VẬN DỤNG học THUYẾT HÌNH THÁI KINH tế xã hội vào CON ĐƯỜNG xây DỰNG CHỦ NGHĨA xã hội ở nước TA HIỆN NAY

18 1,033 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2016, 02:02

Học thuyết hình thái kinh tế xã hội là một học thuyết quan trọng, không chỉ có ý nghĩa lí luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn. Đảng và Nhà nước ta đã vận dụng sáng tạo học thuyết về hình thái kinh tế xã hội vào Công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội, đạt được nhiều thành tựu, đưa nền kinh tế đất nước ngày càng phát triển, xã hội ổn định, dân chủ, giàu mạnh. Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào đờng xây dựng Chủ nghĩa xã hội nớc ta I M u Lý lun, hỡnh thỏi kinh t - xó hi l lý lun c bn ca ch ngha vt lch s C Mỏc xõy dng lờn Nú cú v trớ quan trng trit hc Mỏc Lý lun ú ó c tha nhn Lý lun khoa hc v l phng phỏp lun c bn vic nghiờn cu lnh vc xó hi Nh cú lý lun hỡnh thỏi kinh t - xó hi, ln u tiờn lch s loi ngi, Mỏc ó ch rừ ngun gc, ng lc bờn trong, ni ti ca s phỏt trin xó hi, ch rừ c bn cht ca tng ch xó hi Lý lun ú giỳp chỳng ta nghiờn cu mt cỏch ng n v khoa hc s hnh ca xó hi giai on phỏt trin nht nh cng nh tin trỡnh ng lch s núi chung ca xó hi loi ngi V thc tin, Vit Nam ang tin hnh cụng cuc xõy dng t nc theo nh hng xó hi ch ngha Cụng cuc ú ang t hng lot ũi hi cỏc nh khoa hc trờn cỏc lnh vc khỏc phi trung nghiờn cu gii quyt Trờn c s lm rừ giỏ tr khoa hc ca lý lun hỡnh thỏi kinh t - xó hi, vic dng lý lun ú vo iu kin Vit Nam; vch nhng mi liờn h hp quy lut v cỏc gii phỏp nhm m bo thc hin thng li cụng cuc xõy dng t nc Vit Nam thnh mt nc giu, mnh, xó hi cụng bng minh cng l mt nhim v thc tin ang t Chớnh vỡ nhng lý trờn, vic nghiờn cu ti: Vn dng hc thuyt hỡnh thỏi kinh t - xó hi vo ng xõy dng Ch ngha xó hi nc ta hin cú ý ngha thit thc c v lý lun v thc tin Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào đờng xây dựng Chủ nghĩa xã hội nớc ta II Ni dung 2.1 Mi quan h bin chng gia lc lng sn xut v quan h sn xut Sn xut vt cht l c s ca i sng xó hi, quyt nh s tn ti v phỏt trin ca xó hi, cho nờn, xut phỏt t ngi hin thc, trc ht phi xut phỏt t sn xut i ti cỏc mt khỏc ca xó hi, tỡm cỏc quy lut ng phỏt trin khỏch quan ca xó hi Mỏc ó phỏt hin sn xut cú hai mt khụng th tỏch ri Mt mt l lc lng sn xut, mt khỏc l quan h sn xut 2.1.1 Lc lng sn xut Lc lng sn xut l s kt hp gia ngi lao ng (sc kho th cht, kinh nghim, k nng, tri thc lao ng ca h) vi t liu sn xut m trc ht l cụng c lao ng to mt sc sn xut vt cht nht nh Trong lc lng sn xut gm ba yu t c bn: ngi - ngi lao ng vi th lc, hc vn, kinh nghim, k nng, trỡnh lao ng; t liu lao ng (gm cụng c lao ng v i tng lao ng) Cỏc yu t lc lng sn xut khụng th tỏch ri nhau, chỳng cú quan h hu c vi ú yu t ngi - ngi lao ng gi v trớ hng u, t liu sn xut úng vai trũ rt quan trng Ngy khoa hc - k thut ngy cng tr thnh lc lng sn xut trc tip ca xó hi iu ny th hin ch, khoa hc ó thm thu vo tt c quy trỡnh lao ng, úng vai trũ quan trng t chc, qun lý sn xut, ch to, ci tin cụng c lao ng, v.v 