BM 02 bao cao thuc hien tuan bđh dự án

1 434 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2016, 11:12

BM-KH-01/lÇn CÔNG TY CP ĐT XÂY DỰNG … NGƯỜI BÁO CÁO Logo Công ty BÁO CÁO TUẦN DỰ ÁN:……… Tuần: … Từ ngày … đến ngày … Nơi nhận : Văn phòng công ty Giám đốc ban điều hành Số : I Nội dung công việc thực tuần …… II Khối lượng-GTSL hoàn thành STT Hạng mục Giá trị theo hợp đồng ĐVT Khối lượng Đơn giá III Tình hoạt động thiết bị tuần: …… IV Tình hình nhân tuần: … V Tình hình tài tuần: … VI Các đề xuất: … VII Kế hoạch công việc, giá trị khối lượng tuần tới: … STT ĐVT Kế hoạch thực Khối lượng B1 GTSL THI CÔNG HẠNG MỤC 1 … B2 GTSL THI CÔNG HẠNG MỤC 2 … TỔNG CỘNG Thành tiền Đầu kỳ thành tiền Khối lượng Thành tiền Tổng cộng Trong tuần Kế hoạch Khối lượng Thành tiền Khối lượng Thành tiền sản lượng lại
- Xem thêm -

Xem thêm: BM 02 bao cao thuc hien tuan bđh dự án, BM 02 bao cao thuc hien tuan bđh dự án, BM 02 bao cao thuc hien tuan bđh dự án

Từ khóa liên quan