Đồ án Bê tông cốt thép 2 kèm bản vẽ

53 985 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2016, 11:38

đồ án bê tông cốt thép II Bài đợc điểm bảo vệ đồ án bê tông cốt thép II Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp tầng I/ số liệu cho trớc: - Nhà công nghiệp tầng, lắp ghép, nhịp - Nhịp cầu trục: LK = 22,5 (m) - Bớc cột : a = (m) - Cao trình vai cột: V = 6,6 (m) - Chế độ làm việc: Nặng - Sức trục: Q = 20/5 (t) - Gió : IIIC II/ Lựa chọn kích thớc cấu kiện 1/.Chọn kết cấu mái: - Nhịp khung ngang : L = LK+2 Với : Khoảng cách từ dầm cầu trục đến trục định vị Chọn = 0,75 (m) Q < 30 t L= 22,5 + 0,75=24 (m) - Với nhịp L = 24 (m) 18 < L < 30 (m) Chọn kết cấu mái dàn BTCT Có thể chọn dạng hình thang, dàn gãy khúc dạng dàn vòm Trong trờng hợp chọn dàn gãy khúc có hình dáng hợp lí mặt chiụ tải trọng phân bố Nội lực tải trọng phân bố gây cánh thợng & cánh hạ tơng đối từ gối tựa vào nhịp Nội lực xiên bé, chiều cao đầu dàn nhỏ nh giảm đợc vật liệu bao che quanh nhà - Chiều cao nhịp dàn BTCT là: 1 1 h = ữ ) .L = ữ ) .24 = 3,43 ữ 2,67(m) Chọn h = 3,2 (m) - Chọn cửa mái đặt nhịp giữa, bố trí chạy dọc theo nhà Kích thớc cửa mái: rộng 12 (m) (do nhịp L = 24 > 18(m) ) Chiều cao: (m) ( chọn theo yêu cầu chiếu sáng) - Các lớp mái đợc cấu tạo từ xuống nh sau: Hai lớp gạch nem kể vữa dày (cm) Lớp bê tông nhẹ cách nhiệt dày 12 (cm) Lớp bê tông chống thấm dày (cm) Panen mái dạng panen sờn, kích thớc 9ì3 (m), cao 40 (cm) Tổng chiều dày lớp mái: t = + 12 + + 40 = 61(cm) Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án bê tông cốt thép II Bài đợc điểm bảo vệ 2/.Chọn dầm cầu trục: - Nhịp dầm cầu trục a = (m), sức trục Q = 20 < 30 (t) Chọn dầm cầu trục tiết diện chữ T thoả mãn: 1 1 - Chiều cao tiết diện: H = ữ .a = ữ .9 = 0,9 ữ 1,5(m) H c = 1,2(m) c 10 10 1 - Bề rộng cánh: b c = ữ .a = ữ .9 = 0,45 ữ 0,9(m) b c = 0,65(m) 20 10 20 10 - Chiều rộng sờn: b = 20 ữ 30(cm) Chọn b = 25(cm) 1 1 - Chiều rộng cánh: h c = ữ .H c = ữ .1,2 = 0,15 ữ 0,17(m ) h c = 16(cm) 8 - Trọng lợng cho dầm: [ 0,65.0,16 + 0,25.( 1,2 0,16 ) ].2,5.9.1,1 = 9(t ) - Kích thớc tiết diện nh hình vẽ: 650 160 3/ Xác định kích thớc chiều cao nhà: - Lấy cao trình nhà tơng ứng cốt 0.000 để 1200 xác định xác kích thớc khác - Cao trình ray: R = V + (Hr + Hc) V - Cao trình vai cột: V = 6,6 (m) Hr - Chiều cao ray lớp đệm: Hr = 0,15 (m) Hc - Chiều cao dầm cầu trục: Hc=1,2 (m) R = 6,6 + (0,15 + 1,2) = 7,95 (m) 250 kích thƯớc dầm cầu trục - Cao trình đỉnh cột: D = R + Hct + a1 Hct :Chiều cao cầu trục, tra bảng với Q= 20/5(t); LK = 22,5 (m) Hct =2,4 (m) a1 : Khe hở an toàn từ đỉnh xe đến mặt dới kết cấu mang lực mái., a = 0,1 ữ 0,15(m) Chọn a1 = 0,15 (m) D = 7,95 + 2,4 + 0,1 = 10,5 (m) - Cao trình đỉnh mái: M = h + + t h- Chiều cao kết cấu mang lực mái: h = 3,2 (m) hm- chiều cao cửa mái: hcm= (m) t- tổng chiều dày lớp mái: t = 0,61 (m) Cao trình đỉnh mái nhịp biên cửa mái: M1 = 10,5 + 3,2 + 0,61 = 14,31 (m) Cao trình đỉnh mái nhịp thứ có cửa mái: M2 = 10,5 + 3,2 + 0,61 + = 18,31 (m) Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án bê tông cốt thép II Bài đợc điểm bảo vệ 4/ Kích thớc cột: - Chiều dài phần cột trên: Ht = D - V = 10,5 - 6,6 = 3,9 (m) - Chiều dài phần cột dới: Hd = V + a2 a2 = 0,6 (m)- khoảng cách từ mặt đến mặt móng Hd = 6,6 + 0,6 = 7,2 (m) - Kích thớc tiết diện cột chọn nh sau: Chọn theo thiết kế định hình thỏa mãn điều kiện độ mảnh: b = l0 30 , thống cho toàn phần cột & cột db ới, cho cột biên lẫn cột l0: chiều dài tính toán đoạn cột Chọn b = 40 (cm) - Kiểm tra điều kiện: Dầm cầu trục không liên tục: Cột trên: l0 = 2,5.Ht = 2,5.3,9 = 9,75 (m) b = Cột dới: l0 = 1,5.Hd = 1,5.7,2 = 10,8 (m) b = 9,75 = 24,375 < 30 0,4 10,8 = 27 < 30 0,4 - Chọn chiều cao tiết diện phần cột trên: ht Đ iều kiện chịu lực h t : Đ ủ diện tích tựa cho kết cấu mái mà không cần mở rộng cho đ ầu cột a (cm) (a - khe hở gi ữ a mép cột & mép cầu trục) Cột biên: a4 = - B1 - ht (B1: khoảng cách từ trục dầm cầu trục đến mép cầu trục) Tra phụ lục B1 = 26 (cm) a4 = 75 - 26 - ht = 49- ht Chọn ht= 40 (cm) a4 = (cm) Cột giữa: a4= - B1 - ht h h a4 = 75 - 26 - t = 49 t Chọn ht= 60 (cm) 2 - Chọn chiều cao tiết diện phần cột dới: hd Đ ủ đ iều kiện chịu lực Cột đ ủ đ ộ cứng đ ể biến dạng khung ngang Cột biê n : h d = 60 (cm) h d : không ả nh hưởng tới làm việc cầu trục Cột : h d = 80 (cm) 1 h d H d = 720 = 51,4 (cm).