Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng một số dự án tại huyện phú bình, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2010 2014

113 448 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2016, 15:51

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LƯƠNG VĂN NGỌC ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG MỘT SỐ DỰ ÁN TẠI HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2010 - 2014 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LƯƠNG VĂN NGỌC ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG MỘT SỐ DỰ ÁN TẠI HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2010 - 2014 Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: TS Phan Thị Thu Hằng THÁI NGUYÊN - 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Phú Bình, ngày …… tháng …… năm 2015 Tác giả đề tài Lương Văn Ngọc ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, cho bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Tiến Sỹ Phan Thị Thu Hằng trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian nghiên cứu thực đề tài Tôi xin cảm ơn góp ý chân thành Thầy, Cô giáo Khoa Quản lý Tài nguyên Khoa Khoa học Môi trường, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tạo điều kiện cho thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn UBND xã Tân Hòa nơi công tác, Ban lãnh đạo phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phú Bình Phòng Đăng ký đất đai, Tài Kế hoạch huyện Phú Bình, UBND thị trấn Hương Sơn, UBND xã Xuân Phương, UBND xã Nga My UBND xã Điềm Thụy, công ty cổ phần APEC, Ban Quản lý dự án đầu tư, Ban bồi thường giải phóng mặt công trình tạo điều kiện giúp đỡ thời gian nghiên cứu thực đề tài Trân trọng cảm ơn chia sẻ, hợp tác chân thành người dân vùng nghiên cứu đề tài cho tư liệu quý giá góp phần hoàn thành đề tài nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp chân thành cán bộ, đồng nghiệp bạn bè trình thực nghiên cứu đề tài Cảm ơn gia đình, người thân động viên, tạo điều kiện vật chất tinh thần suốt trình thực nghiên cứu đề tài Một lần trân trọng cảm ơn! Phú Bình, ngày …… tháng …… năm 2015 Tác giả đề tài Lương Văn Ngọc iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu tổng quát Mục tiêu cụ thể Ý nghĩa đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Cơ sở lý luận đề tài 1.1.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 1.1.3 Cơ sở pháp lý đề tài 1.2 Khái quát công tác bồi thường giải phóng mặt 1.2.1 Khái niệm bồi thường giải phóng mặt 1.2.2 Đặc điểm trình bồi thường giải phóng mặt 1.3 Thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt giới tỉnh thành nước 10 1.3.1 Công tác bồi thường giải phóng mặt giới 10 1.3.2 Tình hình thực bồi thường giải phóng mặt Việt Nam 13 1.3.3 Kết bồi thường GPMB số tỉnh nước 18 iv 1.4 Tình hình bồi thường giải phóng mặt địa bàn tỉnh Thái Nguyên 26 1.4.1 Quy trình công tác bồi thường giải phóng mặt địa bàn tỉnh Thái Nguyên 26 1.4.2 Bồi thường đất 29 1.4.3 Bồi thường nhà công trình kiến trúc 30 1.4.4 Bồi thường hoa màu, vật nuôi 30 1.4.5 Công tác tái định cư hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm 31 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 33 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 33 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 33 2.2 Địa điểm thời gian tiến hành 33 2.3 Nội dung nghiên cứu 33 2.3.1 Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội huyện Phú Bình 33 2.3.2 Đánh giá thực trạng áp dụng sách bồi thường giải phóng mặt dự án địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 33 2.3.3 Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt dự án 34 2.3.4 Đánh giá ảnh hưởng công tác BT&GPMB đến đời sống người dân dự án nghiên cứu 34 2.3.5 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác BT&GPMB cho địa phương thời gian tới 34 2.4 Phương pháp nghiên cứu 35 2.4.1 Điều tra số liệu thứ cấp 35 2.4.2 Điều tra số liệu sơ cấp 35 2.4.3 Phương pháp tổng hợp, phân tích xử lý số liệu 36 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Phú Bình, ngày …… tháng …… năm 2015 Tác giả đề tài Lương Văn Ngọc vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Ý nghĩa TW Trung ương CP Chính phủ NĐ Nghị định TT Thông tư NQ Nghị QĐ Quyết định QĐ-UBND Quyết định - Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân UBND Ủy ban nhân dân 10 BTNMT Bộ Tài Nguyên Môi Trường 11 BTC Bộ tài 12 ADB Ngân hàng Châu Á 13 BT& GPMB Bồi thường giải phóng mặt 14 TĐC Tái định cư 15 GPMB Giải phóng mặt 16 CNH-HĐH Công nghiệp hóa - đại hóa 17 TW Trung ương 18 TP Thành phố 19 GTVT Giao thông vận tải 20 KCN Khu công nghiệp 21 CSHT Cơ sở hạ tầng vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Bảng 3.2: Bảng 3.3 Bảng 3.4: Bảng 3.5: Bảng 3.6: Bảng 3.7: Bảng 3.8: Bảng 3.9: Bảng 3.10: Bảng 3.11: Bảng 3.12: Bảng 3.13: Bảng 3.14: Bảng 3.15: Bảng 3.16: Bảng 3.17: Bảng 3.18: Bảng 3.19: Bảng 3.20: Bảng 3.21: Bảng 3.22: Diện tích, cấu loại đất năm 2015 38 Tổng giá trị gia tăng huyện Phú Bình giai đoạn 2010 - 2015 45 Cơ cấu kinh tế huyện Phú Bình giai đoạn 2010 - 2015 46 Diện tích, suất, sản lượng số trồng 46 Số lượng gia súc, gia cầm qua năm 47 Tổng hợp loại đất bị thu hồi từ dự án 63 Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư 64 Tổng diện tích loại đất thu hồi từ hai dự án 69 Kết bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp 70 Kết bồi thường đất 72 Kết bồi thường cối, hoa mầu khu vực GPMB 74 Kết bồi thường tài sản, vật kiến trúc 75 Những thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ GPMB qua vấn cán thực hiệc công tác GPMB 77 Tổng hợp kết xác định đối tượng bồi thường không bồi thường từ HĐBT vấn cán 79 Quan điểm cán giá đất tỉnh quy định địa phương giá đất bồi thường cho người dân thu hồi đất 80 Kết sách hỗ trợ tái định cư Nhà nước cho hộ gia đình có đất bị thu hồi dự án nghiên cứu 81 Quan điểm người có đất bị thu hồi việc sách hỗ trợ TĐC 85 Ý kiến người dân việc sử dụng tiền bồi thường hỗ trợ dự án 87 Tình hình đời sống hộ gia đình sau thu hồi đất dự án 88 Tình hình an ninh trật tự xã hội sau thu hồi đất 89 Ảnh hưởng củ dự án sở hạ tầng công trình phúc lợi địa phương 90 Đánh giá người dân bị thu hồi đất thực trạng trạng môi trường 91 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Sơ đồ hành tỉnh Thái Nguyên 37 Hình 3.2: Biểu đồ cấu diện tích đất đai huyện Phú Bình năm 2015 39 Hình 3.3: Quy trình thực công tác giải phóng mặt 59 Hình 3.4: Biểu đồ thể loại đất bị thu hồi 63 Hình 3.5: Hình ảnh thi công tuyến đường nối QL3 với Ql37 66 Hình 3.6: Một số công ty xây dựng khu mặt dự án sở hạ tầng khu công nghiệp Điềm Thụy 68 Hình 3.7: Biểu đồ đánh giá người dân ảnh hưởng việc thu hồi đất đến tình trạng an ninh trật tự xã hội 89 Hình 3.8: Biểu đồ đánh giá ảnh hưởng dự án tới công trình phúc lợi địa phương 90 Hình 3.9: Biểu đồ đánh giá ý kiến người dân ảnh hưởng việc thu hồi đất đến tình trạng môi trường 91 10 - Tính phức tạp: Đất đai tài sản có giá trị cao, có vai trò quan trọng đời sống KT - XH người dân Ở khu vực nông thôn, dân cư chủ yếu sống nhờ vào hoạt động sản xuất nông nghiệp mà đất đai lại tư liệu sản xuất quan trọng trình độ sản xuất nông dân thấp, khả chuyển đổi nghề nghiệp khó khăn Do đó, tâm lý người dân khu vực phải giữ đất để sản