2.1.2 Quan h sn xut Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào đờng xây dựng Chủ nghĩa xã hội nớc ta Quan h sn xut l nhng quan h c bn gia ngi vi ngi quỏ trỡnh sn xut vt cht (sn xut v tỏi sn xut xó hi) th hin quan h v mt s hu i vi t liu sn xut, quan h t chc qun lý sn xut v quan h v mt phõn phi sn phm sn xut Nh vy, quan h sn xut gm ba quan h: - Quan h s hu i vi t liu sn xut; - Quan h t chc, qun lý sn xut; - Quan h phõn phi sn phm sn xut Ba quan h trờn quan h sn xut thng nht vi Tuy nhiờn, ba quan h ny thỡ quan h s hu i vi t liu sn xut úng vai trũ quyt nh Bi l, nm t liu sn xut tay, ngi y s quyt nh vic t chc, qun lý sn xut cng nh phõn phi sn phm Chớnh quan h s hu cng quy nh tớnh c trng cho tng quan h sn xut ca tng xó hi Do vy, quan h sn xut l tiờu quan trng phõn bit hỡnh thỏi kinh t - xó hi ny vi hỡnh thỏi kinh t - xó hi khỏc Mc dự vy, quan h t chc qun lý sn xut v quan h phõn phi sn phm cú nh hng quan trng ti quan h s hu Chỳng cú th gúp phn cng c hoc phỏ hoi quan h s hu Quan h sn xut mang tớnh khỏch quan, nú c hỡnh thnh quỏ trỡnh phỏt trin lch s khụng ph thuc vo ý mun ch quan ca ngi Quan h sn xut l quan h c bn quyt nh tt c cỏc quan h xó hi khỏc ca ngi 2.1.3 Quy lut v s phự hp gia lc lng sn xut v quan h sn xut Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào đờng xây dựng Chủ nghĩa xã hội nớc ta Lc lng sn xut v quan h sn xut l hai mt ca phng thc sn xut, chỳng tn ti khụng tỏch ri m tỏc ng bin chng ln hỡnh thnh quy lut ph bin ca ton b lch s loi ngi, quy lut v s phự hp quan h sn xut vi tớnh cht v trỡnh ca lc lng sn xut Quy lut ny vch rừ tớnh cht ph thuc khỏch quan ca quan h sn xut v phỏt trin ca lc lng sn xut n lt mỡnh, quan h sn xut tỏc ng tr li i vi lc lng sn xut Quy lut v s phự hp ca quan h sn xut vi tớnh cht v trỡnh ca lc lng sn xut l quy lut c bn ca s phỏt trin xó hi loi ngi S tỏc ng ca nú lch s lm cho xó hi chuyn t hỡnh thỏi kinh t xó hi thp lờn hỡnh thỏi kinh t xó hi cao hn - Nhng tỏc ng ca lc lng sn xut vi quan h sn xut: Quan h sn xut c hỡnh thnh, bin i v phỏt trin u lc lng sn xut quyt nh.Trong quỏ trỡnh sn xut, lao ng bt nng nhc v t hiu qu cao hn, ngi luụn luụn tỡm cỏch ci tin, hon thin cụng c lao ng mi tinh xo hn Cựng vi s phỏt trin ca cụng c lao ng thỡ kinh nghim sn xut, thúi quen lao ng, k nng sn xut, kin thc khoa hc ca ngi cng tin b Lc lng sn xut tr thnh yu t cỏch mng nht Cũn quan h sn xut l yu t tng i n nh, cú khuynh hng lc hu hn l s phỏt trin ca lc lng sn xut Lc lng sn xut l ni dung ca phng thc sn xut, cũn quan h sn xut l hỡnh thỏi xó hi ca nú Trong mi quan h gia ni dung v hỡnh thc thỡ hỡnh thc ph thuc ni dung, ni dung quyt nh hỡnh thc, ni dung thay i trc, sau ú hỡnh thc mi bin i theo Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào đờng xây dựng Chủ nghĩa xã hội nớc ta Cựng vi s phỏt trin ca lc lng sn xut, quan h sn xut cng hỡnh thnh v bin i phự hp vi tớnh cht v trỡnh ca ca lc lng sn xut S phự hp ú l ng lc sn xut phỏt trin mnh m Khi lc lng sn xut phỏt trin lờn mt trỡnh