(Q = 20 > 10) 14 14 Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án bê tông cốt thép II Bài đợc điểm bảo vệ - Kích thớc vai cột: Độ vơn vai mép cột dới: 20 (cm) Cột biê n : l v = 40 (cm) l v = bội (cm) l v 40( cm) bội 10(cm) l > 40( cm) Cột : l v = 60 (cm) v Chiều cao mép vai cột: 20 (cm) bội 10 (cm) hv = Chọn hv = 60 (cm) Chiều cao tiết diện chỗ tiếp giáp cột 50 (cm) ( Q = 20 > 15 ) - Góc nghiêng 450 650 400 600 1-1 3-3 6600 600 125 650 6600 750 750 2 600 2-2 600 400 400 600 400 600 750 125 1200 400 1200 650 600 400 25 400 220 800 4-4 400 600 A A 800 B 600 C mặt cắt ngang chi tiết Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án bê tông cốt thép II Bài đợc điểm bảo vệ III Xác định tải trọng: 1/.Tĩnh tải mái: - Phần tĩnh tải trọng lợng thân lớp mái tác dụng 1m2 mặt mái đợc xác định theo bảng sau: Chiều KLriêng Stt Các lớp mái Tải trọng Hệ số Tải trọng dày tiêu chuẩn vợt tải tính toán (m) (kg/m3) gc (kg/m2) n g (kg/m2) 1800 1200 2500 90 144 100 6,6,10 9.3 = 245 579 1,3 1,3 1,1 117,0 187,2 110,0 1,1 269,5 Hai lớp gạch nem kể vữa Lớp bê tông nhẹ cách nhiệt dầy Lớp bê tông chống thấm Panen sờn ì 3(m), trọng lợng1 12 4 kể bê tông chèn khe 6,6(t) 40 Tổng cộng 683,7 g = 683,7 (kg/m2) = 0,684 (t/m2) - Tĩnh tải trọng lợng thân dàn mái nhịp L = 24 (m) tra phụ lục: 9,6 (t), hệ số vợt tải n= 1,1 Trọng lợng tính toán kết cấu mái: G1 = 9,6 1,1 = 10,56 (t) - Trọng lợng khung cửa mái (12 ì m): Gc2 = 2,2 ữ 2,8 (t) Lấy Gc2 = 2,8 (t), n = 1,1 G2 = 2,8 1,1 = 3,08 (t) - Trọng lợng kính khung cửa kính: gck = 400 ữ 500 (kg/m) Lấy gck = 500 (kg/m), n = 1,2 gk = 500 1,2 = 600 (kg/m) - Tĩnh tải qui lực tập trung Gm Nhịp biên cửa mái: Gm1 = 0,5 ( G1 + g a L ) = 0,5.(10,56 + 0,684 24 ) = 79,152 (t) Nhịp có cửa mái: Gm2 = 0,5 ( G1 + g a L + G2 + 2gk a ) = 0,5.(10,56 + 0,684 24 + 3,08 +2 0,6 9) = 86,092 (t) - Điểm đặt Gm2: đặt trung tâm thép đầu kết cấu mái ( thờng trùng với trục qua bulông liên kết đầu cột, lấy cách trục định vị 150 (mm) 2/ Tĩnh tải dầm cầu trục: Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án bê tông cốt thép II Bài đợc điểm bảo vệ - Tĩnh tải trọng lợng thân cầu trục, trọng lợng ray & bảm đệm hợp thành lực tập trung đặt lên vai cột: Gd = n ( Gc + a.gr ) Gc- trọng lợng thân cầu trục: Gc = (t) gr- trọng lợng ray lớp đệm: gr = 150 ữ 200 (kg/m) Chọn gr = 150 (kg/m ) Gd = 1,1 ( + 0,15) = 11,4 (t) - Điểm đặt Gd: trùng với tâm tiết diện dầm cầu trục, cách trục định vị = 750 (mm) 3/.Tĩnh tải trọng lợng thân cột: - Tải trọng tính theo kích thứoc cấu tạo cho phần cột - Cột biên: Cột trên: G t = 0,4.0,4.3,9.2,5.1,1 = 1,72(t ) (0,6 + 1).0,4 0,4.2,5.1,1 = 5,104(t ) Cột dới: G d = 0,4.0,6.7,2 + - Cột giữa: Cột trên: G t = 0,4.0,6.3,9.2,5.1,1 = 2,574(t ) (0,6 + 1,2).0,6 0,4.2,5.1,1 = 7,524(t ) Cột dới: G d = 0,4.0,8.7,2 + 2 - Tờng xây gạch tờng tự chịu lực nên trọng lợng thân không gây nội lực cho khung 4/.Hoạt tải mái: - Hoạt tải mái truyền qua kết cấu mái vào đỉnh cột thành lực tập trung Pm Điểm đặt Pm trùng với điểm đặt Gm - Khi mái ngời lại mà có ngời sửa chữa, hoạt tải tiêu chuẩn: Pmc = 75( kg / m ) - Hoạt tải tính toán:Pm = Pmc n a L 24 = 1,3 75 = 10530 (kg/m2) 2 Pm = 10,53 (t/m2) Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án bê tông cốt