BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ GIẢNG DẠY HỌC KỲI/2013-2014

13 1,749 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2016, 20:43

BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ GIẢNG DẠY HỌC KỲI/2013-2014 PHẦN A: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN I Tổng quan hoạt động khảo sát ý kiến sinh viên giảng dạy HKI/2013-2014: Cơ sở hạ tầng & trang thiết bị Chiến lược tuyển sinh Nguồn lực Đầu vào (Sinh viên trúng tuyển) CTĐT Dạy học Đánh giá Giá trị tăng thêm Khả xin việc làm Năng lực cạnh tranh Quá trình (Dạy học) Đầu (Người tốt nghiệp) Doanh nghiệp Cựu sinh viên Sinh viên Giảng viên/cán viên chức Phản hồi Hình Mô hình hệ thống ĐBCL bên trường đại học Mục tiêu: Đánh giá môn học nhằm tìm hội cải tiến chất lượng đào tạo Đối tượng khảo sát: Đối tượng khảo sát: toàn thể sinh viên hệ quy học tập trường, phạm vi khảo sát tất môn học lý thuyết - thực hành - tập Phương pháp thời gian thực khảo sát: Phương pháp: Khảo sát trực tuyến trang web Bách Khoa E-Learning (BKEL) (http://e-learning.hcmut.edu.vn) Thời gian thực hiện: Đối với hoạt động khảo sát giảng dạy HKI/2013-2014, Hệ thống khảo sát trực tuyến mở để thực khảo sát khoảng thời gian từ tuần đến tuần 15 học kỳ (từ 05/11/2013 đến 23/12/2013) Sau khoảng thời gian trên, Hệ thống khảo sát BKEL đóng lại để kết thúc đợt khảo sát II Giới thiệu báo cáo: Mục tiêu báo cáo: Báo cáo thể kết khảo sát - nguồn liệu sở để cấp quản lý trường, khoa/ trung tâm, môn, giảng viên xem xét, đánh giá đề biện pháp nhằm cải tiến chất lượng giảng dạy phạm vi toàn trường, toàn khoa/trung tâm, riêng với phiếu kết khảo sát môn học giúp giảng viên có điều kiện nhìn lại hiệu giảng dạy Phạm vi sử dụng báo cáo: Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên giảng dạy sử dụng nội trường đại học Bách Khoa TP HCM Các bên liên quan sử dụng báo cáo: Ban Giám hiệu: đơn vị xem xét phê duyệt để ban hành báo cáo thức; BGH sử dụng báo cáo để rà soát tình cải tiến chất lượng dạy học hàng năm; Trưởng phòng đào tạo: để nắm bắt tình hình, chất lượng giảng dạy trường sở cải tiến tương lai; Trưởng Khoa/Trung tâm: để biết tình hình, chất lượng giảng dạy đơn vị sở cho đề xuất cải tiến cho khoa/ trung tâm sau; Trưởng Bộ môn: để hiểu rõ tình hình, chất lượng giảng dạy môn sở để đề xuất giải pháp cải tiến cho môn; Tổ trưởng tổ đảm bảo chất lượng: để biết nghiên cứu, đề xuất giải pháp cải tiến, phối hợp với Ban ĐBCL trường để nâng cao chất lượng; Giảng viên: nhận phiếu kết khảo sát môn học mà phụ trách học kỳ Chủ nhiệm môn gửi Trên phiếu kết quả, giảng viên biết số thông tin môn học liên quan đến đợt khảo sát, cụ thể: - Tổng số tỷ lệ sinh viên trả lời khảo sát; - Số lượng sinh viên chọn mức đánh giá (mức 1: thấp  mức 5: cao nhất); - Điểm trung bình môn học; - Điểm trung bình Bộ môn; - Điểm trung