Bài tập cụm động từ có đáp án phần 1

12 2,091 46
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2016, 09:01

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Tiếng Anh (Cô Hương Fiona - Thầy Phúc Phan) CỤM ĐỘNG TỪ (PHRASAL VERBS) - PHẦN (ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: HƢƠNG FIONA - PHÚC PHAN Đây đáp án tập tự luyện kèm theo giảng giảng Cụm động từ (Phrasal verbs) - Phần thuộc khóa học Luyện thi THPT Quốc gia PEN-C: môn Tiếng Anh – cô Hương Fiona thầy Phúc Phan Hocmai.vn Để học tập hiệu quả, Bạn cần làm đầy đủ tập tự luyện trước xem đáp án tài liệu Exercise 1.Choose the answer (A, B, C, D) which best fits the space Now and then he frowned, something _ and rewrote it B crossed…over C crossed…off D crossed…at A crossed out Chọn A câu nghĩa “Thỉnh thoảng cậu ý cau mày, kẻ đường gạch qua sai viết lại”  Cross something out: vẽ/ kẻ đường ngang qua bị sai Cross over: ngang qua Cross off: xóa Cross at: cụm động từ Please _ at least an hour before departure A check out C check off D check up B check in Chọn B câu có nghĩa “Hãy đến đăng kí sân bay trước khởi hành nhé!!”  Check in: đến đăng kí để vào khách sạn/ sân bay Check out: toán rời… Check up on someone: điều tra lí lịch Check something off: đánh dấu (các mục ghi liệt kê) Our principal responsibility is to the level of unemployment B bring up C bring in D bring off A bring down Chọn đáp án A câu có nghĩa “Trách nhiệm giảm tình trạng thất nghiệp xuống” Bring down: giảm xuống Bring up: nuôi nấng Bring sb in: giới thiệu làm cố vấn, người giúp đỡ Bring st off: thu xếp để làm thành công( việc khó khăn) Someone had through the bedroom window A broken off B broken through C break up D broken in  Break through: có phát minh, khám phá quan trọng Break up: chia tay, kết thúc mối quan hệ Break off: ngừng nói Break in : đột nhập, vào sức mạnh Your father thought she was nice but Camille and I didn't her B care of C care about D care with A care for Chọn đáp án A câu có nghĩa “Bố cậu nghĩ cô tốt Camille không thích cô ý”  Not care for: không thích (don’t like or love somebody very much) Care about: quan tâm Look after: chăm sóc Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Tiếng Anh (Cô Hương Fiona - Thầy Phúc Phan) Look at: nhìn The telephone system has A broken up C broken off D broken into B broken down Chọn đáp án B câu có nghĩa “Hệ thống điện thoại bị hỏng”  Break down: bị hỏng, không hoạt động Break up: chia tay, kết thúc mối quan hệ Break off: ngừng nói Break into something: đột nhập, vào sức mạnh You should save time for yourself by _ your shopping to twice a week B cutting….off C cutting….in D cutting….away A cutting….down Chọn đáp án A câu có nghĩa “Cậu nên tiết kiệm thời gian chô than cách giảm việc mua sắm xuống lần tuần”  Cut something down: giảm kích thước, số lượng Cut off: cắt, chặt đứt Cut in: chèn ngang Cut st away: tách bỏ khỏi gì… Brown said he would the issue again at the next climate convention A bring….out C bring….off D bring….back B bring….up Chọn đáp án B câu có nghĩa “Brown nói anh ý đề cập vấn đề chống lại biến đổi khí hậu”  Bring something up: đề cập đến vấn đề Bring something out: sản xuất, xuất Bring something off: xếp để làm thành công (việc khó khăn) Bring something back: gợi nhớ lại With the weather worsening, they’ve _ the search for survivors A called on C called up D called in B called off Chọn đáp án B câu có nghĩa “Với tình trạng thời tiết ngày xấu di họ phải hoãn tìm kiếm người sống sót”  Call off something: trì hoãn Call up: gọi điện thoại cho ai, gợi ngớ lại Call on: kêu gọi thúc giục Call in: gọi điện 10 The writer doesn't _ his opinions with examples B back out C back onto D back down A back up Chọn đáp án A câu có nghĩa “Người viết không ủng hộ quan điểm a ý với ví dụ”  Back up something: ủng hộ, hỗ trợ Back down: bỏ, chùn lại Back out: nuốt lời Back onto: không tồn cụm từ 11 I tried to _ him , but he just kept staring out of the window B cheer…on C take…in D give…out A cheer…up Chọn đáp án A câu có nghĩa “Tôi cố gắng làm cho a ý vui vẻ lên a ý tiếp tục nhìn cửa sổ”  Cheer someone up: làm cho vui Take in: cho nhờ Cheer someone on: khích lệ, cổ vũ Give out: dừng làm việc 12 She coughed a lot, therefore, she should _ smoking B cut off C cut in D cut out A cut down on Chọn đáp án A câu có nghĩa “Cô ho nhiều, cô nên giảm bớt hút thuốc đi” Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Tiếng Anh (Cô Hương Fiona - Thầy Phúc Phan)  Cut down on something: giảm bớt Cut in: bật, đóng máy Cut off: cắt Cut out: dừng làm việc ( máy móc ) 13 The government has had to public expenditure A cut back C cut down on D cut away B cut back on Chọn đáp án B câu có nghĩa “Chính phủ phải tiêu thụ phí tổn công cộng đi”  Cut back on something: tiêu thụ Cut away: cụm từ Cut back: khôi phục Cut down on: giảm xuống 14 She longed to _ on their conversation but didn't want to appear rude B break up with C break down D break through A break in Chọn A câu nghĩa “Cô nóng lòng muốn ngắt lời đoạn hội thoại nhung không muốn xuất với vẻ thô lỗ”  Break in: ngắt lời Break down: hỏng hóc (máy móc) Break up with: chia tay Break through: đột phá gì… 15 We could _ my parents if we have time A call up C call at D call for B call on Chọn đáp án B câu có nghĩa “Chúng thăm bố mẹ có thời gian”  Call on someone: thăm Call at: nghỉ ngắn điểm Call up: gọi quân sự… Call for: tụ tập 16 Woody Allen always makes us _ when we chat about life B break in C break out D break off A break up Chọn đáp án A câu có nghĩa “Woody Allen luôn làm cho cười mà tán gẫu sống”  Break up: bắt đầu cười… Break out: bùng nổ Break in: đột nhập Break off: ngắt đột ngột, gãy rời 17 At that point, he _ the room and took her firmly by the shoulder B came on C came about D came from A came across Chọn đáp án A câu có nghĩa “Tại thời điểm đó, cậu ý tình cờ vào phòng ghì chặt cô vào vai”  Come across: tình cờ vào/gặp/ thấy Come about: xảy Come on: nào, tiếp tục Come from: đến từ, có nguồn gốc từ 18 Each lesson is into several units A broken in C broken up D broken through B broken down Chọn đáp án B câu có nghĩa “Mỗi học chia thành học nhỏ”  Break down: chia nhỏ thành nhiều phần Break up: chia tay, kết thúc mối quan hệ Break in: đột nhập Break through: đột phá 19 A police officer was killed when his car _ B blew out C blew away D blew over A blew up Chọn đáp án A câu có nghĩa “Một cảnh sát bị giết ô tô bùng cháy”  Blow up: bùng cháy, bùng nổ Blow out: dập tắt Blow sb away: giết cách bắn chết Blow over: qua không để lại hậu (bão,…) 20 I now the chairman to address the meeting B call out C call off D call for A call on Chọn đáp án A câu có nghĩa “Tôi hỏi chủ tịch bố trí buổi gặp mặt” Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Tiếng Anh (Cô Hương Fiona - Thầy Phúc Phan)  Call on someone: hỏi để cần lời giải đáp quan điểm Call out: lệnh Call off: trì hoãn Call for sb: tụ tập 21 They to find their kidnapped kid but it was hopeless B call on C call back D call in A call around Chọn đáp án A câu có nghĩa “Họ gọi cho nhiều người để tìm đứa trẻ bị bắt cóc vô vọng”  Call around: gọi điện cho nhiều người Call back: gọi điện lại cho Call on sb: thăm Call in: gọi đến nơi làm việc… 22 He stopped and asked me to _ his bike B check in C check up D check on A check out Chọn đáp án A câu có nghĩa “Cậu ý dừng lại bảo trông xe cho cậu ý”  Check out someone/ something: nhìn, trông chừng Check in: đặt thuê kí sổ đến Check up: tra (từ điển ) Check on sb: kiểm tra xem chắn không 23 My mother always yells at me because I don't _ my bedroom _ B clean…out C clean…down D clean…off A clean…up Chọn đáp án A câu có nghĩa “Mẹ thường la không dọn dẹp phòng ngủ”  Clean something up: dọn dẹp Clean sb out: sử dụng hết tiền Clean st down: dọn dẹp kĩ lưỡng ( clean st thoroughly) Clean off: gạt bẩn từ 24 A quarter of forestry reserves had been by 1974 A cut in C cut off D cut back B cut down Chọn B câu có nghĩa “¼ rừng bị đốn xuống trước năm 1974”  Cut down: chặt phát, đốn xuống Cut back: giảm xuống Cut off: cắt Cut in: gián đoạn ai… 25 Our babysitter's just moved away, so we're _ for a replacement B asking for C asking after D asking around A asking around Chọn đáp án A câu có nghĩa “Người trông trẻ nhà vắng, hỏi nhiều người để tìm đc thay thế” Ask around: hỏi nhiều người câu hỏi Ask after: hỏi thăm Ask for: muốn nói với đó… Ask around: xin ý kiến tất người 26 She was angry at first but we managed to _her _ B calm…down C wash…away D look…after A cheer…up Chọn đáp án A câu có nghĩa “Cô giận giữ cố gắn làm cô vui lên”  Cheer someone up: làm vui lên Wash away: rửa trôi Calm down: bình tĩnh Look after: chăm sóc 27 She him _ before deciding to love him B took … away C give… up D get… about A checked…out Chọn A câu có nghĩa “Cô tìm hiểu a ý kĩ lưỡng đinh yêu”  Check someone out: tìm hiểu kĩ lưỡng Take away: gói mang nhà (thức ăn…) Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Tiếng Anh (Cô Hương Fiona - Thầy Phúc Phan) Give up: từ bỏ Get about: đi 28 He and wept when he heard the news A broke up C broke through D broke out B broke down Chọn đáp án B câu nghĩa “Cậu suy sụp khóc nghe tin đó”  Break down: đau khổ, suy sụp Break through: đột phá Break up: chia tay Break out: bùng nổ 29 Mrs Travers began a reply but Mrs Patel _ again B cut off C cut down on D cut on A cut in Chọn đáp án A câu có nghĩa “Bà Traver bắt đầu đáp lại bà Patel ngắt lời bà ý”  Cut in: ngắt lời nói Cut down on: giam Cut off: cắt Cut on: không tồn cụm 30 I _him _ and told him that I loved him A call…off C call…on D call…back B call…up Chọn đáp án B câu nghĩa “Tôi điện cho cậu ý bảo yêu cậu ý”  Call someone up: gọi điện cho Call on: kêu gọi Call off: trì hoãn Call back: gọi điện thoại lại 31 He _ a cold sweat because he was too scary of this dog B broke up with C came down with D got out of A broke out in Chọn A câu có nghĩa “Cậu ý toát hết mồ hôi sợ chó kia”  Break out in: bị bao phủ Come down with: nhiêm bệnh Break up with: chia tay Get out of: khỏi đâu 32 The tyres on my bike need B blowing out C blowing in D blowing for A blowing up Chọn đáp án A câu nghĩa “Tôi cần bơm bánh xe đạp”  Blow something up: thổi không khí vào, bơm xe Blow out: dập tắt Blow in: đến bước vào nơi đột ngột Blow apart: phá hủy toàn 33 We thought we'd bought lots of food, but it didn't _ much when we'd spread it out on the table B add in C add on D add together A add up to Chọn đáp án D câu có nghĩa “Chúng nghĩ mang nhiều thức ăn đến để lên bàn lại không nhiều lắm”  Add up to: ngang bằng, Add on: bao gồm tiền thừa Add in: bao gồm Add together: không tồn cụm 34 Six prisoners have _ a top-security jail in Yorkshire A broken up with C broken down D broken through B broken out of Chọn đáp án B câu nghĩa là: “Sáu tên tù trốn thoát khỏi nhà tù mà an ninh vô chặt chẽ Yorkshire”  Break out: trốn thoát Break down: hỏng hóc Break up with: chia tay Break through: đột phá 35 She her child _ on her own because her husband passed away early B brought….about C brought….in D brought….down A brought….up Chọn A câu có nghĩa là: “Vì chồng sớm nên cô nuôi nấng đứa mình”  Bring someone up: nuôi nấng, dạy dỗ Bring about: xảy ra, nguyên nhân Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Tiếng Anh (Cô Hương Fiona - Thầy Phúc Phan) Bring in: ban hành luật Bring down: giảm đó… 36 I'm sorry, they aren't here They _ this morning A check in C check up D check into B check out Chọn đáp án B câu nghĩa “Tôi xin lỗi, họ không Họ rời sáng rồi”  Check out: rời… Check in: kiểm tra kí sổ đến Check up: tra (từ điển ) Check into: đến lâu dài bệnh viện khách sạn 37 She has Steve to the cinema this evening B invite…in C chase…after D ask…for A ask…out Chọn đáp án A câu có nghĩa “Cô mời Steve hẹn hò xem phim vào chiều nay”  Ask someone out: mời hẹn hò Chase after: đuổi theo Invite in: rủ đến nhà… Ask for: hỏi thăm 38 We left before them, but they soon us _ again B caught…at C caught out D caught….on A caught up Chọn A câu có nghĩa “Chúng rời trước họ chẳng họ đuổi kịp tôi”  Catch someone up: đuổi kịp, bắt kịp Catch out: thách thức Catch at: chộp, bắt lấy Catch on: hiểu 39 He pulled both ends of the stick and it in two pieces A came over C came on D came from B came apart Chọn đáp án B câu nghĩa “Cậu ý kéo đầu gậy tách thành cái”  Come apart: chia tách, tách rời khỏi Come on: tiếp tục, Come over: ghé thăm Com from: đến từ, có nguồn gốc từ 40 I had a stiff pair of boots that took weeks to _ A break through B break out D break down C break in Chọn đáp án C câu nghĩa “Tôi có cặp ủng, phải nhiều tuần quen”  Break something in: wear something until they become comfortable Break through: đột phá Break out: dập tắt Break down: hỏng hóc (máy ) 41 He called her three times but she never _ the guy _ B called…after C called…on D called…for A called…back Chọn đáp án A câu có nghĩa “Anh ý gọi cho cô lần chả cô ý gọi lại cho”  Call someone back: gọi lại cho Call on: yêu cầu trịnh trọng làm Call at: nghỉ ngắn Call for: cần 42 She _ pneumonia and felt bad A came up to C came forward with D came in for B came down with Chọn đáp án B câu có nghĩa “Cô bị viêm phổi cảm thấy khó chịu”  Come down with st: bị mắc bệnh Come up to sb: tiến lại gần Come forward with: đề nghị trợ giúp Come in for: nhận (những không vui) 43 Many people to accuse her of various misdemeanor Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Tiếng Anh (Cô Hương Fiona - Thầy Phúc Phan) B come over C come into D come on A come forward Chọn đáp án A câu có nghĩa “Nhiều người đứng giúp cô xử tội nhẹ”  Come forward: đứng xung phong giúp/ phục vụ Come over: ghé thăm Come into: thừa kế Come on: tiếp tục 44 Because Marry was homesick, she _ her breakfast A brought….down C brought… in D brought… off B brought….up Chọn đáp án B câu có nghĩa “Vì say xe nên Mảy nôn hết bữa sáng ra” Bring something up: nôn Bring down: lật đổ Bring in: ban hành luật Bring off: thành công bối cảnh khó khăn 45 We had our car _ last week B broken down C broken through D broken out A broken into Chọn đáp án A câu nghĩa “Chúng bị trộm đột nhập vào ô tô vào tuần trước”  Break into something: đột nhập, xông vào Break away: trốn tù Break down: hỏng (máy móc ) Break out: dập tắt 46 Smith _ as soon as he knew he passed the exam B broke into C looked down D stayed away A cheered up Chọn đáp án A câu có nghĩa “Smith trở nên vui vẻ cậu biết qua kì thi”  Cheer up: trở nên vui vẻ Look down on: khinh bỉ Break into: đột nhập vào Stay away: tránh xa 47 We _ our parents for leadership and love A count up C count in D count out B count on Chọn đáp án B câu có nghĩa “Chúng tin tưởng bố mẹ người hướng dẫn, người mang đến cho tình yêu thương”  Count on someone/something: tin tưởng, trông cậy Count sb in: bao gồm hoạt động Count sb out: không bao gồm hoạt động Count up: cụm từ 48 The marriage just a few years later B broke into C broke in D broke out A broke up Chọn đáp án A câu có nghĩa “Hôn nhân tan vỡ sau vài năm sa đó”  Break up: chia tay, kết thúc mối quan hệ Break into and break in: xông vào, đột nhập Break out: dâp tắt 49 They all _ well-off families A come in B come over D come down C come from Chọn đáp án C câu nghĩa “Tất bọn họ đến từ gia đình giả.”  