CÔNG THỨC TÍCH PHÂN

1 6,167 244
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2013, 01:26

______________________________________________________________NGÔ NHẬT MINH COÂNG THÖÙC TÍCH PHAÂN 1) ∫ += Cxkdxk 2) ∫ + + = + C n x dxx n n 1 1 3) ∫ +−= C x dx x 11 2 4) ∫ += Cxdx x ln 1 5) ∫ + +− −= + − C baxna dx bax nn 1 ))(1( 1 )( 1 ; 6) ∫ ++= + Cbax a dx bax ln 1 )( 1 7) ∫ +−= Cxdxx cos.sin 8) ∫ += Cxdxx sin.cos 9) ∫ ++−=+ Cbax a dxbax )cos( 1 )sin( 10) ∫ ++=+ Cbax a dxbax )sin( 1 )cos( 11) ∫ ∫ +=+= Ctgxdxxtgdx x ).1( cos 1 2 2 12) ( ) ∫ ∫ +−=+= Cgxdxxgdx x cotcot1 sin 1 2 2 13) ∫ ++= + Cbaxtg a dx bax )( 1 )(cos 1 2 14) ∫ ++−= + Cbaxg a dx bax )(cot 1 )(sin 1 2 15) ∫ += Cedxe xx 16) ∫ +−= −− Cedxe xx 17) ∫ += ++ Ce a dxe baxbax )()( 1 18) ∫ + + + =+ + C n bax a dxbax n n 1 )( . 1 .)( 1 (n ≠ 1) 19) ∫ += C a a dxa x x ln 20) ∫ += + Carctgxdx x 1 1 2 21) ∫ + + − = − C x x dx x 1 1 ln 2 1 1 1 2 22) ∫ += + C a x arctg a dx ax 11 22 23) ∫ + + − = − C ax ax a dx ax ln 2 11 22 24) ∫ += − Cxdx x arcsin 1 1 2 25) ∫ += − C a x dx xa arcsin 1 22 26) ∫ +±+= ± Cxxdx x 1ln 1 1 2 2 27) ∫ +±+= ± Caxxdx ax 22 22 ln 1 28) ∫ ++−=− C a xa xa x dxxa arcsin 22 2 2222 29) ∫ +±+±±=± Caxx a ax x dxax 22 2 2222 ln 22  . ______________________________________________________________NGÔ NHẬT MINH COÂNG THÖÙC TÍCH PHAÂN 1) ∫ += Cxkdxk .. 2) ∫ + + = + C n x dxx n n 1 1 3) ∫ +−= C x dx
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG THỨC TÍCH PHÂN, CÔNG THỨC TÍCH PHÂN, CÔNG THỨC TÍCH PHÂN