Unit 5. Section C

12 518 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2013, 00:20

Good morning the teachers go to class 6A! Good morning the teachers go to class 6A!  Unit 5: Things I do Unit 5: Things I do  Lesson 5: C Lesson 5: C 1 1  C. Classes C. Classes  Question Question What time do you___? What time do you___?  Listen Listen  Vocabulary Vocabulary  Timetable Timetable Timetable Timetable  Vocabulary Vocabulary  Timetable Timetable  Math Math Math Math  Vocabulary Vocabulary  Timetable Timetable  Math Math  Literature Literature Literature Literature  Vocabulary Vocabulary  Timetable Timetable  Math Math  Literature Literature  History History History History  Vocabulary Vocabulary  Timetable Timetable  Math Math  Literature Literature  History History  Geography Geography Geography Geography  Vocabulary Vocabulary  Timetable Timetable  Math Math  Literature Literature  History History  Geography Geography  Listen Listen [...]... Models   What do we have to day? We have _ Thank you the teacher go to class 6A! See you later!  Goodbye! . teachers go to class 6A! Good morning the teachers go to class 6A!  Unit 5: Things I do Unit 5: Things I do  Lesson 5: C Lesson 5: C 1 1  C. Classes C. . Timetable Timetable Timetable  Vocabulary Vocabulary  Timetable Timetable  Math Math Math Math  Vocabulary Vocabulary  Timetable Timetable  Math
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 5. Section C, Unit 5. Section C, Unit 5. Section C