GIẢI bài tập toán HAY và KHÓ kỳ THI THPT QUỐC GIA 2016

8 852 14
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2016, 23:01

Vận dụng 45 chun đề giải nhanh đặc sắc sáng tạo vào 82 đề thi thử THPT Quốc Gia (Quyển 2) – Nguyễn Minh Tuấn CHUN ĐỀ 23 : HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC BÀI TẬP HAY VÀ KHĨ TRONG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA (MÃ ĐỀ 136), NĂM 2016 I Hóa hữu Câu 33: Đốt cháy hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm anđehit malonic, anđehit acrylic este đơn chức mạch hở cần 2128 ml O2 (đktc) thu 2016 ml CO2 1,08 gam H2O Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 0,1 M, thu dung dịch Y (giả thiết xảy phản ứng xà phòng hóa) Cho Y tác dụng với AgNO3 NH3, khối lượng Ag tối đa thu A 4,32 gam B 8,10 gam C 7,56 gam D 10,80 gam Hướng dẫn giải  Sơ đồ phản ứng : CO2  H O   0,09 mol CH (CHO)2 : x mol    CH  CHCHO : y mol  C H   n 2n 2 2k O2 : z mol   0,06 to O2 : 0,095 mol NaOH : 0, 01 mol Hỗ n hợp X AgNO / NH 3 dd Y   Ag  to  TH1: Este ancol 2x  y  2z  nCO  n H O  n O  0,05 2  2 BT O  0,09 0,06 0,095    (k  1)n hchc  n CO2  n H2O (k  1)  x  y  (k  1)z  n CO2  n H2O  0,03     0,09 0,06 n n   NaOH  Cn H2 n22 k z  0,015 k   Este có dạng HCOOCH  C  lượng Ag tạo lớn  x  0,005;  y  0,01 n Ag max  4x  2y  4z  0,1; m Ag max  10,80 gam   TH2 : Este phenol  2x  y  2z  n CO  n H O  n O  0,05 2  2   0,09 0,06 0,095 BT O   (k  1)n hchc  n CO  n H O (k  5)  x  y  (k  1)z  n CO  n H O  0,03 2 2    0,09 0,06 n n   NaOH  Cn H2 n22 k z  0,0075  Vô nghiệm Câu 36: Hỗn hợp X gồm peptit Y, Z, T (đều mạch hở) với tỉ lệ mol tương ứng : : Tổng số liên kết peptit phân tử Y, Z, T 12 Thủy phân hồn tồn 39,05 gam X, thu 0,11 mol X1, 0,16 mol X2 0,2 mol X3 Biết X1, X2, X3 có dạng H2NCnH2nCOOH Mặt khác, đốt cháy hồn tồn m gam X cần 32,816 lít O2 (đktc) Giá trị m gần với giá trị sau A 31 B 28 C 26 D 30 Hướng dẫn giải Vận dụng 45 chun đề giải nhanh đặc sắc sáng tạo vào 82 đề thi thử THPT Quốc Gia (Quyển 2) – Nguyễn Minh Tuấn  Quy đổi X thành E lớn : 2Y  3Z  4T  8H2 O   Y2 Z3 T4    E  n X : n X : n X  11:16 : 20  E có 47k mắt xích Giả sử X có Y, suy số mắt xích  2.(12  1)  26   47k  (26; 52) Giả sử X có T, suy số liên kết peptit  4.(12  1)  52  k   E có 47 mắt xích, thủy phân tạo X1 , X2 , X3 cần 46H O  H2 NCn H2 n COOH  X  38H O  45,89 11X1  16X2  20X3      M H NC H COOH   97,638   n n 0,11 0,16 0,2 0,47   0,38 m   m X  m H O  45,89  n  2,617  (X1 , X2 , X3 ) Đốt cháy X đốt cháy a mino axit   BT E : n O  (6n  3)n H NC H COOH  m H NC H COOH  30,59 n 2n n 2n 2     1,465  ? 0,313  39,05 gam X   45,89 gam H NCn H2n COOH   m  26 gam   30,59 gam H NCn H2n COOH m gam X Câu 40: Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic T (hai chức, mạch hở), hai ancol đơn chức dãy đồng đẳng este hai chức tạo T hai ancol Đốt cháy hồn tồn a gam X, thu 8,36 gam CO2, Mặt khác, đun nóng a gam X với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng xảy hồn tồn, thêm tiếp 20 ml dung dịch HCl 1M để trung hồ lượng NaOH dư, thu dung dịch Y Cơ cạn Y thu m gam muối khan 0,05 mol hỗn hợp hai ancol có phân tử khối trung bình nhỏ 46 Giá trị m A 7,09 B 5,92 C 6,53 D 5,36 Hướng dẫn giải  Sơ đồ phản ứng : CO : 0,19 mol R(COOH)2  R(COOH)2     quy đổi  x mol   ROH     H 2O    ROH   R(COOR)2    y mol       hỗn hợp X O2 to NaOH : 0,1 mol HCl : 0, 02 mol hỗn hợp X' R(COONa)2  ( 46)    ROH   NaCl  ancol, 0,05 mol 2 n R(COOH )  n HCl  n NaOH  2    x  0,04 CR axit  n   0,02 0,1 ;   x y  0,05 Cancol  n  y  n  0,05 RCOOH  n  0,04(n  2)  0,05n  0,19 0,25  n  1,5  n   C  R(COOH)2 CH (COOH)2 1  n  (vì M ROH  46) CH (COONa)2 : 0,04 mol  m  7,09 gam  Muối gồm  NaCl : 0,02 mol Vận dụng 45 chun đề giải nhanh đặc sắc sáng tạo vào 82 đề thi thử THPT Quốc Gia (Quyển 2) – Nguyễn Minh Tuấn Câu 41: Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin axit glutamic (trong ngun tố oxi chiếm 41,2% khối lượng) Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu 20,532 gam muối Giá trị m là: A 13,8 B 12,0 C 13,1 D.16,0 Hướng dẫn giải m X  m n O X  0,02575m   m O X  41,2%m n  COOH X  0,5nO X  0,012875m  n  COOH X  n  COONa  20,532  m  0,012875m  m  16 gam 23  Câu 43: Đốt cháy hồn tồn 0,33 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat hiđrocacbon mạch hở cần vừa đủ 1,27 mol O2, tạo 14,4 gam H2O Nếu cho 0,33 mol X vào dung dich Br2 dư số mol Br2 phản ứng tối đa là: A 0,26 B 0,30 C 0,33 D 0,40 Hướng dẫn giải  Sơ đồ phản ứng : O2 , t Cn H 2n O2 : x mol  Quy đổi  X    Cm H 2m   2k : y mol   H 2O  CO  o 0,8 mol 1,27 mol Br2 0,33 mol hợp chất no GT : x  y  0,33 x  y  0,33    BT H : nx  (m   k)y  0,8  6[nx  (m   k)y]  6.0,8   BT E : (6n  4)x  (6m   2k)y  4.1,27 (6n  4)x  (6m   2k)y  4.1,27 ky  0,4 x  y  0,33   4(x  y)  4ky  0,28 nBr2 pư max  ky  0,4 mol Câu 48: Hợp chất hữu X (chứa C, H, O) có loại nhóm chức Cho 0,15 mol X phản ứng vừa đủ với 180 gam dung dịch NaOH, thu dung dịch Y Làm bay Y, thu 164,7 gam nước 44,4 gam hỗn hợp chất rắn khan Z Đốt cháy hồn tồn Z, thu 23,85 gam Na2CO3; 56,1 gam CO2 14,85 gam H2O Mặt khác, Z phản ứng với dung dịch H2SO4 lỗng (dư), thu hai axit cacboxylic đơn chức hợp chất T (chứa C, H, O MT < 126) Số ngun tử H phân tử T A B 12 C D 10 Hướng dẫn giải  Sơ đồ phản ứng : H2 O : 164,7 gam dd NaOH 180 g, (1) chất X   dd Y    làm bay O2 t o 0,15 mol chất rắn Z  44,4 gam Na2 CO2  CO2  H2 O      0,225 mol 1,275 mol 0,825 mol (2) (3) H SO loãng, dư RCOOH     T (C, H, O; MT  126) axit Vận dụng 45 chun đề giải nhanh đặc sắc sáng tạo vào 82 đề thi thử THPT Quốc Gia (Quyển 2) – Nguyễn