xuất Mặt khác, trồng vật nuôi vùng đa dạng, không tập trung loại định nên gây khó khăn cho công tác định giá bồi thường Đối với đất lại phức tạp nguyên nhân sau: + Đất tài sản có giá trị lớn, gắn bó trực tiếp với đời sống sinh hoạt người dân mà tâm lý, tập quán ngại di chuyển chỗ + Do yếu tố lịch sử để lại nên nguồn gốc sử dụng đất phức tạp chế sách chưa đáp ứng với nhu cầu thực tế sử dụng đất nên chưa giải vướng mắc tồn cũ + Việc quản lý đất đai chưa chặt chẽ dẫn đến tượng lấn chiếm, xây dựng nhà trái phép lại không quyền địa phương xử lý dẫn đến việc phân tích hồ sơ đất đai áp giá phương án bồi thường gặp nhiều khó khăn [13] + Thiếu quỹ đất dành cho xây dựng khu tái định cư chất lượng khu tái định cư thấp, chưa đảm bảo yêu cầu + Việc áp dụng giá đất để tính bồi thường thực tế quy định nhà nước có khoảng cách xa việc triển khai thực không đồng thuận người dân 1.3 Thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt giới tỉnh thành nước 1.3.1 Công tác bồi thường giải phóng mặt giới 1.3.1.1 Trung Quốc Ở Trung Quốc, đất đai thuộc chế độ công hữu, gồm sở hữu toàn dân sở hữu tập thể Đất đai khu vực thành thị đất xây dựng thuộc sở hữu Nhà nước Đất khu vực nông thôn đất nông nghiệp thuộc sở hữu tập thể nông 90 nhân dân hội họp cũ chấp lượng Khi dự án triển khai có tác động định đến công trình phúc lợi xã hội địa phương, công trình giao thông nâng cấp, cải tạo, mở rộng phục vụ nhu cầu lại người dân Người dân phát triển kinh tế xã hội địa phưng Hai dự án nghiên cứu có ý kiến riêng người dân tác động dự án công trình phúc lợi địa phương mình, cụ thể sau: Bảng 3.21: Ảnh hưởng củ dự án sở hạ tầng công trình phúc lợi địa phương Nội dung Dự án 1: Tuyến đường nối Quốc lộ 37 với Quốc lộ Số hộ Tỷ lệ (%) Dự án 2: Đầu tư xây dựng kinh doanh sở hạ tầng Khu công nghiệp Điềm Thụy Số hộ Tỷ lệ (%) Tốt 58 96,67 26 86,67 Không thay đổi 3,34 13,33 Kém 0,00 0,00 Tổng cộng 60 100,00 30 100,00 (Nguồn: Tổng hợp điều tra) 100 90 80 70 60 Đường QL37 nối QL3 50 40 CSHT KCN Điềm Thụy 30 20 10 Tốt Không thay đổi Kém Hình 3.10: Biểu đồ đánh giá ảnh hưởng dự án tới công trình phúc lợi địa phương Qua biểu đồ nhận thấy hộ dân cho công trình phúc lợi tốt có thay đổi lớn, lý toàn hệ thống đường giao thông, nhà văn hóa, điện tiêu thụ hệ thống vệ sinh môi trường xây dựng bê tông hóa toàn hợp vệ sinh 91 3.4.2.5 Đánh giá người dân tình trạng môi trường sau bị thu hồi đất Tình trạng môi trường khu vực giải phòng mặt bị ảnh hưởng hoạt động bốc xúc đất đá san nền, xây dựng hạng mục kỹ thuật với tham gia phương tiện giới gây ô nhiễm môi trường tiếng ồn không khí Tuy nhiên trình thực xây dựng sở hạ tầng, ý kiến người dân hai dự án qua vấn cho tình hình môi trường trước dự án thực nguồn nước khu dân cư sạch, không khí lành Sau có dự án khai ý kiến người dân tình hình môi trường thể cụ thể qua bảng 3.22: Bảng 3.22: Đánh giá người dân bị thu hồi đất thực trạng trạng môi trường Nội dung Dự án 1: Tuyến đường Dự án 2: Đầu tư xây dựng nối Quốc lộ 37 với kinh doanh sở hạ tầng Quốc lộ Khu công nghiệp Điềm Thụy Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) Tốt 28 46,66 30,00 Không thay đổi 22 36,67 13 43,33 Kém 10 16,67 26,67 Tổng cộng 60 100,00 30 100,00 (Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra) 50 45 40 35 30 Đường QL37 nối QL3 25 20 CSHT KCN Điềm Thụy 15 10 Tốt Không thay đổi Kém Hình 3.: Biểu đồ đánh giá ý kiến người dân ảnh hưởng việc thu hồi đất đến tình trạng môi trường 92 Tại dự án xây dựng Tuyến đường nối Quốc lộ 37 với Quốc lộ Đầu tư xây dựng kinh doanh sở hạ tầng Khu công nghiệp Điềm Thụy trình thi công dự án, chủ đầu tư tổ chức bốc xúc