TIỂU LUẬN SỨ MỆNH LỊCH SỪ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

13 499 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2016, 17:11

GVHD: TS TRẦN CHÍ MỸ SVTH:NGUYỄN CHIẾN THẮNG VỊ TRÍ VÀ SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG CNXHKH I KHÁI NIỆM GIAI CẤP CÔNG NHÂN MỆNH LỊCH SỬ Khái niệm: VÀ NỘI DUNG SỨ Giai cấp công nhân giai cấp người lao động sản xuất cải vật chất lónh vực công nghiệp với trình độ kỹ thuật công nghệ ngày đại Sản phẩm thặng dư họ làm nguồn gốc chủ yếu cho giàu có phát triển xã hội Các nhà sáng lập chủ nghóa xã hội khoa học dùng thuật ngữ khác để giai cấp xã hội xuất tồn phương thức sản xuất TBCN, đối lập với giai cấp tư sản : giai cấp công nhân, giai cấp vô sản, giai cấp người lao động làm thuê Giai cấp phát triển qua giai đoạn lòch sử khác nhau, tương ứng với giai đoạn phát tiển CNTB - Sự xuất phương thức sản xuất TBCN lòng xã hội phong kiến dẫn tới hình thành cấu giai cấp xã hội bên cạnh giai cấp cũ giai cấp tư sản tầng lớp vô sản – tiền thân giai cấp vô sản đại – đời + Ở giai đoạn công trường thủ công TBCN, đội ngũ công nhân công trường thủ công hình thành chưa ổn đònh tính chất lao động, cá thể nhiều tư liệu sản xuất họ khả rời khỏi công trường thủ công để tiến hành sản xuất độc lập + Sự đời phát triển đại công nghiệp khí TBCN, matë làm “phá sản tất tầng lớp dân cư”, làm cho họ hết TLSX, phải bán sức -1- GVHD: TS TRẦN CHÍ MỸ SVTH:NGUYỄN CHIẾN THẮNG lao động cho nhà tư bản, mặt khác phát triển máy móc phân công nên lao động người công nhân mết hết tính độc lập, họ trở thành vật phụ thuộc vào máy móc Chính đại công nghiệp TBCN tạo giai cấp xã hội không ngừng lớn mạnh : Giai cấp công nhân đại giai cấp “những nhân làm thuê đại hết tư liệu sản xuất thân, nên buộc phải bán sức lao động để sống” (Ăngghen) Nội dung sứ mệnh lòch sử giai cấp công nhân: Do đòa vò kinh tế – xã hội đặc điểm xã hội – trò mình, giai cấp công nhân có sứ mệnh thủ tiêu chủ nghóa tư lãnh đạo toàn thể nhân dân lao động bước xây dựng xã hội chủ nghóa cộng sản chủ nghia Giai cấp công nhân vừa người lãnh đạo, đồng thời với nông dân, tri thức, giai cấp tầng lớp lao động khác hợp thành lực lượng xã hội to lớn trình thực sứ mệnh lòch sử Thủ tiêu chế độ tư tiền TBCN : Từng bước xây dựng xã hội – xã hội chủ nghóa cộng sản chủ nghóa : Xóa bỏ áp bóc lột, giải phóng đồng thời giải phóng toàn nhân loại……Đó nội dung bản, bao trùm sứ mệnh lòch sử giai cấp công nhân Đó trình cách mạng lâu dài sáng tạo với bước cụ thể phù hợp với điều kiện lòch sử nước đấu tranh chung diễn phạm vi quốc tế Quá trình diễn theo hai giai đoạn : Giai đoạn thứ : Giai cấp công nhân đảng tiến hành đấu tranh giành quyền, trở thành giai cấp thống trò -2- GVHD: TS TRẦN CHÍ MỸ SVTH:NGUYỄN CHIẾN THẮNG Giai đoạn thứ hai : Giai cấp công nhân liên minh chặt chẽ với quảng đại quần chúng nhân dân Đảng giai cấp công nhân lãnh đạo tiến hành xây dựng chủ nghóa xã hội chủ nghóa cộng sản II ĐIỀU KIỆN KHÁCH QUAN ĐỂ THỰC HIỆN SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN * Đảng Cộng Sản : tổ chức trò ,là tham mưu để tổ chức lãnh đạo giai cấp công nhân.Đảng giai cấp hoàn toàn khác nhau: - Đảng phần tử nhất, người xuất sắc, đại diện tiêu biểu giai cấp công nhân:về lý luận : người Đảng viên trang bò cách đầy đủ hệ thống học thuyết Mác-Lênin;về thực tiễn : Đảng Cộng Sản người tiên phong gương mãu đầu, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích tập thể, lợi ích giai cấp Đảng giai cấp tính giác ngộ cách mạng đặc quyền đặc lợi giai cấp, Đảng giai cấp nhiệm vụ, đường với Có trách nhiệm nặng nề lớn hơn, Đảng lãnh đạo, tham mưu giai cấp Đảng cộng sản sản phẩm kết hợp chủ nghóa Mác với phong trào công nhân - Có áp giai cấp có đấu tranh giai cấp Ngay từ đời, giai cấp công nhân tiến hành đấu tranh chống áp bóc lột giai cấp tư sản Những đấu tranh ban đầu diễn lẻ tẻ, mang tính tự phát mục đích kinh tế (đập phá máy, công, đòi cải thiện điều kiện làm việc… ) thiếu lý luận cách mạng, tổ chức lãnh đạo nên thất bại -3- GVHD: TS TRẦN CHÍ MỸ SVTH:NGUYỄN CHIẾN THẮNG Sự phát triển phong trào công nhân ngảy mở rộng, phát triển - từ thấp đến cao đòi hỏi có lý luận tiên tiến dẫn đường tổ chức tiên phong lãnh đạo + Chủ nghóa Mác đời đáp ứng đòi hỏi phong trào công nhân + Như vậy, Đảng cộng sản đời sản phẩm kết hợp chủ nghóa Mác với phong trào công nhân *Vai trò Đảng cộng sản tiến trình cách mạng giai cấp công nhân là: • Giai cấp công nhân hoàn toàn có khả xóa bỏ giai cấp tư sản muốn biến khả thành thực cần phải có vai trò chủ quan Vì: Đảng cộng sản gồm đại diện ưu tú, tham mưu giai cấp - công nhân trang bò lý luận khoa học lý luận học thuyết Mác – Lênin, giúp giai cấp công nhân biện pháp, phương pháp Giải phóng giai cấp công nhân giúp cho giai cấp công nhân nhận thức giới, cải tạo giới, trang bò phương pháp đấu tranh, phương pháp cách mạng Chỉ có học thuyết Mác – Lênin, Đảng cộng sản giai cấp công nhân tiến nhanh đến thắng lợi, đến đích cuối đường ngắn nhất.Không có Đảng cộng sản biến khả thành thực Nếu Đảng cộng sản cách mạng giành thắng lợi III ĐẶC ĐIỂM RIÊNG CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM VÀ VAI TRÒ – SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN ĐẶC ĐIỂM CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM: -4- GVHD: TS TRẦN CHÍ MỸ SVTH:NGUYỄN CHIẾN THẮNG Ngoài đặc điểm chung giai cấp công nhân Quốc tế ( đại biểu cho lực lượng sản xuất tiến xã hội, điều kiện lao động sinh động tập trung…) Giai cấp công nhân Việt Nam có đặc điểm riêng: • Bò ba tầng áp bóc lột đế quốc, phong kiến, tư sản người Việt Kế thừa truyền thống yêu nước anh hùng bất khuất dân tộc Họ có mối thù dân tộc mối thù giai cấp hoà làm • Có quan hệ tự nhiên gắn bó với giai cấp nông dân, giai cấp công nhân VN xuất thân từ nông dân Do đó, dễ thiết lập liên minh công nông • Giai cấp công nhân VN đời trước giai cấp tư sản nên không chòu ảnh hưởng chủ nghóa cải lương (chủ trương giải mâu thuẫn với CNTB đường hiệp thương) chủ nghóa dân tộc hẹp hòi (không liên kết với cách mạng vô sản quốc tế) VAI TRÒ-SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN( GCCN) A.VAI TRÒ CỦA GCCN VIỆT NAM: Giai cấp công nhân Việt Nam đời từ sớm, thời kì khai thác thứ đế quốc Pháp ( trước chiến tranh) Nó phát triển nhanh thời kì khai thác lần thứ hai số lượng chất lượng Trước chiến tranh, tổng số công nhân ngành có 10 vạn, sau chiến tranh tính đến năm 1929 lên tới 22 vạn, phần lớn tập trung trung tâm kinh tế quan trọng đế