Minh Tuấn  m X  m Z  m H O  m dd NaOH  29,1 n NaOH  2n Na2CO3  0,45  ; m  m X  m NaOH  m Z  2,7 n n n 1,5       H2O (1)  Na2 CO3 CO2  C X 29,1 44,4 0,45.40  n H X  n H O (1)  n H O (2)  nNaOH  1,5  1,5 2 Ctrong X  H X   10;        0,45 0,15   0,15 0,825   0,6 29,1  1,5.12  1,5 n O   4; X C10 H10 O  0,6  X O X  0,15  16  1 este ancol X có chức este  n NaOH : n C H O  :1 10 10 1 phenol     H2 SO4 Z   RCOOH HCOOC6 H CH2 OOCCH3    T (MT  126)   X axit    CH3COOC6 H CH2 OOCH   Z HOC6 H4 CH2 OH  Z có nguyên tử H II Hóa vơ Câu 37: Hòa tan m gam hỗn hợp FeO, Fe(OH)2, FeCO3 Fe3O4 (trong Fe3O4 chiếm 1/3 tổng số mol hỗn hợp) vào dung dịch HNO3 lỗng( dư), thu 8,96 lít (đktc) hỗn hợp gồm CO2 NO (sản phẩm khử N+5) có tỉ khối so với H2 18,5 Số mol HNO3 phản ứng A 1,8 B 2,0 C 3,2 D 3,8 Hướng dẫn giải 30  44   M ( NO, CO2 )  37   n NO  n CO2  0,   n CO  n NO  0,   BTE : n ( FeO, Fe(OH )2 , FeCO3 , Fe3O4 )  3n NO  0,6 n Fe3O4  0,2    GT : n Fe3O4  n (FeO, Fe(OH )2 , FeCO3 , Fe3 O4 ) n (FeO, Fe(OH )2 , FeCO3 )  0,   n HNO3  3n (FeO, Fe(OH)2 , FeCO3 )  9n Fe3 O4  n NO  3, mol Câu 38: Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl 0,05 mol CuSO4 dòng điện chiều có cường độ 2A (điện cực trơ, có màng ngăn) Sau thời gian t giây ngừng điện phân, thu khí hai điện cực có tổng thể tích 2,352 lít (đktc) dung dịch X Dung dịch X hồ tan tối đa 2,04 gam Al2O3 Giả sử hiệu xuất điện phân 100%, khí sinh khơng tan dung dịch Giá trị t A 9408 B 7720 C 9650 D 8685 Hướng dẫn giải + Dung dịch X hòa tan Al2O3, chứng tỏ X có chứa H OH   Sơ đồ phản ứng : TH1 Na    2 SO : 0,05 mol      H    anot : Cl2 , O2    catot : H  dd X NaCl    CuSO : 0,05 mol  TH2 Na    2 SO : 0,05 mol     OH     dd X anot : Cl2 , O2    catot : H  Vận dụng 45 chun đề giải nhanh đặc sắc sáng tạo vào 82 đề thi thử THPT Quốc Gia (Quyển 2) – Nguyễn Minh Tuấn  TH1: BTĐT pư X với Al2 O3 : n H  3nAl3  6n Al2O3  0,12   BTĐT X : n Na  2n SO42  n H  0,02 (loại)  TH2 :  BTĐT pư X với Al2 O3 : n OH  n AlO   2nAl O  0,04   n Cl  0, 07   BTĐT X : n Na  2n SO42  nOH  0,14 GT : nCl  nO  n H  0,105 2 2 2  n O  0,005  0,07 ? ?   n  0,03  nO  nCu2  n H BT E : n Cl2  H2  2 2  0,05 0,07 ? ? F.nelectron trao đổi 96500.(2.0,07  4.0,005)  7720 giây I Câu 39: Cho 7,65 gam hỗn hợp Al Mg tan hồn tồn 500 ml dung dịch HCl 1,04M H2SO4 0,28M, thu dung dịch X khí H2 Cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau phản ứng xảy hồn tồn thu 16,5 gam kết tủa gồm chất Mặt khác, cho từ từ dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M Ba(OH)2 0,1M vào X đến thu lượng kết tủa lớn nhất, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng khơng đổi, thu m gam chất rắn Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 32,3 B 38,6 C 46,3 D 27,4 Hướng dẫn giải  Sơ đồ phản ứng : t   