Giáo án Sinh học lớp 12 trọn bộ

240 453 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2016, 20:04

Giáo án điện tử môn Sinh học lớp 12 giúp học sinh nắm vững kiến thức về quy luật phân li độc lập, liên kết gen, hoán vị gen, di truyền liên kết giới tính và di truyền ngoài nhân. Thông qua cuốn giáo án điện tử soạn sẵn này, giáo viên sẽ giúp học sinh nắm được bài học nhanh chóng và ghi nhớ kiến thức lâu hơn. Tiết (TPPCT): Ngày soạn: 06.09.2013 Chương trình: Phụ đạo chiều Lớp dạy: 11A3,7->10 QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP I Mục tiêu học Kiến thức + Trình bày thí nghiệm, phân tích kết lai cặp tính trạng Menđen + Nêu nội dung quy luật phân li độc lập Menđen + Giải thích sở tế bào học quy luật phân li độc lập, điều kiện nghiệm quy luật +Viết sơ đồ lai hai tính trạng + Biết vận dụng công thức tổ hợp để giải thích tính đa dạng sinh giới tập quy luật di truyền Kĩ -Phát triển tư lôgic khoa học -Phát triển tư quan sát phân tích kênh hình, kĩ phân tích kết thí nghiệm 3.Thái độ Yêu khoa học, tích cực học tập II Trọng tâm học Nội dung sở tế bào học quy luật phân li độc lập III Phương pháp dạy học Thuyết trình, trực quan, thảo luận nhóm làm việc độc lập với sgk IV Phương tiện dạy học chuẩn bị giáo viên, học sinh Giáo viên: Giáo án, SGK, Hình 9, sơ đồ lai tính trạng Học sinh Học tiết học trước, chuẩn bị SGK, đọc trước nhà Thảo luận trước vào tiết học V Tiến trình tổ chức hoạt động dạy-học Ổn định tổ chức lớp Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra Câu Các bước tiến hành nghiên cứu menđen? Nội dung giả thuyết hay kết luận khoa học Menđen? Câu Nội dung quy luật phân li Menđen? Câu Bản chất quy luật phân li gì(cơ sở tế bào học quy luật phân li gì)? Câu Lôcút gen gì? Gen gì? Alen gì? Bài Mở bài: Bài trước học quy luật Menđen xét tính trạng? Sự phân li tính trạng biết Vậy lai hai hay nhiều cặp tính trạng sao? Menđen thu kết có luận nào? Bài học 9-quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập trả lời cho câu hỏi [GV: Vừa nói vừa viết lên bảng tên bài] Hoạt động thầy trò * Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung qui luật phân li độc lập Menđen GV: Yêu cầu HS đọc sgk tóm tắt nội dung thí nghiệm Menđen SGK trang 38 theo nội dung sau +Các tính trạng gì? Trong tính trạng Menđen lai tính trạng tương phản nào? +Xét riêng tính trạng: Tỉ lệ F1, F2 nào? Kết luận tính trội lặn? +Tỉ lệ phân li chung tính trạng xét, so với kết phân tính chung đề F1 F2 +Từ kết đó(đặc biệt F2) có kết luận phân li tính trạng HS: Nghiên cứu sgk, tư duy, thảo luận, trả lời HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có) Trang Nội dung kiến thức I Thí nghiệm lai hai tính trạng Thí nghiệm: * Lai thuận lai nghịch cho kết nhau: Pt/c: Vàng, trơn x xanh, nhăn F1 100% vàng, trơn F2: 315 vàng, trơn : 108 vàng, nhăn : 101 xanh, trơn : 32 xanh, nhăn * (Tỉ lệ kiểu hình : : : 1) Nhận xét: +P: Thuần chủng gồm hai tính trạng màu hạt, dạng hạt +Sự tương phản là: Hạt trơn> Các tính trạng phân li cách độc lập nhau(không phụ thuộc vào nhau) Nội dung định luật phân li độc lập: Các cặp nhân tố di truyền qui định tính trạng khác phân li độc lập qua trình hình thành giao tử Sơ đồ phép lai: (SGK-trang 38, 39) II Cơ sở tế bào học Cơ sở tế bào học -Do gen nằm NST tương đồng khác -Trong tế bào, NST đứng thành cặp tương đồng nên gen tương đồng quy định tính trạng tương phản đứng thành cặp tương đồng -Khi giảm phân hình thành giao tử cặp NST tương đồng phân li độc lập giao tử nên kéo theo phân li độc lập gen(alen) NST -Các cặp NST kết hợp với cách ngẫu nhiên tạo nên kết hợp ngẫu nhiên gen(alen) Tạo lượng biến dị tổ hợp lớn -Phân tích thí nghiệm ta có: +Sự phân li cặp NST xảy với xác xuất kéo theo phân li gen cách độc lập tạo loại giao tử với tỉ lệ ngang (1AB, 1Ab, 1aB, 1ab) +Các giao tử kết hợp ngẫu nhiên trình thụ tinh làm xuất tổ hợp gen khác (biến dị tổ hợp ) Điều kiện nghiệm Điều kiện nghiệm định luật Menđen: - Số lượng cá thể hệ lai phải đủ lớn để số liệu thống kê xác - Sự phân li NST tạo giao tử, thụ tinh diễn bình thường -Các giao tử hợp tử tạo phải có sức sống -Mỗi gen phải quy định tính trạng - Mỗi cặp gen nằm cặp NST tương đồng III Ý nghĩa quy luật Menđen Ý nghĩa lí luận: - Tạo số lượng lớn biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho tiến hóa, giúp sinh giới đa dạng, phong phú -Giúp sinh vật thích nghi với điều kiện sống luận cho thầy biết điều kiện nghiệm qui luật phân li độc lập gì? HS: Nghiên cứu sgk, tư lại học, thảo luận, trả lời HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV: Đánh giá, xác hóa kiến thức * Hoạt động :Ý nghĩa qui luật Men đen GV: Các quy luật Menđen có ý nghĩa ? HS: Nghiên cứu thông tin SGK trả lời GV: Nhận xét, bổ sung, kết luận GV: Yêu cầu học sinh dựa vào kiến thức học, trả lời lệnh SGK mục III trang 40 xây dựng công thức tổng quát đặc điểm giao tử tạo ra, kiểu gen, kiểu hình, tỉ lệ phân li kiểu hình, thông qua số cặp gen dị hợp HS : Thảo luận nhanh điền thông tinh vào bảng 9, phát biểu công thức tổng quát GV: Nhận xét, bổ sung để hoàn thiện kiến thức thay đổi -Giải thích tính di truyền sinh vật Ý nghĩa thực tiễn - Dự đoán tỉ lệ phân li KH đời sau - Giúp người tìm tổ hợp gen mang tính trạng có lợi cho người - Trên sở khoa học kiểu gen cho kiểu hình tốt tiến hành lai giống, tạo giống có suất cao Công thức tổng quát: - Với n số cặp gen dị hợp - Số loại giao tử F1: 2n - Số loại kiểu gen: 3n - Số loại kiểu hình F2: 2n - Tỉ lệ phân li kiểu gen F2: (1+2+1)n - Tỉ lệ phân li kiểu hình F2: (3+1)n VI Củng cố - GV chốt lại kiến thức trọng tâm qua việc yêu cầu HS trả lời câu hỏi: + Bản chất qui luật phân li độc lập? + Cơ sở tế bào học qui luật phân li độc lập? VII Dặn dò - Học cũ, trả lời câu hỏi SGK -Ôn tập kiểu tác động gen alen gen không alen hình thành tính trạng VIII Rút kinh nghiệm dạy Trang Tiết (TPPCT): Ngày soạn: 29.08.2014 Chương trình: Phụ đạo chiều Lớp dạy: 11A3,7->10 TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN I Mục tiêu học Kiến thức + Phân tích giải thích kết thí nghiệm học + Nêu chất kiểu tác động gen hình thành tính trạng: Tương tác gen không alen, tác động cộng gộp đa hiệu gen Kĩ Quan sát phân tích kênh hình, phân tích kết thí nghiệm Thái độ Yêu khoa học, tích cực họa tập II Trọng tâm học Tương tác gen không alen tác động cộng gộp gen III Phương pháp dạy học Trực quan, vấn đáp, thuyết trình IV Phương tiện dạy học chuẩn bị giáo viên, học sinh Giáo viên SGk, giáo án, hình 10.1 10.2 phóng to Học sinh SGK, đọc trước nhà V Tiến trình tổ chức dạy-học Ổn định tổ chức lớp Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Câu 1: Nêu điều kiện cần để lai cá thể khác tính trạng ta thu đời có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ : : : ? Từ nêu điều kiện nghiệm quy luật Menđen ? Câu 2: Làm để biết gen nằm NST tương đồng khác dựa kết phép lai ? Câu 3: Bản chất quy luật Menđen (cơ sở tế bào học quy luật Menđen)? Nội dung định luật Menđen ? Câu 4: Trình bày ý nghĩa quy luật Menđen? Câu 5: Cho hai cá thể P chủng gồm n tính trạng tương phản lai với Xác định tỉ lệ - Kiểu gen, kiểu hình, tính trạng F1 -Tỉ lệ phân li kiểu gen, kiểu hình tính trạng F2 -Số loại giao tử tạo F1 Số tổ hợp, số kiểu gen, số kiểu hình, tỉ lệ phân li kiểu gen, tỉ lệ phân li kiểu hình hệ F2 cho F1 tự thụ phấn? - Khi lai phân tích kết lai F1 tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình P(2 trường hợp trội, lặn) F1 ? Câu 6: Viết sơ đồ tương quan gen tính trạng ? Bài mới: Trên sở sơ đồ học sinh phân tích gen quy định protêin để hình thành nên tính trạng ? Ví dụ : Gen A hình thành prôtêinA-> Tính trạngA [một gen quy định tính trạng] Vậy có tính trạng quy định nhiều gen hay không? Để tìm hiểu cho câu trả lời thầy trò ta vào học 10-tương tác gen tác động đa hiệu gen (giáo viên vừa viết bảng vừa nói) Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1: Tương tác gen I TƯƠNG TÁC GEN GV: - Tương tác gen tác động qua lại + Thế tương tác gen? gen trình hình thành + Thế gen alen gen không alen? kiểu hình + Bản chất prôtêin mặt hoá học? Từ nêu chất -Bản chất tương tác gen: Là tương tương tác gen? tác sản phẩm gen? HS: Nghiên cứu SGK trả lời - Gen không alen: gen không tương Trang GV: Em đọc sgk trả lời câu hỏi (hỏi câu 1, vấn đáp học sinh giáo viên) +Hãy trình bày thí nghiệm tượng tương tác bổ sung +Em có nhận xét kết phép lai (sự phân li kiểu hình) F1, F2? +P chủng tương phản, F1 dị hợp Từ phân li kiểu hình F2 theo quy luật menđen nhận xét số tổ hợp, số cặp gen dị hợp F1? +Hãy cho biết tỉ lệ phân li kiểu gen chung F2 +Có mâu thuẫn với tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình F1, F2 Giải thích khác biệt so với quy luật Menđen đâu ? HS: Nghiên cứu thông tin SGK trang 32, tư duy, thảo luận trả lời theo câu hỏi nhỏ ? Y/cầu cuối : Do tương tác gen trội để quy định tính trạng Có gen trội quy định hoa đỏ, có gen trội hay gen trội quy định hoa trắng GV: Yêu cầu em HS lên bảng viết sơ đồ lai Và cho biết tương tác bổ sung? HS: Nghiên cứu sơ đồ SGk trang 43, thông tin SGk để trả lời GV: Ngoài tỉ lệ (9:7), có nhiều kiểu tương tác gen khác (9 : : 1), (9:3:3:1) Tương tác át chế có tỉ lệ (12:3:1), (13:3), (9:3:4) GV: Lấy ví dụ trường hợp người nhiều gen trội lù ngược lại ngô Khẳng định kiểu tương tác cộng gộp? Thế tương tác cộng gộp? Cho ví dụ minh họa HS: Nghiên cứu thông tin SGK trang 43 hònh 10.1 để trả lời, yêu cầu nêu + Khái niệm + Ví dụ tính trạng màu da người nhiều cặp gen tương tác cộng gộp * Hoạt động 2: Tác động đa hiệu gen GV: +Lấy ví dụ tác động đa hiệu gen gen quy định môi mỏng hay hớt Hay tính trạng mắt ướt khả tình dục người Tính trạng viết nhấn mạnh khả tình dục người Tai to, mặt lớn, thông minh Khẳng định tác động đa hiệu gen? +Vậy tác động đa hiệu gen lấy ví dụ? HS: Trao đổi phát biểu ý kiến, lớp nhận xét bổ sung GV: Nhận xét, bổ sung, kết luận GV: Tương tác gen đa hiệu có phủ nhận học thuyết Men đen không? Tại sao? HS: Nghiên cứu sgk, tư duy, thảo luận, trả lời HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV: Nhận xét, bổ sung, kết luận Không phủ nhận mà mở rộng thêm Hiện tượng gen tác động lên nhiều tính trạng phổ biến) ứng nằm vị trí khác NST NST khác Tương tác bổ sung a Thí nghiệm: Đậu thơm Pt/c: Hoa đỏ x Hoa trắng F1 Hoa đỏ F2 Hoa đỏ thẫm: Hoa trắng b Giải thích kết quả: - Tỉ lệ 9:7 F2 cho thấy có 16 (do 9+7 F1 phải dị hợp tử cặp gen nằm cặp NST tương đồng khác - Với 16 tổ hợp cho loại kiểu hình tính trạng  tính trạng màu hoa gen qui định - Để tạo màu hoa đỏ phải có mặt động thời gen trội, trường hợp lại cho hoa màu trắng c Sơ đồ lai: SGK trang 43 d Khái niệm tương tác gen: Tương tác bổ sung kiểu tác động qua lại hay nhiều gen thuộc lô cut khác (không alen) làm xuất tính trạng e Các trường hợp đặc biệt tương tác gen bổ sung: Tương tác cộng gộp a Khái niệm: Tương tác cộng gộp kiểu tương tácđộng hay nhiều gen trội thuộc hay nhiều lôcut gen tương tác với theo kiểu gen làm tăng biểu kiểu hình lên chút b Ví dụ: SGK c Chú ý: -Các trường hợp đặc biệt tương tác cộng gộp: -Tính trạng số lượng tính trạng nhiều gen qui định theo kiểu tương tác cộng gộp chịu ảnh hưởng nhiều môi trường.(tính trạng suất: sản lượng sữa, số lượng trứng gà, khối lượng gia súc, gia cầm) II Tác động đa hiệu gen - Khái niệm: Trường hợp gen tác động đến biểu nhiều tính trạng gọi tính đa hiệu gen hay gen đa hiệu - VD: SGK trang 44 => Các gen tế bào không hoạt động độc lập, tế bào thể có tác dụng qua lại với thể máy thống VI Củng cố - GV nhấn mạnh vấn đề trọng tâm qua việc trả lời câu hỏi: Các kiểu tác động gen hình thành TT? => KG không đơn giản tổ hợp gen tác động riêng rẽ mà hệ thống gen tương tác với thể thống Trang - HS đọc kết luận SGK VII Dặn dò - Ôn tập lí thuyết dựa vào câu 1, 3, 4, cuối SGK trang 45 - Làm tập trang 45 SGK - Ôn tập phần di truyền liên kết, hoán vị gen học lớp VIII Rút kinh nghiệm dạy Tiết (TPPCT): 11 Chương trình: Cơ Ngày soạn: 13.09.2013 Lớp dạy: 12A7,8,9 BÀI 11 LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN I Mục tiêu học Kiến thức - Trình bày TN Moocgan ruồi giấm - Phân tích giải thích TN học Trang - Nêu chất di truyền liên kết hoàn toàn không hoàn toàn - Giải thích sở tế bào học hoán vị gen tạo tái tổ hợp gen - Nêu ý nghĩa di truyền liên kết - Định nghĩa biết xác định tần số hoán vị gen, từ biết nguyên tắc lập đồ gen Kĩ Quan sát phân tích kênh hình, phân tích kết thí nghiệm Thái độ Có ý thức học tập tích cực, yêu khoa học II Trọng tâm học Làm rõ cách phát liên kết gen hoán vị gen III Phương pháp dạy học Trực quan, thuyết trình, làm việc nhóm độc lập với sgk IV Phương tiện dạy học chuẩn bị giáo viên, học sinh Giáo viên: SGk, giáo án, hình 11 phóng to Học sinh -Học nhà, làm tập đầy đủ -Chuẩn bị SGK, đọc trước nhà V Tiến trình tổ chức tiết học Ổn định tổ chức lớp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: Câu 1: Tương tác gen ? Bản chất tương tác gen ? Gen alen gen không alen ? Câu 2: Khái niệm tương tác cộng gộp, tương tác bổ sung ? Tác động đa hiệu gen? Gen đa hiệu gì? Đặc điểm tính trạng số lượng? Câu 3: Dựa vào qui luật phân li độc lập, xác định KG, KH F1 phép lai sau: P: Đậu vàng, trơn(AaBb) x Đậu xanh, nhăn(aabb) -> Khi đem lai phân tích F1 F2 cho kiểu gen kiểu Bài mới: Dựa vào kết Menđen để lấy trường hợp lai hai tính trạng thuận nghịch Mocgan F1 cho 100% F2 lại cho -Trường hợp 1: Lai phân tích kết cho xám, dài : đen, cụt -Trường hợp 2: Lai phân tích kết cho 41,5% xám, dài: 41,5% đen, cụt: 8,5% xám, cụt: 8,5% đen, dài Kết đâu? Để tìm hiểu hôm thầy trò ta tìm hiểu thông qua học “11-liên kết gen hoán vị gen” (giáo viên vừa viết bảng vừa nói) Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1: Tìm hiểu liên kết gen I Liên kết gen GV: Vì ruồi giấm đối tượng thuận lợi cho việc Do chúng có nhiều đặc điểm thuận lợi cho việc nghiên cứu di truyền học? nghiên cứu di truyền như: Chu trình sống ngắn, GV: Hãy nhận xét kết TN, giải thích kết đẻ nhiều, TT biểu rõ ràng, hay có nhiều thể đột biến, dễ nuôi môi trường nhân tạo, +Số tính trạng so với quy luật Menđen P, F1, Fa? dễ lai chúng với nhau, NST lưỡng bội có số +Nhận xét P giả thiết cho F1 (P độ lượng (2n = 8) có NST khổng lồ chủng tương phản hay không, F1 đồng tính hay dễ quan sát phân tính?)? Thí nghiệm: (Đối tượng: Ruồi giấm) +Từ P F1 giả sử gen qui định tính Pt/c: Xám, dài x Đen, cụt trạng em cho biết tính trạng trội, lặn P? Số cặp F1: 100% Xám, dài dị hợp F1? Pa: Đực F1 xám, dài x Cái đen, cụt +Phép lai F1 với thân đen cánh cụt phép Fa: 1Xám, dài: 1Đen, cụt lai gì? Giải thích(nhận xét): +Số tổ hợp Fa(nếu di truyền theo Menđen)? Từ kết ta thấy +Thực tế tỉ lệ Fa phép lai? - Pt/c tương phản  F1 đồng tính dị hợp +Sự di truyền tính trạng (màu thân chiều dài cặp gen cánh: Tính trạng thân xám với cánh dài hay -F1 cho thấy thân xám, cánh dài -> thân xám, ngắn; màu thân đen với cánh dài hay ngắn) cánh dài trội so với thân đen, cánh cụt +Từ nghiên cứu số tổ hợp, tính trạng thân -Trong phép lai phân tích thân đen, cánh Trang cánh di truyền cho em kết luận di truyền tính trạng này? HS: Ngiên cứu sgk, thí nghiệm, kết thí nghiệm liên hệ trước để trả lời Y/c: +Số tính trạng hai +Pt/c tương phản, F1 đồng tính +Tính trạng xám>>đen; cánh dài>>cụt +F1 dị hợp hai cặp gen +Phép lai lai phân tích +F1 cho loại giao tử +F1 dị hợp cặp gen; Fa xuất tổ hợp kiểu hình +Tính trạng màu thân cánh di truyền nhau: Thân xám với cánh dài; thân đen với cánh cụt -> Các gen nằm nhiễm sắc thể liên kết hoàn toàn GV: Nhận xét, bổ sung, kết luận GV: Yêu cầu HS lên bảng viết sơ đồ lai thể KG, KH từ P đến Fa HS: Nghiên cứu sgk, tư duy, thảo luận, lên bảng viết sơ đồ lai HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV: Nhận xét, bổ sung, kết luận GV: Từ vấn đề em khái quát, nhận xét lại +Quan hệ gen NST +Khái niệm liên kết gen +Số nhóm gen liên kết so với số nhóm tính trạng, số NST đơn bội loài? HS: Nghiên cứu sgk, tư duy, thảo luận, trả lời HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV: Nhận xét, bổ sung, kết luận * Hoạt động 2: Tìm hiểu hoán vị gen(liên kết không hoàn toàn) GV: Tương tự phần liên kết gen ta xác định F1 liên kết gen phép lai ruồi F1 với ruồi thân đen, cánh cụt lai phân tích +Ruồi thân đen cánh cụt cho loại giao tử? +Tuy nhiên, qui luật hoán vị gen đem ruồi F1 lai phân tích? +Yêu cầu HS phân tích số liệu TN: So sánh với kết thí nghiêm lai phân tích tượng phân li độc lập liên kết gen hoàn toàn? HS: Phải nêu được: + Khác đem lai phân tích ruồi F1 + Kết khác với TN phát tượng liên kết gen tượng phân li độc lập Men đen GV: Từ kết thu nói lên điều ruồi F1? +Về giao từ? +Tỉ lệ giao từ? HS: Nghin cứu sgk, thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi Y/c đạt *Ruồi F1 cho loại giao tử *Tỉ lệ loại 41,5%:41,5%:8,5%:8,5% GV: Tại lại có tượng này? cụt cho loại giao tử - F1 dị hợp cặp gen Fa cho kiểu hình với tỉ lệ : = tổ hợp  F1 cho loại giao tử với tỉ lệ ngang (không phải loại quy luật Menđen) -Mặt khác cách tính trạng thân xám với cánh dài, thân đen với cánh cụt -> Các gen qui định tính trạng khác nhau(màu thân, dạng cánh) nằm NST di truyền (nằm NST liên kết hoàn toàn hay gọi liên kết gen) Sơ đồ lai Kết luận: -Nhiễm sắc thể cấu tạo ADN+protêin Trên phân tử ADN có nhiều gen nên NST chứa nhiều gen -Hiện tượng gen nằm NST di truyền nhau, tạo thành nhóm gen liên kết - Số nhóm gen liên kết loài số nhóm tính trạng liên kết số NST đơn bội (n) loài -Mỗi gen chiếm vị trí xác định NST (ADN) gọi locut gen II Hoán vị gen Thí nghiệm Moocgan tượng hoán vị gen a Thí nghiệm Pt/c: Xám, dài x Đen, cụt F1: 100% Xám, dài Pa: Cái F1 xám, dài x Đực đen, cụt Fa: 41,5% xám, dài: 41,5% đen, cụt: 8,5% xám, cụt: 8,5% đen, dài b Giải thích (nhận xét): Từ kết ta thấy - Pt/c tương phản  F1 đồng tính dị hợp cặp gen -F1 cho thấy thân xám, cánh dài -> thân xám, cánh dài trội so với thân đen, cánh cụt -Trong phép lai phân tích thân đen, cánh cụt cho loại giao tử - F1 dị hợp cặp gen Fa cho kiểu hình với tỉ lệ 41,5%:41,5%:8,5%:8,5%  F1 cho loại giao tử với tỉ lệ không (không phải loại giao tử quy luật Menđen, liên kết hoàn toàn thí nghiệm 1) -> Các gen qui định tính trạng khác nhau(màu thân, dạng cánh) nằm NST liên kết không hoàn toàn với nên không di truyền (nằm NST liên kết không hoàn toàn hay gọi hoán vị gen) Cơ sở tế bào học-sơ đồ lai a Cơ sở tế bào học -Các gen tương đồng cặp NST tương Trang GV khẳng định do: Các gen qui định tính trạng khác nhau(màu thân, dạng cánh) nằm NST liên kết không hoàn toàn với nên không di truyền (nằm NST liên kết không hoàn toàn hay gọi hoán vị gen) GV: Vậy sở tế bào học tượng gì? Mời em vào phần “cơ sở tế bào học-sơ đồ lai” GV: Đọc sgk cho biết lại xuất loại giao tử không liên kết hoàn toàn tạo thành? HS: Thảo luận nhóm để trả lời GV: Tại tần số hoán vị gen không vượt 50%? HS: Trả lời -> GV xác hóa kiến thức: Tần số HVG không vượt 50% vì: + Các gen nhóm liên kết có khuynh hướng liên kết chủ yếu + Sự trao đổi chéo thường diễn crômatit cặp NST tương đồng + Không phải tế bào sinh dục giảm phân diễn trao đổi chéo để tạo tái tổ hợp gen GV: Vậy tần số hoán vị gen gì-cách tính tần số hoán vị gen sao? Thầy trò ta vào phần 3“Tần số hoán vị gen-cách tính” -GV: Đọc sgk cho biết khái niệm tần số hoán vị gen? Ý nghĩa tần số hoán vị gen? HS: Nghiên cứu sgk, tư duy, thảo luận, trả lời HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV: Nhận xét, bổ sung, kết luận GV: Vậy cách tính tần số hoán vị gen sao? Đọc sgk nêu cách tính tần số hoán vị gen? HS: Nghiên cứu sgk, tư duy, thảo luận, trả lời HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV: Nhận xét, bổ sung, kết luận * Hoạt động 3: Tìm hiểu ý nghĩa liên kết gen hoán vị gen GV: Di truyền liên kết gen có ý nghĩa chọn giống tiến hóa? HS: Đọc thông tin SGK mục III trang 48 trả lời câu hỏi GV: Nhận xét bổ sung: Khái niệm ý nghĩa đồ di truyền đồng đổi chỗ cho tiếp hợp trao đổi chéo crômatic gây nên tượng hoán vị gen -Hiện tượng tiếp hợp trao đổi chéo: Chỉ xảy số tế bào, kì đầu giảm phân b Sơ đồ lai (sgk) Tần số hoán vị gen-cách tính a Tần số hoán vị gen -Tần số hoán vị(f): Là thước đo khoảng cách tương đối gen Phản ánh khoảng cách tương đối gen không alen NST Khoảng cách lớn lực liên kết nhỏ tần số hoán vị gen cao -Tần số hoán vị gen không vượt 50%(do tiếp hợp trao đổi chéo xảy số tế bào) -Dựa vào tần số hoán vị gen để lập đồ di truyền (bản đồ gen) b Cách tính -Cách tính: +Tỉ lệ % số cá thể có tái tổ hợp(% giao tử mang gen hoán vị) +Tần số hoán vị gen = số cá thể có gen hoán vị/ tổng số cá thể nghiên cứu Chú ý: Ở phép lai phân tích tổng % số cá thể có tỉ lệ thấp tổng số % loại giao tử chiếm tỉ lệ thấp III Ý nghĩa tượng liên kết gen hoán vị gen Ý nghĩa liên kết gen -Liên kết hoàn toàn hạn chế xuất biến dị tổ hợp, trì ổn định loài, giữ cân hệ sinh thái -Chọn giống: Giúp tạo giống mang nhiều đặc điểm quí Ý nghĩa hoán vị gen -Hoán vị gen làm tăng biến dị tổ hợp tạo độ đa dạng di truyền -Chọn giống: Lợi dụng hoán vị để chuyển gen quí vào NST tạo nhóm gen liên kết quí -Giúp nhà khoa học lập đồ di truyền(bản đồ gen) thông qua tần số hoán vị gen (thông qua khoảng cách gen) VI Củng cố - Cơ sở tế bào học liên kết hoàn toàn không hoàn toàn, công thức tính tần số HVG? - Ý nghĩa di truyền liên kết lí thuyết thực tiễn VII Dặn dò, tập nhà - Ôn tập lí thuyết trả lời câu 1, 2, 3, cuối SGK trang 51 - Đọc mục ” Em có biết”, Ôn lại di truyền liên kết với giới tính học lớp VIII Rút kinh nghiệm dạy Trang Tiết (TPPCT): 12 Ngày soạn: 14.09.2013 Chương trình: Cơ Lớp dạy: 12A5,6 BÀI 12 DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN I Mục tiêu học Kiến thức - Nêu đặc điểm cấu tạo chức cặp NST XY - Nêu chất di truyền liên kết với giới tính: Sự di truyền gen NST X, NST Y Nêu ý nghĩa di truyền liên kết với giới tính - Nêu đặc điểm di truyền gen nhân, phương pháp xác đinh tính trạng gen nhân qui định Kĩ Quan sát phân tích kênh hình, phân tích kết TN Thái độ Yêu thích khoa học, thích cực học tập II Trọng tâm học: Đặc điểm DT liên kết với giới tính DT nhân III Phương pháp dạy học Trực quan, thuyết trình, làm việc nhóm độc lập với sgk IV Phương tiện dạy học chuẩn bị giáo viên, học sinh Giáo viên: -Soạn giáo án -SGK, hình 12.1, 12.2 Học sinh: SGK, đọc trước nhà V Tiến trình tổ chức tiết học Ổn định tổ chức lớp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: - Cơ sở tế bào học tượng HVG ? Tần số HVG phụ thuộc vào điều ? - Điều kiện gen xảy tượng liên kết gen hay hoán vị gen ? Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1: Tìm hiểu di truyền liên kết với giới I DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI tính TÍNH GV: Nêu điểm khác NST Nhiễm sắc thể giới tính chế tế bào thường NST giới tính? học xác định giới tính NST HS: Tái lại kiến thức học lớp kết hợp thông a NST giới tính: tin SGK mục I trang 50 trả lời câu hỏi - NST giới tính loại NST có chứa gen qui + NST thường: Luôn tồn thành cặp tương đồng định giới tính gen khác Số cặp NST lớn Chỉ chứa gen qui định TT - Mỗi NST giới tính có đoạn: Trang 10 KÝ DUYỆT TUẦN 33( tiết 48 ) TVT, ngày 19 tháng 04 năm 2010 Nguyễn Trọng Thanh TUẦN 34 – Tiết 49 Ngày soạn: 22/04/2010 Ngày dạy: 26/04/2010 Bài 47: ÔN TẬP PHẦN TIẾN HÓA VÀ SINH THÁI I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức - Hệ thống hóa kiến thức tiến hóa sinh thái học mà trọng tâm chế tiến hóa mối tương tác nhân tố sinh thái với cấp độ tổ chức sống từ cấp cá thể trở lên - Biết vận dụng lí thuyết để giải thích giải vấn đề thực tiễn đời sống sản xuất Kĩ năng: Rèn kĩ tư lí luận, chủ yếu so sánh tổng hợp II CHUẨN BỊ Giáo viên: Giáo án, SGK, tập trắc nghiệm Học sinh: SGK, ôn tập phần sinh thái tién hóa III TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Các chứng tiến hóa, so sánh học thuyết tiến hóa, nhân tố tiến hóa đặc điểm cấp tổ chức sống IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY-HỌC Ổn định tổ chức lơp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: Không kiểm tra cũ Bài mới: Giáo viên hướng dẫn học sinh ôn tập, tóm tắt kiến thức Các chứng tiến hóa Các chứng Vai trò Cổ sinh vật học Các hóa thạch trung gian phản ánh mối quan hệ ngành, lớp trình tiến hóa Giải phẫu so Các quan tương đồng, thoái hóa phản ánh mẫu cấu tạo chung sánh nhóm lớn, nguồn gốc chung chúng Phôi sinh học so Sự giống trình phát triển phôi loài thuộc sánh nhóm nhóm phân loại khác cho thấy mối quan hệ nguồn Trang 226 gốc chúng Sự phát triển cá thể lặp lại phát triển rút gọn loài Địa sinh vật học Sự giống hệ động vật, thực vật khu địa lí có liên quan với lịch sử địa chất Tế bào học Cơ thể sinh vật cấu tạo từ tế bào sinh học phân tử Các loài có axit nucleic cấu tạo từ loại nucleotit, mã di truyền thống nhất, protein cấu tạo từ 20 loại aa So sánh thuyết tiến hóa Chỉ tiêu so Thuyết Lamac Thuyết Đacuyn Thuyết đại sánh Các NTTH Thay đổi ngoại Biến dị, di truyền, chọn Đột biến, di nhập gen, cảnh Tập quán hoạt lọc tự nhiên giao phối không ngẫu động động vật nhiên, CLTN, biến động di truyền Hình thành Các cá thể loài Đào thải biến dị bất Dưới tác dụng đặc điểm phản ứng giống lợi, tích lũy biến dị có nhân tố chủ yếu: đột thích nghi trước thay đổi từ lợi cho SV tác dụng biến, giao phối chọn ngoại cảnh, CLTN Đào thải lọc tự nhiên đào thải mặt chủ yếu Hình thành Dưới tác động Loài hình thành Hình thành loài loài ngoại cảnh, loài biến qua nhiều dạng trình cải biến thành đổi từ từ, qua nhiều trung gian tác dụng phần kiểu gen quần dạng trung gian CLTN theo thể theo hướng thích đường phân li tính trạng nghi, tạo kiểu gen từ gốc chung mới, cách li sinh sản với quần thể gốc Chiều Nâng cao trình độ tổ Ngày đa dạng Tổ Như quan niệm hướng tiến chức từ đơn giản đến chức ngày cao Đacuyn nêu cụ thể hóa phức tạp Thích nghi ngày hợp chiều hướng tiến hóa lí nhóm loài Vai trò nhân tố tiến hóa tiến hóa nhỏ Các NTTH Vai trò Đột biến Tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp (đột biến) cho tiến hóa làm thay đổi nhỏ tần số alen GP không ngẫu Làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể theo hướng giảm dần tỉ nhiên lệ thể dị hợp tăng dần tỉ lệ thể đồng hợp Chọn lọc tự định hướng tiến hóa, qui định chiều hướng nhịp điệu biến đổi tần nhiên số tương đối alen quần thể Di nhập gen Làm thay đổi tần số tương đối alen, gây ảnh hưởng tới vốn gen quần thể Các yếu tố ngẫu Làm thay đổi đột ngột tần số tương đối alen, gây ảnh hưởng lớn tới nhiên vốn gen quần thể Các đặc điểm trình phát sinh sống loài người Sự PS Các giai đoạn Đặc điểm Sự sống - Tiến hóa hóa học - Quá trình phức tạp hóa hợp chất cacbon: C -> CH > CHO -> CHON - Tiến hóa tiền sinh - Phân tử đơn giản -> phân tử phức tạp -> đại phân tử -> học đại phân tử tự tái (ADN) - Tiến hóa sinh học - Hệ đại phân tử -> tế bào nguyên thủy -> tế bào nhân sơ -> đơn bào nhân thực - Từ tế bào nguyên thủy -> tế bào nhân sơ, nhân thực Trang 227 Loài người - Người tối cổ - Người cổ - Hộp sọ 450 – 750 cm3, đứng thẳng, chân sau Biết sử dụng công cụ (cành cây, đá,mảnh xương thú) để tự vệ - Homo habilis (người khéo léo): Hộp sọ 600 – 800 cm3, sống thành đàn, thẳng đứng, biết chế tác sử dụng công cụ đá - Homo erectus (người đứng thẳng): Thể tích hộp sọ 900 – 1000 cm3, chưa có lồi cằm, dùng công cụ đá, xương, biết dùng lửa - Thể tích hộp sọ 1700 cm3, lồi cằm rõ, dùng lưỡi rìu có lỗ tra cán, lao có ngạnh móc câu, kim khâu Sống thành lạc, có văn hóa phức tạp, có mầm mống mĩ thuật tôn giáo - Người đại Sự phân chia nhóm sinh vật dựa vào giới hạn sinh thái Yếu tố ST Nhóm thực vật Nhóm động vật ánh sáng - Nhóm ưa sáng, ưa bóng - Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động - Cây ngày dài, ngày ngắn vật ưa tối Nhiệt độ - Thực vật biến nhiệt - Động vật biến nhiệt, động vật nhiệt Độ ẩm - Thực vật ưa ẩm, thực vật ưa ẩm vừa, - Động vật ưa ẩm, ưa khô thực vật chịu hạn Quan hệ loài khác loài Quan hệ Cùng loài Khác loài Hỗ trợ Quần tụ, bầy đàn Hội sinh, hợp sinh, cộng sinh Cạnh tranh- Cạnh tranh, ăn thịt Hãm sinh, cạnh tranh, mồi – vật đối kháng dữ, vật chủ – vật kí sinh Đặc điểm cấp tổ chức sống Các cấp Khái niệm Đặc điểm Quần thể Gồm cá thể loài, Có đặc trưng mật độ, tỉ lệ giới tính, sống khu vực thành phần tuổi Các cá thể có mối quan hệ định, thời điểm sinh thái hỗ trợ cạnh tranh Số lượng định, giao phối tự với cá thể biến động có không theo tạo hệ chu kì, thường điều chỉnh mức cân Quần xã Gồm quần thể thuộc Có tính chất số lượng loài khác nhau, sống thành phần loài, có khống chế không gian xác định, có tạo nên cân sinh học số lượng cá mối quan hệ sinh thái thiết thể Sự thay quần với để tồn phát triển xã theo thời gian diễn sinh thái ổn định theo thời gian Hệ sinh Gồm quần xã khu vực sống Có nhiều mối quan hệ quan trọng thái nó, sinh vật mặt dinh dưỡng thông qua chuỗi lưới có tương tác với nahu thức ăn Dòng lượng hệ sinh thái với môi trường tạo nên vận chuyển qua bậc dinh dưỡng chu trình sinh địa hóa chuỗi thức ăn: SV sản xuất -> SV tiêu biến đổi lượng thụ -> SV phân giải Sinh Là hệ sinh thái khổng lồ Gồm khu sinh học đặc trưng cho hành tinh vùng địa lí, khí hậu xác định, thuộc nhóm cạn nước Cũng cố: Học sinh trả lừoi câu hỏi SGK trang 212, 213, 214 Dặn dò: Học , đọc trước 48 Trang 228 KÝ DUYỆT TUẦN 34( tiết 49 ) TVT, ngày 26 tháng 04 năm 2010 Nguyễn Trọng Thanh TUẦN 35 – Tiết 50 Ngày soạn: 29/04/2010 Ngày thi: 03/05/2010 Trường THPT Huỳnh Phi Hùng Tổ Hóa-Sinh-CN ĐỀ THI HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2009-2010 Môn thi: Sinh học 12(Ban bản) Thời gian làm bài: 45 phút Học sinh chọn câu trả lời Trong chu kỳ tế bào nguyên phân, nhân đôi AND nhân diễn A kì sau B kì đầu C kì D kì trung gian Tính thoái hóa mã di truyền : A nhiều ba mã hóa cho axit amin B mã ba nằm không gối lên C mã ba mã hóa cho nhiều axit amin D ba mã hóa cho axit amin Nguyên tắc khuôn mẫu thể : A chế tự nhân đôi phiên mã B chế dịch mã tự nhân đôi C chế phiên mã dịch mã D chế tự nhân đôi, phiên mã dịch mã Loại ARN làm khuôn mẫu cho trình dịch mã A tARN B mARN C rARN D Cả A, B, C Đối với ôperon E coli tín hiệu điều hòa hoạt động gen : A Đường glucozo B Đường saccarozo C Đường mantozo D Đường lactozơ Sự biểu điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ diễn cấp độ : A sau phiên mã B sau dịch mã C phiên mã D dịch mã Đột biến vị trí gen làm cho trình dịch mã không thực được? A Đột biến mã mở đầu B Đột biến mã kết thúc C Đột biến ba gen D Đột biến ba giáp mã kết thúc Loại đột biến gen xảy không làm thay đổi số liên kết hidrô gen? A Thay cặp A – T cặp T – A B Thay cặp A – T cặp G – X C Thêm cặp nucleôtit D Mất cặp nucleôtit Loại đột biến gen làm giảm liên kết hiđro là: A thêm cặp nucleotit A – T B thêm cặp nucleotit G - X C cặp nuclêotit A – T D cặp nucleotit G - X 10 Mỗi nuclêôxôm đoạn AND dài chứa cặp nuclêôtit quấn quanh : A Chứa 140 cặp nuclêôtit B Chứa 142 cặp nuclêôtit C Chứa 144 cặp nuclêôtit D Chứa 146 cặp nuclêôtit 11 Hội chứng Tocnơ hội chứng người có NST giới tính : A XXX B XO C XXY D YO 12 Vì thể F1 lai khác loài thường bất thụ? A Vì hai loài bố, mẹ có hình thái khác B Vì hai loài bố, mẹ thích nghi với môi trường khác C Vì F1 có NST không tương đồng D Vì hai loài bố, mẹ có NST khác số lượng 13 Loài cải củ có 2n = 18, số lượng NST thể tam bội là: A B 18 C 27 D 36 14 Ở người có NST 2n = 46, số lượng NST thể tam nhiễm là: A 45 B 47 C 69 D 23 15 Guanin dạng kết cặp với timin nhân đôi ADN tạo nên đột biến A phân tử timin đoạn mạch ADN B A – T  G – X C G – X  A – T D thêm nu loại A 16 Tác nhân hoá học – Brôm uraxin chất đồng đẳng timin gây đột biến Trang 229 A thêm nu loại A B G – X  A – T C phân tử timin đoạn mạch ADN D A –T  G – X 17 Mức xoắn NST A sợi bản, đường kính 11nm B sợi chất nhiễm sắc, đường kính 30nm C siêu xoắn, đường kính 300nm D crômatic, đường kính 700nm 18 Một gen có tổng số nuclêôtit 3000, số nu loại X=600 Hỏi số liên kết hiđrô gen là: A 3300 B 3600 C 3900 D Một kết khác 19 Người đưa khái niệm biến dị cá thể là: A Mayơ B Lamac C Menđen D Đacuyn 20 Tiêu chuẩn hay nhóm tiêu chuẩn thường dùng để phân biệt hai loài vi khuẩn có quan hệ thân thuộc? A Tiêu chuẩn cách li sinh sản B Tiêu chuẩn hoá sinh C Tiêu chuẩn hình thái hoá sinh D Tiêu chuẩn hình thái 21 Cho mạch mã gốc gen có trinh tự 3’ AGG GGT TXX TTX AAA 5’ Trình tự nuclêôtit mARN là: A 5’ UXX XXA AGG AAG UUU 3’ B 3’ UXX XXA AGG AAG UUU 5’ C 5’ TXX XXA AGG AAG TTT 3’ D 3’ TXX XXA AGG AAG TTT 5’ 22 Nhân tố tiến hoá làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể là: A đột biến, CLTN B Biến dị tổ hợp C di - nhập gen D giao phối không ngẫu nhiên 23 Nguồn nguyên liệu sơ cấp cho trình tiến hoá là: A đột biến B biến dị tổ hợp C chọn lọc tự nhiên D di - nhập gen 24 Trong nhân tố tiến hoá, nhân tố tiến hoá có hướng xác định? A Đột biến B Di - nhập gen C Chọn lọc tự nhiên D Giao phối không ngẫu nhiên 25 Nguồn nguyên liệu thứ cấp cho trình tiến hoá là: A đột biến B biến dị tổ hợp C chọn lọc tự nhiên D di - nhập gen 26 Tác động chọn lọc đào thải loại alen khỏi quần thể qua hệ là: A Chọn lọc chống lại thể đồng hợp B Chọn lọc chống lại thể dị hợp C Chọn lọc chống lại alen lặn D Chọn lọc chống lại alen trội 27 Tác động chọn lọc làm giảm tần số loại alen khỏi quần thể chậm là: A Chọn lọc chống lại thể đồng hợp B Chọn lọc chống lại thể dị hợp C Chọn lọc chống lại alen lặn D Chọn lọc chống lại alen trội 28 Hình thành loài đường lai xa đa bội hoá phương thức thường gặp ở: A thực vật B động vật C động vật kí sinh D thực vật động vật 29 Tốc độ tiến hoá hình thành loài nhóm sinh vật nhanh nhất? A Cá phổi B Động vật có vú C Con sam D Ếch nhái 30 Tiến hoá tiền sinh học trình: A hình thành tế bào sơ khai sau tế bào sống B hình thành pôlipeptit từ axitamin C đại phân tử hữu D xuất nuclêôtit saccarit 31 Nghiên cứu sinh vật hoá thạch có ý nghĩa suy đoán: A tuổi lớp đất chứa chúng B lịch sử xuất hiện, phát triển diệt vong chúng C lịch sử phát triển Trái đất D diễn biến khí hậu qua thời đại 32 Việc phân định mốc thời gian địa chất vào: A tuổi lớp đất chứa hoá thạch B biến đổi địa chất, khí hậu, hoá thạch điển hình C lớp đất đá hoá thạch điển hìn D thay đổi khí hậu 33 Các chứng hóa thạch ADN cho thấy loài người hình thành trực tiếp từ A H Habilis B Homo C H erectus D Neanderthalesis 34 Dạng vượn người đại có nhiều đặc điểm giống người A vượn B gôrila C tinh tinh D đười ươi 35 Nhóm sinh vật tiến hoá tăng dần mức độ tổ chức thể từ đơn giản đến phức tạp? A Sinh vật kí sinh B Sinh vật sống cộng sinh C Động vật có xương sống D Sinh vật nhân sơ 36 Sự xuất loài đánh dấu bằng: A Cách li sinh sản B Cách li sinh thái C Cách li tập tính D Cách li học 37 Không giao phối không tương hợp quan sinh dục thuộc dạng cách li nào? A Cách li sinh thái B Cách li tập tính C Cách li thời gian D Cách li học 38 Theo thuyết tiến hoá đại, đơn vị tiến hoá sở loài giao phối là: A cá thể B quần xã C quần thể D loài 39 Tiến hoá lớn trình hình thành: A loài B nhóm phân loại loài C nòi D cá thể thích nghi Trang 230 40 Một loài sinh vật có nhiễm sắc thể 2n Trong trình giảm phân, nhiễm sắc thể tế bào không phân li, tạo thành giao tử chứa 2n Khi thụ tinh, kết hợp giao tử 2n với giao tử bình thường (1n) tạo hợp tử phát triển thành A thể lưỡng bội B thể đơn bội C thể tứ bội D thể tam bội ĐÁP ÁN 1D 2A 3D 4B 5D 6C 7A 8A 9C 10D 11B 12C 13C 14B 15C 16D 17A 18B 19D 20B 21A 22D 23A 24C 25B 26D 27C 28A 29B 30A 31B 32B 33A 34C 35C 36A 37D 38C 39B 40D KÝ DUYỆT TUẦN 35( tiết 50 ) TVT, ngày 03 tháng 05 năm 2010 Nguyễn Trọng Thanh TUẦN 36 – Tiết 51 Ngày soạn: 07/05/2010 Ngày dạy: 10/05/2010 Trang 231 Bài 46: THỰC HÀNH- QUẢN LÍ VÀ SỬ DỤNG BẾN VỮNG NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Nêu khái niệm, lấy ví dụ minh họa dạng tài nguyên thiên nhiên - Phân tích tác động việc sử dụng tài nguyên không khoa học làm cho môi trường bị suy thoái, ảnh hưởng tới chất lượng sống người - Chỉ biện pháp để sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên hạn chế ô nhiễm môi trường - Nâng cao nhận thức cần thiết phải có biện pháp sử dụng bền vững tài nguyên ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên II CHUẨN BỊ: - Tranh hình vẽ tài nguyên III NỘI DUNG THỰC HÀNH: Các dạng tài nguyên thiên nhiên - HS lên bảng điền vào bảng 46.1 dạng tài nguyên thiên nhiên quan sát Dạng tài nguyên Ví dụ Không tái sinh * Nhiên liệu: Than đá có nhiều Quảng Ninh, Thái Nguyên…Dầu mỏ khí đốt thềm lục địa miền Nam Việt Nam… * Kim loại: Thiếc Tĩnh Túc Cao Bằng, sắt Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang, vàng Bắc Cạn, Quảng Nam… * Phi kim loại: Đá vôi, đất sét…sản xuất xi măng nhiều tỉnh miền Bắc, Trung Tây Nam Bộ (Hà Tiên), đá quý có nhiều sông Chảy Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An… Tái sinh * Không khí sạch, Nước sạch, đất, đa dạng sinh học: Hai vùng đất phù sa có độ phì nhiêu cao thuộc lưu vực sông Hồng, sông Cửu Long, Nhiều vùng đất núi cao dễ bị rửa trôi vùng trung du Bắc Bộ, Đông Nam Bộ… Năng lượng vĩnh * Mặt trời, gió, sóng, thủy triều… cửu Hình thức sử dụng gây ô nhiễm môi trường - HS lên bảng điền vào bảng 46.2: Các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường Các hình thức gây ô nhiễm Nguyên nhân gây Biện pháp khắc phục ô nhiễm * Ô nhiễm không khí: - Do công nghệ lạc - Sử dụng thêm nhiều - Ô nhiễm từ sản xuất công nghiệp hậu nguyên liệu nhà máy, làng nghề,… - Do chưa có biện - Lắp đặt thêm thiết bị - Ô nhiễm phương tiện giao thông pháp hữu hiệu… lọc khí cho nhà máy - Ô nhiễm từ đun nấu gia đình - Xây dựng thêm nhiều công viên xanh… * Ô nhiễm chất thải rắn: - Do chưa chấp - Chôn lấp đốt rác - Đồ nhựa, cao su, giấy, thủy tinh…thải hành quy định cách khoa học từ nhà máy, công trường sử lí rác thải công - Xây dựng thêm nhà máy tái - Xác sinh vật, phân thải từ sản xuất nghiệp, y tế rác chế chất thải thành nông nghiệp thải sinh hoạt nguyên liệu đồ dùng… - Rác thải từ bệnh viện - Do ý thức - Tang cường công tác giáo - Giấy gói, túi nilon, thải từ sinh hoạt người dân bảo dục bảo vệ môi trường gia đình vệ môi trường chưa cao * Ô nhiễm nguồn nước: Nguồn nước - Do chưa có nơi - Xây dựng nhà máy sử lí thải từ nhà máy, khu dân cư sử lí nước thải nước thải… mang nhiều chất hữu cơ, hóa chất, vi Trang 232 sinh vật gây bệnh… * Ô nhiễm hóa chất độc: Hóa chất độc - Do sử dụng hóa thải từ nhà máy, thuốc trừ sâu dư chất độc hại không thừa trình sản xuất nông qui định nghiệp - Xây dựng nơi quản lí chặt chẽ chất gây nguy hiểm - Hạn chế sử dụng hóa chất, thuốc trừ sâu sản xuất nông nghiệp… - Giáo dục để nâng cao ý thức cho người ô nhiễm cách phòng tránh Thực vệ sinh môi trường… * Ô nhiễm sinh vật gây bệnh: Sinh - Do không thường vật truyền bệnh cho người sinh vật xuyên vệ sinh môi khác muỗi, giun sán… trường - Do ý thức người dân chưa cao… Khắc phục suy thoái môi trường sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên: - HS điền vào bảng 46.3: Các hình thức sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên Hình thức sử dụng tài nguyên Đề xuất biện pháp khắc phục * Đất: Trồng trọt, Xây dựng, Bỏ hoang - Chống bỏ hoang, sử dụng không hiệu Trồng gây rừng bảo vệ đất vùng đồi trọc… * Nước: - Xây dựng nhiều hồ chứa kết hợp với hệ thống - Hồ chứa nước phục vụ nông nghiệp thủy lợi góp phần chống hạn cho đất hồ Thác - Nước sinh hoạt, Nước thải… Bà, Hòa Bình…và nhiều hồ địa phương * Rừng: - Tuyên truyền ý thức bảo vệ rừng cho người - Rừng bảo vệ dân - Rừng trồng phép khai thác - Thành lập khu rừng bảo vệ Vườn Quốc - Rừng bị khai thác bừa bãi gia Cúc Phương, Tam Đảo, Nam Cát Tiên… * Tài nguyên ven biển: - Qui định không đánh bắt cá mắt lưới nhỏ, - Đánh bắt cá theo qui mô nhỏ ven bờ không đánh bắt bàng mìn - Theo qui mô lớn - Thành lập khu bảo vệ sinh vật biển… - Xây dựng khu bảo vệ quí * Tài nguyên đa dạng sinh học: Bảo vệ Nghiêm cấm đánh bắt động vật hoang dã,… loài… Cũng cố: Yêu cầu học sinh viết thu hoạch Dặn dò: Học sinh đọc trước ôn tập chương trình sinh học phổ thông KÝ DUYỆT TUẦN 36( tiết 51 ) TVT, ngày 10 tháng 05 năm 2010 Nguyễn Trọng Thanh Tiết 52(bài 48): Ôn tập chương trình sinh học cấp trung học phổ thông I Mục tiêu: Kiến thức: - Tổng kết kiến thức lớp 10, 11, 12 kiến thức chủ yếu cốt lõi nêu bật đặc điểm chủ yếu hệ sống: + Hệ sống hệ mở gồm nhiều cấp tổ chức lien quan với liên quan với môi trường sống Hệ sống hệ mở tồn phát triển nhờ trao đổi chất, lượng thông tin với môi trường Hệ sống hệ tiến hóa kết tạo nên hệ đa dạng tổ chức chức Kĩ năng: Rèn kĩ tư duy, tổng hợp Thái độ: Trang 233 - Nâng cao quan điểm khoa học, vật biện chứng giới sống, nâng cao ý thức hướng nghiệp, áp dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất đời sống II Phương tiện dạy học: SGK SGV lớp 10, 11,12 III Tiến trình dạy học: A Tế bào đơn vị tổ chức cấu trúc chức hệ sống, sinh học tế bào So sánh tế bào nhân sơ tế bào nhân thực Cấu trúc Tế bào nhân sơ Tế bào nhân thực Màng sinh Màng lipoprotein theo mô hình Màng lipoprotein theo mô hình khảm chất khảm động động Tế bào chất Chưa phân vùng, chưa có Được phân vùng, chứa nhiều bào quan bào quan phức tạp phức tạp có chức khác Nhân Chưa phân hóa, chưa có màng Phân hóa thành nhân tách khỏi tế bào nhân Là phân tử ADN trần chất màng nhân Nhân có cấu trúc dạng vòng nằm trực tiếp phức tạp gồm NST (ADN có dạng thẳng tế bào chất liên kết với histon) So sánh tế bào động vật tế bào thực vật (SGV) B Vi sinh vật: Chứng minh virut dạng sống chưa có cấu tạo tế bào - Virút cấu tạo tế bào nên mãy trao đổi chất lượng riêng cho Virut thể chức chuyển hóa vật chất,năng lượng, sinh sản tế bào chủ Virut không sống trạng thái tự tế bào, chúng bị phân giải môi trường tự Đặc tính sinh học ý nghĩa kinh tế vi khuẩn (SGV) C Sinh học thể đa bào, thực vật động vật So sánh phương thức chuyển hóa vật chất lượng thực vật động vật (SGV) Cảm ứng thực vật động vật (SGV) Sinh trưởng phát triển thực vật động vật (SGV) Sinh sản thực vật động vật (SGV) D: Sinh học quần thể, quần xã hệ sinh thái Các chứng tiến hóa Các chứng Vai trò Cổ sinh vật học Các hóa thạch trung gian phản ánh mối quan hệ ngành, lớp trình tiến hóa Giải phẫu so Các quan tương đồng, thoái hóa phản ánh mẫu cấu tạo chung sánh nhóm lớn, nguồn gốc chung chúng Phôi sinh học so Sự giống trình phát triển phôi loài thuộc sánh nhóm nhóm phân loại khác cho thấy mối quan hệ nguồn gốc chúng Sự phát triển cá thể lặp lại phát triển rút gọn loài Địa sinh vật học Sự giống hệ động vật, thực vật khu địa lí có liên quan với lịch sử địa chất Tế bào học Cơ thể sinh vật cấu tạo từ tế bào sinh học phân tử Các loài có axit nucleic cấu tạo từ loại nucleotit, mã di truyền thống nhất, protein cấu tạo từ 20 loại aa So sánh thuyết tiến hóa Chỉ tiêu so Thuyết Lamac Thuyết Đacuyn Thuyết đại sánh Các NTTH Thay đổi ngoại Biến dị, di truyền, chọn Đột biến, di nhập gen, cảnh Tập quán hoạt lọc tự nhiên giao phối không ngẫu động động vật nhiên, CLTN, biến động di truyền Hình thành Các cá thể loài Đào thải biến dị bất Dưới tác dụng Trang 234 đặc điểm phản ứng giống thích nghi trước thay đổi từ ngoại cảnh, đào thải Hình thành Dưới tác động loài ngoại cảnh, loài biến đổi từ từ, qua nhiều dạng trung gian lợi, tích lũy biến dị có lợi cho SV tác dụng CLTN Đào thải mặt chủ yếu Loài hình thành qua nhiều dạng trung gian tác dụng CLTN theo đường phân li tính trạng từ gốc chung nhân tố chủ yếu: đột biến, giao phối chọn lọc tự nhiên Hình thành loài trình cải biến thành phần kiểu gen quần thể theo hướng thích nghi, tạo kiểu gen mới, cách li sinh sản với quần thể gốc Chiều Nâng cao trình độ tổ Ngày đa dạng Tổ Như quan niệm hướng tiến chức từ đơn giản đến chức ngày cao Đacuyn nêu cụ thể hóa phức tạp Thích nghi ngày hợp chiều hướng tiến hóa lí nhóm loài Vai trò nhân tố tiến hóa tiến hóa nhỏ Các NTTH Vai trò Đột biến Tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp (đột biến) cho tiến hóa làm thay đổi nhỏ tần số alen GP không ngẫu Làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể theo hướng giảm dần tỉ nhiên lệ thể dị hợp tăng dần tỉ lệ thể đồng hợp Chọn lọc tự định hướng tiến hóa, qui định chiều hướng nhịp điệu biến đổi tần nhiên số tương đối alen quần thể Di nhập gen Làm thay đổi tần số tương đối alen, gây ảnh hưởng tới vốn gen quần thể Các yếu tố ngẫu Làm thay đổi đột ngột tần số tương đối alen, gây ảnh hưởng lớn tới nhiên vốn gen quần thể Các đặc điểm trình phát sinh sống loài người Sự PS Các giai đoạn Đặc điểm Sự sống - Tiến hóa hóa học - Quá trình phức tạp hóa hợp chất cacbon: C -> CH > CHO -> CHON - Phân tử đơn giản -> phân tử phức tạp -> đại phân tử -> - Tiến hóa tiền sinh đại phân tử tự tái (ADN) học - Hệ đại phân tử -> tế bào nguyên thủy -> tế bào nhân sơ - Tiến hóa sinh học -> đơn bào nhân thực - Từ tế bào nguyên thủy -> tế bào nhân sơ, nhân thực Loài người - Người tối cổ - Hộp sọ 450 – 750 cm3, đứng thẳng, chân sau Biết sử dụng công cụ (cành cây, đá,mảnh xương thú) để tự vệ - Người cổ - Homo habilis (người khéo léo): Hộp sọ 600 – 800 cm3, sống thành đàn, thẳng đứng, biết chế tác sử dụng công cụ đá - Homo erectus (người đứng thẳng): Thể tích hộp sọ 900 – 1000 cm3, chưa có lồi cằm, dùng công cụ đá, xương, biết dùng lửa - Homo neanderthalensis: Thể tích hộp sọ 1400 cm3, có lồi cằm, dùng dao sắc, rìu mũi nhọn đá silic, tiếng nói phát triển, dùng lửa thông thạo Sống thành đàn Bước đầu có đời sống văn hóa - Người đại - Thể tích hộp sọ 1700 cm3, lồi cằm rõ, dùng lưỡi rìu có lỗ tra cán, lao có ngạnh móc câu, kim khâu Sống thành lạc, có văn hóa phức tạp, có mầm mống mĩ thuật Trang 235 tôn giáo Sự phân chia nhóm sinh vật dựa vào giới hạn sinh thái Yếu tố ST Nhóm thực vật Nhóm động vật ánh sáng - Nhóm ưa sáng, ưa bóng - Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động - Cây ngày dài, ngày ngắn vật ưa tối Nhiệt độ - Thực vật biến nhiệt - Động vật biến nhiệt, động vật nhiệt Độ ẩm - Thực vật ưa ẩm, thực vật ưa ẩm vừa, - Động vật ưa ẩm, ưa khô thực vật chịu hạn Quna hệ loài khác loài Quan hệ Cùng loài Khác loài Hỗ trợ Quần tụ, bầy đàn Hội sinh, hợp sinh, cộng sinh Cạnh tranh- Cạnh tranh, ăn thịt Hãm sinh, cạnh tranh, mồi – vật đối kháng dữ, vật chủ – vật kí sinh Đặc điểm cấp tổ chức sống Các cấp Khái niệm Đặc điểm Quần thể Gồm cá thể loài, Có đặc trưng mật độ, tỉ lệ giới tính, sống khu vực thành phần tuổi Các cá thể có mối quan hệ định, thời điểm sinh thái hỗ trợ cạnh tranh Số lượng định, giao phối tự với cá thể biến động có không theo tạo hệ chu kì, thường điều chỉnh mức cân Quần xã Gồm quần thể thuộc Có tính chất số lượng loài khác nhau, sống thành phần loài, có khống chế không gian xác định, có tạo nên cân sinh học số lượng cá mối quan hệ sinh thái thiết thể Sự thay quần với để tồn phát triển xã theo thời gian diễn sinh thái ổn định theo thời gian Hệ sinh Gồm quần xã khu vực sống Có nhiều mối quan hệ quan trọng thái nó, sinh vật mặt dinh dưỡng thông qua chuỗi lưới có tương tác với thức ăn Dòng lượng hệ sinh thái với môi trường tạo nên vận chuyển qua bậc dinh dưỡng chu trình sinh địa hóa chuỗi thức ăn: SV sản xuất -> SV tiêu biến đổi lượng thụ -> SV phân giải Sinh Là hệ sinh thái khổng lồ Gồm khu sinh học đặc trưng cho hành tinh vùng địa lí, khí hậu xác định, thuộc nhóm cạn nước Tiết 49 : Bài tập I Mục tiêu - HS nhận dạng biết cách giải số dạng tập sinh thái học II Phương tiện dạy học: - GV chuẩn bị dạng tập mẫu III Tiến trình lên lớp: ổ định tổ chức lớp Bài mới: Bài 1: Trứng cá hồi bắt đầu phát triển 00C, nhiệt độ nước tăng dần đến 20C sau 205 ngày trứng nở thành cá e Xác định tổng nhiệt hữu hiệu cho phát triển từ trứng đến cá f Nếu nhiệt 50C 100C ngày? Trang 236 g Tính tổng nhiệt hữu hiệu nhiệt độ 50C 100C rút kết luận Bài giải - áp dụng công thức: S = (T - C).D a Tổng nhiệt hữu hiệu nhiệt độ 20C là: S = (2 - C) 205 = 410 độ – ngày b Thời gian để trứng nở thành cá : + Nhiệt độ 50C là: D = 410 : = 82 ngày + Nhiệt 100C là: D = 410:10 = 41 ngày h Tổng nhiệt hữu hiệu ở: + Nhiệt độ 50C là: S = (5 - 0) 82 = 410 độ – ngày + Nhiệt độ 100C là: S = (10 - 0) 41 = 410 độ – ngày => Kết luận: + Nhiệt độ ngày độ dài phát triển khác tổng nhiệt hữu hiệu cho trình phát triển cụ thể giống + Trong phạm vi ngưỡng nhiệt tối thiểu tối đa thì: Nhiệt độ môi trường tỉ lệ thuận với tốc độ phát triển Nhiệt độ môi trường cao thời gian phát triển ngắn Bài 2: ruồi giấm có thời gian chu kì sống từ trứng đến ruồi trưởng thành 250C 10 ngày đêm, 180C 17 ngày đêm d Xác định ngưỡng nhiệt phát triển ruồi giấm e Xác định tổng nhiệt hữu hiệu cho kì sống ruồi giấm f Xác định số hệ trung bình ruồi giấm năm Bài giải b áp dụng công thức: S = (T - C) D + nhiệt độ 250C: S = (25 - C) 10 + nhiệt độ 180C: S = (18 - C) 17 Vì S số nên ta có: (25 – C) 10 = (18 - C) 17 => C = 80C b Tổng nhiệt hữu hiệu: S = (25 - 8) 10 = 170 độ ngày c Số hệ ruồi giấm năm - nhiệt độ 250C (365 (25 - 8)) : 170 = 37 hệ - nhiệt độ 18 C (365 (18 - 8)) : 170 = 22 hệ Bài 3: Giả sử đồng cỏ loài sinh vật sau: Cỏ, sâu, ếch, chuột, đại bàng, chim ăn thịt cỡ nhỏ, chim ăn sâu, sư tử, báo, động vật móng guốc, rắn c Vẽ sơ đồ lưới thức ăn đơn giản có đồng cỏ trên, mắt xích chung lưới thức ăn d Nếu cỏ bị nhiễm thuốc DDT loài tích tụ thuốc DDT nhiều nhất? Bài giải Sư tử, báo ĐV móng guốc Chim ăn thịt cỡ nhỏ Chim ăn sâu Sâu Lá cỏ Chim đại bàng Rắn ếch Búp non Đồng cỏ Trang 237 Chuột Rễ cỏ - Nếu cỏ bị nhiễm DDT loài đứng mức dinh dưỡng cao chuỗi thức ăn dài lưới thức ăn loài bị nhiễm độc nặng tượng khuếch đại sinh học Đó chim đại bàng Bài 4: Một hệ sinh thái nhận lượng mặt trời 106 kcal/m2/ngày Chỉ có 2,5 % lượng dùng quang hợp Số lượng ho hấp 90% Sinh vật tiêu thụ cấp I sử dụng 25 kcal, sinh vật tiêu thụ cấp II sử dụng 2,5 kcal, sinh vật tiêu thụ cấp III sử dụng 0,5 kcal d Xác định sản lượng sinh vật sơ cấp thô thực vật? e Xác định sản lượng sơ cấp tinh thực vật? f Tính hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng? Bài giải b Sản lượng sinh vật sơ cấp thô thực vật 106 2,5% = 2,5 104 kcal b Sản lượng sơ cấp tinh thực vật 2,5 104 10% = 2,5 103 kcal c Hiệu suất sinh thái - sinh vật tiêu thụ cấp I: (25: 2,5 103) 100% = 1% - sinh vật tiêu thụ cấp II: (2,5: 25) 100% = 10% - sinh vật tiêu thụ cấp III: (0,5: 2,5) 100% = 20% IV: HDVN - Đọc trả lời câu hỏi 47SGK Trang 238 Tiết 52: Kiểm tra học kì II I Phần tự luận: Vai trò đột biến chọn lọc tự nhiên trình tiến hóa? Các đặc trưng quần xã sinh vật? Hiệu suất sinh thái? Nguyên nhân gây thất thoát lượng hệ sinh thái? II Phần trắc nghiệm: Vì chuỗi thức ăn hệ sinh thái không dài? a Do lượng bị hấp thụ nhiều bậc dinh dưỡng b Do lượng lớn qua bậc dinh dưỡng c Do lượng mặt trời sử dụng quang hợp d Do lượng bị hấp thụ nhiều sinh vật sản xuất Nguyên nhân dẫn đến hiệu ứng nhà kính trái đất là: a Do bùng nổ dân số nên làm tăng lượng CO2 qua hô hấp b Do thảm thực vật có xu hướng giảm dần quang hợp tăng dần hô hấp có thay đổi khí hậu c Do lượng mặt trời sử dụng quang hợp d Do đốt nhiều nhiên liệu hóa thạch thu hẹp diện tích rừng Trong sinh tổng sản lượng sơ cấp tinh đánh giá vào khoảng a 70,9 tỉ C/năm b 80,9 tỉ C/năm c 90,9 tỉ C/năm d 104,9 tỉ C/năm Sản lượng sinh vật sơ cấp thô a sản lượng sinh vật tạo quang hợp b sản lượng sinh vật bị thực vật tiêu thụ cho hoạt động sống c sản lượng sinh vật để nuôi nhóm sinh vật dị dưỡng d sản lượng sinh vật tiêu hao hô hấp sinh vật Nitrat hình thành chủ yếu đường nào? a Con đường điện hóa b Con đường quang hóa c Con đường hóa học d Con đường sinh học Điểm đặc trưng cấu trúc quần xã? a Sự phân bố loài không gian b Mối quan hệ loài c Số lượng nhóm loài d Hoạt động chức nhóm loài Tính chất sau kiểu tăng trưởng điều kiện môi trường bị giới hạn? a Sinh sản chậm, sức sinh sản thấp, chịu tác động chủ yếu nhân tố hữu sinh b Sinh sản nhanh, sức sinh sản cao, mẫn cảm với biến động nhân tố vô sinh c Biết bảo vệ chăm sóc non tốt d Kích thước thể lớn, tuổi thọ cao, tuổi sinh sản lần đầu đến muộn Đặc điểm ưa sáng? a Thường mọc nơi trống trải b Có mỏng c Màu xanh nhạt chứa hạt sắc tố d Có dày -Hết - Trang 239 Trang 240
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học lớp 12 trọn bộ, Giáo án Sinh học lớp 12 trọn bộ, Giáo án Sinh học lớp 12 trọn bộ