thép II Bài đợc điểm bảo vệ 25 25 Gm1 25 Gm1 Gm2 150 150 150 B A sơ đồ xác định điểm đặt tải trọng mái Dmax Dmax Dmax Gd Gd Gd 150 150 A 150 B điểm đặt tải trọng cầu trục 5/ Hoạt tải cầu trục: a/ Hoạt tải đứng cầu trục: - Sức trục : Q = 20/5 (t) - Nhịp cầu trục : = 22,5 (m) - Chế đ ộ làm việc : Nặng Bề rộng cầu trục : B = 6,3 (m) Khoả ng cách bánh xe : K = 4,4 (m) Tra phụ lục : Trọng lượng xe : G = 9,3 (m) Trọng lượng toàn cầu trục : 37 (t) c c - áp lực tiêu chuẩn max , lên bánh xe cầu trục: Pmax = 23( t ) Pmin = 5,5(t ) Hệ số vợt tải: n = 1,1 áp lực thẳng đứng lớn cầu trục đứng cạnh truyền lên vai cột Dmax đợc xác định theo đờng ảnh hởng phản lực: c Dmax = n Pmax y i Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án bê tông cốt thép II Bài đợc điểm bảo vệ y1 = Pmax Pmax Pmax Pmax 4,4 y = 0,51 9 1,9 y3 = y = 0,79 3650 950 9000 1,9 4,4 y4 = y = 0,3 c y Dmax = n.Pmax y i = 1,2 23 ( 1+ 0,51 + 0,79 + 0,3 ) = 65,78 (t) y2 = - Điểm đặt Dmax trùng điểm đặt Gd 4400 1900 4400 950 1750 9000 y y=1 y đƯờng ảnh hƯởng phản lực gối tựa cách xếp tải b/ Hoạt tải lực hãm ngang xe con: - Lực hãm ngang bánh xe truyền lên dầm cầu trục trơng hợp móc mềm đợc xác định theo công thức: T c Q + G 20 + 9,3 c T1 = = = = 0,733(t ) 2 20 20 - Lực hãm ngang Tmax truyền lên cột đợc xác định theo đờng ảnh hởng nh Dmax Tmax = n.T1c y i = 1,1 0,733 ( 1+ 0,51 + 0,79 + 0,3 )= 2,1 (t) - Xem Tmax đặt lên cột mức mặt dầm cầu trục cách mặt vai cột Hc=1,2 (m), cách đỉnh cột đoạn y = Ht - Hc = 3,9 - 1,2 = 2,7 (m) 6/.Hoạt tải gió: - Tải trọng gió gồm thành phần: tĩnh & động Chiều cao nhà : 18,31 < 36 (m) Không cần tính đến phần động 18,31 Tỉ số chiều cao trê n nhịp : = 0,763 < 1,5 24 - Giá trị tính toán tải trọng gió W độ cao Z so với cột mốc chuẩn tác dụng lên 1m2 bề mặt thẳng đứng công trình xác định theo công thức W = n.W0 k.C W0- Giá trị áp lực gió độ cao 10 (m) so với cột chuẩn mặt đất, lấy theo đồ phân vùng gió TCVN 2737-1995 vùng III W0 = 125 (kg/m2) k- Hệ số tính đến thay đổi áp lực gió theo chiều cao phụ thuộc dạng địa hình - Với địa hình C, hệ số k xác định tơng ứng mức: k = 0,668 Mức đỉnh cột, cao trình: D = 10,5 (m) Mức đỉnh mái, cao trình: M2 = 18,31 (m) k = 0,78 Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án bê tông cốt thép II Bài đợc điểm bảo vệ C- Hệ số khí động, phụ thuộc vào hình dáng công trình Phía gió đẩy C = 0,8 Phía gió hút C = - 0,6 n - Hệ số vợt tải, n= 1,2 - Tải trọng gió tác dụng lên khung ngang từ đỉnh cột trở xuống lấy phân bố đều: p = w a = n.W0 k.c a Phía gió đẩy: pđ = 1,2 0,125 0,668 0,8 = 0,721 (t/m) Phía gió hút: ph = 1,2 0,125 0,668 0,6 = 0,632 (t/m) - Phần tải trọng gió tác dụng mái, từ đỉnh cột trở lên đa thành lực tập 0,668 + 0,78 = 0,724 trung đặt đầu cột S, với k lấy trị số trung bình: k = - Hình dáng mái & hệ số khí động đoạn mái nh sơ đồ: -0,5 0,7 10500 h=1,2m -0,6 -0,5 -0,5 h=4m h=1,41m h=2,4m -0,6 0,8 -0,6 _ 0.00 + 2400 2400 , -0,5 H1= 17,72 m -0,0985 H1= 11,91 m -0,1952 2400 72000 A B D C S = 8,2 t 10500 Ph = 0,632 t/m Pd = 0,721 t/m 2400 A 2400 72000 B 2400 C D sơ đồ xác định hệ số khí động mái Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án bê tông cốt thép II Bài đợc điểm bảo vệ 10 H1 : L 3,2 0,8 tag = = 0,2 = 11,310 1,2 Nội suy: Ce1 = -0,0985 H 11,91 = = 0,1654 L 3.24 H ,1 , - Xác định C e1 theo : L 3,2 0,8 tag = = 0,2 = 11,310 1,2 , Nội suy: C e1 = -0,1952 , H 17,72 = = 0,246 L 3.24 - Xác định C ,e : có = 11,310 < 600 C ,e = - 0,4 S = n.a.ktb W0 c i h i = 1,2 0,724 0.125 c i h i = 0,9774 c i h i Ta có: h1 =0,8 + 0,61 = 1,41 (m); h2 =(3,2 + 0,61) (0,8 + 0,61) = 2,4 (m) h3 = (m); h4 =0,2 = 1,2 (m) c i h i = ( 0.8 + 0,6) 1.41 + ( -0,0985 + 0,5) 2,4 + (0,7+0,6) 4+ (-0.1952 + 0,4) 1,2 = 8,384 S =0,9774 8,384 = 8,195 (t) = 8,2 (t) - Xác định Ce1 theo Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 400 đồ án bê tông cốt thép II Bài đợc điểm bảo vệ 1ỉ30 400 1ỉ28 39 400 g1= 0,9 t/m g2= 0,6 t/m 1ỉ12 V=5,16 t A 3900 V=4,38 t B 6000 3,06 400 1ỉ28 3500 1ỉ30 600 2000 1,8 3470 2930 Q t 2,1 2,58 M=3,675 M=1,8 M tm M=2 400 3ỉ30 400 3900 7800 g1= 0,9 t/m g2= 0,6 t/m 2ỉ30 400 4100 600 V=6,68 t A V=2,86 t B 4,16 4620 3180 Q t 2,86 2,52 5,363 4,563 M tm 4,55 sơ đồ tính toán cột A vận chuyển cẩu lắp Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án bê tông cốt thép II Bài đợc điểm bảo vệ 40 VIII/ Tính toán tiết diện cột trục B - Cột trục B có hình dáng bên đối xứng & nội lực theo chiều tơng ứng xấp xỉ nhau, nên đặt cốt thép đối xứng thuận tiện hợp lí 1/.Phần cột trên: - Chiều dài tính toán: l0 = 2,5 Ht = 2,5 390 = 975 (cm) - Kích thớc tiết diện: bìh = 40ì60 (cm) - Giả thiết chọn: a = a, = 4,5 (cm) h0 = 60 - 4,5 = 55,5 (cm) l 975 = 16,25 > cần xét đến uốn dọc - Độ mảnh: h = = h 60 - Từ bảng tổ hợp chọn cặp nghi ngờ nguy hiểm ghi bảng: Kí hiệu Kí hiệu nội lực bảng tổ hợp II - 16 II - 18 M (tm) N (t) 38,341 177,195 37,833 186,672 M N (m) 0,2164 0,2027 e 01 = e = e 01 + e ,0 (m) Mdh (tm) Ndh (t) 0,2364 0,2227 0,437 0,437 167,718 167,718 390 H = = 0,65(cm) t 600 600 60 , = 2(cm) Chọn e,0 =2 (cm) - Độ lệch tâm ngẫu nhiên: e h = 30 30 1(cm) - Giả thiết t = 2% h 60 J a = t b.h ( a ) = 0,02.40.55,5.( 4,5) = 28871( cm ) 2 3 b.h 40.60 Jb = = = 720000( cm ) 12 12 e 23,64 - Tính thép đối xứng với cặp : Có = = 0,394 h 60 h 0.6 M dh + N dh ( a) 0,437 + 167,718.( - 0,045) 2 K dh = + = 1+ = 1,5173 h 0.6 M + N.( a) 38,341 + 177,195.( - 0,045) 2 0,11 0,11 S= + 0,1 = + 0,1 = 0,323 e0 0,1 + 0,394 0,1 + h Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án bê tông cốt thép II Bài đợc điểm bảo vệ 41 6,4 0,323 ( 29.10 720000 + 2.10 28871) = 687992( kg) 975 1,5173 1 = = = 1,347 N 177195 1 N th 687992 h 60 e = .e + a = 1,347.23,64 + 4,5 = 57,341(cm) 2 N 177195 x= = = 34,08(cm) h = 0,565.55,5 = 31,36 x > h R n b 130.40 e gh = 0,4.(1,25.h h o ) = 0,4.(1,25.60 0,565.35,5) = 17,46(cm ) e = 23,64 > e gh Lấy x = h = 0,565.55,5 = 31,36 N= N.e A R n b.h 177195.57,341 0,406.130.40.55,5 = = 21,74( cm ) , , R a ( h a ) 3400.(55,5 4,5) 21,74 = , = 100% = 0,98% > 0,2% = t = 1,96% 40.55,5 Fa = Fa, = e 22,27 = = 0,3712 h 60 h 0.6 M dh + N dh ( a) 0,437 + 167,718.( - 0,045) 2 K dh = + = 1+ = 1,51 h 0.6 M + N.( a) 37,833 + 186,672.( - 0,045) 2 0,11 0,11 S= + 0,1 = + 0,1 = 0,333 e0 0,1 + 0,3712 0,1 + h 6,4 0,333 N= ( 29.10 720000 + 2.10 28871) = 699164( kg) 975 1,51 1 = = = 1,365 N 186,672 1 N th 699164 h 60 e = .e + a = 1,365.22,27 + 4,5 = 55,89(cm) 2 N 186672 x= = = 35,9(cm) x > h R n b 130.40 e = 22,27 > e gh Lấy x = h = 0,565.55,5 = 31,36 N.e A R n b.h 186672.55,89 0,406.130.40.55,5 , Fa = Fa = = = 24,13( cm ) , , R a ( h a ) 3400.(55,5 4,5) - Tính thép đối xứng với cặp : Có Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án bê tông cốt thép II Bài đợc điểm bảo vệ 42 24,13 100% = 1,1% > 0,2% = t = 2,2% gt 40.55,5 - Chọn cốt thép: 24,13 Fa = 225 + 230 = 23,96(cm ) t = 100% = 2,16% 40.55,5 = , = 2/ Phần cột dới: - Chiều dài tính toán: l0 = 1,5 Hd = 1,5 720 = 1080 (cm) - Kích thớc tiết diện: bìh = 40ì80 (cm) - Giả thiết chọn: a = a, = 4,5 (cm) h0 = 80 - 4,5 = 75,5 (cm) l 1080 = 13,5 > cần xét đến uốn dọc - Độ mảnh: h = = h 80 - Từ bảng tổ hợp chọn cặp nghi ngờ nguy hiểm ghi bảng: Kí hiệu Kí hiệu M N Mdh Ndh M e = e 01 + e ,0 e 01 = nội lực bảng (tm) (t) (tm) (t) (m) N tổ hợp (m) IV - 17 -62,647 252,461 0,2482 0,2782 - 0,68 186,742 IV - 18 -53,473 300,419 0,178 0,208 - 0,68 186,742 IV - 14 -53,972 186,742 0,289 0,319 - 0,68 186,742 720 600 H t = 600 = 1,2( cm) 80 , = 2,7(cm) Chọn e,0 =3 (cm) - Độ lệch tâm ngẫu nhiên: e h = 30 30 1(cm) - Giả thiết t = 1,5% e 27,82 = 0,348 - Tính thép đối xứng với cặp : Có = h 80 h 0,8 M dh + N dh ( a) 0,68 + 186,742.( - 0,045) 2 K dh = + =1+ = 1,44 h 0,8 M + N.( a) 62,647 + 252,461.( - 0,045) 2 0,11 0,11 S= + 0,1 = + 0,1 = 0,346 e0 0,1 + 0,348 0,1 + h 6,4 0,346 N= ( 29.10 1706667 + 2.10 6.57089) = 1279137( kg) 975 1,44 Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án bê tông cốt thép II Bài đợc điểm bảo vệ = 1,246 N 252461 1 N th 12791372 h 80 e = .e + a = 1,246.27,82 + 4,5 = 70,16(cm) 2 N 252461 x= = = 48,55(cm) h = 0,565.75,5 = 41,53 x > h R n b 130.40 e gh = 0,4.(1,25.h h o ) = 0,4.(1,25.80 0,565.75,5) = 23,39(cm) e = 27,82 > e gh Lấy x = h = 41,53( cm) = 43 = N.e A R n b.h 252461.70,16 0,406.130.40.75,52 = = 24,38( cm ) , , R a ( h a ) 3400.(75,5 4,5) 24,38 = , = 100% = 0,807% > 0,2% = t = 1,61% 40.75,5 Fa = Fa, = e 20,8 = = 0,26 h 80 h 0,8 M dh + N dh ( a) 0,68 + 186,742.( - 0,045) 2 K dh = + =1+ = 1,4183 h 0,8 M + N.( a) 53,473 + 300,419.( - 0,045) 2 0,11 0,11 S= + 0,1 = + 0,1 = 0,406 e0 0,1 + 0,26 0,1 + h 6,4 0,406 N= ( 29.10 4.1706667 + 2.10 6.57089) = 1404030( kg) 1080 1,4183 1 = = = 1,272 N 300419 1 N th 1404030 - Tính thép đối xứng với cặp : Có x > h = 0,55.75,5 = 41,53 e = 20,8 < e gh = 23,39 x = 1,8.( e gh e ) + h = 0,2.h = 0,2.75,5 = 15,5 < e gh = 1,8.(23,39 20,8) + 41,53 = 46,21(cm) x N.e R n b.x.( h ) Fa = Fa, = , , R a ( h a ) = 300419.61,96 130.40.46,21.(75,5 3400.(75,5 4,5) Gvhd: ths Nguyễn văn phong 46,21 ) = 24,95(cm ) svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án bê tông cốt thép II Bài đợc điểm bảo vệ 44 24,95 100% = 0,83% > 0,2% = t = 1,66% gt 40.75,5 e 31,9 = 0,399 - Tính thép đối xứng với cặp : Có = h 80 h 0,8 M dh + N dh ( - a ) 0,68 + 186,742.( - 0,045) 2 K dh = + = 1+ = 1,56 h 0,8 M + N.( - a ) 53,972 + 186,742.( - 0,045) 2 0,11 0,11 S= + 0,1 = + 0,1 = 0,32 e0 0,1 + 0,399 0,1 + h 6,4 0,32 N= ( 29.10 4.1706667 + 2.10 6.57089) = 1183555( kg) 1080 1,56 1 = = = 1,19 N 186742 1 N th 1183555 e = .e + 0,5.h a = 1,19.31,9 + 0,5.80 4,5 = 73,461(cm) N 186742 = = 35,91(cm) Chiều cao vùng chịu nén x : x = R n b 130.40 x < h = 0,55.75,5 = 41,53 = , = x 35,91 N.(e h + ) 186742.(73,461 75,5 + ) , 2 Fa = Fa = , = = 12,31( cm ) , R a ( h a ) 3400.(75,5 4,5) = , = 12,31 100% = 0,41% > 0,2% = t = 0,82%L < gt 40.75,5 - So sánh diện tích cốt thép yêu cầu cặp, lấy trịc số lớn cặp 2: 26,45 Fa = 228 + 230 = 26,45( cm ) t = 100% = 1,75% 40.75,5 - Để bố trí thép đợc tiết kiệm, cần tính thêm diện tích thép yêu cầu tiết diện IIIIII - Chọn cặp nội lực III-16: M = 43,799 (tm); N = 244,937 (t) Mdh = 0,437 (tm); Ndh = 179,218 (t) Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án bê tông cốt thép II Bài đợc điểm bảo vệ 45 M , 43,799 + e0 = 10 + = 20,882( cm) N 244,937 e 20,882 = = 0,261 h 80 e0 = - Dùng Fa = Fa, = 230 = 14,14(cm2 ) h 80 J a = (Fa + Fa, ).( a )2 = 2.14,14.( 4,5)2 = 35640(cm ) 2 3 b.h 40.80 Jb = = = 1706667(cm ) 12 12 0,437 + 179,218.(0,5.0,8 0,045) K dh = + = 1,49 43,799 + 244,937.(0,5.0,8 0,045) 0,11 S= + 0,1 = 0,405 0,1 + 0,261 6,4 0,405 N th = ( 29.10 4.1706667 + 2.10 6.35640) = 1129267( kg) 1080 1,49 = = 1,277 244937 1129267 h e = .e + a = 1,277.20,882 + 40 4,5 = 62,2(cm) N 244937 x= = = 47,1( cm) R n b 130.40 x > h h = 0,565.75,5 = 42,66(cm). e gh = 4,4.(1,25.h h ) = 0,4.(1,25.80 42.66) = 22,936 0,2.h = 0,2.75,5 = 15,1 < e gh x = 1,8.(e gh e ) + h = 46,36(cm) 0,9.h = 0,9.75,5 = 67,95 > x x Kiểm tra theo công thức : N R n b.x.( h ) + R,a Fa, ( h a , ) Vế trái = 244937.62,2 = 15235081 46,36 Vế phả i = 130.40.46,36.(75,5 ) + 3400.14,14.(75,5 4,5) = 16026283 Thoả mãn cần kéo suốt 230 IV-IV lên thoả mãn, 228 cắt quãng cách chân cột m nh cột biên - Cốt dọc cấu tạo dùng 212 cho cột & cột dới: thoả mãn Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án bê tông cốt thép II Bài đợc điểm bảo vệ 46 80 4,5.2 = 35,5 < 40(cm) & diện tích tiết diện cấu tạo: Fa 12 = 1,13 > 0,0005 40 35,5 = 0,71 - Bố trí cốt dọc nh hình vẽ: 2ỉ25 2ỉ30 1000 2ỉ12 2ỉ30 2ỉ25 5-5 2ỉ30 3900 2ỉ30 2ỉ12 Sd = 7-7 2ỉ28 2ỉ12 2ỉ30 6000 2ỉ12 2ỉ28 11900 8-8 sơ đồ bố trí cốt thép dọc cột Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án bê tông cốt thép II Bài đợc điểm bảo vệ 47 - Kiểm tra theo phơng mặt phẳng uốn: *Phần cột trên: Nmax = 163,095 (t) - Chiều dài tính toán : l = 2.H t = 2.390 = 780(cm) 780 = 19,5 40 - Hệ số uốn dọc : = 0,7575 - Tính toán kiểm tra theo điều kiện chịu nén tâm: Fb = 40.60 = 2400 (cm ) Tổng diện tích cốt thép: Fat = 2.(230 + 28) = 2.(9,82 + 14,14) = 47,92(cm ) Kiểm tra theo điều kiện: N .( R n Fb + R ,a Fat ) Nmax = 163,095 (t) - Vế phải: 0,7575.(130.2400 + 3400.47,92) = 359758( kg) = 359,758(t ) Cột đủ khả chịu lực theo phơng mặt phẳng uốn *Phần cột dới: Nmax = 292,895 (t) (ở tiết diện III-III cắt 228 230 ) - Chiều dài tính toán : l = 1,2.H t = 1,2.720 = 864(cm) - Đ ộ mả nh : b = 864 = 21,6 40 - Hệ số uốn dọc : = 0,71 - Tính toán kiểm tra theo điều kiện chịu nén tâm: Fb = 40.80 = 3200 (cm ) Tổng diện tích cốt thép: Fat = 2.14,14 = 28,28(cm ) Kiểm tra theo điều kiện: N .( R n Fb + R ,a Fat ) Nmax = 292,895 (t) - Vế phải: 0,71.(130.3200 + 3400.28,28) = 363628( kg) = 363,628(t ) Cột đủ khả chịu lực theo phơng mặt phẳng uốn - Đ ộ mả nh : b = IX/ Tính toán cột trục B theo điều kiện khác: 1/ Kiểm tra khả chịu lực cắt: - phần cột dới, lực cắt lớn nhất: Qmax = 9,793 (t) k R k b.h o = 0,6.10.40.75,5 = 18120( kg) = 18,12(t ) > Q max bê tông đủ khả chịu lực cắt đặt cốt đai theo cấu tạo - Đờng kính cốt đai: > 0,25.30 = 0,25.30 = 7,5( mm) Chọn đai - Khoảng cách cốt đai: 15.d = 15.25 = 375 a = 350 2/ Kiểm tra nén cục bộ: - Đỉnh cột chịu lực nén mái truyền xuống : N = G m + Pm = 79,152 + 10,53 = 89,7(t ) - Bề rộng dàn mái kê lên cột: 24 (cm); bề dài tính toán đoạn kê: 26 (cm) Diện tích trực tiếp chịu nén cục bộ: Fcb = 24 26 = 624 (cm2) Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án bê tông cốt thép II Bài đợc điểm bảo vệ 48 Diện tích tính toán tiết diện lấy đối xứng qua Fcb: Ft = 40 30 = 1200 (cm2) F 1200 = 1,24 < - Hệ số tăng cờng độ đợc xác định: m cb = t = Fcb 624 cb = 0,75 cb m cb R n Fcb = 0,75.1,24.130.624 = 75442( kg) = 75,5(t ) < N Không thỏa mãn điều kiện khả chịu nén cục nên gia cố đầu cột lới thép ngang Dùng lới ô vuông, kích thớc ô lới (cm), dùng thép CI Fa = 0,283 (cm2) - Chiều dài lới l = 38 (cm) ; số theo phơng n1 = n2 = 38/6 = - Khoảng cách lới: 15 (cm) - Các lới đợc đặt đoạn cột dài : < 20.dmax = 20.3 = 60 (cm) Đặt lới, khoảng đặt lới: 15 +3 = 48 (cm) > 15 d max = 15 = 45 (cm) - Diện tích bê tông đợc bao bên lới: Fl = 36.36 = 1296 > Ft = 1200 (cm2) - Tỉ số cốt thép lới: (n f l + n f2 l ) 2.7.0,283.48 àl = 1 100% = 100% = 0,98% > Fl S l 1296.15 R + c 0.0098.2000 + 0,151 c = l al = = 0,151 k = = = 3,067 Rn 130 + 4,5. c + 4,5.0,151 Fcb 624 = 4,5 3,5 = 2,815 tính l với Fl không Ft : l = 4,5 3,5 Fl 1296 Kiểm tra khả chịu lực theo công thức: N ( m cb Rn + k l R al ).Fcb = (1,24.130 + 3,067.0,0098.2000.2,815).624 = 206.10 ( kg) = 206(t ) Vì N = 89,7 < 206 (t) đảm bảo khả chịu lực cục Ta có sơ đồ kiểm tra nén cục cách gia cố lới thép đầu cột: N 150x3 480 30 150 Fcb 20 60x6 400 20 Ft 20 260 20 600 30 60x9 600 30 sơ đồ kiểm tra nén cục gia cố lƯới thép đầu cột B Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án bê tông cốt thép II Bài đợc điểm bảo vệ 49 c/.Tính toán vai cột - Chiều cao làm việc : h = 120 - 4,5 = 115,5 (cm). L v < 0,9.h = 104(cm) - Bề dài vai : L v = 60 (cm) Vai thuộc loại congxon ngắn - Lực tác dụng lên vai: P = D max + G d = 65,78 + 11,8 77,2( t ) - Kiểm tra kích thớc vai cột theo điều kiện: P = 77,2 < 2,5.R k b.h = 2,5.10.40.115,5.10 = 115,5(t ) P < 2,5.R k b.h 1,2.K v R k b.h 20 1,2.K v R k b.h 20 1,2.0,75.10.40.115,5 = = 137,2( t ) P < P < a a 35 10 v v Chế độ làm việc nặng: Kv = 0,75 av- khoảng cách từ lực P đến mép cột dới: av = 75 - 40 = 35 (cm) - Tính toán cốt dọc: - Momen uốn tiết diện mép cột 1-1: M = P.a v = 77,2.0,035 = 27,02(tm ) - Tính cốt thép với momen tăng 25% M = 1,25.M = 1,25.27,02 = 33,775(tm) M 33,775.10 A= = = 0,0487 = 0,97 R n b.h 20 130.40.115,5 M 33,775.10 Fa = = = 8,87(cm ) R a .h 3400.0,97.115,5 - Chọn 25; Fa = 9,82 (cm2) - Tính cốt đai & cốt xiên: 10.40.115,5 P = 77,2 > R b.h = = 37,2(t ) k 10 Dùng cốt xiên & cốt đai ngang h = 120 > 2,5.a = 2,5.35 = 87,5(cm) v h 120 = 30( cm) & 15(cm) Chọn a = 15 (cm) - Khoảng cách cốt đai: a = 4 - Đờng kính cốt đai 0,25 30 = 7,5 (mm) Chọn đai a150 l 125 - Đờng kính cốt xiên: d x = = 8,3(cm) & 25 15 15 - Diện tích cốt xiên cắt qua nửa đoạn l x: Fax 0,002.b.h0 = 0,002.40.115,5 = 9,24 (cm2) Chọn 320; Fa = 9,42(cm ) đặt thành lớp Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án bê tông cốt thép II Bài đợc điểm bảo vệ 750 50 750 77,2 t 77,2 t 2ỉ25 2ỉ20 4ỉ8 a150 1ỉ20 1ỉ8 1ỉ8 1ỉ8 1ỉ8 350 600 350 400 400 600 sơ đồ tính vai cột - Kiểm tra cột chuyên chở, cẩu lắp: - Lúc cột bị uốn, tải trọng lấy trọng lợng thân nhân với hệ số động lực : 1,5 Đoạn dới: g = 1,5.0,4.0,8.2,5 = 1,2(t / m) Đoạn : g = 1,5.0,4.0,6.2,5 = 0,9( t / m) - Xét trờng hợp bốc xếp, treo buộc chọn sơ đồ - Khi chuyên chở bốc xếp : cột đợc đặt nằm theo phơng ngang, điểm kê treo buộc cách mút dới đoạn a1 = 2m, cách mút đoạn a2 = 3,5 m M = 0,5.1,2.2 = 2,4( tm) Monen âm gối: M = 0,5.0,9.3,5 = 5,5(tm) - Momen dơng lớn đoạn phần cột dới tìm đợc tiết diện cách gối tựa B : 2,84 (m) có M3 = 2,27 (tm) - So sánh momen tiết diện, cần kiểm tra với M2 cho phần cột đủ - Kiểm tra khả chịu lực với tiết diện nằm ngang: h = 60 (cm); h0 = 55,5 (m), cốt thép đa vào tính toán lấy hai cốt : Fa =130 + 130 = 14,14 (cm2) M td = R a Fa ( h a , ) = 3400.14,14.(55,5 4,5) = 24,5.10 ( kgcm) = 24,5(tm) Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án bê tông cốt thép II Bài đợc điểm bảo vệ 51 M td > M cột đủ khả chịu lực - Khi cẩu lắp: lật cột nằm theo phơng nghiêng cẩu Điểm cẩu đặt vai cột, cách mút 4,1 (m), chân cột tì lên đất - Momen lớn phần cột trên, chỗ tiếp giáp với vai cột M = 0,5.0,9.3,9 = 6,85(tm) - Tiết diện cột với Fa = 225 + 230 = 23,96 (cm) M = 3400.23,96.(55,5 4,5) = 41,55.10 ( kgcm) = 41,55(tm) > M = 6,85(tm) cột đủ khả chịu lực phần cột dới, momen lớn tìm đợc cách chân cột đoạn 3,14 (m) ; M6 = 5,73 (tm) tiết diện có h = 80 (cm); h0 = 75,5 (cm) Thép lấy an toàn Fa = 230 = 14,14 (cm) bỏ qua 225 bị cắt M = 3400.14,14.(75,5 4,5) = 34,1.10 ( kgcm) = 34,1(tm) > M = 6,85(tm) Cột đủ khả chịu lực Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 400 đồ án bê tông cốt thép II Bài đợc điểm bảo vệ 1ỉ30 52 400 1ỉ30 600 g1= 1,2 t/m g2= 0,9 t/m 1ỉ12 1ỉ30 V=7,36 t A 3900 V=5,75 t B 6000 4,21 400 1ỉ30 3500 800 2000 2,4 3560 Q t 2840 3,15 3,35 M=5,5 M=2,4 M tm M=2,27 1ỉ30 1ỉ30 400 2ỉ25 600 3900 7800 2ỉ30 g1= 1,2 t/m g2= 0,9 t/m 400 4100 800 V=9,4 t A V=3,71 t B 5,65 4660 Q t 3140 3,8 3,75 7,6 M tm 5,73 sơ đồ tính toán cột B vận chuyển cẩu lắp Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án bê tông cốt thép II Bài đợc điểm bảo vệ Gvhd: ths Nguyễn văn phong 53 svth: bùi tiến dũng 02X5 [...]... cm) 2 2 Diện tích tiết diện thanh cấu tạo 0,0005.b.S 1 = 0,0005.40 .25 ,5 = 0,51(cm 2 ) dùng thép 12; Fa = 1,13(cm 2 ) - Bố trí cốt thép dọc nh hình vẽ: Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 400 1 25 1 2 28 1 33 3ỉ30 đồ án bê tông cốt thép II Bài này đợc 9 điểm bảo vệ 3ỉ30 1-1 400 600 3 2 28 400 4 2 12 600 1 25 4 2 12 2 28 1 25 3-3 2 30 6000 2 28 11900 3 2 28 2 22 2 30 2 30 1000 2 28 2 28 ... tiến dũng 02X5 đồ án bê tông cốt thép II Bài này đợc 9 điểm bảo vệ 21 Bảng tổ hợp nội lực Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án bê tông cốt thép II Bài này đợc 9 điểm bảo vệ 22 V/ Chọn vật liệu: - Mác bê tông: M300 R n = 130(kg/cm 2 ); R = 10(kg/cm 2 ); E = 29 .10 4 (kg/cm 2 ) k b - Cốt thép dùng thép nhóm C_III: R a = R ,a = 3400( kg / cm 2 ); E a = 2. 