Al(OH)3    Mg(OH)2     NaOH 3 0,85 mol kết tủa Y   Na , Cl    2 SO ,   dung dòch Z 2 Al , Mg    Al  HCl: 0,52 mol  H  , Cl     H SO4 : 0,14 mol Mg  SO     7,56 gam  KOH 0,8M, Ba(OH)2 0,1M dd X  BaSO4   BaSO      to  Mg(OH)2      MgO    max       m gam  Trong Z : n Na  n Cl   n SO 2  n AlO  / Z  0,05 mol    0,82 0,52 0,14 27x  24y  7,65  0,05.27 x  0,1 n Al  x    y  0,15 n Mg  y 78x  58y  16,5  max n BaSO4  n SO42  0,14  V  1,4    n OH / hh bazơ  1,4(0,1.2  0,8)  1,4 mol  n BaSO4  n Ba(OH)2  0,1V  0,14  gồm BaSO , Mg(OH)2   n OH / hh bazơ  n Mg2  n Al3  n H  X  m  m  m MgO  38,62 gam BaSO4           0,1 0,15 1,4 0,8 0,1.3 0,15.2 0,15.40 0,14.233  Vận dụng 45 chun đề giải nhanh đặc sắc sáng tạo vào 82 đề thi thử THPT Quốc Gia (Quyển 2) – Nguyễn Minh Tuấn Câu 42: Đun nóng 48,2 gam hỗn hợp X gồm KMnO4 KClO3, sau thời gian thu 43,4 gam hỗn hợp chất rắn Y Cho Y tác dụng hồn tồn với dung dịch HCl đặc, sau phản ứng thu 15,12 lít Cl2 (đktc) dung dịch gồm MnCl2, KCl HCl dư Số mol HCl phản ứng là: A 1,9 B 2,4 C 1,8 D 2,1 Hướng dẫn giải  Sơ đồ phản ứng : O2 KMnO    KClO3  to K MnO4    HCl KCl    MnO2 , KCl,    Cl2  H O  MnCl      Chất oxi hóa : KMnO , KClO3  m      (KMnO4 , KCl)  48,2   x mol y mol ;   n O2 , Cl nhường n Chất khử : O  , Cl  (HCl)  eletron KMnO4 , KClO3 nhận  158x  122,5y  48,2  x  0,15; y  0,2    48,2  43,4 15,12   5x  6y   n HCl  2n Cl2  3nKMnO4  1,8 mol 32 22,4  Câu 44: Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 FeCO3 bình kín (khơng có khơng khí) Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu chất rắn Y khí Z có tỉ khối so với H2 22,5 (giả sử khí NO2 sinh khơng tham gia phản ứng khác) Cho Y tan hồn tồn dung dịch gồm 0,01 mol KNO3 0,15 mol H2SO4 (lỗng), thu dung dịch chứa 21,23 gam muối trung hồ kim loại hỗn hợp hai khí có tỉ khối so với H2 (trong có khí hố nâu khơng khí) Giá trị m ? A 11,32 B 13,92 C 19,16 D 13,76 Hướng dẫn giải + Khi cho Y tác dụng với KNO3, H2SO4 thu khí có tỉ khối so với H2 có khí hóa nâu Suy khí NO H2 Như vậy, Y có Fe Z khơng chứa O2  Sơ đồ phản ứng : NO2     CO     hỗn hợ p Z, M  45  Fe, Fe(NO3 )2     Fe(NO3 )3   FeCO      NO     H   to M 16 hỗn hợ p X, m gam Fe x O y     Fe    KNO3 : 0,01 mol H2 SO4 : 0,15 mol hỗn hợ p Y Fe2  , Fe3     K , SO      21,23 gam Vận dụng 45 chun đề giải nhanh đặc sắc sáng tạo vào 82 đề thi thử THPT Quốc Gia (Quyển 2) – Nguyễn Minh Tuấn n NO  n KNO  0,01 n H  n NO  0,01    M NO  M H  n H  n NO  n O2 / Y  n H  n O2 /Y  0,12   2 M  16   0,01 ? 0,01  0,3   m muối  m (Fe2 , Fe3 )  m SO 2  m K   m (Fe2 , Fe3 )  6,44     21,23 ? 0,15.96 0,01.39 44  46  n NO  n CO  x 2  n O2 / Y  n O2 /(CO , NO ) 2     0,12 4x  0,12  4x  6x  x  0,06  3(n C/ X  n N/ X) (*)    M (CO2 , NO2 )  45   n O 2 / X     n O 2 / X  x x  m X  m Fe/ X  m CO 2  m NO   13,76 gam   3  6,44 0,06.60 0,06.62 ● PS: Nếu khơng phát quy luật (*) ta khơng giải tập Câu 46: Cho m gam Mg vào dung dịch X gồm 0,03 mol Zn(NO3)2 0,05 mol Cu(NO3)2, sau thời gian thu 5,25 gam kim loại dung dịch Y Cho dung dịch NaOH vào Y, khối lượng kết tủa lớn thu 6,67 gam Giá trị m A 2,86 B 4,05 C 3,60 D 2,02 Hướng dẫn giải BTĐT cho dd spư : n Na  n NO   0,16   BTKL : m  m  m Zn(NO )  m NaOH  m kim loại  m kết tủa  m NaNO Mg Cu(NO3 )2       3        6,4 ? 5,25 6,67 9,4 5,67 13,6   m  4,05 gam Câu 48: Hòa tan hết 14,8 gam hỗn hợp Fe Cu vào 126 gam dung dịch HNO3 48%, thu dung dịch X (khơng chứa muối amoni) Cho X phản ứng với 400 ml dung NaOH 1M KOH 0,5M, thu kết tủa Y dung dịch Z Nung Y khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu hỗn hợp 20 gam Fe2O3 CuO Cơ cạn Z, thu hỗn hợp chất rắn khan T Nung T đến khối lượng khơng đổi, thu 42,86 gam hỗn hợp chất rắn W Nồng độ phần trăm Fe(NO3)3 X có giá trị gần với giá trị sau đây? A 7,6 B 7,9 C 8,2 D 6,9 Hướng dẫn giải  Sơ đồ phản ứng : NOx Fe    Cu   Fe(OH)3    t o Fe2 O3   Cu(OH)2    O2 CuO       20 gam HNO3 0,96 mol 14,8 gam chấ t rắn Y 3 2 Fe , Cu    NO3  ,     NaOH  0,4 mol KOH  0,2 mol dung dòch X KNO2  K  , Na , t o       NaNO   NO3 ,      dung dòc Z W, 42,86 gam Vận dụng 45 chun đề giải nhanh đặc sắc sáng tạo vào 82 đề thi thử THPT Quốc Gia (Quyển 2) – Nguyễn Minh Tuấn  m  44,6  42,86 KNO2 : 0,2 mol  W  Giả sử W gồm    W gồm K  , Na , NO  , OH       NaNO2 : 0,4 mol  0,2 mol 0,4 mol b mol a mol  BTĐT : a  b  0,6 a  0,54    X có 0,54 mol NO3 BTKL : 46a 17b 25,86 b 0,06        Do OH dư nên ion kim loại chuyển hết vào kết tủa Ta có : n Fe  x m (Fe, Cu)  56x  64y  14,8 x  0,15    n Cu  y m (Fe2O3 , Cu)  80x  80y  20  y  0,1 Fe2  , Fe3  Vì 3n Fe3  n Cu2  n NO   X gồm       Cu , NO3 0,15 0,1 0,54 2n 2  3n Fe3  0,54  0,1.2  0,34 n Fe2  0,11    Fe n  n  0,15   Fe  Fe n Fe3  0,04  (Fe, Cu)  HNO3   NO3   NO x    0,96 mol 0,54 mol 0,42 0,42(5  2x)  0,11.2  0,04.3  0,1.2 x  1, 857    0,04.242  C%Fe(NO3 )3  C%Fe(NO3 )3  7,9% 14,8  126  0,42(14  16x)   Câu 50: Sục khí CO2 vào V lít dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2 M Ba(OH)2 0,1M Đồ thị biểu diễn khối lượng kết tủa theo số mol CO2 sau: m kết tủa 0,13 0,03 Giá trị V : A 300 B 250 nCO C 400 D 150 Hướng dẫn giải + Khi dùng hết 0,03 mol CO2 kết tủa chưa đạt cực đại nên n BaCO  n CO  0,03 + Khi thêm 0,13 mol CO2 lượng kết tủa 0,03 mol dung dịch thu có Ba(HCO3)2 NaHCO3  BT C : n CO  n BaCO  n Ba(HCO )  n NaHCO  V  0,4 lít=400 ml 2 3    3 0,13 0,03 0,1V  0,03 0,2V
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI bài tập toán HAY và KHÓ kỳ THI THPT QUỐC GIA 2016, GIẢI bài tập toán HAY và KHÓ kỳ THI THPT QUỐC GIA 2016, GIẢI bài tập toán HAY và KHÓ kỳ THI THPT QUỐC GIA 2016