mi, quan h sn xut c khụng cũn phự hp na nờn buc phi thay th bng mi quan h mi phự hp vi tớnh cht v trỡnh ca lc lng sn xut, m ng cho lc lng sn xut phỏt trin - S tỏc ng tr li ca quan h sn xut i vi lc lng sn xut: S hỡnh thnh, bin i, phỏt trin ca quan h sn xut ph thuc vo tớnh cht v trỡnh ca lc lng sn xut Nhng quan h sn xut l hỡnh thc xó hi m lc lng sn xut da vo ú phỏt trin, nú tỏc ng tr li i vi lc lng sn xut: Cú th thỳc y hoc kỡm hóm s phỏt trin ca lc lng sn xut Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào đờng xây dựng Chủ nghĩa xã hội nớc ta Quan h sn xut phự hp vi tớnh cht v trỡnh ca lc lng sn xut thỡ nú tr thnh ng lc c bn thỳc y m ng cho lc lng sn xut phỏt trin Ngc li quan h sn xut li thi khụng cũn phự hp vi tớnh cht v trỡnh ca lc lng sn xut, bc l mõu thun gay gt vi lc lng sn xut thỡ tr thnh chng ngi kỡm hóm s phỏt trin ca lc lng sn xut Song s tỏc dng kỡm hóm ú ch l tm thi, theo tớnh cht tt yu khỏch quan thỡ nú s b thay th bng kiu quan h sn xut mi phự hp vi tớnh cht v trỡnh ca lc lng sn xut S d quan h sn xut cú tỏc ng mnh m i vi lc lng sn xut vỡ nú quy nh mc ớch ca sn xut, quy nh h thng ca t chc, qun lý xó hi, quy nh phng thc phõn phi ca ci ớt hay nhiu m ngi lao ng c hng Do ú, nú nh hng n thỏi ca lc lng sn xut ch yu ca xó hi (con ngi) nú to nhng iu kin hoc kớch thớch hoc hn ch vic ci tin cụng c lao ng, ỏp dng nhng thnh tu khoa hc k thut vo sn xut, hp tỏc v phõn cụng lao ng Mi kiu quan h sn xut l mt h thng, mt chnh th hu c gm ba mt: Quan h s hu, quan h qun lý v quan h phõn phi Ch chnh th ú quan h sn xut mi tr thnh ng lc thỳc y hnh ng nhm phỏt trin sn xut - Mi quan h gia lc lng sn xut v quan h sn xut qua s tỏc ng ln nhau: Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào đờng xây dựng Chủ nghĩa xã hội nớc ta S thng nht v tỏc ng qua li gia lc lng sn xut v quan h sn xut xó hi hp thnh phng thc sn xut Trong s thng nht bin chng ny, s phỏt trin ca lc lng sn xut úng vai trũ quyt nh i vi quan h sn xut Quan h sn xut phi phự hp vi tớnh cht v trỡnh phỏt trin ca lc lng sn xut Lc lng sn xut thng xuyờn ng, phỏt trin nờn quan h sn xut cng luụn luụn thay i nhm ỏp ng yờu cu phỏt trin ca lc lng sn xut T mi quan h bin chng gia lc lng sn xut v quan h sn xut lm hỡnh thnh quy lut quan h sn xut phi phự hp vi tớnh cht v trỡnh phỏt trin ca lc lng sn xut õy l quy lut kinh t chung ca mi phng thc sn xut Quy lut v s phự hp ca quan h sn xut vi tớnh cht v trỡnh ca lc lng sn xut l quy lut c bn ca s phỏt trin loi ngi S tỏc ng ca nú lch s lm cho xó hi chuyn t hỡnh thỏi kinh t xó hi thp lờn hỡnh thỏi xó hi cao hn 2.2 Cụng nghip húa, hin i húa lm nhim v trng tõm, cụng nghip húa gn lin hin i húa K tha cú chn lc v phỏt trin nhng tri thc ca minh nhõn loi v cụng nghip hoỏ vo iu kin lch s c th ca nc ta hin nay, ng ta nờu quan nim v cụng nghip húa, hin i húa nh sau: Cụng nghip húa, hin i húa l quỏ trỡnh chuyn i cn bn, ton din cỏc hot ng sn xut kinh doanh, dch v v qun lý kinh t - xó hi, t s dng sc lao ng th cụng l chớnh sang s dng mt cỏch ph