vận chuyển đất, đá san lấp mặt tạo mặt thi công theo thiết kế kỹ thuật Theo nhận định hộ gia đình điều tra có đánh giá chung tình trạng môi trường bị ô nhiễm chủ yếu ô nhiễm không khí ô nhiễm tiếng ồn trình thi công dự án Tuy nhiên, chủ đầu tư thực tương đối tốt biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định như: lập Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường triển khai thi công xây hàng rào bao quanh, phủ bạt kín xe vận chuyển đất đá, phun nước thường xuyên tạo độ ẩm môi trường 3.5 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác BT&GPMB cho địa phương trog thời gian tới 3.5.1 Đánh giá chung kết công tác bồi thường GPMB dự án Qua phân tích xử lý số liệu Hội đồng bồi thường GPMB cho thấy việc thực nội dung xung quanh việc bồi thường GPMB thực theo Nghị định 197/2004/NĐ-CP, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP Chính phủ, Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường, Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 05/01/2010 UBND tỉnh Thái Nguyên Quyết định khác UBND tỉnh Thái Nguyên Các định mang tính đồng cao điều chỉnh kịp thời theo thời điểm Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện xem xét kĩ trường hợp bồi thường loại tài sản có đất người dân - Về bồi thường đất ở: trình điều tra thực tế giá đất thị trường thời điểm bồi thường cao so với UBND tỉnh quy định đơn giá bồi thường dự án 93 - Về bồi thường đất nông nghiệp: Giá bồi thường đất nông nghiệp chưa phù hợp với giá đất thị trường Tuy sách hỗ trợ hợp lý giúp người dân dần ổn định đời sống, chăm lo sản xuất tin tưởng vào sách đầu tư hợp lý Nhà nước áp dụng vào nông thôn làm cho nông thôn ngày khang trang Với hộ chủ yếu sản xuất nông nghiệp, không kinh doanh, buôn bán hay làm Nhà nước thu hồi đất họ hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm theo quy định Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 05/01/2010 UBND tỉnh với mức hỗ trợ 2,5 lần giá đất nông nghiệp bị thu hồi - Về giá bồi thường tài sản, cối, hoa màu: Việc bồi thường tài sản quy định Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 UBND tỉnh Thái Nguyên việc ban hành đơn giá bồi thường nhà công trình kiến trúc gắn liền với đất Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Thái Nguyên Giá nhà công trình xác định sở phân cấp tính toán theo giá trị năm 2008 bồi thường theo tình trạng có tài sản nhân với giá xây dựng công trình Do giá nhà tương đối tiệm cận với giá thị trường Việc bồi thường cối, hoa mầu quy định Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 11/4/2008 UBND tỉnh Thái Nguyên việc ban hành đơn giá bồi thường cối hoa mầu gắn liền với đất Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nói chung người dân chấp thuận thực cách nghiêm túc theo tiến độ mà Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư đề Để có kết có quan tâm đạo UBND tỉnh Thái Nguyên nỗ lực quan chức năng, phối hợp chủ dự án Cùng với vận dụng sáng tạo, linh hoạt, kịp thời sách Đảng Nhà nước, tỉnh Thái Nguyên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Phú Bình 11 dân lao động Theo quy định Luật Đất đai Trung Quốc năm 1998, đất đai thuộc sở hữu nhà nước giao cho tổ chức, cá nhân sử dụng theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng (cấp đất), giao đất có thu tiền sử dụng đất (xuất nhượng đất) cho thuê đất [24] Vấn đề bồi thường cho người có đất bị thu hồi pháp luật đất đai Trung Quốc quy định sau: Về thẩm quyền thu hồi đất: Chỉ có Chính phủ (Quốc vụ viện) quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền thu hồi đất Quốc vụ viện có thẩm quyền thu hồi đất nông nghiệp từ 