ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo SP NGỮ văn (văn – GDCD) TRÌNH độ CAO ĐẲNG đáp ỨNG yêu cầu dạy học PHÁT TRIỂN NĂNG lực và PHẨM CHẤT NGƯỜI học

7 527 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2016, 15:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SP NGỮ VĂN (VĂN – GDCD) TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT NGƯỜI HỌC ThS Trịnh Thị Quỳnh Trường CĐSP Nam Định Tóm tắt: Trước yêu cầu đổi giáo dục, đào tạo, nhằm góp tiếng nói chung trong việc xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp, viết đề xuất phương hướng xây dựng chương trình đào tạo SP Ngữ văn (Văn – Giáo dục công dân) trình độ cao đẳng với mục tiêu hình thành lực phẩm chất người học Nội dung viết gồm vấn đề sau: Phân tích sở lý luận thực tiễn làm sở để xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng hình thành phát triển lực phẩm chất người học Xác định yêu cầu phẩm chất lực người học (bao gồm tiêu chuẩn phẩm chất 11 tiêu chuẩn lực) Xác định phương hướng phát triển chương trình đào tạo dựa chương trình đào tạo Văn - GDCD theo tín hành Abstract: The paper is one of contributions to the educational renovation on curriculum design The paper focuses on approaches for designing literature and civic training curriculum with the aim of building and developing students’ qualities and competences The paper presents the following concepts: Analyzing the theories and reality for designing curriculum which develops students’ competences Determining the requyrements for students’ competence (including standards for qualities and 11 standards of competences) Determining the approaches for designing curriculum for literature-civic training Đặt vấn đề Chương trình đào tạo (CTĐT) yếu tố quan trọng đảm bảo chất lượng đào tạo giáo viên, tiêu chuẩn để kiểm định chất lượng giáo dục trường sư phạm Tổ chức xây dựng CTĐT nhiệm vụ sở đào tạo quy định Luật giáo dục đại học, Điều lệ trường đại học, Điều lệ trường cao đẳng Trong 454 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA xu hướng đổi toàn diện giáo dục nay, trước yêu cầu đổi chương trình sách giáo khoa phổ thông, CTĐT trường sư phạm cần đổi theo hướng phát triển lực phẩm chất người học, đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp, đòi hỏi cấp thiết Bài viết xin đề xuất phương hướng xây dựng CTĐT SP Ngữ văn (Văn – GDCD) trình độ cao đẳng đáp ứng yêu cầu dạy học phát triển lực phẩm chất người học xem khâu quan trọng tác động tới yếu tố khác trình đào tạo (nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá) Nội dung 2.1 Cơ sở xây dựng chương trình 2.1.1 Cơ sở pháp lý - Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa XIX đổi bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; - Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể Bộ giáo dục Đào tạo, tháng 8/2015; - Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT, Ban hành chuẩn nghề nghiệp GV THCS, THPT; - Chuẩn đầu trình độ đại học khối ngành sư phạm đào tạo giáo viên trung học phổ thông; - Quy chế đào tạo nghiệp vụ sư phạm đào tạo giáo viên trung học phổ thông 2.1.2 Cơ sở lý luận Tài liệu tập huấn cán bộ, giảng viên sở đào tạo giáo viên phổ thông phát triển chương trình đào tạo rõ mô hình xây dựng CTĐT giáo viên; nguyên tắc để xây dựng chương trình; quy trình phát triển chương trình Cũng theo tài liệu này, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nhấn mạnh, chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp (Chương trình POHE) ưu tiên lựa chọn hàng đầu Việt Nam Bên cạnh đó, phương pháp tiếp cận CDIO định hướng việc xây dựng CTĐT theo