bin sc lao ng vi cụng ngh, phng tin, phng phỏp tiờn tin hin i, da trờn s phỏt trin ca cụng nghip v tin b khoa hc cụng ngh, to nng sut lao ng xó hi cao Mc tiờu lõu di ca cụng nghip húa, hin i húa nc ta l xõy dng c s vt cht k - thut ca ch ngha xó hi da trờn mt nn khoa hc v cụng Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào đờng xây dựng Chủ nghĩa xã hội nớc ta ngh tiờn tin, to lc lng sn xut mi vi quan h sn xut ngy cng tin b, phự hp vi trỡnh phỏt trin ca lc lng sn xut, ci thin i sng vt cht, thc hin dõn giu, nc mnh, xó hi cụng bng, dõn ch, minh T thp niờn 60 ca th k XX, ng Cng sn Vit Nam ó ng li cụng nghip hoỏ v coi cụng nghip hoỏ l nhim v trung tõm xuyờn sut thi k quỏ lờn ch ngha xó hi Thc tin ó chng minh quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa s cú nhng tỏc dng to ln v nhiu mt s phỏt trin kinh t - xó hi ca t nc, ú l: Cụng nghip hoỏ, hin i húa nc ta trc ht l quỏ trỡnh thc hin mc tiờu xõy dng nn kinh t xó hi ch ngha ú l mt quỏ trỡnh thc hin chin lc phỏt trin kinh t - xó hi nhm ci tin mt xó hi nụng nghip thnh mt xó hi cụng nghip, gn vi vic hỡnh thnh tng bc quan h sn xut tin b, ngy cng th hin y hn bn cht u vit ca ch xó hi mi xó hi ch ngha Cụng nghip hoỏ, hin i húa to c s vt cht lm bin i v cht lc lng sn xut, nh ú m nõng cao vai trũ ca ngi lao ng - nhõn t trung tõm ca nn kinh t xó hi ch ngha; to iu kin vt cht cho vic xõy dng v phỏt trin nn hoỏ Vit Nam tiờn tin, m bn sc dõn tc Cụng nghip hoỏ, hin i húa l c s kinh t cng c v phỏt trin liờn minh vng chc gia giai cp cụng nhõn vi giai cp nụng dõn v i ng trớ thc s nghip cỏch mng xó hi ch ngha c bit l gúp phn tng cng quyn lc, sc mnh v hiu qu ca b mỏy qun lý kinh t ca Nh nc Cụng nghip hoỏ, hin i húa to iu kin vt cht xõy dng nn kinh t c lp, t ch vng mnh trờn c s ú m thc hin tt s phõn cụng v hp tỏc quc t Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào đờng xây dựng Chủ nghĩa xã hội nớc ta Cụng nghip hoỏ, hin i húa t nc thỳc y s phõn cụng lao ng xó hi phỏt trin, thỳc y quỏ trỡnh quy hoch vựng lónh th hp lý theo hng chuyờn canh trung lm cho quan h kinh t gia cỏc vựng, cỏc tr nờn thng nht cao hn Cụng nghip hoỏ, hin i húa khụng nhng cú tỏc dng thỳc y nn kinh t tng trng phỏt trin cao m cũn to tin vt cht xõy dng, phỏt trin v hin i hoỏ nn quc phũng - an ninh S nghip quc phũng v an ninh gn lin vi s nghip phỏt trin hoỏ, kinh t, xó hi Cụng nghip hoỏ, hin i húa to tin kinh t cho s phỏt trin ng b v kinh t - chớnh tr, hoỏ - xó hi, quc phũng v an ninh Thnh cụng ca s nghip cụng nghip hoỏ nn kinh t quc dõn l nhõn t quyt nh s thng li ca ng xó hi ch ngha m ng v nhõn dõn ta ó la chn Chớnh vỡ vy m cụng nghip hoỏ kinh t c coi l nhim v trng tõm sut thi k quỏ lờn ch ngha xó hi Cụng nghip húa hin i húa l nhim v trung tõm xuyờn sut thi k i lờn ch ngha xó hi nc ta Nú nhm mc ớch xõy dng c s vt cht k thut cho ch ngha xó hi V nhim v cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ ó c i hi i biu ton quc ln th IX ca ng ch rừ: ng cụng nghip húa, hin i hoỏ ca nc ta cn