Dạy học truyện ngắn hai đứa trẻ của nhà văn thạch lam (ngữ văn 11, tập 1) theo đặc trưng thể loại

13 226 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2016, 15:15

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ THỊ HIỀN DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN “HAI ĐỨA TRẺ” CỦA NHÀ VĂN THẠCH LAM (NGỮ VĂN 11, TẬP 1) THEO ĐẶC TRƢNG THỂ LOẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM NGỮ VĂN HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ THỊ HIỀN DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN “HAI ĐỨA TRẺ” CỦA NHÀ VĂN THẠCH LAM (NGỮ VĂN 11, TẬP 1) THEO ĐẶC TRƢNG THỂ LOẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM NGỮ VĂN Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MÔN NGỮ VĂN) Mã số: 60.14.01.11 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS HÀ VĂN ĐỨC HÀ NỘI - 2015 Lời cảm ơn Trước tiên xin trân trọng gửi lời cảm ơn lòng, nhiệt thành thầy cô giáo công tác trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội - người tận tình giảng dạy, bảo suốt khóa trình học tập nghiên cứu, với động viên khích lệ gia đình, bạn bè Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Hà Văn Đức, người tận tâm hướng dẫn, góp ý bảo suốt trình thực luận văn Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu, thầy cô giáo em học trường THPT Trần Hưng Đạo, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, nơi công tác nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ suốt trình nghiên cứu thực nghiệm, hoàn thiện luận văn Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sắc tới bạn bè, đồng nghiệp gia đình người bên tôi, động viên giúp đỡ vượt qua khó khăn sống tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2015 Tác giả luận văn Vũ Thị Hiền i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ PGS Phó giáo sư TS Tiến sĩ GV Giáo viên HS Học sinh THPT Trung học phổ thông SGK Sách giáo khoa SGV Sách giáo viên STT ii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Danh mục viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng v MỞ ĐẦU 10 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 10 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Quan niệm chung thể loại văn học 10 1.1.2 Dạy học tác phẩm văn chương theo đặc trưng thể loại 14 1.1.3 Đặc trưng thể loại truyện ngắn 21 29 1.2 Cơ sở thực tiễn 1.2.1 Hai đứa trẻ tác giả Thạch Lam chương trình Ngữ văn 11 THPT 29 1.2.2 Dạy học tác phẩm Hai đứa trẻ trường THPT 34 Chƣơng 2: ĐỊNH HƢỚNG DẠY HỌC TÁC PHẨM HAI ĐỨA 45 TRẺ THEO ĐẶC TRƢNG THỂ LOẠI 45 2.1 Giới thiệu chung Thạch Lam truyện ngắn 2.1.1 Tác giả Thạch Lam – Sơ lược đời nghiệp 45 2.1.2 Truyện ngắn Thạch Lam 48 2.2 Tổ chức dạy học tác phẩm Hai đứa trẻ tác giả Thạch 56 Lam theo đặc trƣng thể loại 2.2.1 Xác định thể loại đặc trưng thể loại tác phẩm Hai đứa trẻ Thạch Lam 56 2.2.2 Phương hướng chung 65 2.2.3 Phương pháp dạy học truyện ngắn Hai đứa trẻ theo đặc trưng thể loại 67 75 Chƣơng 3: GIÁO ÁN VÀ THỰC NGHIỆM 75 3.1 Mục đích, nội dung, cách thức thực nghiệm 3.1.1 Mục đích thực nghiệm 75 3.1.2 Nội dung thực