35 trở lên 70 trở lên loại đất khác Dưới hạn mức quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương định thu hồi Đất nông nghiệp sau thu hồi chuyển từ đất thuộc sở hữu tập thể thành đất thuộc sở hữu nhà nước Về trách nhiệm bồi thường: Pháp luật Trung Quốc quy định, người sử dụng đất người có trách nhiệm bồi thường Tiền bồi thường bao gồm khoản lệ phí sử dụng đất phải nộp cho Nhà nước khoản tiền trả cho người có đất bị thu hồi Ngoài ra, pháp luật đất đai Trung Quốc quy định mức nộp lệ phí trợ cấp đời sống cho người bị thu hồi đất nông dân cao tuổi chuyển đổi sang ngành nghề bị đất nông nghiệp, khoảng 442.000 - 2.175.000 nhân dân tệ/ha Về phương thức đền bù thiệt hại: Nhà nước thông báo cho người sử dụng đất biết trước việc họ thu hồi đất thời hạn năm, người dân có quyền lựa chọn hình thức đền bù thiệt hại tiền nhà khu Tại Thủ đô Bắc Kinh Thành phố Thượng Hải, người dân thường lựa chọn đền bù thiệt hại tiền tự tìm chỗ phù hợp với nơi làm việc Về giá đền bù thiệt hại, tiêu chuẩn giá thị trường: Mức giá Nhà nước quy định cho khu vực chất lượng nhà, đồng thời điều chỉnh linh hoạt cho phù hợp với thực tế, vừa coi Nhà nước tác động điều chỉnh lại thị trường Đối với đất nông nghiệp, đền bù thiệt hại theo tính chất đất loại đất (tốt, xấu) 95 - Do giá bồi thường đất nông nghiệp, đất thấp gây khó khăn cho công tác bồi thường GPMB - Một số hộ dân bị thu hồi đất hiểu sai sách Nhà nước, đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm với mức lần giá đất nông nghiệp toàn diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi 3.5.3 Một số giải pháp đề xuất Nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm tiến độ GPMB sách bồi thường GPMB, sách hỗ trợ chưa đồng bộ, ổn định bền vững Khiến tâm lý người dân bị thu hồi đất bất an, lo lắng Hơn đơn giá bồi thường lại thường thấp so với giá trị thực tế thị trường Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc công tác bồi thường GPMB cần: - Đối với người dân: + Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước, đặc biệt văn sách pháp luật bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất để phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng phát triển kinh tế - xã hội phương tiện thông tin đại chúng, để người dân biết, nhận thức đầy đủ chấp hành tốt quy định - Đối với người quản lý: + Làm tốt công tác quản lý, sử dụng đất Cần kiểm tra, điều chỉnh biến động thường xuyên cho phù hợp với trạng đất đai, giúp cho việc thu hồi đất bồi thường GPMB nhanh chóng, thuận lợi xác + Khi ban hành sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư phải đảm bảo quyền lợi đáng cho nhân dân, góp phần làm ổn định sống theo chương trình phát triển bền vững chuyển dịch cấu lao động nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ + Tổ chức công khai quy hoạch dự án, chế độ sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, kế hoạch di chuyển 96 + Áp dụng kịp thời sách, chế độ Nhà nước bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp người sử dụng đất sở quy định pháp luật như: sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư; số lượng đơn giá bồi thường, hỗ trợ đất, tài sản, cối hoa mầu đất thu hồi; vị trí, địa điểm khu tái định cư giá đất tái định cư khoản hỗ trợ khác theo quy định pháp luật + Sắp xếp, bố trí cán cấp sở có đủ lực, có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao để thực công việc + Tiếp thu, ghi nhận giải kịp thời vướng mắc, kiến nghị, đề nghị người dân liên quan đến sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư + Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng lực, phẩm chất đạo đức cho