SƠ đồ tư DUY SINH học 12

8 5,376 108
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2016, 20:37

Biên soạn: Phan Tấn Thiện Biên soạn: Phan Tấn Thiện MỤC LỤC Bài 1: Axit nuclêic Bài 2: Gen, mã di truyền trình nhân đôi ADN Bài 3: Phiên mã, dịch mã Bài 4: Điều hòa hoạt động gen Bài 5: Đột biến gen Bài 6: Nhiễm sắc thể Bài 7: Nguyên phân 10 Bài 8: Giảm phân 11 Bài 9: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 12 Bài 10: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 13 Bài 11: Ôn tập đột biến 14 Bài 12: Quy luật phân li 15 Bài 13: Quy luật phân li độc lập 16 Bài 14: Tương tác gen tính đa hiệu gen 17 Bài 15: Di truyền liên kết 18 Bài 16: Di truyền liên kết với giới tính 19 Bài 17: Di tryền nhiễm sắc thể 20 Bài 18: Ảnh hưởng môi trường đến biểu gen .21 Bài 19: Cấu trúc di truyền quần thể 22 Bài 20: Trạng thái cân quần thể giao phối ngẫu nhiên 23 Bài 21: Chọn giống vật nuôi trồng 24 Bài 22: Chọn giống công nghệ tế bào 25 Bài 23: Tạo giống công nghệ gen 26 Bài 24: Tạo giống công nghệ gen(tt) 27 Bài 25: Phương pháp nghiên cứu di truyền người 28 Bài 26: Di truyền Y học 29 Bài 27: Di truyền Y học(tt) 30 Bài 28: Bảo vệ vốn gen di truyền loài người 31 Bài 29: Bằng chứng giải phẫu học so sánh phôi sinh học so sánh 32 Bài 30: Bằng chứng địa lí sinh học, tế bào học sinh học phân tử 33 Bài 31: Học thuyết tiến hóa cổ điển 34 Bài 32: Học thuyết tiến hóa cổ điển(tt) 35 Bài 33: Học thuyết tiến hóa đại .36 Bài 34: Các nhân tố tiến hóa 37 Bài 35: Các nhân tố tiến hóa(tt) 37 Bài 36: Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi 39 Bài 37: Loài sinh học chế cách li 40 Bài 38: Quá trình hình thành loài 42 Bài 39: Nguồn gốc chung chiều hướng tiến hóa sinh giới 44 Bài 40: Sự phát sinh sống Trái Đất 45 Bài 41: Sự phát triển sinh giới qua đại địa chất 46 Bài 42: Sự phát sinh loài người 47 Bài 43: Môi trường nhân tố sinh thái 48 Bài 44: Ảnh hưởng nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật 50 Bài 45: Ảnh hưởng nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật(tt) 51 Bài 46: Khái niệm quần thể mối quan hệ cá thể quần thể 52 Bài 47: Các đặc trưng quần thể 53 Bài 48: Các đặc trưng quần thể(tt) 54 Bài 49: Biến động số lượng cá thể quần thể 55 Bài 50: Khái niệm đặc trưng quần xã 56 Bài 51: Các mối quan hệ loài quần xã 57 Bài 52: Mối quan hệ dinh dưỡng 58 Bài 53: Diễn sinh thái 59 Bài 54: Hệ sinh thái , 60 Bài 55: Các chu trình sinh địa hóa hệ sinh thái 61 Bài 56: Các chu trình sinh địa hóa hệ sinh thái((tt) 62 Bài 57: Dòng lượng hệ sinh thái 63 Bài 58: Sinh 64 Bài 59: Sinh thái học việc quản lí tài nguyên thiên nhiên 65 [CHỈNH SỬA, BỔ SUNG LẦN I] Biên soạn: Phan Tấn Thiện Biên soạn: Phan Tấn Thiện Biên soạn: Phan Tấn Thiện Biên soạn: Phan Tấn Thiện Biên soạn: Phan Tấn Thiện Biên soạn: Phan Tấn Thiện
- Xem thêm -

Xem thêm: SƠ đồ tư DUY SINH học 12 , SƠ đồ tư DUY SINH học 12 , SƠ đồ tư DUY SINH học 12