nghiệm 75 iii 3.1.3 Cách thức thực nghiệm 75 77 3.2 Giáo án thực nghiệm 104 3.3 Kết thực nghiệm 3.3.1 Tiêu chí đánh giá 104 3.3.2 Kết thực nghiệm 104 105 3.4 Đánh giá kết thực nghiệm 109 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận 109 Khuyến nghị 110 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO 115 PHỤ LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1: Bảng thống kê số lượng tác phẩm trữ tình tự (Chương trình chuẩn) 31 Bảng 1.2 : Kết điều tra qua bảng hỏi dành cho GV 39 Bảng 1.3: Kết điều tra qua bảng hỏi dành cho HS 41 Bảng 3.1: Bảng đối chiếu điểm khác lớp thực nghiệm lớp đối chứng 76 Bảng 3.2: Kết kiểm tra đánh giá 104 v MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Những năm gần đây, vấn đề đổi phương pháp dạy học nước ta Đảng, Nhà nước cấp quản lí giáo dục quan tâm Nghị Trung ương II khóa VIII viết phần định hướng phát triển Giáo dục - Đào tạo rõ: “Đổi mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện thành nếp tư sáng tạo người học.Từng bước áp dụng phương pháp tiên tiến phương tiện đại vào trình dạy học, đảm bảo điều kiện thời gian tự học tự nghiên cứu cho học sinh sinh viên đại học” [3, tr.43].Tiếp tục tinh thần đó, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc khóa I X nói giáo dục đào tạo, ban chấp hành Trung ương nhấn mạnh: “tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi nội dung phương pháp dạy học phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ sáng tạo học sinh, sinh viên ,đề cao lực tự học, tự hoàn thiện học vấn tay nghề” [4, tr.108,109] Trong “luật giáo dục” Quốc hội nước Cộng hõa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02/12/1998 chương I “Những quy định chung” nhấn mạnh tới yêu cầu đổi phương pháp giáo dục “phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư sáng tạo học sinh, bồi dưỡng lực tự học, lòng say mê học tập ý chí vươn lên” 1.2 Cùng với môn học nhà trường môn Ngữ văn có vị trí vô quan trọng hệ thống giáo dục Môn Ngữ văn không giúp cho người có hiểu biết phong phú, đa dạng vè giới tự nhiên xã hội mà có khả lay động tim, đem đến học, cảm xúc thẩm mỹ cao đẹp.Tuy nhiên muốn đạt kết giáo dục cao việc giảng dạy môn Ngữ văn phải tiến hành cho phù hợp với đặc trưng môn Trong nhà trường việc dạy tác phẩm văn chương theo đặc trưng thể loại vấn đề quan tâm, tác phẩm văn học tồn hình thức thể loại định, đòi hỏi cách thức, phương pháp giảng dạy phù hợp.Vì vấn đề thể loại trường phổ thông vấn đề tri thức mà vấn đề phương pháp.Trong chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Ngữ văn nhà sư phạm coi việc dạy học tác phẩm văn chương theo đặc trưng thể loại hướng dạy quan trọng Nắm vững thi pháp thể loại, người dạy không hiểu đúng, hiểu sâu mà có khả thiết kế hoạt động giảng dạy hướng dẫn học sinh cách thức đọc hiểu tác phẩm giúp người học giải mã tác phẩm thể loại Thực tiễn sư phạm việc dạy văn nhà trường Việt Nam bộc lộ hạn chế nhiều mặt Dạy học văn không theo kịp công tác nghiên cứu mà không đảm nhận tốt nhiệm vụ Nguyên nhân môn văn, học sinh hay xu xã hội, mà người làm chương trình giáo