cán quản lý Đồng thời tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống trị sở Từ vận hành hiệu hệ thống trị sở, chủ trương, sách cấp triển khai thuận lợi + Xây dựng chế độ đãi ngộ đội ngũ cán làm công tác bồi thường GPMB cấp 97 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Phú Bình tâm thực Nghị Đảng huyện lần thứ XXV thực kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020 UBND huyện tập trung liệt để GPMB khu công nghiệp Điềm Thụy phần diện tích 180ha Đến giải phóng 83,58 ha; chi trả số tiền 185 tỷ đồng cho hộ bị ảnh hưởng, trường hợp phải bảo vệ thi công để xảy tình trạng khiếu nại, tố cáo phức tạp Hiện khu công nghiệp thu hút 30 dự án FDI với tổng số vốn cam kết 6000 tỷ đồng; đồng thời đạo tiến hành GPMB dự án xây dựng tuyến đường nối QL37 với QL3 với tổng số tiền chi trả cho hộ bị ảnh hưởng 70 tỷ đồng - Kết bồi thường dự án: + Tổng diện tích đất thu hồi là: 535.388,54 m2 Trong đất nông nghiệp 508.667,80 m2, đất 17.834,84 m2 đất chuyên dùng 13.885,9 m2 + Giá trị bồi thường đất là: 80.835.135.740 đồng + Giá trị bồi thường tài sản, vật kiến trúc là: 15.885.230.606 đồng + Giá trị bồi thường cối hoa mầu là: 1.381.433.550 đồng + Các loại hỗ trợ là: 3.809.205.700 đồng + Chi phí tổ chức thực 2% là: 2.039.027.351 đồng + Dự phòng 10% là: 10.195.136.760 đồng + Tổng chi phí 114.185.503.707 đồng Sau điều tra đánh giá công tác bồi thường GPMB dự án Đường nối QL37 với QL3 dự án xây dựng sở hạ tầng khu công nghiệp Điềm Thụy theo số liệu thứ cấp điều tra từ người dân chuyên đề đưa số kết luận sau: - Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Đường nối QL37 với QL3 dự án xây dựng sở hạ tầng khu công nghiệp Điềm Thụy thực công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cách nhanh gọn, đáp 98 ứng tiến độ thi công dự án, cải thiện môi trường đầu tư địa bàn; đồng thời đảm bảo theo quy định pháp luật - Trình tự thực công tác định giá đất phục vụ cho việc thu hồi đất, bồi thường GPMB cấp, ngành có liên quan thực tốt, đảm bảo nguyên tắc xác, công bằng, dân chủ, công khai pháp luật - Đơn giá bồi thường loại đất, tài sản, công trình, vật kiến trúc cối, hoa mầu đất thu hồi người dân chấp nhận, thấp so với giá thị trường Nhưng để làm tốt công tác GPMB thực tốt khâu tuyên truyền, vận động nhân dân cấp ủy đảng quyền sở - Việc chi trả khoản hỗ trợ cho người dân góp phần tích cực việc giải toả tâm lý cho người dân, tăng cường lòng tin nhân dân vào chủ trương, đường lối Đảng sách pháp luật Nhà nước - Nhìn chung công tác bồi thường GPMB dự án Đường nối QL37 với QL3 dự án xây dựng sở hạ tầng khu công nghiệp Điềm Thụy tương đối thuận lợi, việc tổ chức triển khai thực giao thời quy định chế bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất, đặc biệt mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm có thay đổi lớn so với chế hỗ trợ trước Tuy nhiên, dự án sớm thực xong công tác GPMB bàn giao mặt từ tháng 08 năm 2012, đến triển khai xây dựng xong giai đoạn vào hoạt động thu hút hàng nghìn công nhân có thu nhập vừa cao Đề nghị - Cần xây dựng khung giá loại đất cho phù hợp với giá chuyển nhượng thị trường trong điều kiện bình thường địa phương Đặc biệt đơn giá bồi thường đất nông thôn, giá bồi thường đất nông nghiệp cần nâng cao lên để đảm bảo ổn định đời sống sản xuất hộ có nguồn sống sản xuất nông nghiệp hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp 12 Về tái định cư: Các khu TĐC khu nhà xây dựng đồng kịp thời, thường xuyên đáp ứng nhu cầu nhiều loại hộ với nhu cầu sử dụng khác Các chủ sử dụng phải di chuyển quyền ý điều kiện làm việc, đối tượng sách xã hội Nhà nước có sách riêng [32] 