v cú th rỳt ngn thi gian va cú bc tun t va cú bc nhy vt Phỏt huy nhng li th ca t nc, tn dng mi kh nng t trỡnh tiờn tin, c bit l cụng ngh thụng tin v cụng ngh sinh hc Tranh th ng dng ngy cng nhiu hn, mc cao hn v ph bin hn nhng thnh tu v khoa hc v cụng ngh, tng bc phỏt trin kinh t trớ thc Phỏt huy ngun trớ tu v sc mnh tinh thn ca ngi Vit Nam; coi trng giỏo dc v o to, khoa hc v cụng ngh l nn tng v ng lc ca s nghip cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào đờng xây dựng Chủ nghĩa xã hội nớc ta Bờn cnh ú, cn thit phi tin hnh cụng nghip húa gn lin vi hin i húa Do im xut phỏt ca nc ta tin lờn ch ngha l rt thp, c im ln nht l t mt nn kinh t ph bin l sn xut nh, lao ng th cụng l ch yu Chớnh vỡ vy vy, cỏi thiu ln nht ca chỳng ta l mt nn i cụng nghip Mun khc phc iu ú phi tin hnh cụng nghip hoỏ Trong bi cnh khoa hc v cụng ngh phỏt trin nh v bóo nh hin thỡ cụng nghip hoỏ phi gn lin vi hin i hoỏ 10 Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào đờng xây dựng Chủ nghĩa xã hội nớc ta ng trc nguy c tt hu xa hn v kinh t so vi nhiu nc khu vc v th gii, t nhng nm 1996 chỳng ta ó y mnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ phn u n 2020 c bn tr thnh mt nc cụng nghip õy l yu t quyt nh s thnh cụng s nghip xõy dng ch ngha xó hi nc ta 2.3 S biu hin mi quan h bin chng gia lc lng sn xut v quan h sn xut thi kỡ quỏ lờn Ch ngha xó hi Vit Nam hin 2.3.1 S biu hin mi quan h bin chng gia lc lng sn xut v quan h sn xut giai on 1954 1975 11 Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào đờng xây dựng Chủ nghĩa xã hội nớc ta Nm 1954 sau ho bỡnh lp li Bc, ng ta ó thc hin ch trng a t nc tin lờn ch ngha xó hi b qua t bn ch ngha Tuy nhiờn sau mt thi gian di nc ta phi chu ỏch thng tr ca thc dõn Phỏp vi nhng chớnh sỏch thng tr ngu dõn ca chỳng khin cho ngun nhõn lc ca chỳng ta kộm phỏt trin v b tt hu, iu ú nh hng trc tip n lc lng sn xut, nú lm cho nn kinh t nc ta b tt hu rt nhiu nm so vi th gii bờn ngoi Chỳng ta u bit rng phng thc sn xut l cỏch ngi thc hin quỏ trỡnh sn xut vt cht nhng giai on lch s nht nh Phng thc sn xut l s thng nht bin chng gia quan h sn xut v lc lng sn xut, ú lc lng sn xut l thng nht hu c gia t liu sn xut (trc ht l cụng c lao ng) v nhng ngi s dng nhng t liu ny sn xut ca ci vt cht Trong lc lng sn xut yu t ngi úng vai trũ ch th v quyt nh Con ngi chng nhng l ch th tham gia trc tip vo quỏ trỡnh lao ng sn xut bng sc mnh c bp, trớ tu ca mỡnh, m cũn khụng ngng sỏng to nhng cụng c lao ng sn xut T tỡnh hỡnh lc lng sn xut nh vy nờn quan h sn xut thi kỡ ny tn ti nhiu hỡnh thc s hu khỏc ú l: S hu cỏ nhõn, s hu th v s hu t bn t nhõn Trong hon cnh phng thc sn xut din nh vy nờn ng ta ó ch trng ci to: thnh ph l cụng t hp doanh cũn nụng thụn l ci cỏch rung t ng ta ó quyt tõm a Bc quỏ lờn ch ngha xó hi T nhng ch trng i mi ca ng ta m n nm 1960 quan h sn xut ó cú s thay i c bn t hỡnh thc s hu t nhõn a lờn hỡnh thc s hu th, hỡnh thc s hu th a lờn hỡnh thc quc doanh, cũn hỡnh thc t bn t nhõn thỡ ng lờn hỡnh thc cụng t hp doanh 12 Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào đờng xây dựng Chủ nghĩa xã hội nớc ta Nhng ch trng trờn ó c ng ta khng nh i hi ng III Mc dự quan h sn xut lỳc ny khụng cũn c phự hp cht ch vi lc lng sn xut, nhng hon cnh t nc cú chin tranh thỡ ti sn trung tay nh nc v quan h phõn phi theo lao ng li l chớnh sỏch cú hiu qu thỳc y t nc i lờn dnh thng li lch s xuõn nm 1975v thc hin ci cỏch Bc thnh cụng 2.3.2 S biu hin mi quan h bin chng gia lc lng sn xut v quan h sn xut giai on t 1975 n trc 1986 Mựa xuõn nm 1975 vi chin dch H minh lch s nc ta ó hon ton gii phúng ng ta ch trng a c nc theo ng quỏ lờn ch ngha xó hi b qua ch t bn ch ngha Tuy nhiờn quỏ vi vó cụng cuc i mi t nc nờn ng ta ó mc phi mt s sai lm Nhng sai lm lỳc ny l: Duy trỡ quỏ lõu c ch trung quan liờu bao cp, ch tn ti hai hỡnh thc s hu l th v quc doanh vi c ch xin cho, cp phỏt T nhng sai lm trờn ó dn n nhng hu qu v kinh t xó hi: Cỏc thnh phn kinh t kộm phỏt trin v lõm vo tỡnh khng hong kinh t nhng nm u thp k 80 iu ú cng chng t rng mi quan h gia lc lng sn xut v quan h sn xut l khụng phự hp Mt mi quan h sn xut tin b khụng th ỏp t cho mt lc lng sn xut thp kộm ú chớnh l bi hc cho ng ta cụng cuc i mi t nc 2.3.3 S biu hin mi quan h bin chng gia lc lng sn xut v quan h sn xut giai on t 1986 n 13 Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào đờng xây dựng Chủ nghĩa xã hội nớc ta ng trc tỡnh hỡnh khú khn v nhng sai lm ó mc phi trc ú, i hi i biu ton quc khúa VI ca ng cng sn Vit nam ó a ng li i mi t nc i mi khụng phi l thay i mc tiờu xó hi ch ngha m l nhn thc cho ỳng mc tiờu v ng tin lờn ch ngha xó hi nc ta Chỳng ta tin lờn ch ngha xó hi b qua ch t bn ch ngha, ú khụng phi l nhng bc i tt yu, hp quy lut T ú ng cng sn Vit nam ó quy nh ng li chuyn t mụ hỡnh k hoch hoỏ trung sang xõy dng nn kinh t nhiu thnh phn l phự hp vi c im phỏt trin ca lc lng sn xut iu kin nc ta hin Nú cho phộp khai thỏc tt nht cỏc nng lc sn xut nc, thỳc y quỏ trỡnh phõn cụng lao ng nc vi quc t v khu vc, thỳc y lc lng sn xut phỏt trin nhanh chúng Trong cỏc thnh phn kinh t, ng khng nh kinh t nụng nghip úng vai trũ ch o Nhng thnh tu t c v mt kinh t nhng nm qua ó chng minh iu ú i hi i biu ton quc khoỏ VIII ca ng cng sn Vit nam nhn nh Nc ta chuyn thi k phỏt trin mi , thi k thỳc y mnh cụng nghip hoỏ , hin i hoỏ t nc Mc tiờu ca cụng nghip hoỏ , hin i hoỏ k xõy dng nc ta thnh mt nc cụng nghip cú c s vt cht k thut hin i , c cu kinh t hp lý , quan h sn xut tin b phự hp vi trỡnh phỏt trin ca lc lng sn xut ng ta cũn khng nh : Nn cụng nghip hoỏ , hin i hoỏ to nờn lc lng sn xut cn thit cho ch xó hi mi , thỡ vic phỏt trin nn hnh hoỏ nhiu thnh phn chớnh l xõy dng h thng quan h sn xut phự hp 14 Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào đờng xây dựng Chủ nghĩa xã hội nớc ta Nn kinh t hnh hoỏ nhiu thnh phn m ng ta ch trng l nn kinh t phỏt trin theo nh hng xó hi ch ngha Do ú phi chm lo i mi v phỏt trin kinh t nụng nghip v kinh t hp tỏc, lm cho nn kinh t nụng nghip tht s