viên trực tiếp giảng dạy chưa nhận thức đắn chất ngành nghệ thuật, chưa ý thức hết tầm quan trọng kiến thức thể loại tác phẩm, từ dẫn đến tình trạng phiến diện, suy diễn, chí gò ép nội dung tư tưởng tác phẩm Tìm hiểu giá trị văn chương Thạch Lam nói chung, truyện ngắn Hai đứa trẻ nói riêng vấn đề mang nhiều ý nghĩa, nhà trường Trong lịch sử văn học Việt Nam, Thạch Lam bút độc đáo Ông thành viên nhóm Tự lực văn đoàn văn chương ông lại theo lối riêng: không “đao to búa lớn” với vấn đề chống hủ tục, đề cao tự Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo Không ngông nghênh, kiêu bạc Nguyễn Tuân, không lạnh lùng Nam cao, nhà văn tài hoa ví ánh băng cuối trời lặng lẽ tỏa sáng Văn Thạch Lam phát từ tiếng lòng chân thật người giản dị, nhẹ nhàng thi vị Đó thứ văn khẽ “cánh bướm non” Lay động gió chiều, chiếu vào đời thường đời thường Những câu văn chứa chan cảm xúc tâm hồn nhân hậu, gợi lên niềm tin yêu vững vào tình thương yêu đồng loại người Thạch Lam tự xây dựng cho lối truyện đại - truyện cốt truyện, truyện cung bậc tâm trạng, cảm xúc, cảm giác Những trạng thái vui, buồn, mơ hồ, mong manh, tất cặn kẽ chân thật Sẽ không thỏa đáng cố chứng minh, quy kết Thạch Lam nhà văn lãng mạn hay thực Cái cần quan tâm ta cảm nhận từ trang văn Nhìn chung đọc Thạch Lam, có ám ảnh chiều sâu cảnh đời kiếp người nhỏ bé, mong manh sống nghèo đói Đồng thời khơi dậy tâm hồn người giá trị văn hóa đẹp đẽ, ước mơ, tình yêu đồng loại, quê hương gia đình Chắc chắn, sống hôm mai sau, văn chương Thạch Lam nguyên giá trị Hai đứa trẻ tác phẩm tiêu biểu cho phong cách truyện ngắnThạch Lam, truyện ngắn trữ tình lãng mạn giàu chất thực Trên thực tế việc dạy tác phẩm nhà trường phổ thông cho thấy dừng lại lối mòn truyền thống nên chưa phát huy vai trò chủ thể sáng tạo học sinh giá trị giáo dục văn chương này, chí đơn điệu chưa xác định thể loại truyện, chưa tạo hứng thú cho học sinh Từ lý trên, định chọn đề tài: Dạy học truyện ngắn “Hai đứa trẻ” nhà văn Thạch Lam (Ngữ văn 11, tập 1) theo đặc trƣng thể loại Hi vọng thành công đề tài góp tiếng nói vào việc giảng dạy văn học theo đặc trưng thể loại tìm hướng cho việc dạy tác phẩm văn xuôi nhà trường TÀI LIỆU THAM KHẢO Arixtôtơ (1964) Nghệ thuật thơ ca NxB Văn hóa nghệ thuật Lê Huy Bắc (2008), Những vấn đề thể loại lịch sử văn học Nxb Giáo dục Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng (1997), Văn kiện hội nghị lần thứ hai, Nxb Chính trị Quốc gia Ban tƣ tƣởng văn hóa Trung ƣơng (2001), Tài liệu học tập văn kiện Đại hội IX Đảng Nxb Chính trị Quốc gia Nguyễn Viết Chữ (2006), Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương theo loại thể Nxb Đại học sư phạm Nguyễn Viết Chữ (2009), Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương nhà trường Nxb Giáo dục Nguyễn Nhật Duật (2000), Thạch Lam hương thơm nỗi u hoài – Thạch Lam tác gia tác phẩm, VHVN 1900-1945, NXBGD Trần Ngọc Dung (1997), Ba phong cách truyện ngắn văn học việt Nam thời kì đầu năm 1930 -1945 Luận án PTS Ngữ văn Trần Thanh Đạm (1970), Mấy vấn đề giảng dạy văn học theo loại thể Nxb Giáo dục 10 Phan Cự