1.3.1.2 Hàn Quốc Bắt đầu từ năm 1962, để thực mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đât nước xứ sở Kim chi liên tục đúc rút kinh nghiệm hoàn thiện công tác giải phóng mặt Bộ luật bồi thường thiệt hại Hàn Quốc thực theo giai đoạn: - Thứ tiền bồi thường đất đai giám định viên công cộng đánh giá tiêu chuẩn giá quy định để thu hồi đất phục vụ cho công trình công cộng Giá quy định không dựa vào lợi nhuận khai thác đảm bảo khách quan việc bồi thường - Thứ hai pháp luật có quy định không gây thiệt hại nhiều cho người có quyền sử hữu đất trình thương lượng chấp nhận thu hồi đất Quy trình chấp nhận theo thứ tự công nhận mục đích, lập biên tài sản đất đai, thương lượng chấp nhận thu hồi - Thứ ba biện pháp di dời đặc điểm quan trọng Chế độ Nhà nước hỗ trợ tích cực mặt sách bảo đảm sinh hoạt người, cung cấp đất đai cho người phải chuyển nơi cư trú thực công trình công cộng cần thiết Nhà nước [32] 1.3.1.3 Australia Theo Hiến pháp Úc, quyền liên bang (Chính phủ) “có quyền ban hành luật từ việc thu hồi bất động sản theo điều khoản đáng từ bang cá nhân mà Quốc hội có quyền ban hành luật” Cơ quan chức trách thu hồi lại đất đai hai cách: thoả thuận tự nguyện cưỡng (bắt buộc) 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2006): Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02/08/2006 Bộ Tài hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định 197/2004/NĐ-CP Chính phủ bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất; Bộ Tài Bộ Tài nguyên & Môi trường (2008): Thông tư liên tịch 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn thực số điều Nghị địnhsố 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2007 Chính phủ quy định bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai; Bộ Tài nguyên Môi trường - viện nghiên cứu địa (2002): Báo cáo kết đề tài nghiên cứu xã hội học sách bồi thường, giải phóng mặt tái định cư; Bộ Tài nguyên Môi trường (2009): Thông tư số 14/2009/TTBTNMT ngày 01/10/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2004): Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật đất đai; Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2004): Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 Chính phủ phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2004): Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính phủ bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất 101 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2007): Nghị định số 84/2007/NĐCP ngày 25/5/2007 Chính phủ quy định bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai; Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2009): Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; 10 Đảng huyện Phú Bình: Kết thực Nghị đại hội Đảng huyện Phú Bình lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2011-2015; 11 Đảng huyện Phú Bình:Văn kiện đại hội đại biểu Đảng huyện Phú Bình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2016-2020; 12 Nguyễn Xuân Hiếu (2002), Đền bù thiệt hại Nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội, tồn giải pháp, Luận văn thạc sỹ nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội; 13 Phan Văn Hoàng (2006), Đánh giá việc thực sách bồi thường giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn thành phố Hải Phòng, Luận văn thạc sỹ nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội; 14 HĐND tỉnh Thái Nguyên (2009): Nghị 26/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 việc thông qua sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 15 Tông Gia Huyên, Nguyễn Đình Bồng (2006), Quản lý đất đai Thị trường đất