bình Khoa/trung tâm; - Điểm trung bình Toàn trường Báo cáo gửi dạng bảng in file pdf đến bên liên quan Dữ liệu khảo sát chi tiết gửi file pdf thông qua email theo yêu cầu Các quy ước thống kê, phân tích số liệu tổng hợp báo cáo: a) Tính hợp lệ phiếu trả lời: - Phiếu trả lời không hợp lệ: phiếu rơi vào trường hợp sau:  Tất câu trả lời (đối với câu hỏi có thang điểm) 1;  Tất câu trả lời (đối với câu hỏi có thang điểm) 5;  Tỷ lệ câu hỏi trả lời 80% tổng số câu hỏi - Phiếu trả lời hợp lệ: trường hợp lại  Từ liệu khảo sát BKEL, Ban Đảm bảo chất lượng loại bỏ phiếu không hợp lệ theo quy ước xử lý liệu dựa phiếu hợp lệ Từ sau, báo cáo mặc định số phiếu trả lời hợp lệ số sinh viên tham gia thực khảo sát b) Cách thức thể số liệu báo cáo dựa mẫu phiếu khảo sát cấu trúc câu hỏi: Trong HKI/2013-2014, Ban Đảm bảo chất lượng sử dụng 03 bảng câu hỏi khác để khảo sát ý kiến sinh viên giảng dạy cho dạng môn học: lý thuyết, thí nghiệm/thực hành, tập Trong mẫu phiếu, câu hỏi sử dụng bao gồm loại: - Câu hỏi lựa chọn nhiều lựa chọn  Đối với dạng câu hỏi này, số liệu báo cáo tỷ lệ % sinh viên trả lời đáp án góc độ toàn trường; - Câu hỏi tự trả lời (câu hỏi mở)  Kết khảo sát trình bày “Phần C: Kết luận Kiến nghị”; - Câu hỏi theo thang điểm tăng dần (từ mức đến mức 5)  Số liệu báo cáo điểm trung bình nội dung khảo sát góc độ môn học, môn, khoa/trung tâm toàn trường c) Quy ước phân loại dựa điểm trung bình câu hỏi theo thang điểm (trừ câu 15): - Dưới 2,5 điểm : không đạt yêu cầu; - Từ 2,5 đến 3,0 điểm : đạt mức trung bình; - Từ 3,0 đến 3,7 điểm : đạt mức khá; - Từ 3,7 đến 4,5 điểm : đạt mức tốt / giỏi; - Từ 4,5 đến 5,0 điểm : đạt mức tốt / xuất sắc Riêng câu 15: mức điểm từ 3,0 đến 4,0 đánh giá tốt d) Cách thức tính điểm trung bình: Điểm trung bình toàn trường: tính nguồn liệu khảo sát tổng hợp đợt khảo - sát; - Điểm trung bình khoa/trung tâm: tính nguồn liệu khảo sát tất giảng viên khoa/trung tâm; - Điểm trung bình môn: tính nguồn liệu khảo sát tất giảng viên môn; Điểm trung bình môn học: tính nguồn liệu khảo sát môn học - giảng viên đảm nhiệm chương trình đào tạo Một số thuật ngữ dùng báo cáo: - Chuẩn đầu môn học: sinh viên đạt sau hoàn thành môn học (so với mục tiêu ban đầu môn học); - Môn học lý thuyết: môn học giảng dạy lý thuyết toàn chương trình học; - Môn học thí nghiệm/ thực hành: môn học có kết hợp lý thuyết thí nghiệm/ thực hành; - Môn học tập: môn học mà tỷ lệ tập thực hành cao giảng dạy lý thuyết PHẦN B: NHỮNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHÍNH I Tình hình sinh viên tham gia khảo sát: Thống kê toàn trường, quy mô khảo sát thực sau: a) Số lượng môn học khảo sát: 1.388 tổng số 1668 môn học , đạt tỷ lệ: 83,2% ; - Số lượt sinh viên đăng ký học (theo Danh sách môn học khảo sát): 127.168 lượt; - Số lượt sinh viên trả lời: 63.913 lượt , đạt tỷ lệ: 50,3% so với số sinh viên theo học Tính riêng phạm vi khoa/trung tâm, số liệu tỷ lệ khảo sát mô tả bảng đây: Bảng Thống kê tỷ lệ sinh viên khoa trả lời phiếu khảo sát: Dạng môn học Tổng số lượt Mã khoa/TT Bài tập Thực hành Lý thuyết SV trả lời Số lượt Tỷ lệ SV SV đăng trả lời ký học (1) (2) (3) (4) (5)=(2)+(3)+(4) (6) (7)=(5)/(6) VL 503 68 2177 2748 6,732 40.8% GT 284 89 1832 2205 5,314 41.5% DC 344 80 2103 2527 6,040 41.8% XD 1,353 1,033 8839 11225 25,880 43.4% MT 1,709 389 2849 4947 11,061 44.7% BD 0 1837 1837 3,718 49.4% CK 1,463 634 8586 10683 21,126 50.6% QL 240 2445 2685 4,980 53.9% MO 583 178 2340 3101 5,613 55.2% DD 1,179 1,529 8027 10735 18,993 56.5% HC 1,214 726 6244 8184 13,123 62.4% UD 321 945 1770 3036 4,588 66.2% 9,193 5,671 49,049 63,913 127,168 50.3% TOÀN TRƯỜNG Nhằm thể rõ tỷ lệ sinh viên khoa tham gia thực khảo sát, thể thông qua biểu đồ tỷ lệ trả lời Trong đó: - Các cột thể tỷ lệ sinh viên trả lời khảo sát ; Đường thẳng nét đứt nằm ngang đánh dấu mức điểm trung bình toàn trường 50,3% Hình Biểu đồ thể tỷ lệ sinh viên tham gia trả lời khảo sát Theo biểu đồ từ Hình thống kê từ Bảng 1, trung bình toàn trường đạt 50,3% tỷ lệ sinh viên tham gia khảo sát Trong đó, đơn vị có số sinh viên tham gia đông thuộc khoa KHUD (66,2%) (chiếm 40,8%) khoa CNVL II Kết khảo sát chung toàn trường: Kết khảo sát môn học lý thuyết: Bảng câu hỏi dành cho môn học lý thuyết gồm có 21 câu hỏi chung cho toàn trường theo nhóm : câu hỏi môn học tài liệu; nhóm câu hỏi giảng viên phương pháp giảng dạy; câu hỏi chuẩn đầu ra; câu hỏi mở lấy ý kiến Bên cạnh đó, bảng câu hỏi có thêm số câu hỏi riêng cho khoa/trung tâm (với số lượng câu hỏi không câu ) dành cho môn học giảng viên đơn vị phụ trách giảng dạy Theo cấu trúc trên, báo cáo trình bày kết khảo sát hình thức mô tả tỷ lệ sinh viên trả lời theo câu hỏi/nhóm câu hỏi dạng biểu đồ/bảng biểu kèm phân tích tóm tắt số liệu Câu hỏi môn học tài liệu: Vào đầu học kỳ, giảng viên có giới thiệu cho sinh viên biết đề cương môn học gồm có nội dung: mục tiêu môn học, chuẩn đầu môn học, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá, tài liệu tham khảo không? Kết trình bày biểu đồ sau: Hình Biểu đồ thể việc giảng viên giới thiệu môn học Câu hỏi phương pháp giảng dạy: Hình Các phương pháp giảng dạy giảng viên Kết cho thấy thuyết giảng phương pháp chiếm ưu (chiếm 80,6% ), phương pháp thuyết trình/thảo luận… Câu hỏi chuẩn đầu ra: Sinh viên biết chuẩn đầu môn học thông qua phần giới thiệu đề cương môn học giảng viên vào đầu học kỳ Đây để sinh viên xác định đạt % so với chuẩn đầu kết thúc môn học Theo kết khảo sát, đa số sinh viên đạt từ 50% đến 75% so với chuẩn đầu môn học (Hình 5) Hình Tỷ lệ sinh viên đạt chuẩn đầu theo môn học Nhóm câu hỏi giảng giảng viên mức độ hài lòng sinh viên Sự hài lòng sinh viên