lm n cú hiu qu, phỏt huy vai trũ ch o, cựng vi kinh t hp tỏc xó phn u dn tr thnh nn tng ca nn kinh t quc dõn 2.4 Kt hp cht ch gia phỏt trin kinh t vi chớnh tr v cỏc mt khỏc ca i sng xó hi Phỏt trin kinh t l nhim v trung tõm; thc hin cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc gn vi phỏt trin kinh t tri thc v bo v ti nguyờn, mụi trng; xõy dng c cu kinh t hp lý, hin i, cú hiu qu v bn vng, gn kt cht ch cụng nghip, nụng nghip, dch v Coi trng phỏt trin cỏc ngnh cụng nghip nng, cụng nghip ch to cú tớnh nn tng v cỏc ngnh cụng nghip cú li th; phỏt trin nụng, lõm, ng nghip ngy cng t trỡnh cụng ngh cao, cht lng cao gn vi cụng nghip ch bin v xõy dng nụng thụn mi Bo m phỏt trin hi ho gia cỏc vựng, min; thỳc y phỏt trin nhanh cỏc vựng kinh t trng im, ng thi to iu kin phỏt trin cỏc vựng cú nhiu khú khn Xõy dng nn kinh t c lp, t ch, ng thi ch ng, tớch cc hi nhp kinh t quc t i ụi vi phỏt trin kinh t tr trng nh hng xó hi ch ngha, y mnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc phi khụng ngng i mi h thng chớnh tr; nõng cao vai trũ lónh o v sc chin u ca ng, xõy dng nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha, i mi v nõng cao vai trũ ca cỏc t chc qun chỳng; phỏt huy sc mnh i on kt ton dõn s nghip xõy dng v bo v t quc ng thi vi phỏt trin kinh t l nhim v trung tõm, xõy dng ng l nhim v then cht, phi phỏt trin hoỏ, xõy dng nn hoỏ tiờn tin m 15 Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào đờng xây dựng Chủ nghĩa xã hội nớc ta bn sc dõn tc, phỏt trin ton din, thng nht a dng, thm nhun sõu sc tinh thn nhõn vn, dõn ch, tin b; lm cho hoỏ gn kt cht ch v thm sõu vo ton b i sng xó hi, tr thnh nn tng tinh thn vng chc, sc mnh ni sinh quan trng ca phỏt trin, qua ú khụng ngng nõng cao i sng tinh thn ca nhõn dõn Con ngi l trung tõm ca chin lc phỏt trin, ng thi l ch th phỏt trin Giỏo dc v o to cú s mnh nõng cao dõn trớ, phỏt trin ngun nhõn lc, bi dng nhõn ti, gúp phn quan trng phỏt trin t nc, xõy dng nn hoỏ v ngi Vit Nam Phỏt trin giỏo dc v o to cựng vi phỏt trin khoa hc v cụng ngh l quc sỏch hng u; u t cho giỏo dc v o to l u t phỏt trin i mi cn bn v ton din giỏo dc v o to theo nhu cu phỏt trin ca xó hi; nõng cao cht lng theo yờu cu chun hoỏ, hin i hoỏ, xó hi hoỏ, dõn ch hoỏ v hi nhp quc t, phc v c lc s nghip xõy dng v bo v T quc y mnh xõy dng xó hi hc tp, to c hi v iu kin cho mi cụng dõn c hc sut i Khoa hc v cụng ngh gi vai trũ then cht vic phỏt trin lc lng sn xut hin i, bo v ti nguyờn v mụi trng, nõng cao nng sut, cht lng, hiu qu, tc phỏt trin v sc cnh tranh ca nn kinh t Phỏt trin khoa hc v cụng ngh nhm mc tiờu y mnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc, phỏt trin kinh t tri thc, lờn trỡnh tiờn tin ca th gii Bo v mụi trng l trỏch nhim ca c h thng chớnh tr, ca ton xó hi v ngha v ca mi cụng dõn Kt hp cht ch gia kim soỏt, ngn nga, khc phc ụ nhim vi khụi phc v bo v mụi trng sinh thỏi Chớnh sỏch xó hi ỳng n, cụng bng vỡ ngi l ng lc mnh m phỏt huy mi nng lc sỏng to ca nhõn dõn s nghip xõy