đai, NXB Bản đồ, Trung tâm điều tra quy hoạch - Bộ Tài nguyên Môi trường; 16 Đỗ Thị Lan, Đỗ Anh Tài (2007), Giáo trình kinh tế tài nguyên đất, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên; 17 Ngân hàng phát triển Châu Á (2006), Cẩm nang Tái định cư (Hướng dẫn thực hành); 102 18 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phú Bình: Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu( 2011-2015) huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; 19 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phú Bình: Quyết định phê duyệt, định thu hồi đất, phương án bồi thường, kế hoạch GPMB, kế hoạch chi trả tiền, kết chi trả tiền dự án Đường nối QL37 với QL3 dự án xây dựng sở hạ tầng khu công nghiệp Điềm Thụy; 20 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1992): Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam ngày 15 tháng năm 1992; 21 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1993): Luật Đất đai ngày 14 tháng năm 1993; 22 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2003): Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 23 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2005), Bộ luật Dân năm 2005, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 24 Đặng Thái Sơn (2002), Đề tài nghiên cứu xã hội học sách đền bù giải phóng mặt tái dịnh cư, Viện nghiên cứu Địa - Tổng cục Địa chính; 25 UBND huyện Phú Bình: Báo cáo Kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015; 26 UBND huyện Phú Bình (2014), “Báo cáo thống kê đất đai năm 2014”; 27 UBND tỉnh Thái Nguyên (2005): Quyết định số 2044/2005/QĐ-UBND ngày 30/9/2005 UBND tỉnh Thái Nguyên việc ban quy định thực bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất theo Nghị 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính phủ; 28 UBND tỉnh Thái Nguyên (2008): Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 11/04/2008 UBND tỉnh Thái Nguyên việc ban hành đơn giá bồi thường cối hoa màu gắn liền với đất Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 29 UBND tỉnh Thái Nguyên (2008): Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND 103 ngày 22/4/2008 UBND tỉnh Thái Nguyên việc ban hành đơn giá BT nhà công trình kiến trúc gắn liền với đất Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 30 UBND tỉnh Thái Nguyên (2008): Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 UBND tỉnh Thái Nguyên việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2044/2005/QĐ-UBND ngày 30/9/2005 UBND tỉnh Thái Nguyên việc ban quy định thực bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 31 UBND tỉnh Thái Nguyên (2010): Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 05/01/2010 UBND tỉnh Thái Nguyên việc ban hành quy định thực bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Tài liệu internet 32 Website http://noichinh.vn/ho-so-tu-lieu/201309/kinh-nghiem-thu-hoi- dat-cua mot-so-quoc-gia-tren-the-gioi-292298/ 33 Website http:// thuvienluanvan.com 34 Website http:// camle.danang.gov.vn 35 Website http:// laodong.com.vn 36 Website http:// Baothainguyen.gov.vn 37 www.baothanhhoa.vn/2014
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng một số dự án tại huyện phú bình, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2010 2014 , Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng một số dự án tại huyện phú bình, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2010 2014 , Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng một số dự án tại huyện phú bình, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2010 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn