Ảnh Hưởng Của Tư Tưởng Nho Giáo Trong Đời Sống Xã Hội Việt Nam Hiện Nay Tới Việc Hình Thành Tư Tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa Và Giải Pháp Khắc Phục

25 1,999 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2016, 14:13

Nho giáo là một trong những hệ tư tưởng lớn trên thế giới và nó đã đi sâu vào văn hóa của nhiều nước đặc biệt là các nước thuộc khu vực Đông Á và Đông Nam Á. “Đạo” theo nho giáo là quy luật chuyển biến, tiến hóa của trời đất, muôn vật. Đối với con người, đạo là con đường đúng đắn để noi theo để xây dựng quan hệ lành mạnh, tốt đẹp. Đạo của con người, theo con đường của nho gia là phải phù hợp với tính của con người lập lên. Chính vì vậy, Nho giáo tác động mạnh mẽ đến nếp sống, thói quen, suy nghĩ của con người và tác động vào các khu vực khác của đời sống xã hội cũng như đối với xã hội đặc biệt là ở Việt Nam. Trong thời kỳ phong kiến ở nước ta nho giáo đã từng rất phát triển và đã trở thành quốc giáo, và nho giáo đã đi sâu vào xã hội Việt Nam cho dù sau này có rất nhiều hệ tư tưởng mới co du nhập vào Việt Nam nhưng vẫn không làm mờ được sự ảnh hưởng sâu săc của nho giáo. Trong công cuộc xây dựng đất nước quá độ lên Chủ Nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác – Lênin là tư tưởng chủ đạo, là vũ khí lý luận. Nhưng do có sự ăn sâu của nho giáo trong xã hội vì vậy ở nước ta xã hội chủ nghĩa vẫn có những ảnh hưởng nhất định trên từng lĩnh vực. Vì vậy, việc nghiên cứu những tác động của nho giáo đến xã hội Việt Nam trong sự hình thành tư tưởng xã hội chủ nghĩa là hết sức cần thiết để vận dụng một cách tốt nhất tư tưởng chủ nghĩa xã hội trong công cuộc xây dựng đất nước.  TIỂU LUẬN Đề tài: Ảnh Hưởng Của Tư Tưởng Nho Giáo Trong Đời Sống Xã Hội Việt Nam Hiện Nay Tới Việc Hình Thành Tư Tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa Và Giải Pháp Khắc Phục TP.HCM – 2016 MỤC LỤC TP.HCM – 2016 .1 A LỜI MỞ ĐẦU .1 I Lý Do Chọn Đề Tài I Khái Quát Về Nho Giáo I.1 Nho giáo gì? .2 II Các Quan Điểm Về Nho Gia .4 II.1 Quan điểm chất người A LỜI MỞ ĐẦU I Lý Do Chọn Đề Tài Nho giáo hệ tư tưởng lớn giới sâu vào văn hóa nhiều nước đặc biệt nước thuộc khu vực Đông Á Đông Nam Á “Đạo” theo nho giáo quy luật chuyển biến, tiến hóa trời đất, muôn vật Đối với người, đạo đường đắn để noi theo để xây dựng quan hệ lành mạnh, tốt đẹp Đạo người, theo đường nho gia phải phù hợp với tính người lập lên Chính vậy, Nho giáo tác động mạnh mẽ đến nếp sống, thói quen, suy nghĩ người tác động vào khu vực khác đời sống xã hội xã hội đặc biệt Việt Nam Trong thời kỳ phong kiến nước ta nho giáo phát triển trở thành quốc giáo, nho giáo sâu vào xã hội Việt Nam cho dù sau có nhiều hệ tư tưởng co du nhập vào Việt Nam không làm mờ ảnh hưởng sâu săc nho giáo Trong công xây dựng đất nước độ lên Chủ Nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng chủ đạo, vũ khí lý luận Nhưng có ăn sâu nho giáo xã hội nước ta xã hội chủ nghĩa có ảnh hưởng định lĩnh vực Vì vậy, việc nghiên cứu tác động nho giáo đến xã hội Việt Nam hình thành tư tưởng xã hội chủ nghĩa cần thiết để vận dụng cách tốt tư tưởng chủ nghĩa xã hội công xây dựng đất nước II Mục Đích Nắm ảnh hưởng nho giáo đến xã hội Việt Nam hình thành tư tưởng xã hội chủ nghĩa III Mục Tiêu Tìm hiểu quan điểm nho giáo ảnh hưởng nho giáo đến xã hội Việt Nam, việc hình thành tư tưởng chủ nghĩa xã hội B NỘI DUNG I Khái Quát Về Nho Giáo I.1 Nho giáo gì? Khoảng xấp xỉ 3000 nghìn năm trước đây, trung hoa có phân hóa xã hội mạnh mẽ Lúc đầu từ vài nghìn lãnh địa, quân thôn tính lẫn mà dần bảy nước xu hướng ấy, người ta mong có hình thức tổ chức để bình định thiên hạ Nền tảng lý luận cho kiện rút từ thực tế lịch sử, phù hợp điểm trội khứ trí thức đương thời đúc kết lại thành chuẩn mực cho xử xã hội Nho giá dần hình thành Nhưng phải tới tận thời khổng tử, tổng kết, san định lại ông học trò sở lý luận nho giáo bước đầu thực hoàn chỉnh Nhìn chung hệ triết học khởi đầu nặng yếu tố nhân sinh quan, nhằm mục đích tổ chức xã hội, bình thiên hạ Yếu tố vũ trụ quan quan tâm Chỉ trừ khổng tử, Kinh Dịch hội nhập vào hệ thống giáo lý này, nho giáo trở lên đầy đủ Đương nhiên, hệ triết học khác, Nho giáo lúc chuẩn mực ổn định, mà luôn chỉnh lý bổ sung để thích hợp với điều kiện xã hội mà có Hán nho, Tống nho Nhưng suy cho nho giáo phải dựa vào tảng Tứ Thư, Ngũ Kinh - Tứ thư: Bốn sách kinh điển Đại Học, Trung Dung, Luật Ngữ Mạnh Tử + Đại Học: Sách dạy đạo người quân tử, gồm hai phần Một phần chép lời khổng tử, phần chép lời tăng tử Nội dung toám gọn tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ Đồng thời người quân tử phải cách vật, trí tri, thành ý, tâm +Trung Dung: phải ăn mực, không thái quá, không bất cập phải giữ trí để biết rõ lý, nhân để theo điều thiện, dũng, để kiên trì vượt khó mà hành thiện +Luận ngữ: Ghi lời răn dạy học trò Khổng Tử lời đối thoại giữ Khổng Tử với triết gia trị gia đương thời Sách dạy đạo làm quân tử cách thực tiễn +Mạnh tử: sách Mạnh Tử soạn, kế thừa giáo huấn Khổng Tử coi vua chúa thánh nhân thể theo ý trời mà hành đạo, nên người phải nghe theo Ý thức Mạnh tử nhiều có tính điều hoà: coi chất người tết, kẻ cầm quyền quý tộc phải biết tự chế để xã hội ổn định Mạnh Tử đưa