môn học lý thuyết đánh giá qua 10 tiêu chí ứng với 10 câu hỏi (Hình 6), “Sinh viên hài lòng với môn học” xem tiêu chí chủ chốt để tổng hợp lại phần đánh giá sinh viên môn học Hình Biểu đồ thể kết khảo sát giảng viên mức độ hài lòng Theo biểu đồ trên, điểm trung bình thấp 3.62 tiêu chí Giờ giảng thu hút, tạo hào hứng cho sinh viên học tập, điểm cao 4.01 cho tiêu chí Giảng viên giảng dạy đầy đủ nội dung chi tiết đề cương môn học điểm trung bình tiêu chí đạt từ loại đến loại tốt ( cho hầu hết môn học) theo quy ước phân loại dựa điểm trung bình Cụ thể: Số môn học lý thuyết khảo sát 1.159 (đạt 82,3% tổng số môn) Theo cách phân loại kết dựa vào điểm trung bình khảo sát, toàn trường có: - 06 môn học không đạt yêu cầu (tỷ lệ 0,5%); - 28 môn học đạt mức trung bình (tỷ lệ 2,4%); - 433 môn học đạt mức (tỷ lệ 37,4%); - 647 môn học đạt mức tốt (tỷ lệ 55,8%); - 45 môn học đạt mức tốt (tỷ lệ 3,9%) Kết khảo sát môn thí nghiệm/thực hành: So với kết khảo sát môn học lý thuyết, phần giới thiệu đề cương môn học thí nghiệm/thực hành có chút thay đổi tỷ lệ chọn thứ tự xếp nội dung (Hình 7) Hình Giảng viên giới thiệu đề cương môn học Số lượng môn học thực hành khảo sát 150 (đạt 84,3% tổng số môn) Trong phiếu khảo sát môn học thực hành, mức độ hài lòng sinh viên môn học thực hành đánh giá qua 10 tiêu chí (Hình 8) Hình Mức độ sinh viên hài lòng với môn học Dựa vào mức điểm trung bình từ kết khảo sát tất môn học thực hành để phân loại toàn trường có: - 02 môn đạt mức trung bình (tỷ lệ 1,3%); - 45 môn đạt mức (tỷ lệ 30,0%); - 101 môn đạt mức tốt (tỷ lệ 67,4%); - 02 môn đạt mức tốt (tỷ lệ 1,3%) Về điều kiện thí nghiệm/thực hành đánh giá qua 06 tiêu chí Nhìn chung, tất tiêu chí đạt mức điểm tốt (Hình 9) Hình Điều kiện thí nghiệm/ thực hành Kết khảo sát môn học giảng dạy tập: Sự hài lòng sinh viên môn học tập đánh giá qua tiêu chí (Hình 10) Số lượng môn học tập khảo sát 79 (đạt 95,2% tổng số môn tập) Dựa vào mức điểm trung bình từ kết khảo sát tất môn học tập để phân loại toàn trường có: - 01 môn không đạt yêu cầu (tỷ lệ 1,2%); - 02 môn đạt mức trung bình (tỷ lệ 2,5%); - 33 môn đạt mức (tỷ lệ 41,8%); - 40 môn đạt mức tốt (tỷ lệ 50,7%); - 03 môn đạt mức tốt (tỷ lệ 3,8%) Hình 10 Kết khảo sát môn học tập PHẦN C: KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ I Kết luận kiến nghị góc độ toàn trường Kết luận Thế mạnh: - Tất Khoa/ Trung tâm có kết khảo sát từ loại đến loại tốt, - loại trung bình; Về tỷ lệ trả lời khảo sát: Tăng gấp đội số lượt sinh viên tham gia trả lời khảo sát so với HKII/2012-2013;
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ GIẢNG DẠY HỌC KỲI/2013-2014, BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ GIẢNG DẠY HỌC KỲI/2013-2014, BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ GIẢNG DẠY HỌC KỲI/2013-2014

Từ khóa liên quan