Come from: có nguồn gốc ở/ từđâu Come over: ghé thăm Come in: bước vào Come down: gãy rơi xuống đất 50 It's a good idea to your data onto a memory stick B back out C back onto D back down A back up Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Tiếng Anh (Cô Hương Fiona - Thầy Phúc Phan) Chọn đáp án A câu có nghĩa “chuẩn bị thứ liệu vào thẻ nhớ ý kiến hay”  Back up something: chuẩn bị thứ hai Back onto: nằm đằng sau Back out: rút khỏi Back down: rút đơn kiện, hủy lời nói Exercise 2: Choose the answer (A, B, C, D) which best fits the space That problem is _ them We can’t make _ our mind yet A out off / on B up to / up C away from / for D on for / off  be up to sb: phụ thuộc vào To make up your mind: đưa định Câu có nghĩa “Vấn đề phụ thuộc vào họ Chúng đưa định bây giờ.” The police blamed the mother _ neglecting her child A to B for C with D of Chọn đáp án B câu có nghĩa “Cảnh sát trách bà mẹ lơ đãng cô ấy.”  blame sb for doing sth: trách ai, đổ lỗi cho làm thiếu trách nhiệm He has been absent _ school very often lately A from B on C in D with  absent from….: nghỉ học, nghỉ làm Vehicles also account _ air pollution in the cities A on B at C for D in  to account for sth: giải thích cho điều gì, chiếm phần hình thành nên điều Câu có nghĩa “Xe cộ góp phần dẫn đến ô nhiễm không khí thành phố” Mrs Liz was accused _ having stolen the car A of B with C in D upon  to be accused of doing sth: bị buộc tội, bị kết tội làm viêc The accident resulted _ several minor injuries A on B in C of D at  result in sth: dẫn đến việc What does this symbol refer _ ? A on B to C for D toward  refer to: suy ra, ám chỉ, nói đến, nhắc đến Câu có nghĩa “Biểu tượng ám điều gì.” The elevator is not running today It is order A to B out C out of D in  to be out of order: bị hỏng, không hoạt động The measures are aimed _ preventing violent crime A for B.by C.with D at  aim at doing sth: nhằm làm gì, có mục đích làm 10 Burglars had broken while we were A in-in on B down- up to C in-away D down-away  to break in: đột nhập, xâm nhập ( thường trộm đột nhập vào nhà) To be away: xa, vắng 11 Their marriage has _ after months A broken up B broke up C broken down D broken out  Break down: bị hỏng, không hoạt động Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Tiếng Anh (Cô Hương Fiona - Thầy Phúc Phan) Break up: chia tay, kết thúc mối quan hệ Break out: bắt dầu, nổ (chiến tranh) 12 Scientists think they are beginning to break _ in the fight against cancer A out B about C up  Break through: có phát minh, khám phá quan trọng Break up: chia tay, kết thúc mối quan hệ Break out: bắt dầu, nổ (chiến tranh) 13 Stephen always wanted to be an actor when he up A came B grew C brought  grow up: lớn lên Bring up (thường dùng bị động): nuôi nấng, chăm sóc Come up: nảy mầm, xảy ra, đề cập đến, nhắc đến 14 While driving to work, we ran out gas A up B of C in  to run out of: hết sạch, hết nhẵn 15 Jane doesn't spend much money _ clothes A over B about C at  to spend money on sth: dành nhiều tiền vào gì, tiêu nhiều tiền vào việc 16 They were 30 minutes later because their car _ down A got B put C cut  break down: bị hỏng, không hoạt động Put sb down = get sb down: làm thất vọng, chán nản Cut down: cắt giảm, cắt điện 17 The bus only stops here to passengers A alight B get on C get off  pick up sb: đón Get on: lên xe >< get off Alight on sth: tình cờ nghĩ ra, nhận thấy điều 18 I've just spent two weeks looking _an aunt of mine who's been ill A at B for C out  look at sb/sth: nhìn ai/ Look for sb/sth: tìm ai/cái Look out: dùng để cảnh báo cẩn thận có nguy hiểm Look after: chăm sóc 19 It's very cold in here Do you mind if I turn _ the heating? A down B away C off  turn down: từ chối ( invitation, job,…) Turn on: bật lên >< turn off 20 One meter is approximately equal _ a yard A about B on C to  equal to sth: tương tự gì, 21 I’m sorry I blew you A up at B off