca vt 2.điều kiện cân bằng Quan sát kỹ các sơ đồ dưới đây và nhận xét độ vng của chúng phụ thuộc yếu tố nào ? Mặt đỡ, độ cao trọng tâm IV a b c d CBB CBB CBKB 2 điều kiện cân bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac Dang Can Bang, Cac Dang Can Bang, Cac Dang Can Bang, Cân bằng không bền Cân bằng không bền Cân bằng bền Cân bằng phiếm định Cân bằng phiếm định