hướng tiếp cận chuẩn đầu giải thích cụ thể sở lý luận thực tiễn để hình thành CTĐT tích hợp nhằm: “chuyển danh sách kiến thức, kỹ năng, thái độ thành lực chuẩn đầu ra” 2.1.3 Cơ sở thực tiễn 455 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI Kết khảo sát giáo viên Ngữ văn THCS số Phòng giáo dục Đào tạo địa bàn tỉnh Nam Định cho thấy sinh viên sư phạm Ngữ văn trường chưa đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS theo Thông tư 30 /2009/TT-BGDĐT (thiếu lực ngoại ngữ, lực sử dụng CNTT, lực phát triển chương trình ) Hệ thống học phần CTĐT hành nặng trang bị kiến thức lý luận, thiếu tính thực tiễn, đặc biệt, nhiều học phần chưa bám sát chương trình đổi phổ thông Qua tham khảo CTĐT số trường sư phạm (ĐHSP Hà Nội, ĐH Thái Nguyên, CĐSP Hải Dương ) nhận thấy hướng phát triển CTĐT trường dành thời lượng thích hợp cho học phần giáo dục chuyên nghiệp; chuyển đổi học phần có theo hướng giảm lý thuyết, tăng thực hành, trọng rèn kỹ nghề nghiệp; xây dựng học phần học phần tích hợp Trên sở để xác định phương hướng xây dựng CTĐT Ngữ văn trình độ cao đẳng theo định hướng hình thành lực phẩm chất người học 2.2 Xác định yêu cầu phẩm chất lực người học Qua khảo sát số trường triển khai đào tạo theo định hướng lực, nhận thấy điểm thống chung trường xác định yêu cầu phẩm chất trị, đạo đức gồm ba tiêu chí chính: phẩm chất trị, trách nhiệm công dân đạo đức nghề nghiệp Tuy nhiên, xác định hệ thống lực, trường chưa thật thống tên gọi thành tố cấu thành lực Thậm chí, có nơi nhầm lẫn lực Ngữ văn học sinh phổ thông với lực sinh viên sư phạm Ngữ văn Theo quan niệm chúng tôi, người sinh viên sư phạm Ngữ văn phải thực sứ mệnh kép, nhiệm vụ người học Ngữ văn nhiệm vụ người dạy Ngữ văn sau Do vậy, xác định cấu trúc lực sinh viên sư phạm Ngữ văn, vừa phải bám vào chuẩn lực nghề nghiệp giáo viên, đồng thời phải ý tới đặc trưng ngành học Theo đó, chuẩn lực sinh viên sư phạm Ngữ văn gồm hai yếu tố: lực sư phạm lực chuyên ngành Căn vào hai tài liệu có tính chất pháp lý Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, trung học phổ thông [6 ] Chuẩn đầu trình độ đại học khối ngành sư phạm đào tạo giáo viên THPT [7], xác định lực sư phạm cần hình thành cho sinh viên bao gồm tiêu chuẩn cụ thể sau: 456 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA - Năng lực tìm hiểu đối tượng môi trường giáo dục Năng lực dạy học Năng lực giáo dục Năng lực hoạt động trị, xã hội Năng lực phát triển nghề nghiệp Năng lực giao tiếp Căn vào đặc trưng ngành học Sư phạm Ngữ văn, sinh viên phải có lực chuyên ngành, bao gồm: - Năng lực nghiên cứu Ngữ văn - Năng lực vận dụng thành thạo kiến thức, kỹ Ngữ văn bản, cập nhật kiến thức, kỹ Ngữ văn đại vào dạy học Ngữ văn - Năng lực tư sáng tạo dạy học nghiên cứu Ngữ văn - Năng lực truyền dẫn, chuyển hóa giá trị thẩm mĩ, nhân văn từ tác phẩm văn học, nghệ thuật, học từ đời sống vào thực tiễn nhà trường xã hội - Năng lực thích ứng với biến đổi CTĐT, môi trường dạy học, nghiên cứu Ngữ văn, môi trường giáo dục xã hội 2.3 Phương hướng xây dựng CTĐT 2.3.1 Kế thừa phát triển CTĐT Văn – GDCD hành (Ban hành Quyết định 198 /QĐ-ĐT ngày 6/6/2011 Hiệu trưởng trường CĐSP Nam Định) - CTĐT Văn – GDCD CTĐT theo học chế tín xây dựng từ năm 2011 với mục tiêu đào tạo người học có đủ lực phẩm chất để giảng dạy môn Ngữ văn, Giáo dục công dân; làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức hoạt động làm công tác kiêm nhiệm trường Trung học sở - Khối lượng kiến thức toàn khóa 107 tín (chưa kể Giáo dục thể chất Giáo dục Quốc phòng - An ninh) 2.3.2 CTĐT Văn - GDCD theo định hướng lực cần cập nhật yêu cầu đổi Bộ giáo dục Đào tạo, bám sát đề án Đổi chương trình sách giáo khoa phổ thông sau 2015; đồng thời tham khảo CTĐT cao đẳng, đại học nước thực đào tạo theo định hướng lực nhằm đảm bảo tính đại nội dung, mục tiêu phương pháp đào tạo 2.3.3 Nhằm đáp ứng mục tiêu hình thành lực, CTĐT cần giảm học phần nặng lý luận, tăng học phần gắn với thực tiễn, học phần trang bị kỹ nghề nghiệp cho sinh viên; giảm khối lượng kiến thức đại cương, tăng khối 457 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI lượng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; giảm số lý thuyêt, tăng thực hành học phần Tỉ lệ số thực hành học phần cần đạt từ 30-50% - Với học phần thuộc khối kiến thức Lý luận trị thực theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/09/2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo có thời lượng 10 TC (bằng CTĐT đại học) Theo chúng tôi, với CTĐT trình độ cao đẳng, Bộ giáo dục Đào tạo nên có điều chỉnh nội dung thời lượng cho phù hợp - Với học phần chuyên môn nghiệp vụ chung (Tâm lý, Giáo dục), qua khảo sát CTĐT số trường CĐSP ĐHSP có công khai thông tin mạng, thấy có điều nghịch lý thời lượng dành cho khối kiến thức trường CĐSP có xu hướng cao so với trường ĐHSP Mặt khác, số tín nhiều xong khối lượng kiến thức mà trường CĐSP đưa vào chủ yếu xoay quanh học phần: Tâm lý học đại cương, Tâm lý học lứa tuổi Tâm lý học sư phạm, Giáo dục học đại cương, Lý luận giáo dục THCS mà chưa có học phần gắn với việc hình thành lực sư phạm theo yêu cầu chuẩn đầu Kỹ giao tiếp, Bài tập NCKH, Đánh giá giáo dục, Phát triển lực dạy học Hướng điều chỉnh gộp học phần nêu thành học phần Tâm lý học (3 TC) Giáo dục học (3 TC) để dành thời lượng cho học phần rèn luyện kỹ nghề nghiệp thực hành sư phạm - Với học phần chuyên môn nghiệp vụ riêng PPDH Ngữ văn 1,2, PPDH GDCD cần giảm số lý luận, tăng thực hành Cụ thể giảm học phần PPDH Ngữ văn 1,2 từ TC xuống TC, học phần PPDH GDCD từ TC xuống TC để thay vào học phần Thực hành nghề TC (môn 1: TC, môn 2: TC) - Với học phần chuyên ngành cần tăng cường học phần mới, học phần tích hợp sở giảm tải kiến thức hàn lâm Căn vào chương trình, sách giáo khoa phổ thông việc khảo sát công việc thực tiễn GV Ngữ văn THCS, thấy số học phần đại cương riêng Logic học, Đại cương mỹ học, Lịch sử văn minh giới, Xã hội học không liên quan nhiều đến việc dạy học Ngữ văn GDCD THCS, đề xuất loại bỏ khỏi CTĐT Bên cạnh đó, cần đưa vào CTĐT học phần đáp ứng yêu cầu dạy học THCS theo chương trình như: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo, Đánh giá giáo dục, Phát triển chương trình Ngữ văn, Đổi dạy học kiểm tra đánh giá môn học Ngữ văn, Đổi dạy học kiểm tra đánh giá môn học GDCD, Tên học phần cần thay đổi nhằm thể rõ mục tiêu hình thành lực cho người học Thí dụ học phần 458 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA Văn học đổi tên Văn tạo lập văn bản, Hán Nôm đổi Minh giải văn Hán Nôm trường THCS Nội dung học phần cần cấu tạo lại cho thật sát với thực tế phổ thông, lấy định hướng nghề nghiệp làm sở xây dựng module kiến thức học phần Trên tình thần đó, đề xuất biên soạn ĐCCT theo nhiệm vụ dạy học nhằm trả lời cho câu hỏi: + Học phần phục vụ cho việc dạy THCS? Để trả lời cho câu hỏi này, HP yêu cầu SV khảo sát thực tiễn SGK phổ thông để nắm bắt yêu cầu cụ thể việc giảng dạy nội dung kiến thức học phần chương trình THCS sau Modul kiến thức chiếm khoảng 10% - 15% số tiết HP + Để thực nhiệm vụ cần huy động kiến thức kỹ gì? Trả lời cho câu hỏi thực mục tiêu kiến thức kỹ học phần (khoảng 50% số tiết HP) + Vận dụng kiến thức học vào thực tiễn nào? (Thực hành chuyên môn nghiệp vụ: khoảng 35% - 40% số tiết HP) 2.3.4 CTĐT phải xây dựng theo hướng mở nhằm đáp ứng nhu cầu lựa chọn người học Do vậy, bên cạch học phần bắt buộc (cần có), cần xây dựng nhiều học phần tự chọn (nên có) để tăng tính mềm dẻo cho chương trình Tính “mở” cần thể đề cương chi tiết (ĐCCT) các học phần, học phần chuyên môn nghiệp vụ Chẳng hạn, ĐCCT học phần PPDH Ngữ văn, dành chương với tên gọi: Dạy học Ngữ văn – vấn đề cập nhật Với việc xây dựng chương trình vậy, học phần yêu cầu GV môn PPDH Ngữ văn phải bám sát thực tiễn phổ thông yêu cầu đổi theo năm học 3.5 CTĐT phải có gắn kết ngành học: Ngữ văn GDCD Trên sở đó, phải xây dựng học phần tích hợp Giáo dục công dân qua môn học Ngữ văn, Giáo dục qua di sản, Lịch sử, địa lý văn hóa địa phương; Kỹ xây dựng chuyên đề dạy học tích hợp THCS 3.6 Cuối cùng, CTĐT ngành SP Ngữ văn (liên ngành) trước đây, hầu hết trường CĐ sử dụng TC Tiếng Anh (tương đương 10 ĐVHT chương trình niên chế) để dạy học Hán Nôm Việc xếp môn Hán Nôm (vốn môn chuyên ngành) vào khối kiến thức đại cương khiến sinh viên hiểu lầm môn ngoại ngữ, mà lại thứ ngoại ngữ không thông dụng nên chưa có động học tập đắn Quan điểm trả môn Hán Nôm khối kiến thức chuyên ngành đưa 459 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI vào CTĐT khối lượng định môn ngoại ngữ Tiếng Anh Bởi lẽ, môn học nhằm hình thành lực công cụ cho sinh viên, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu Kết luận Vấn đề xây dựng CTĐT vấn đề lớn nhiệm vụ trường sư phạm đòi hỏi quy trình thực khoa học, chặt chẽ Trong khối trường ĐHSP, với đội ngũ chuyên gia phát triển CTĐT đội ngũ giảng viên hùng hậu, có trình độ, qua nhiều hội thảo dường tìm tiếng nói chung việc phát triển CTĐT theo định hướng lực Ở khu vực trường CĐSP, nhập chậm mang tính cục bộ, vậy, cần có hội nghị trường CĐSP bàn vấn đề Chuẩn đầu trình độ cao đẳng khối ngành sư phạm đào tạo giáo viên trung học sở, đồng thời tìm tiếng nói chung việc xây dựng CTĐT Những đề xuất xây dựng sở tổng kết kinh nghiệm thực tiễn nghiên cứu triển khai đơn vị, chưa phải kết luận cuối Chúng mong muốn nhận chia sẻ, góp ý từ nhà khoa học, chuyên gia phát triển CTĐT để có kết luận xác, khách quan TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo, 2015, Những vấn đề chung phát triển CTĐT giáo viên, Bộ GD&ĐT, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo, 2005, Tài liệu bồi dưỡng NVSP cho GV trường ĐH, CĐ, Học viện quản lý giáo dục, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo, 2015, Phát triển CTĐT giáo viên phổ thông ngành Ngữ văn, Bộ GD&ĐT, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo, 2015, Tài liệu Hội thảo: “Nâng cao lực đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, cán quản lý trường sư phạm”, CĐSP Hải Dương Bộ Giáo dục Đào tạo, Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, 2015 Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT, Ban hành chuẩn nghề nghiệp GV THCS, THPT Bộ Giáo dục Đào tạo, 2013, Chuẩn đầu trình độ đại học khối ngành sư phạm đào tạo giáo viên trung học phổ thông”NXB Văn hóa thông tin, CTĐT trường CĐ, ĐH 460
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo SP NGỮ văn (văn – GDCD) TRÌNH độ CAO ĐẲNG đáp ỨNG yêu cầu dạy học PHÁT TRIỂN NĂNG lực và PHẨM CHẤT NGƯỜI học , ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo SP NGỮ văn (văn – GDCD) TRÌNH độ CAO ĐẲNG đáp ỨNG yêu cầu dạy học PHÁT TRIỂN NĂNG lực và PHẨM CHẤT NGƯỜI học , ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo SP NGỮ văn (văn – GDCD) TRÌNH độ CAO ĐẲNG đáp ỨNG yêu cầu dạy học PHÁT TRIỂN NĂNG lực và PHẨM CHẤT NGƯỜI học

Từ khóa liên quan