dng v bo v T quc Bo m cụng bng, bỡnh ng v quyn li v ngha v cụng dõn; kt hp cht ch, hp lý phỏt trin kinh t vi phỏt trin hoỏ, xó hi, thc 16 Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào đờng xây dựng Chủ nghĩa xã hội nớc ta hin tin b v cụng bng xó hi tng bc v tng chớnh sỏch; phỏt trin hi ho i sng vt cht v i sng tinh thn, khụng ngng nõng cao i sng ca mi thnh viờn xó hi v n, , i li, hc tp, ngh ngi, cha bnh v nõng cao th cht, gn ngha v vi quyn li, cng hin vi hng th, li ớch cỏ nhõn vi li ớch th v cng ng xó hi Thc hin chớnh sỏch bỡnh ng, on kt, tụn trng v giỳp gia cỏc dõn tc, to mi iu kin cỏc dõn tc cựng phỏt trin, gn bú mt thit vi s phỏt trin chung ca cng ng dõn tc Vit Nam Gi gỡn v phỏt huy bn sc hoỏ, ngụn ng, truyn thng tt p ca cỏc dõn tc Chng t tng k th v chia r dõn tc Cỏc chớnh sỏch kinh t - xó hi phi phự hp vi c thự ca cỏc vựng v cỏc dõn tc, nht l cỏc dõn tc thiu s Tụn trng v bo m quyn t tớn ngng, tụn giỏo v khụng tớn ngng, tụn giỏo ca nhõn dõn theo quy nh ca phỏp lut u tranh v x lý nghiờm i vi mi hnh ng vi phm t tớn ngng, tụn giỏo v li dng tớn ngng, tụn giỏo lm tn hi n li ớch ca T quc v nhõn dõn Tng cng quc phũng, gi vng an ninh quc gia, trt t, an ton xó hi l nhim v trng yu, thng xuyờn ca ng, Nh nc v ton dõn, ú Quõn i nhõn dõn v Cụng an nhõn dõn l lc lng nũng ct Xõy dng th trn quc phũng ton dõn, kt hp cht ch vi th trn an ninh nhõn dõn vng chc Phỏt trin ng li, ngh thut quõn s chin tranh nhõn dõn v lý lun, khoa hc an ninh nhõn dõn Ch ng, tng cng hp tỏc quc t v quc phũng, an ninh Tng cng s lónh o tuyt i, trc tip v mi mt ca ng, s qun lý trung thng nht ca Nh nc i vi Quõn i nhõn dõn, Cụng an nhõn dõn v s nghip quc phũng - an ninh 17 Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào đờng xây dựng Chủ nghĩa xã hội nớc ta III Kt lun Lý lun hỡnh thỏi kinh t xó hi l mt nhng thnh tu khoa hc m C Mỏc ó li cho nhõn loi Qua lớ lun v hỡnh thỏi kinh t xó hi, C.Mac ó ch s phự hp ca quan h sn xut vi trỡnh phỏt trin ca lc lng sn xut Vn dng vo tỡnh hỡnh thc t ca Vit Nam, s kt hp gia lc lng sn xut v quan h sn xut phự hp thi kỡ quỏ tin lờn ch ngha xó hi nc ta Bờn cnh ú, thụng qua vic nghiờn cu hc thuyt hỡnh thỏi kinh t xó hi ó cho thy s phự hp phi gn lin cụng nghip húa vi hin i húa, v cụng nghip húa, hin i húa phi lm nhim v trng tõm phỏt trin lc lng sn xut Ngoi cn phi kt hp cht ch gia phỏt trin kinh t vi chớnh tr v cỏc mt khỏc ca i sng xó hi thi kỡ quỏ lờn ch ngha xó hi phỏt trin xó hi ton din v bn vng Do vy, vic dng hc thuyt hỡnh thỏi kinh t xó hi vo cụng cuc xõy dng ch ngha xó hi nc ta hin cú ý ngha quan trng c v mt lớ lun v thc tin 18
- Xem thêm -

Xem thêm: VẬN DỤNG học THUYẾT HÌNH THÁI KINH tế xã hội vào CON ĐƯỜNG xây DỰNG CHỦ NGHĨA xã hội ở nước TA HIỆN NAY, VẬN DỤNG học THUYẾT HÌNH THÁI KINH tế xã hội vào CON ĐƯỜNG xây DỰNG CHỦ NGHĨA xã hội ở nước TA HIỆN NAY, VẬN DỤNG học THUYẾT HÌNH THÁI KINH tế xã hội vào CON ĐƯỜNG xây DỰNG CHỦ NGHĨA xã hội ở nước TA HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn