Giải toán lượng giác nâng cao 11 lê hữu trí

199 725 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2016, 02:45

- Xem thêm -

Xem thêm: Giải toán lượng giác nâng cao 11 lê hữu trí , Giải toán lượng giác nâng cao 11 lê hữu trí , Chương 1. Phương trình lượng giác, Chủ đề 1. Phương trình lượng giác cơ bản, Chủ đề 2. Phương trình bậc hai đối với một số hàm lượng giác, Chủ đề 3. Phương trình bậc cao đối với một hàm lượng giác, Chủ đề 4. Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx, Chủ đề 5. Phương trình thuần nhất bậc hai đối với sinx và cosx, Chủ đề 6. Phương trình thuần nhất bậc ba đối với sinx và cosx, Chủ đê 7. Phương trình đối xứng đối với sinx và cosx, Chủ đề 8. Phương trình đối xứng đối với tgx và cotgx, Chủ đề 9. Loại nghiệm không thích hợp, Chủ đề 10. Phương trình lượng giác hỗn hợp chứa các biểu thức đối xứng với sin2nx và cos2nx, Chủ đề 11. Phương trình lượng giác hỗn hợp chứa các biểu thức đối xứng với tanx và cotx, Chủ đề 12. Các phương pháp giải trình lượng giác, Chủ đề 13. Phương trình hệ quả, hai phương trình tương đương, Chương II. Hệ phương trình lượng giác, Chủ đề 1. Các phương pháp giải hệ phương trình lượng giác cơ bản, Chủ đề 2. Các phương pháp giải hệ phương trình lượng giác không mẫu mực, Tài liệu tham khảo