Đệ (1998), Văn học Việt Nam 1930 - 1945 Nxb Đại học trung học chuyên nghiệp 11 Hà Văn Đức (2006), “ngôn ngữ giọng điệu truyện ngắn Thạch Lam in vấn đề nghiên cứu giảng dạy văn học” (tập sách kỉ niệm 50 năm ngày thành lập khoa văn học) NXB ĐHQGHN 12 Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (2007), Từ điển thuật ngữ văn học, Nxb Giáo dục 13 Hoàng Ngọc Hiến (1992), Năm giảng thể loại Trường viết văn Nguyễn Du Hà Nội 14 Hoàng Ngọc Hiến (2000), Nhập môn văn học phân tích thể loại Nxb Hà Nội 15 Đào Duy Hiệp (1999), “Những quan niệm nước truyện ngắn đọc truyện ngắn” Tạp chí văn học nước (5), tr 23-25 16 Nguyễn công Hoan (1993), truyện ngắn tuyển chọn, NxB VH 17 Huyền Kiêu (H,1990), Thạch Lam người Việt Nam thành thực – Tự lực văn đoàn, người văn chương Nxb Văn 18 Khái Hƣng (1937), “Một quan niệm văn chương” (tựa gió đầu mùa), BáoNgày (89), tr 12-12 19 Nguyễn Thị Thanh Hƣơng (1998), Phương pháp tiếp nhận tác phẩm văn chương Nxb Giáo dục 20 Nguyễn Hoành Khung (1989), Thạch Lam, lời giới thiệu văn xuôi lãng mạn Việt Nam Nxb KHXH, Hà Nội 21 Nguyễn văn Long (2009), Phân tích tác phẩm văn học đại Việt Nam từ góc nhìn thể loại Nxb Giáo dục 22 Phan Trọng Luận (chủ biên) (2007), Ngữ văn 11,tập Nxb Giáo dục 23 Phan Trọng Luận (chủ biên) (2008), Phương pháp dạy học Văn, tập 1,2 Nxb Đại học sư phạm 24 Phan Trọng Luận (tổng chủ biên) (2007), Sách giáo viên Ngữ văn 11,tập Nxb Giáo dục 25 Phong Lê (2001), Văn học Việt Nam đại Nxb ĐHQG, Hà Nội 26 Thạch Lam (2012), Tuyển tập Nxb Văn học 27 Thạch Lam (1993), Ngày Nxb Đời 28.Thạch Lam (2007), Truyện ngắn tiểu luận Nxb Hội nhà văn 29 Thế Lữ (1943), “Tính cách tạo tác Thạch Lam” Thanh Nghị (39) 30 Nguyễn Đăng Mạnh (chủ biên) (1996), Tổng tập văn học Việt Nam Nxb Giáo dục 31 Nguyễn Đăng Mạnh (chủ biên) (2002), Phân tích, Bình giảng tác phẩm văn học 11, Nxb Giáo dục 32 Vũ Ngọc Phan (1998), Nhà văn đại (tập 2) Nxb KHXH 33 Nhiều tác giả (2007), Thạch Lam tác giả tác phẩm Nxb Giáo dục 34 Nhiều tác giả (1992) Từ điển thuật ngữ văn học NxB, Giáo dục, Hà Nội 35 Đoàn Đức Phƣơng (1997), Giảng văn văn học Việt Nam Nxb Giáo dục 36 Trần Đình Sử (1998), Dẫn luận thi pháp học Nxb Giáo dục 37.Trần Đình Sử (1998), Giáo trình lí luận văn học (tập 2) Nxb Giáo dục 38 Bùi Việt Thắng, (2000), Truyện ngắn, vấn đề lý thuyết thực tiễn thể loại Nxb Giáo dục 39 Bích Thu (H,1994), Thạch Lam, văn chương đẹp Nxb Hội nhà văn [...]... (2007), Ngữ văn 11 ,tập 1 Nxb Giáo dục 23 Phan Trọng Luận (chủ biên) (2008), Phương pháp dạy học Văn, tập 1,2 Nxb Đại học sư phạm 24 Phan Trọng Luận (tổng chủ biên) (2007), Sách giáo viên Ngữ văn 11 ,tập 1 Nxb Giáo dục 25 Phong Lê (20 01), Văn học Việt Nam hiện đại Nxb ĐHQG, Hà Nội 26 Thạch Lam (2012), Tuyển tập Nxb Văn học 27 Thạch Lam (1993), Ngày mới Nxb Đời nay 28 .Thạch Lam (2007), Truyện ngắn và tiểu... ca NxB Văn hóa nghệ thuật 2 Lê Huy Bắc (2008), Những vấn đề thể loại và lịch sử văn học Nxb Giáo dục 3 Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng (1997), Văn kiện hội nghị lần thứ hai, Nxb Chính trị Quốc gia 4 Ban tƣ tƣởng văn hóa Trung ƣơng (20 