số quan điểm tiến bộ: với thuyết nhân chính, thuyết dân vi quý, quân vi khinh Ông nói: “Không có quân tử trị dân, tiểu nhân, nuôi quân tử” - Ngũ kinh: + Kinh thế: gồm ca dao dân ca nhạc chương nơi triều miếu, Khổng Tử sưu tầm tuyển chọn +Kinh thật: Do Khổng Tử sưu nội dung ghi phép tắc, mưu kế, lời dạy dỗ, lời truyên bảo, lời răn tướng sĩ, mệnh lệnh vua Từ Nghiêu, Thuẫn tới Đông Chu + Kinh dịch: Sách ghi chép hình thành vũ trụ giới nhân sinh thông qua quy luật vấn động thường vũ trụ, bàn tới thuật tưởng số dùng bói toán + Kinh lễ: ghi chép lễ nghi từ gia đình tới xã hội, triều đình + Kinh Xuân thu: Thực chất sử nước Lỗ Khổng Tử ghi chép công việc từ đời Lỗ An Công tới Lỗ Ai Công (từ năm 722 tới 481 trước công nguyên) Từ tảng tứ thư ngũ kinh nhà nho đem trí lực giúp đời trị nước Đạo trị quốc định hình tảng tam Cương, Ngũ Thường, Ngũ Luân, Tứ Đức Đạo nho thời dài hệ tư tưởng thống Trung Quốc, ảnh hưởng mạnh mẽ tới nước xung quanh, có Việt Nam Ngày vai trò nhiều nhà nghiên cứu nhiều nước quan tâm, tác dụng rõ nét thực II Các Quan Điểm Về Nho Gia II.1 Quan điểm chất người - Nho giáo đặt vấn đề tìm tính có sẵn bất biến người Đức Khổng Tử Mạnh Tử quan niệm tính người ta sinh vốn thiện Bản tính "Thiện" tập hợp giá trị trị, đạo đức người Vậy "Thiện" gì? Thiện rộng lượng, đức tính có sẵn mang tính chân thiện mỹ như: Người ta có lòng nhân ái, yêu thương người (đức Nhân), có lòng biết ơn quan hệ (đức Nghĩa), biết liêm sỉ, có lòng cung kính, tôn trọng bề trên, nhường kẻ (đức Lễ), hiểu biết làm điều thiện, biết xử lý công việc kiến thức, lý trí (đức Trí), có tin tưởng vào (đức Tín) * Ngũ thường: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín năm giá trị đạo đức lớn người Ngũ thường có sẵn bất biến người - Nhân: Xuất phát từ quan niệm cho tính người thiện, Khổng Tử xây dựng phạm trù "Nhân" với tư cách phạm trù trung tâm triết học ông Theo ông, triều đại muốn thái bình thịnh trị người cầm quyền phải có đức Nhân, xã hội muốn hoà mục phải có nhiều người theo điều Nhân Chữ Nhân coi nguyên lý đạo đức quy định tính người quan hệ người với người từ gia tộc đến xã hội Người có đức nhân người làm năm điều thiên hạ: "cung, khoan, tín, mẫn, tuệ" Cung không khinh nhờn, khoan lòng người, tín người tin cậy, mẫn có công, huệ đủ khiến người Người có đức nhân phải người "trước làm điều khó, sau nghĩ tới thu hoạch kết quả" Theo Khổng Tử, người muốn đạt đức nhân phải người có "Trí" "Dũng" Nhờ có Trí, người có sáng suốt minh mẫn để hiểu biết đạo lý, xét đoán việc, phân biệt phải - trái, thiện - ác, để trau dồi đạo đức hành động hợp "thiên lý " Người có Dũng theo Khổng Tử kẻ ỷ vào sức mạnh, lợi mà suy nghĩ hành động bất chấp đạo lý Người nhân có Dũng phải người tỏ rõ ý kiến cách cao minh, hành động cách cao vận nước loạn lạc, người đời gặp phải hoạn nạn Người nhân có Dũng tự chủ mình, cảm xả thân nhân nghĩa Với Khổng Tử, đạo sống người phải "Trung dung, trung thứ", nghĩa sống với sống phải với người, thương thương người, việc không muốn đem cho người, muốn lập thân giúp người lập thân, muốn thành đạt giúp người thành đạt Nếu Khổng Tử cho chữ Nhân gốc đạo đức người, theo ông, để trở thành người hoàn thiện, điều kiện tất yếu khác phải "hiểu biết mệnh trời" để sống "thuận mệnh" Ông viết: "Không biết mệnh trời không lấy làm quân tử", ông kêu gọi người trước hết phải tìm sức mạnh vươn lên thân người, đừng trông chờ vào trời đất quỷ thần: "Đạo người chưa biết biết đạo quỷ thần" Con người phải trọng vào nỗ lực học tập, làm việc tận tâm, tận lực, việc thành bại nào, lúc ý trời Tuy nhiên triết học Nho giáo, Khổng Tử Mạnh Tử cho người vốn có tính thiện Tuân Tử đưa lý luận tính người ác: "Tính người ác, thiện người làm ra"; quan điểm sai lầm có nhân tố hợp lý như: hành vi đạo đức người thói quen mà thành, phẩm chất người sản phẩm hoàn cảnh xã hội kết học tập, giáo dục lâu ngày mà nên, từ ông cho giáo dục, cải hoá người từ ác thành thiện Nếu sức tu dưỡng đạo đức người đạt địa vị "người quân tử" Tuân Tử đề cao khả vai trò người Ông khẳng định trời định vận mệnh người Việc trị hay loạn, lành người làm trời Nếu ý chí người hành động thuận theo trật tự giới tự nhiên hạnh phúc, trái lại gặp hoạ Tiến lên bước nữa, ông đề học thuyết người cải tạo tự nhiên Ông cho người chờ đợi tự nhiên ban phát cách bị động mà phải vận dụng tài trí, khả mình, dựa vào quy luật tự nhiên mà sáng tạo cải, sản vật để phục vụ cho đời sống người => Như vậy: Nho giáo thể học thuyết có tính nhân văn cao, nhìn thấy nét đẹp người tin tưởng vào người, tin tưởng vào khả giáo dục người II.2 Quan điểm xã hội học Nho giáo đứng quan điểm tâm để giải vấn đề xã hội giải vấn đề xã hội, Nho giáo không xuất phát từ việc phân tích sở kinh tế xã hội triết học Mác, mà xuất phát từ quan hệ trị - đạo đức, coi quan hệ tảng đời sống xã hội Nho giáo quy tất quan hệ xã hội quan hệ trị - đạo đức Nho giáo khái quát quan hệ trị - đạo đức vào ba mối quan hệ rường cột, gọi tam cương, bao gồm: - Quan hệ vua – (1) - Quan hệ cha – (2) - Quan hệ chồng - vợ (3) Quan hệ thứ thuộc quan hệ quốc gia, hai quan hệ sau thuộc quan hệ gia đình Điều nói lên quan niệm xã hội, Nho giáo đặc biệt quan tâm tới quan hệ tảng xã hội quan hệ gia đình Quan hệ gia đình mang tính chất tông tộc, dòng họ Xã hội trị hay loạn trước hết thể chỗ có giữ vững ba quan hệ hay không Xã hội tam cương - tam cương quốc gia Nêu có cương thay đổi phá vỡ cấu trúc “tam cương” tất yếu xã hội tất bị loạn II.3 Quan điểm giáo dục Trước hết, Nho giáo có nêu quan điểm xã hội lý tưởng Lý tưởng cao đức Khổng Tử tác giả sau Nho giáo xây dựng xã hội "Đại đồng" Khái niệm xã hội đại đồng Nho giáo xã hội đặt tảng sản xuất phát triển cao mà xã hội "an hoà", an hoà đặt tảng công xã hội Xã hội an hoà xã hội bao gồm nhiều quốc gia lớn nhỏ, mạnh yếu khác nhau, quốc gia nhỏ yếu thờ phụng quốc gia lớn mạnh ngược lại, quốc gia lớn mạnh che chở cho quốc gia nhỏ yếu Xã hội mà người sống hoà thuận ngoài, dưới, trưởng thứ, người bề vui vẻ mà trị, không ỷ quyền lực; người vui vẻ mà nhận trị, không oán hờn Một xã hội lấy hoà thuận, khoan thứ làm đầu; không cần có kinh tế phát triển mà cần công xã hội Khái niệm công Nho giáo thứ quan niệm "cào bằng" tiểu nông mà công sở địa vị xã hội cá nhân, dòng họ Để thực xã hội lý tưởng, xã hội đại đồng, xã hội an hoà trên, Nho giáo không đặt vấn đề cách mạng, không cầu cứu bạo lực, mà tìm cứu cánh giáo dục Đức Khổng Tử người lập trường tư, mở giáo dục toàn dân Có giáo dục tự giáo dục người biết phận vị mà nhìn nhận hành động sống cho Theo Khổng Tử: Tại học tri đại học mức biến hoá người, làm cho người gần khâm phục, người xa yêu mến; Tại thân dân học phải xuất phát từ tình yêu thương người Bởi đạo học đạo người, có có tình thương yêu người hiểu lý lẽ học Tại chi vi chi thiện học hoàn thiện Muốn phải đến nơi có kiện, vật mà tìm hiểu nguồn tạo hoá Mục đích học tạo lập ý chí, lý tưởng nhân cách hoàn thành nhiệm vụ Học phải đạt đến: Thành ý - Chánh tâm - Tu thân - Tề gia - Trị quốc - Bình thiên hạ Nội dung giáo dục Nho giáo, giáo dục tự giáo dục, hướng vào việc giáo dục chuẩn mực trị - đạo đức hình thành từ ngàn xưa, nêu gương sáng cổ sử mà nên cách dạy Nho giáo dạy làm người nói chung, không đề cập đến khoa học, kinh tế, nghề nghiệp, tức không hướng vào phương diện kỹ nghệ kinh tế Thừa thời gian học đến lục nghề Đây giáo dục thiên lệch Đồng thời , nguyên tắc giáo dục Nho giáo nguyên tắc tự giác:nguyên tắc tự nguyện làm sáng tỏ, thường dùng phương pháp nêu gương II.4 Quan điểm quản lý xã hội (trị quốc) Để theo đuổi mục tiêu lý tưởng xây dựng xã hội đại đồng, Nho giáo nêu nguyên tắc quản lý xã hội sau: - Nguyên tắc 1: Thực nguyên tắc tập quyền cao độ (Chế độ quân chủ trung ương tập quyền cao độ) Trong phạm vi quốc gia, toàn quyền lực tập trung vào người Hoàng đế Thời Khổng Tử, để thực chế độ tập quyền, xây dựng chế độ công hữu đất đai (đất đai thuộc nhà vua) Đức Khổng Tử ca ngợi chế độ kinh tế "tỉnh điền" - Nguyên tắc 2: Thực "chính danh" quản lý xã hội."Chính danh" nghĩa người cần phải nhận thức hành động theo cương vị, địa vị mình: vua phải đạo vua, phải đạo tôi, cha phải đạo cha, phải đạo con, chồng phải đạo chồng, vợ phải đạo vợ Nếu người không danh xã hội trở nên loạn lạc Không thể có xã hội trị bình mà nguyên tắc danh bị vi phạm Trong Nho giáo, Khổng Tử đặc biệt đề cao danh thực Thực học, tài phận quy định - Nguyên tắc 3: Thực Văn trị - Lễ trị - Nhân trị Đây nguyên tắc có tính chất đường lối Nho giáo + Văn trị: Đề cao trị hiểu biết Tạo vẻ đẹp trị để người tự giác tuân theo + Lễ trị: Dùng tổ chức, thiết chế xã hội để trị quốc Đề cao nghi lễ giao tiếp trị quốc + Nhân trị: Trị quốc lòng nhân ái, mở rộng ân trạch hoàng cung tới bốn phương Khổng Tử cho trị quốc việc khó, dễ làm đức Minh quân biết sử dụng ba loại người: Cả can đảm, Minh đản (trí thức) * Nghệ tinh: Nhà vua muốn trị đất nước muốn có đức nhân phải biết dùng người thực ba điều: + Kính sự: Chăm lo đến việc công + Như tín: Giữ lòng tin với dân + Tiết dụng: Tiết kiệm tiêu dùng Về đạo Vua - Tôi, Khổng Tử viết: "Vua phải tự làm thiện phải làm trước thiên hạ để nêu gương phải chịu khó lo liệu giúp đỡ dân" Theo ông, nhà cầm quyền phải thực ba điều: "Bảo đảm đủ lương thực cho dân no ấm, phải xây dựng lực lượng binh lực mạnh để đủ bảo vệ dân, phải tạo lòng tin cậy dân mình" Nếu bất đắc dĩ phải bỏ bớt điều kiện trước hết bỏ binh lực, sau đến bỏ lương thực, bỏ lòng tin dân vua, không quyền xã tắc sụp đổ Ngược lại, dân bề vua phải cha mẹ mình, phải tỏ lòng trung vua Tiếp tục thuyết " Nhân trị" Khổng Tử, Mạnh Tử đề tư tưởng " Nhân chính" Theo Mạnh Tử, việc chăm dân, trị nước nhân nghĩa, lợi Mạnh Tử chủ trương chế độ "bảo dân", người trị phải lo lo cho dân, vui vui dân, tạo cho dân có sản nghiệp riêng sống bình yên, no đủ, dân không bỏ vua Đồng thời ông khuyên bậc vua chúa phải giữ khiêm cung, tiết kiệm, gia huệ cho dân, thu thuế dân có chừng mực Đặc biệt Mạnh Tử có quan điểm mẻ sâu sắc nhân quyền Ông nói: "Dân vi quý, quân vi khinh, xã tắc thứ vi", theo ông, có dân có nước, có nước có vua Thậm chí ông cho dân có quan trọng vua Kẻ thống trị không dân ủng hộ quyền sớm muộn phải sụp đổ, vua tàn ác, không hợp với lòng dân ý trời bị truất phế - Nguyên tắc 4: Đề cao nguyên lý công xã hội Đức Khổng Tử nói: "Không lo thiếu mà lo không Không lo nghèo mà lo dân không yên" Sự không công đầu mối loạn xã hội Cơ sở công tôn giáo: + Theo phái Mặc gia: Công theo kiểu cào + Theo phái Nho giáo: Công sở danh => Tức công theo danh (địa vị xã hội) hưởng quyền lợi phân phối theo chức vụ, địa vị III Quá Trình Nho Giáo Du Nhập Vào Việt Nam Các nhà nghiên cứu trình du nhập Nho giáo vào VN thống điểm Nho giáo du nhập vào nước ta thời kỳ Bắc thuộc Có thể chia trình du nhập thành giai đoạn III.1 Giai đoạn thứ Vào cuối thời Tây Hán, từ khoảng kỷ II TCN đến kỷ I SCN Giai đoạn Nho giáo quan lại trí thức Hán du nhập vào nước ta, chưa có nhiều tài liệu nói việc du nhập Nho giáo vào VN thời kỳ Sử cũ cho biết, kỷ I có Trương Trọng (người Giao Chỉ) chăm học, ứng đáp giỏi cử làm Kế Lại Nhật Nam sau cử làm Thái thú quận Kim Thành (TQ) Ở kỷ II có Lý Tiến (người Giao Chỉ), thông hiểu kinh truyện, bổ giữ chức Công Tào quận, Hăng Kỵ Đô uý, Thái thú quận Linh Lăng (Trung Quốc) đến khoảng năm 184-189 cử giữ chức Thứ sử Giao Châu Những thông tin chứng tỏ Nho giáo phải du nhập vào nước ta từ thời Tây Hán, chí từ Âu Lạc với Nam Việt sát nhập vào nhà Hán năm 111 TCN Sử Trung Quốc ghi lại rằng, vào đầu công nguyên, hai Thái thú Giao Chỉ Cửu Chân Tích Quang Nhâm Diên “dựng học hiệu dạy lễ nghĩa” Giao Châu Tuy nhiên, giai đoạn việc du nhập Nho giáo vào nước ta chưa tiến hành cách bản, kết chưa cao III.2 Giai đoạn thứ hai Khoảng từ kỷ II đến kỷ V Thời kỳ Nho giáo truyền vào VN thông qua tầng lớp quan lại Hán Nho sĩ chạy xuống Giao Châu để lánh nạn Qúa trình truyền bá Nho giáo đẩy mạnh từ Sĩ Nhiếp cử làm Thái thú Giao Chỉ Sĩ Nhiếp cho mở trường dạy chữ Hán Nho giáo Nhiều sĩ phu TQ đến nương nhờ Sĩ Nhiếp tích cực mở trường dạy học Do đó, kể từ giai đoạn này, việc học Nho nước ta tương đối phổ biến Sĩ Nhiếp người Giao Châu tôn “Nam Giao học tổ” Sự truyền bá Nho giáo thời kỳ chủ yếu mặt lễ nghĩa giáo dục Đặc biệt, từ kỷ III đến kỷ V, chế độ sĩ tộc thịnh hành Trung Quốc, tôn ti trật tự đựơc đề cao, đó, Việt Nam lễ giáo coi trọng Thế kỷ III có Lý Cầm Bốc Long, đỗ hiếu liêm mậu tài cử làm quan Trung Quốc Tuy nhiên, Giai đoạn Nho giáo gặp phải chống đối liệt người Việt, tiêu biểu tranh luận lớn Nho Phật giai đoạn III.3 Giai đoạn thứ ba Bắt đầu từ kỷ VI đến kỷ IX Nhà Đường mở khoa thi Nho học cho phép sĩ tử người Việt tham gia dự thi, chủ trương khuyến khích việc học Nho nước ta Thế kỷ VII có hai anh em Khương Công Phụ Khương Công Phục, người quận Cửu Chân đỗ Tiến sĩ, bổ làm quan to Trung Quốc Sĩ tử người Việt dư thi đông đến mức nhà Đường phải đưa quy định hạn chế số lượng sĩ tử người An Nam: dự thi Tiến sĩ không người, thi Minh kinh không 10 người Tuy nhiên, có nhiều người Việt theo học Nho giáo không tham gia dự thi, dự thi đỗ đạt không chịu làm quan cho phương Bắc mà tích cực gia nhập hàng ngũ khởi nghĩa chống Bắc thuộc Hầu hết triều đại phong kiến Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều nho giáo chấm dứt hoàn toàn chế độ phòng kiến hoàn toàn sụp đổ nước ta bước sang trang sử IV Ảnh Hưởng Nho Giáo Đến Việt Nam Và Hình Thành Tư Tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa IV.1 Ảnh hưởng tích cực đến xã hội Việt Nam hình thành tư tưởng xã hội Chủ nghĩa Con đường lên xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuân theo chủ nghĩa Mác Lênin Tuy nhiên để phù hợp với xã hội Việt Nam từ nước phong kiến, chủ tịch Hồ Chí Minh kết tinh kế thừa giá trị tư tưởng hệ tư tưởng khác đặc biệt nho giáo a) Trong trị Nho giáo có nhiệm vụ thiết lập kỷ cương trật tự xã hội Nho giáo với tư tưởng trị - đạo đức "Chính danh", "Nhân trị", "Nhân Chính" luôn học quý giá vận dụng suốt lịch sử Việt nam không thời kỳ phong kiến mà tư tưởng hội chủ nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh Xã hội chủ nghĩa coi trọng việc xây dựng nhà nước đảm bảo lãnh đạo tập trung nhà nước Nhưng nhà nước hoạt động phục vụ mục đích nhân dân, lấy dân làm gốc Tư tưởng thể rõ quan điểm trị quốc nhà Nho xưa, bật quan điểm trị quốc Nguyễn Trãi nhà nho tiếng xã hội phong kiến Việt Nam Nho giáo xã hội phong kiến có câu “Việc yên nghĩa cốt muôn dân” quan điểm Đảng ta “Lấy dân làm gốc’Tư tưởng Trung quân Nho giáo người Việt Nam tiếp thu sở tinh thần yêu nước tinh thần dân tộc sẵn có khiến cho bị biến đổi, “Trung quân” gắn liền với “Ái quốc” Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, nguời tiêu biểu dân tộc Việt Nam, kế thừa phát huy giá trị tinh tuý Nho giáo đời cách mạng mình, đưa dân tộc lên đường phát triển thời đại Chữ Trung thời đại Bác Hồ mang nội dung hoàn toàn: Không phải “Trung với Vua” mà “Trung với nước” chữ Hiếu với nội dung mở rộng đến vô “Hiếu với dân”, không hạn hẹp khái niệm Nho giáo xưa Và ‘Trung” “Hiếu’ quan điểm xuyên suốt Đảng đường xã hội chủ nghĩa từ buổi đầu sơ khai đến b) Về đạo đức - xã hội Trong xã hội ngày quan điểm đạo đức nho giáo coi trọng thể qua cách hiểu cách sống: “Mình người ,mọi người mình” Các phong trào thực nếp sống văn minh, văn hoá, phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn thực gia đình văn hoá “Ôngbà, cha mẹ mẫu mực cháu thảo hiền”…Các nghĩa cử tương thân tương xã hội “ Lá lành đùm rách”… Đó biểu tốt đẹp chữ Nhân phạm vi rộng hẹp xã hội ngày Xưa theo quan niệm đạo đức Nho giáo người quân tử, người cai trị phải có đầy đủ đức tính như: Nhân, Lễ, Nghĩa,Trí, Tín,Dũng…” Cùng với Nhân, Trí , Dũng, Nhạc, Thi, Thư phương tiện để giáo hóa người góp phần ổn định phát triển xã hội Nhạc trực trang nghiêm, hoà nhã có tác dụng di dưỡng tính tình cảm hoá lòng người, hướng tâm người ta tới chân, thiện, mỹ ứng cảm tâm tư với hài hoà âm nhạc => Như hiểu cách khái quát: Người cai trị, người quân tử phải người có vốn văn hoá toàn diện Trong đạo đức xã hội, thể đầy đủ chữ Tài Đức, Hồng Chuyên Hồ chủ tịch dạy Người có tài mà đức người vô dụng Người có đức mà tài làm việc khó” Đối với người cán bộ, người lãnh đạo trước hết phải tu thân, để trở thành người toàn diện phải thực gương mẫu mặt Hồ chủ Tịch dạy phải cần kiệm liêm chính, phải chí công vô tư, xứng đáng đầy nhân dân Không nho giáo coi trọng việc tu thân tích đức thể rõ truyền thống người Việt ta từ xưa tới tinh thần ‘tương thân tương ái” Hồ chủ tịch luôn dăn dạy phải nêu cao tinh thần tương thân tương thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa Bởi tình thương yêu người thương yêu nguồn cuội đoàn kết với đường đấu tranh bảo vệ đất nước, đưa nước ta từ nông nghiệp lạc hậu lên theo đường chủ nghĩa xã hội Bên cạnh nho giáo coi xã hội luôn có công bằng, người phải sống hòa thuận với tiền đề cho việc xây dựng xã hội “Công dan chủ văn minh” xã hội đại mục tiêu quan trọng tư tưởng xã hội chủ nghĩa c) Về giáo dục Nho giáo coi việc học hàng đầu tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục Chủ tịch Hồ Chí Minh- vị lãnh tụ anh minh lỗi dân tộc chúng ta, từ năm sau kháng chiến chống Pháp trường kỳ gian khổ, đãcó tầm nhìn rộng lớn, đề giải nhiều vấn đề vượt trước thời đại Ngưới thấu hiểu vai trò trí thức, trân trọng mời nhiều trí thức việt kiều xây dựng đất nước Ngay từ năm 1946 Người nói đến việc diệt trừ “giặc dốt” sau tuyên bố độc lập 4/10/1945 Người phát động phong trào “Bình dân học vụ” nhằm chống nạn thất học Người khuyên bảo thầy trò ngành giáo dục “Dù khó khăn gian khổ đến đâu, phải tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt”… Suốt đời lúc Người chăm lo hệ tương lai đất nước.Trước lúc phải xa, Bác không quên dặn dò chu đáo di chúc sau: + Bồi dưỡng cách mạng đời sau việc làm quan trọng cần thiết Đảng phải chăm lo bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho họ để họ trở thành…vừa hồng vừa chuyên… + Vì việc coi trọng giáo dục, đào tạo nhân tài cho đất nước mục tiêu quan trọng cấp thiết mà Đảng nhà nước ta quan tâm + Hiện Đảng nhà nước ta, địa phương, lập quỹ học bổng, quỹ khuyến học, giải tài trẻ…để giúp đở học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, thể ưu ái, coi trọng người hiền tài xã hội ngày “ Nguyên khí mạnh quốc gia thịnh…” Đó không quy luật muôn đời với dân tộc,từng quốc gia,mà luôn phạm vi hẹp địa phương, tổ chức,thậm chí phạm vi gia đình tế bào xã hội Như thấy rõ nho giáo có ảnh hưởng nhiều đến quan điểm tư tưởng Đảng ta giáo dục đường lên xã hội chủ nghĩa thời kỳ hội nhập Đảng Bác Hồ luôn coi giáo dục mục tiêu hàng đầu quan trọng để tìm “hiền tài” phát riển đất nước d) Về giá trị người Nho giáo luôn coi người vốn sinh thiện, việc hình thành nhân cách người phụ thuộc nhiều vào môi trường giáo dục Cũng giống nho giáo xã hội Việt Nam tư tưởng xã hội chủ nghĩa nhắm mục đích tôn trọng, đề cao giá trị người Theo Nho giáo, hoàn thiện người vừa kết quả, vừa điều kiện, nguyên nhân hoàn thiện xã hội Nếu gạt sang bên điều kiện lịch sử, xã hội phải Nho giáo sớm nhận vai trò người ổn định phát triển xã hội Kinh tế, văn hóa ổn định phát triển xét cho người, người Nhịp độ phát triển kinh tế thời kỳ số nước Nhật Bản, Hàn Quốc bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, nguyên nhân chủ yếu nhất, có ý nghĩa định quan tâm đặc biệt tới việc đào tạo người tới ổn định trị, xã hội Trong văn kiện Đảng ta đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề Bởi vì, ổn định trị xã hội, không quan tâm đào tạo, hoàn thiện người mặt đức, trí, thể , mỹ phát triển kinh tế, tiến hành công nghiệp hóa, đại hóa Tất nhiên đến lượt nó, việc thực thành công nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa trở thành động lực việc hoàn thiện, đại người, xã hội; trị, xã hội có sở bền vững nước ta, Nho giáo khẳng định vai trò nhân nghĩa sống người Khổng Tử nói : “Thà ăn cơm thừa, uống nước lã, có cánh tay gối đầu mà lấy làm vui, không bất nghĩa mà giàu sang, giàu sang coi đám mây nổi” Sau khẳng định vai trò nhân nghĩa sống người Khổng Tử cổ vũ việc làm giàu nước có “Đạo”, nghĩa phát triển lành mạnh làm giàu cách đáng, không làm giàu điều đáng xấu hổ Với cách mạng ngày khẳng định vận động nhân dân làm giàu, dân có giàu nước mạnh, phải làm giàu cách đáng phải biết kết hợp quyền lợi cá nhân phù hợp với quyền lợi tập thể, Tổ quốc Đảng Bác Hồ coi trọng việc giữ gìn giá trị nhân cách người xã hội có phát triển kinh tế có phát triển không nhân cách IV.2 Ảnh hưởng tiêu cực nho giáo đến xã hội Việt Nam việc hình thành tư tưởng xã hội Chủ nghĩa Nho giáo có ảnh hưởng nhiều đến xã hội Việt Nam ảnh hưởng nhiều đến đường độ lên chủ nghĩa xã hội, nhiên có tác động tiêu cực làm cản trở phát triển gây ảnh hưởng xấu cần loại bỏ Ngày nay, đất nước ta thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, đường phát triển tất yếu cách mạng Việt Nam, cần rõ tác động tiêu cực nho giáo Nho giáo tính bảo thủ ảnh hưởng lớn đến Việt Nam, thể nghiêm trọng điểm sau: Chủ nghĩa quan liêu giới cầm quyền, chủ nghĩa bình quân nông dân, chủ nghĩa giáo điều giới trí thức Trái ngược với điều Việt Nam nông dân công nhân chiếm số đông xã hội mục đích xã hội chủ nghĩa mục đích toàn tầng lớp xã hội giai cấp công – nông cầm quyền Việc khắc phục bệnh này, cần phải có thời gian biện pháp tích cực a) Đối với kinh tế, trị Với tư tưởng "Trọng nông ức thương", Nho giáo kìm hãm công nghiệp kinh tế hàng hóa phát triển, mặt sản xuất, Nho giáo coi thường khoa học kỹ thuật; mặt phân phối khuyến khích chủ nghĩa bình quân Kinh tế Việt Nam đổi phát triển không gạt bỏ cản trở Nho giáo Dưới chế độ phong kiến, nước ta có quan hệ tiền tệ trao đổi hàng hóa mức độ định Nhưng với đặc điểm bảo trì lâu dài làng xã, quan hệ hàng hóa tiền tệ không phát triển Thêm vào đó, quan điểm bảo thủ, khép kín "trọng nông ức thương" kìm hãm phát triển có tính chất tự nhiên sản xuất xã hội Sau cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, nước ta chưa có sản xuất hàng hóa, kinh tế tình trạng tự cấp tự túc chủ yếu Đó thách thức dân tộc ta bước vào đường phát triển đại văn minh Nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sách xã hội kèm theo nguyên nhân đưa nước ta tới khủng hoảng trầm trọng Thực tiễn giúp Đảng ta nhận thức sâu CNXH, đường lên CNXH, vai trò tác dụng phát triển sử dụng yếu tố, khâu trung gian độ lên CNXH theo kiểu độ gián tiếp mà Lênin vạch Nhận thức đưa đến chủ trương phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường có quản lý nhà nước theo định hướng XHCN Đó nội dung đổi kinh tế - nhiệm vụ trọng tâm công đổi Sản xuất hàng hóa đòi hỏi phải khắc phục tình trạng chia cắt, khép kín, trì trệ sản xuất lưu thông, ảnh hưởng tư tưởng cũ tư tưởng "trọng nông ức thương" với tư tưởng cục vị (địa phương chủ nghĩa), nhiều địa phương xu hướng biệt lập khép kín trình thực mục tiêu kinh tế, không ý đến tính chỉnh thể thống nhất, đến yêu cầu phát triển chung đất nước Thực nhiệm vụ tự cân đối mặt sản xuất sinh hoạt địa phương nghĩa thực tự cung tự cấp, từ bỏ giao lưu kinh tế vùng, địa phương Do không nhận thức yêu cầu trên, ảnh hưởng tư tưởng cũ, cộng với khó khăn giao thông, nguồn vốn, số địa phương không đưa hàng hóa khỏi địa phương Cách làm thực chất tự cung tự cấp bình diện rộng Vô hình chung dẫn đến hạn chế phát triển sản xuất hàng hóa, làm nghèo nàn đời sống xã hội Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN đòi hỏi phải khắc phục tư tưởng "Trọng nông ức thương" tồn phận cán nhân dân, xây dựng chương trình kinh tế - xã hội mang tính thống nhất, xóa bỏ tình trạng phân tán, tự cung, tự cấp Nền kinh tế thời kỳ độ nước ta chịu phục ảnh hưởng tiêu cực Nho giáo lĩnh vực phân phối Chúng ta biết đặc điểm kinh tế bật xã hội Việt Nam truyền thống sản xuất nhỏ, đặc biệt sản xuất nhỏ nông nghiệp Tính chất sản xuất nhỏ tâm lý người tiểu nông in dấu ấn sâu sắc lên mặt xã hội Việt Nam cổ truyền ảnh hưởng đến ngày Nói đến sản xuất nhỏ Việt Nam chủ yếu nói đến sản xuất nhỏ nông nghiệp với đặc trưng phổ biến là: quyền tư hữu người tiểu nông với ruộng đất sở sản xuất xã hội, ruộng đất bị phân chia manh mún, nông cụ thô sơ thiếu hợp tác phân công lao động; sản xuất có tính bảo thủ cao, tổ chức sản xuất hàng hóa thấp kém, đời sống vật chất tinh thần người dân gựp nhiều khó khăn chậm cải thiện Nền sản xuất nhỏ tồn lâu đời xã hội Việt Nam với ảnh tư tưởng Nho giáo tạo nên tâm lý cục bộ, vị, địa phương Chế độ ruộng công điều kiện làng xã Việt Nam làm nảy sinh tư tưởng bình quân nghĩa vụ quyền lợi Khi nước ta bước vào thời kỳ độ lên CNXH, tư tưởng bình quân trở thành lực cản lớn trình phát triển kinh tế mặt khác đời sống xã hội Cách làm kinh tế theo hành cách máy móc hợp tác xã nông nghiệp, nông trường quốc doanh miền Bắc trước với hình thức phân phối bình quân dẫn đến tình trạng người lao động thờ với công việc kết lao động Tâm lý ỷ lại vào tập thể, dựa dẫm, cung cách lao động "được hay chớ", "cơm vua ngày trời", "đi làm theo kẻng, ăn chia theo định xuất", "chân dài chân trong" trở thành bệnh ngày trầm trọng Trong thời kỳ đổi mới, Đảng Nhà nước ta chủ trương thực quán lâu dài sách phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN Các hình thức phân phối thời kỳ đa dạng: phân phối theo lao động, phân phối theo vốn đầu tư, phân phối thông qua phúc lợi tập thể Tuy nhiên, tình trạng bình quân phân phối tồn tại, biểu rõ nét khối hành nghiệp Tiền lương nhìn chung chưa đảm bảo tái sản xuất sức lao động, chưa thực trở thành đòn bẩy kích thích người lao động làm việc với nhiệt tình sức sáng tạo cao Ngoài nho giáo coi trọng chữ tình gia đình điều dẫn đến thực trạng “một người làm quan họ nhờ” ảnh hưởng xấu, có nhân tài thực hội cống hiến cho xã hội, cản trở hội nhập lên theo tâm niệm Hồ chủ tịch b) Về xã hội Trong xã hội nho giáo coi trọng tầng lớp nho gia, tức tầng lớp trí thức Vì họ người có học vấn có tài nên nắm giữ tiếng nói quan trọng xã hội Tuy nhiên Việt Nam đặc biệt thời kỳ nước ta bước đầu theo đường xã hôi chủ nghĩa tầng lớp trí thức chiếm số xã hội Đặc biệt mục tiêu xã hội chủ nghĩa giai cấp công nhân giai cấp nông dân giai cấp