at C out in  blow up at sb = get angry with sb: cáu giận với Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 D through D settled D to D on D broke D pick up D after D on D with D up with - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Tiếng Anh (Cô Hương Fiona - Thầy Phúc Phan) 22 He had finally managed to break her reserve A up B through C down D in  Break down: phá hủy, làm biến (đặc biệt cảm giác , thái độ người) Break up: chia tay, kết thúc mối quan hệ Break through: có phát minh, khám phá quan trọng Break in: đột nhập, xâm nhập (thường trộm đột nhập vào nhà) 23 He is faint Let’s call the doctor to bring him A about B up C round D out  bring sb round: làm tỉnh lại Bring about = cause: làm điều xảy ra, gây điều Bring up: đưa ra, đề xuất Bring out: sản xuất 24 The photographs brought many pleasant memories A about B back C out in D in  Bring about = cause: làm điều xảy ra, gây điều Bring back: nhắc lại, gợi nhớ Bring in: đưa luật mới, mang lại lợi nhuận Bring sb out in sth: If something brings you out in spots, a rash, etc., it causesspots to appear on your skin, da gà 25 The meeting has been brought _ from 10 May to May A out B forth C in D forward  Bring out: sản xuất Bring in: đưa luật mới, mang lại lợi nhuận Bring sb forth = give a birth to sb: sinh, đẻ Bring sth forward: rời đến ngày sớm hơn; đề xuất 26 She never bought _ the idea that to be attractive you have to be thin A out B into C in D up  buy into = accept: chấp nhận 27 If he does not stop working so hard, he will burn _ A himself out B him up C itself out D down on burn yourself out: trở nên mệt mỏi làm việc sức Burn sb up : make sb angry Burn sth up = get rid of sth Burn itself out (vụ cháy): ngừng cháy không để cháy 28 The way he treats me really burns me _ A out B up C off D down  Burn sb up: make sb angry Burn sth out (thường dùng bị động): bị phá hủy hoàn toàn cháy, bị cháy hoàn toàn Burn sth off: đốt cháy lượng (chất béo,…) Burn down: bị phá hủy cháy 29 While driving to work, we ran out gas A up B of C in D to  to run out of: hết sạch, hết nhẵn 30 We had to turn _ their invitation to lunch as we had a previous engagement Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 10 - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Tiếng Anh (Cô Hương Fiona - Thầy Phúc Phan) A over B out  Turn down: từ chối Turn up: xuất Turn over: làm vụ kinh doanh lớn C up D down Giáo viên: Hƣơng Fiona - Phan Phúc Nguồn : Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 11 - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Tiếng Anh (Cô Hương Fiona - Thầy Phúc Phan) LỢI ÍCH CỦA HỌC TRỰC TUYẾN      Ngồi học nhà với giáo viên tiếng Chủ động lựa chọn chương trình học phù hợp với mục tiêu lực Học lúc, nơi Tiết kiệm thời gian lại Chi phí 20% so với học trực tiếp trung tâm LÍ DO NÊN HỌC TẠI HOCMAI.VN     Chương trình học xây dựng chuyên gia giáo dục uy tín Đội ngũ giáo viên hàng đầu Việt Nam Thành tích ấn tượng nhất: có 300 thủ khoa, khoa 10.000 tân sinh viên Cam kết tư vấn học tập suốt trình học CÁC CHƢƠNG TRÌNH HỌC CÓ THỂ HỮU ÍCH CHO BẠN Là khoá học trang bị toàn kiến thức theo chương trình sách giáo khoa (lớp 10, 11, 12) Tập trung vào số kiến thức trọng tâm kì thi THPT quốc gia Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Là khóa học trang bị toàn diện kiến thức theo cấu trúc kì thi THPT quốc gia Phù hợp với học sinh cần ôn luyện Là khóa học tập trung vào rèn phương pháp, luyện kỹ trước kì thi THPT quốc gia cho học sinh trải qua trình ôn luyện tổng thể Là nhóm khóa học tổng ôn nhằm tối ưu điểm số dựa học lực thời điểm trước kì thi THPT quốc gia 1, tháng - Trang | 12 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập cụm động từ có đáp án phần 1 , Bài tập cụm động từ có đáp án phần 1 , Bài tập cụm động từ có đáp án phần 1

Từ khóa liên quan