106 ( kg / cm 2 ) A 0 =... 02X5 đồ án bê tông cốt thép II Bài này đợc 9 điểm bảo vệ 29 - Tính với cặp 2: - Coi Fa, = 17 ,22 (cm 2 ) N.e R ,a Fa, ( h 0 a , ) 156578.59,1 3400.17 ,22 .(55,5 4,5) A= = = 0,391 = 0,534 R n b.h 02 130.40.55,5 2 .R n b.h 0 N 0,534.130.40.55,5 156578 Fa = + Fa, = + 17 ,22 = 16,5(cm 2 ) Ra 3400 - Tại vòng 2 kết quả tính đã hội tụ có thể bố trí cốt thép: Phía trái: Fa = 17, 42( cm 2 ) = 22 2 + 22 5... ) 0,343 + 80,8 72. ( 0,045) 2 2 K dh = 1 + =1+ = 1,83 52 h 0 4 M + N.( a ) 2, 063 + 80,8 72. ( 0,045) 2 2 S= 0,11 0,11 + 0,1 = + 0,1 = 0,647 e0 4,05 0,1 + 0,1 + 40 h N th = 6,4 0,647 ( 29 .10 4 21 3330 + 2. 10 6 924 5) = 27 1 321 ( kg) 2 975 1,83 52 1 = 1 N N th e = .e 0 + x= = 1 = 1, 425 808 72 1 27 1 321 h 40 a = 1, 425 .4,05 + 4,5 = 21 ,27 (cm) 2 2 N + R a Fa R ,a Fa, 808 72 + 3400. (21 ,21 17 ,27 ) = = 18,13(cm... 14,764 (tm) Mdh = - 3, 128 (tm) N = 157,991 (t) Ndh = 92, 2 72 (t) Fa = 23 0 = 14,13(cm 2 ) Fa, = 22 8 = 12, 32( cm 2 ) M = 9,35(cm) e 0 11,35 = = 0,189 N h 60 e 0 = 9,35 + 2 = 11,35(cm) h 60 J a = (F a + Fa, ).( a ) 2 = (14,13 + 12, 32) .( 4,5) 2 = 17199(cm 4 ) 2 2 h 0.6 M dh + N dh ( a ) 3, 128 + 92, 2 72. ( 0,045) 2 2 K dh = 1 + =1+ = 1,371 h 0.6 M + N.( a ) 14,767 + 157,991.( 0,045) 2 2 0,11 0,11 S= + 0,1... để tính thép cả Fa & Fa, sau đó kiểm tra lại với cặp 1 & 2 a/ Tính với cặp 3: - Để tính toán ảnh hởng của uốn dọc, tạm giả thiết àt = 2, 5%, tính momen quán tính của tiết diện cốt thép J avà bê tông J b : h 40 J a = à t b.h 0 ( a ) 2 = 0, 025 .40.35,5.( 4,5) 2 = 8 529 (cm 4 ) 2 2 3 3 b.h 40.40 Jb = = = 21 3330(cm 4 ) 12 12 Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án bê tông cốt thép II ... 17 ,27 (cm 2 ) = 22 8 + 125 17 ,27 + 17, 42 àt = 100% = 1,56% à gt 40.55,5 - Kiểm tra với cặp 1: Cặp 1 có:M = 38 ,25 2 (tm); N = 97,376 (t); e0 = 41,3 (cm) cùng chiều momen với cặp 3 Fa = 17, 42( cm 2 ); Fa, = 17 ,27 (cm 2 ) h 60 J a = (F a + Fa, ).( a ) 2 = (17, 42 + 17 ,27 ).( 4,5) 2 = 22 557(cm 4 ) 2 2 h 0.6 M dh + N dh ( a ) 3,547 + 97,376.( 0,045) 2 2 K dh = 1 + = 1+ = 1,45 h 0.6 M + N.( a ) 38 ,25 2 +... à t = b.h o 40.35,5 - Chọn cốt thép: Fa, = 22 8 + 125 = 17 ,27 (cm 2) Fa = 330 = 21 ,21 (cm 2 ) b/.Kiểm tra với cặp 1: - Vì cặp 1 có momen trái dấu với cặp 2 là cặp tính thép nên với cặp 1 ta có: , Fa = 22 8 + 125 = 17 ,27 (cm 2 ) ; Fa = 330 = 21 ,21 (cm 2 ) - Để tính toán uốn dọc ta tính lại J a; h 40 J a = (Fa + Fa, ).( a ) 2 = 38,48.( 4,5) 2 = 924 5(cm 4 ) 2 2 - Tính K dh (M dh ngợc chiều với M nên lấy... c/.Kiểm tra với cặp 2: - Vì cặp 2 có momen cùng chiều với cặp 3 đã tính thép nên đối với cặp 2 ta , có: F a = 330 = 21 ,21 (cm 2) ; Fa = 22 8 + 125 = 17 ,27 (cm 2) h 40 - J a = (Fa + Fa, ).( a ) 2 = 38,48.( 4,5) 2 = 924 5(cm 4 ) 2 2 h 0.4 M dh + N dh ( a ) 0,343 + 80,8 72. ( 0,045) 2 2 K dh = 1 + =1+ = 1,46 h 0.4 M + N.( a ) 15,479 + 80,8 72. ( 0,045) 2 2 S= N th 0,11 0,11 + 0,1 = + 0,1 = 0 ,27 9 e0 0,1 + 0,516... ngợc lại H = 11100 H = 720 0 H = 3900 t d 3,18 I I I I Gd II II III III Dmax1 5, 52 - 12, 4 17 ,2 Dmax2 Dmax2 II II III III -27 ,807 21 , 528 27 ,807 -21 , 528 750 IV -5,69 IV A Q = - 3,18 IV cột biên IV IV B 11,937 -11,937 Q = 5, 52 IV bên trái cột giữa Q IV= -5, 52 bên phải cột giữa nội lực do hoạt tải đứng của cầu trục Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án bê tông cốt thép II Bài này đợc 9
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án Bê tông cốt thép 2 kèm bản vẽ, Đồ án Bê tông cốt thép 2 kèm bản vẽ, Đồ án Bê tông cốt thép 2 kèm bản vẽ