01), Tài liệu học tập văn kiện Đại hội IX của Đảng Nxb Chính trị Quốc gia 5 Nguyễn Viết Chữ (2006), Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương theo loại thể Nxb Đại học sư... giảng về thể loại Trường viết văn Nguyễn Du Hà Nội 14 Hoàng Ngọc Hiến (2000), Nhập môn văn học và phân tích thể loại Nxb Hà Nội 4 15 Đào Duy Hiệp (1999), “Những quan niệm của nước ngoài về truyện ngắn và đọc truyện ngắn Tạp chí văn học nước ngoài (5), tr 23-25 16 Nguyễn công Hoan (1993), truyện ngắn tuyển chọn, NxB VH 17 Huyền Kiêu (H,1990), Thạch Lam một con người Việt Nam thành thực – Tự lực văn đoàn,... (2009), Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương trong nhà trường Nxb Giáo dục 7 Nguyễn Nhật Duật (2000), Thạch Lam hương thơm và nỗi u hoài – Thạch Lam về tác gia và tác phẩm, VHVN 1900-1945, NXBGD 8 Trần Ngọc Dung (1997), Ba phong cách truyện ngắn văn học việt Nam thời kì đầu những năm 1930 -1945 Luận án PTS Ngữ văn 9 Trần Thanh Đạm (1970), Mấy vấn đề giảng dạy văn học theo loại thể Nxb bản Giáo dục... ngữ văn học NxB, Giáo dục, Hà Nội 35 Đoàn Đức Phƣơng (1997), Giảng văn văn học Việt Nam Nxb Giáo dục 36 Trần Đình Sử (1998), Dẫn luận thi pháp học Nxb Giáo dục 37.Trần Đình Sử (1998), Giáo trình lí luận văn học (tập 2) Nxb Giáo dục 38 Bùi Việt Thắng, (2000), Truyện ngắn, những vấn đề lý thuyết và thực tiễn thể loại Nxb Giáo dục 39 Bích Thu (H,1994), Thạch Lam, văn chương và cái đẹp Nxb Hội nhà văn. .. Giáo dục 10 Phan Cự Đệ (1998), Văn học Việt Nam 1930 - 1945 Nxb Đại học và trung học chuyên nghiệp 11 Hà Văn Đức (2006), “ngôn ngữ và giọng điệu trong truyện ngắn Thạch Lam in trong những vấn đề mới trong nghiên cứu và giảng dạy văn học (tập sách kỉ niệm 50 năm ngày thành lập khoa văn học) NXB ĐHQGHN 12 Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (2007), Từ điển thuật ngữ văn học, Nxb Giáo dục 13 Hoàng Ngọc... Truyện ngắn và tiểu luận Nxb Hội nhà văn 29 Thế Lữ (1943), “Tính cách tạo tác của Thạch Lam Thanh Nghị (39) 30 Nguyễn Đăng Mạnh (chủ biên) (1996), Tổng tập văn học Việt Nam Nxb Giáo dục 31 Nguyễn Đăng Mạnh (chủ biên) (2002), Phân tích, Bình giảng tác phẩm văn học 11, Nxb Giáo dục 32 Vũ Ngọc Phan (1998), Nhà văn hiện đại (tập 2) Nxb KHXH 5 33 Nhiều tác giả (2007), Thạch Lam về tác giả và tác phẩm Nxb... người và văn chương Nxb Văn 18 Khái Hƣng (1937), “Một quan niệm văn chương” (tựa gió đầu mùa), BáoNgày nay (89), tr 12-12 19 Nguyễn Thị Thanh Hƣơng (1998), Phương pháp tiếp nhận tác phẩm văn chương Nxb Giáo dục 20 Nguyễn Hoành Khung (1989), Thạch Lam, lời giới thiệu văn xuôi lãng mạn Việt Nam Nxb KHXH, Hà Nội 21 Nguyễn văn Long (2009), Phân tích tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam từ góc nhìn thể loại Nxb
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học truyện ngắn hai đứa trẻ của nhà văn thạch lam (ngữ văn 11, tập 1) theo đặc trưng thể loại , Dạy học truyện ngắn hai đứa trẻ của nhà văn thạch lam (ngữ văn 11, tập 1) theo đặc trưng thể loại , Dạy học truyện ngắn hai đứa trẻ của nhà văn thạch lam (ngữ văn 11, tập 1) theo đặc trưng thể loại

Từ khóa liên quan