cầm quyền Điều có ảnh hưởng nhiều đến xã hội nước ta Hiện nước ta xảy thực trạng “thầy nhiều thợ” việc coi trí thức dẫn đến thực trạng “chuộng cấp” Đào tạo nhiều không hiệu dẫn đến thừa, dẫn đến thất nghiệp c) Giá trị người, đặc biệt người phụ nữ Bên cạnh tác động tích cực nho giáo việc tu dưỡng đạo đức hình thành nhân cách người nho giáo nguyên nhân tiềm ẩn dẫ đến tình trạng bất bình đẳng Việt Nam, đặc biệt vai trò người phụ nữ không coi trọng Theo nho giáo người phụ nữ phải theo tiêu trí “công dung ngôn hạnh” xã hội nho giáo ngườ phụ nữ tiếng nói, không coi trọng Nhưng trái lại xã hội đại đặc biệt xã hội chủ nghĩa tất người có quyền bình đẳng không phân biệt giới tính, tôn giáo thành phần dân tộc Chính ảnh hưởng nho giáo nên việc đòi lại quyền bình đẳng cho người phụ nữ xã hội thực đấu tranh từ Viêt Nam độc lập xóa bỏ chế độ cũ lên theo đường xã hội chủ nghĩa Tuy nhiên đến tình trạng phân biệt giới tính âm ỉ diễn Trong công hội nhập xã hội tiếng nói người phụ nữ không thục coi trọng, ảnh hưởng lớn đến phát triển xã hội Bởi người nam giới đủ lực để góp phần xây dựng đất nước mà người phụ nữ đầy đủ lực gánh vác công việc xã hội Ngoài ra, theo Nho giáo hôn nhân người đàn ông có năm thê bảy thiếp theo xã hội đại đặc biệt theo tư tưởng Hồ Chí Minh gia đình vợ chồng hợp pháp Đây tư tưởng tiến buổi đầu lại không chấp nhận xã hội Việt Nam Trong thời gian dài từ chế độ cũ bị xóa bỏ phải đấu tranh lâu dài Theo Hồ chủ tịch gia đình tế bào xã hội gia đình vững vàng xã hội yên ấm phát triển theo hướng Tuy nhiên tư tưởng nho giáo ăn sâu nên việc xóa bỏ hoàn toàn gặp nhiều khó khăn Bên cạnh đó, việc “trọng nam khinh nữ” vấn nạn, gây nhiều hệ lụy xã hội Nó dẫn tới cân dân số, dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội… cản trở phát triển xã hội đại ảnh hưởng tới đường lên chủ nghĩa xã hội ngược lại với mục tiêu xây dựng xã hội công văn minh Nói chung quan niệm giá trị người nho giáo không tôn trọng người phụ nữ xã hội, tiêu cực cần phải khắc phục để nước ta từ nước nghèo nàn, lạc hậu lên đường chủ nghĩa xã hội văn minh V Giải Pháp Khắc Phục Nho giáo coi kiến trúc thượng tầng, móng xã hội Việt Nam hình thành xã hội chủ nghĩa Tuy nhiên có ảnh hưởng tiêu cực cần phải xóa bỏ, cản trở phát triển xã hội, đặc biệt hội nhập kinh tế lên đường chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng chủ tịch Hồ Chí Minh - Trước hết nho giáo tư tưởng tồn lâu xã hội Việt Nam việc xóa bỏ tiêu cực phải tuyên truyền, giáo dục đến toàn thể người dân Bởi có tuyên truyền giáo dục cho người dân nhận thức tiêu cực thấy xấu tồn xóa bỏ tận gốc Những tích cực phải tiếp thu tiếp thu cách có chọn lọc Điều phải thực trình lâu dài thường xuyên không nóng vội Chỉ có tư tưởng thay đổi tư tưởng - Đối với thới quen nho giáo để lại cần phải thay đổi Mỗi người phải nhận thức rõ nước ta đường hội nhập cần phải động, làm việc có trách nhiệm có kỷ cương thay đổi thói quen nước nông nghiệp - Đối với đội ngũ cán Đảng cần phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh đưa đất nước hội nhập với giới Muốn thay đổi tư tưởng người dân người đứng đầu phải gương mẫu, không tiêu cực không quan liên hách dịch, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh “cần-kiệm-liêm-chính” - Đối với việc bình đẳng xã hội: cần tuyên truyền nâng cao vai trò người phụ nữ xã hội Tất hoạt động phụ nữ tham gia đóng góp xây dựng ý kiến Tuyên truyền cho người dân đặc biệt người dân vùng xâu vùng xa bình đẳng giới Không để xảy tình trạng trọng nam khinh nữ Cần lập tổ chức bảo vệ nhân quyền người phụ nữ Khuyến khích phụ nữ tham gia tích cực vào hoạt đông xã hội, xóa bỏ tình trạng để xã hội phát triển cân - Luôn học hỏi kinh nghiệm nước tiên tiến khu vực giới trình độ phát triển khoa học công nghệ, tác phong làm việc mở cửa kinh tế Mở cửa giao lưu kinh tế giao lưu tiến khoa học kỹ thuật mà giao lưu văn hóa Chính giao lưu làm mờ nhạt dần suy nghĩ bảo thủ chế độ cũ nhanh chóng hội nhập Điều giúp nước ta nhanh chóng hội nhập phát triển theo hướng C KẾT LUẬN Có thể nói nho giáo có ảnh hưởng nhiều đến xã hội Việt Nam hình thành xã hội chủ nghĩa Nó tác động tích cực kiến trúc thượng tầng, giúp cho xã hội chủ nghĩa hình thành phát triển nhanh chóng nước ta Và đến giúp cho Việt Nam vững bước đường hội nhập kinh tế giữ nguyên săc văn hóa dân tộc Tuy nhiên có tác động tiêu cực cần phải xóa bỏ khắc phục tiêu cực nước ta phát triển trường quốc tế D TÀI LIỆU THAM KHẢO Wikipedia tiếng Việt – Nho giáo Nho giáo, hiểu theo tiếng Việt đạo Nho Theo Trần Trọng Kim Nho giáo, Nxb Trung tâm Học liệu, Sài Gòn, 1971, t 10 Sách Hệ thống di tích Nho học Việt Nam Văn miếu tiêu biểu Bắc bộ, Nxb thông tin truyền thông 4 Luận văn nghiên cứu Nho giáo ảnh hưởng nó đến xã hội người Việt Nam Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia Đặng Xuân Kỳ: Tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển văn hoá người, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005 Các Bài Giảng Về Tư Tưởng Phương Đông (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Trần Đình Hượu Bài báo: Lịch sử triết học phương Đông" - Cách nhìn tư tưởng triết học phương Đông, tác giả Nguyễn Phương Thảo, Trang thông tin điện tử Nhà xuất trị Quốc gia – Sự thật Giáo trình: Lịch sử tư tưởng Việt Nam, GCV.Ths Hoàng Ngọc Vĩnh 10 Nho giáo Văn học Việt Nam trung cận đại 11 Lịch sử tư tưởng Phương Đông Việt Nam – Nguyễn Minh Tường 12 Khảo sát báo, từ điển tạp chí, sách, báo mạng Internet [...]