Bài tập hóa học 9 nâng cao có đáp án (bồi dưỡng HS Giỏi )

7 36,362 866
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2013, 01:25

Bài tóan khi giải qui về 100 Bài tóan khi giải qui về 100  Bài tập 1 : Khi cho a gam dd H 2 SO 4 A% tác dụng hết với một lượng hỗn hợp hai kim loại Na và Mg ( dùng dư ) thì thấy lượng khí H 2 tạo thành bằng 0,05a gam . Tính A% . ( Đề thi tuyển sinh vào lớp chuyên hóa 10 01-02 Trường Lê Q Đôn Tỉnh BĐ ) Baøi giaûi Baøi giaûi  Cho a = 100g => m H 2 SO 4 = A (gam) => n H 2 SO 4 = A : 98 (mol) m H 2 O = 100 –A => nH 2 O = (100-A): 18  n H 2 = (0,05.100 ): 2 = 2,5 mol PTHH : 2Na + 2H 2 O  2NaOH + H 2 (1) Mg + H 2 SO 4  MgSO 4 + H 2 (2) 2Na + H 2 SO 4  Na 2 SO 4 + H 2 (3)  Theo PT (1) : n H 2 = ½ n H 2 O = (100-A):36 (mol) Baøi giaûi Baøi giaûi  Theo PT(1,2): nH 2 = n H 2 SO 4 = A:98 (mol)  => pt : (100-A):36 + (A : 98) = 2,5 Giaûi pt ta coù : A = 15,8 => A% = 15,8% Bài tóan khi giải qui về 100 Bài tóan khi giải qui về 100  Bài tập 2 : một hỗn hợp gồm Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 và CaCO 3 trong đó Al 2 O 3 chiếm 10,2% , Fe 2 O 3 chiếm 9,8% . Đem nung hỗn hợp ở nhiệt độ cao thu được chất rắn khối lượng bằng 67% khối lượng hỗn hợp ban đầu . Tính % khối lượng của các chất trong chất rắn thu được . Bài giải Bài giải  Cho lượng hỗn hợp ban đầu là 100g => m Al 2 O 3 = 10,2g ;; => m CaCO 3 = 80g . PTHH : CaCO 3  CaO + CO 2 Độ giảm khối lượng = 100 – 67 = 33g chính là mCO 2 => nCO 2 = 33 : 44 = 0,75 mol Theo PT : n CaCO 3 phản ứng = nCO 2 = 0,75mol ⇒ m CaCO 3 pư = 75g ; m CaCO 3 dư = 5g =>Chất rắn gồm : m Al 2 O 3 = 10,2g ; m Fe 2 O 3 = 9,8g ; m CaCO 3 dư = 5g ; mCaO = 0,75.56 = 42g Bài tóan khi giải qui về 100 Bài tóan khi giải qui về 100  Bài tập 3 : Cho m 1 gam dd NaOH 20% tác dụng vừa đủ với m 2 gam dd Fe(OH) 2 15% đun nóng trong không khí , cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn . Tính nồng độ % của muối tạo thành trong dd sau phản ứng (coi nước bay hơi không đáng kể). (Đề thi tuyển vào lớp chuyên hóa 10 trường Lê Q Đôn Tỉnh BĐ 04-05) Baøi giaûi Baøi giaûi  PTHH :2NaOH + FeCl 2 Fe(OH) 2 +2NaCl 4Fe(OH) 2 + O 2 + 2H 2 O  4Fe(OH) 3 Cho m 1 =100g => n NaOH = 20:40 = 0,5 mol Theo PT : nNaCl = nNaOH = 0,5mol nFe(OH) 3 = nFe(OH) 2 = ½ nNaOH= ½ .0,5=0,25 ⇒ mFe(OH) 3 = 0,25.107 = 26,75g ⇒ m 2 = (0,25.90.100 ): 15 = 150g ⇒ Mddsau phaûn öùng = 100 + 150 – 26,75 = 223,25g ⇒ C%NaCl = (0,5.58,5.100%) : 223,25 = 13,1% . H 2 SO 4 = A :98 (mol)  => pt : (100-A):36 + (A : 98 ) = 2,5 Giaûi pt ta coù : A = 15,8 => A% = 15,8% Bài tóan khi giải qui về 100 Bài tóan khi giải. MgSO 4 + H 2 ( 2) 2Na + H 2 SO 4  Na 2 SO 4 + H 2 ( 3)  Theo PT ( 1) : n H 2 = ½ n H 2 O = (100-A):36 (mol) Baøi giaûi Baøi giaûi  Theo PT(1, 2): nH 2 = n
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập hóa học 9 nâng cao có đáp án (bồi dưỡng HS Giỏi ), Bài tập hóa học 9 nâng cao có đáp án (bồi dưỡng HS Giỏi ), Bài tập hóa học 9 nâng cao có đáp án (bồi dưỡng HS Giỏi )

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn