giay moi

1 390 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2016, 10:01

HT TLVN (MN) Chi Hội Buôn KPǔng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc -o0o Buôn KPǔng, ngày tháng năm 2005 GIẤY MỜI Trân trọng kính mời : Ông Đòa : Đúng vào lúc .giờ .ngày tháng năm 2005 Về : Chi Hội Buôn KPǔng – xã Hòa Hiệp Nội dung : Lễ đăng ký điểm nhóm Mong quý Ông xếp đến dự thời gian đòa điểm quy đònh Ghi : T/M NGƯỜI ĐĂNG KÝ ĐIỂM NHÓM Y Mía Bkrông HT TLVN (MN) Chi Hội Buôn KPǔng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc -o0o Buôn KPǔng, ngày tháng năm 2005 GIẤY MỜI Trân trọng kính mời : Ông Đòa : Đúng vào lúc .giờ .ngày tháng năm 2005 Về : Chi Hội Buôn KPǔng – xã Hòa Hiệp Nội dung : Lễ đăng ký điểm nhóm Mong quý Ông xếp đến dự thời gian đòa điểm quy đònh Ghi : T/M NGƯỜI ĐĂNG KÝ ĐIỂM NHÓM Y Mía BKrông
- Xem thêm -

Xem thêm: giay moi , giay moi , giay moi