... Tư Tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa IV.1 Ảnh hưởng tích cực đến xã hội Việt Nam và hình thành tư tưởng xã hội Chủ nghĩa Con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam cũng tuân theo chủ nghĩa Mác Lênin Tuy nhiên để phù hợp với xã hội Việt Nam từ một nước phong kiến, chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết tinh và kế thừa những giá trị tư tưởng của các hệ tư tưởng khác đặc biệt là nho giáo a) Trong chính trị Nho giáo có nhiệm... lợi của tập thể, của Tổ quốc Đảng và Bác Hồ luôn coi trọng việc giữ gìn giá trị nhân cách của con người mặc dù xã hội có phát triển kinh tế có phát triển nhưng không mất đi nhân cách IV.2 Ảnh hưởng tiêu cực của nho giáo đến xã hội Việt Nam và việc hình thành tư tưởng xã hội Chủ nghĩa Nho giáo tuy có ảnh hưởng rất nhiều đến xã hội Việt Nam và ảnh hưởng nhiều đến con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, ... đi lên con đường chủ nghĩa xã hội văn minh V Giải Pháp Khắc Phục Nho giáo được coi là kiến trúc thượng tầng, là một trong những nền móng của xã hội Việt Nam và sự hình thành xã hội chủ nghĩa Tuy nhiên nó cũng có cả những ảnh hưởng tiêu cực cần phải xóa bỏ, bởi nó cản trở sự phát triển của xã hội, đặc biệt là sự hội nhập kinh tế và đi lên con đường chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh... đường chủ nghĩa xã hội Bên cạnh đó nho giáo còn coi xã hội luôn luôn có sự công bằng, mọi người phải sống hòa thuận với nhau nó là tiền đề cho việc xây dựng một xã hội “Công bằng dan chủ văn minh” trong xã hội hiện đại và cũng là một trong những mục tiêu quan trọng trong tư tưởng xã hội chủ nghĩa c) Về giáo dục Nho giáo luôn coi việc học là hàng đầu cũng như tư tưởng của Hồ Chí Minh trong giáo dục Chủ. .. tồn tại lâu đời trong xã hội Việt Nam cùng với ảnh của tư tưởng Nho giáo đã tạo nên tâm lý cục bộ, bản vị, địa phương Chế độ ruộng công trong điều kiện làng xã Việt Nam đã làm nảy sinh tư tưởng bình quân về nghĩa vụ và quyền lợi Khi nước ta bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH, tư tưởng bình quân đã trở thành lực cản lớn trong quá trình phát triển kinh tế cũng như các mặt khác của đời sống xã hội Cách làm... phục vụ mục đích của nhân dân, lấy dân làm gốc Tư tưởng này được thể hiện rất rõ trong quan điểm trị quốc của các nhà Nho xưa, nổi bật nhất là trong quan điểm trị quốc của Nguyễn Trãi một nhà nho nổi tiếng trong xã hội phong kiến Việt Nam Nho giáo xã hội phong kiến có câu Việc yên nghĩa cốt ở muôn dân” thì quan điểm của Đảng ta là “Lấy dân làm gốc Tư tưởng Trung quân của Nho giáo được người Việt Nam. .. gây ảnh hưởng xấu cần loại bỏ Ngày nay, đất nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đó là con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam, vì vậy cần chỉ rõ được những tác động tiêu cực của nho giáo Nho giáo và tính bảo thủ của nó ảnh hưởng lớn đến Việt Nam, thể hiện nghiêm trọng ở các điểm sau: Chủ nghĩa quan liêu trong giới cầm quyền, chủ nghĩa bình quân trong nông dân, chủ nghĩa giáo. .. lập được kỷ cương và trật tự xã hội Nho giáo với các tư tưởng chính trị - đạo đức như "Chính danh", "Nhân trị", "Nhân Chính" luôn luôn là bài học quý giá và được vận dụng trong suốt lịch sử Việt nam không chỉ trong thời kỳ phong kiến mà cả trong tư tưởng hội chủ nghĩa và tư tưởng Hồ Chí Minh Xã hội chủ nghĩa luôn coi trọng việc xây dựng một nhà nước và đảm bảo sự lãnh đạo tập trung của nhà nước Nhưng... nghĩa và thời kỳ hội nhập hiện nay Đảng và Bác Hồ luôn luôn coi giáo dục là mục tiêu hàng đầu và quan trọng nhất để tìm ra “hiền tài” phát riển đất nước d) Về giá trị con người Nho giáo luôn luôn coi con người vốn sinh ra đã thiện, việc hình thành nhân cách của con người phụ thuộc rất nhiều vào môi trường cũng như giáo dục Cũng giống nho giáo xã hội Việt Nam cũng như những tư tưởng của xã hội chủ nghĩa. .. nhiều hệ lụy trong xã hội Nó dẫn tới sự mất cân bằng dân số, dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội nó cản trở sự phát triển của xã hội hiện đại và ảnh hưởng tới con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và đi ngược lại với mục tiêu xây dựng xã hội công bằng văn minh Nói chung những quan niệm về giá trị con người của nho giáo là không tôn trọng người phụ nữ trong xã hội, nó là một tiêu cực cần phải khắc phục để nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh Hưởng Của Tư Tưởng Nho Giáo Trong Đời Sống Xã Hội Việt Nam Hiện Nay Tới Việc Hình Thành Tư Tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa Và Giải Pháp Khắc Phục, Ảnh Hưởng Của Tư Tưởng Nho Giáo Trong Đời Sống Xã Hội Việt Nam Hiện Nay Tới Việc Hình Thành Tư Tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa Và Giải Pháp Khắc Phục, Ảnh Hưởng Của Tư Tưởng Nho Giáo Trong Đời Sống Xã Hội Việt Nam Hiện Nay Tới Việc Hình Thành Tư Tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa Và Giải Pháp Khắc Phục, II. Các Quan Điểm Về Nho Gia

Từ khóa liên quan