quốc Pháp vùng mỏ, đồn điền cao su, thành phố công nghiệp Hà Nội, Sài Gòn - Chợ Lớn-Gia Đònh, Hải Phòng, Nam Đònh Họ xuất thân từ nông dân, tiểu thương, tiểu chủ… chế độ thực -5- GVHD: TS TRẦN CHÍ MỸ SVTH:NGUYỄN CHIẾN THẮNG dân phong kiến họ vừa kẻ làm thuê vừa dân nước Họ bò hành hạ từ bán sức lao động lúc hòan toàn kiệt sức bò nghiền nát guồng máy sản xuất Chủ Nghóa Tư Bản Chính vậy, tinh thần chống phong kiến, chống đế quốc họ kiên triệt để Cùng với phát triển phong trào yêu nước dân chủ tư sản tiểu tư sản, phong trào công nhân chống lại chế độ bóc lột bọn chủ thực dân diễn nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt hình thức đấu tranh đặc thù giai cấp lãn công, đình công, biểu tình Từ sau Thế chiến I mà giai cấp công nhân trở nên đông đảo Bãi công liên tiếp nổ Sài Gòn, Chợ Lớn, Hà Nội, Nam Đònh…trong bãi công, công nhân nêu lên yêu sách mình, đấu tranh ngày có tổ chức bắt đầu xuất tổ chức công hội Ngay từ năm 1920, công nhân Sài Gòn – Chợ Lớn thành lập công hội (bí mật) Tôn Đức Thắng đứng đầu Công nhân tham gia vào phong trào đấu tranh yêu nước dân chủ chung tầng lớp nhân dân ta diễn sôi lúc Nhìn chung phong trào công nhân từ đầu kỷ XX đến năm 1925 phát triển mạnh rộng khắp song thời kỳ tự phát Giai cấp công nhân Việt Nam từ đời giai cấp công nhân đại có đầy đủ đặc điểm GCCN đại, giai cấp tiến nhất, có ý thức tổ chức tốt với tác phong lao động công nghiệp, có tinh thần cách mạng tốt triệt để nhất, GCCN có chất quốc tế họ dễ liên kết với để thống hành động GCCN lực lượng xã hội bò tiêu diệt: chừng Giai cấp Tư Sản, kinh tế đại công nghiệp GCCN tồn tại; bò thay giai cấp khác -6- GVHD: TS TRẦN CHÍ MỸ SVTH:NGUYỄN CHIẾN THẮNG Khi xã hội bước vào công đại công nghiệp tầng lớp chủ nghóa ngày đông số lượng, tiến chất lượng nhận thức giai cấp công nhân xã hội ngày chình chắn hoàng thiện Họ ngày đông đảo số lượng, đại CN phát triển chất lượng GCCN phát triển theo (trình độ văn hoá cao, khoa học kỹ thuật nâng cao) Một phần GCTS, trí thức lại đứng phía công nhân →GCCN có trình độ cao tiếp thu dễ dành lý luận khoa học, trò với đòa kinh tế-xã hội GCCN với đặc điểm GCCN phân tích chứng tỏ có giai cấp công nhân có khả làm CM thực sứ mệnh lòch sử SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM: Sau chiến tranh giới thứ I, mẫu quốc Pháp thắng trận bò tàn phá, kinh tế kiệt quệ, bọn tư sản độc quyền Pháp riết đẩy mạnh khai thác kho tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân công rẻ nắm lại thò trường Việt Nam, chúng chủ trương tăng cường đầu tư vào Đông Dương chủ yếu nông nghiệp(đồn điền cao su) khai mỏ(mỏ than).=> giai cấp công nhân tăng mạnh lên đến 22 vạn Giai cấp công nhân từ đời tham gia vào nhiều đấu tranh phong trào yêu nước khác: đầu độc lính Pháp Hà Nội, khởi nghóa Thái Nguyên, khởi nghóa Duy Tân… Ngoài công nhân có đấu tranh riêng biệt - Tham gia tổ chức công đoàn thủy thủ Pháp Trung Quốc 1920, công nhân Sài Gòn- Chợ Lớn lập Công Hội Đỏ( Tôn Đức Thắng) - Các bãi công nổ ra: - * Bãi công công nhân viên chức(Bắc Kỳ) đòi chủ Pháp cho nghỉ ngày chủ nhật năm 1922 -7- GVHD: TS TRẦN CHÍ MỸ - SVTH:NGUYỄN CHIẾN THẮNG Bãi công công nhân nhà máy dệt, rượu, xay xát gạo Nam Đònh, Hải Dương, Hà Nội - Cuộc bãi công công nhân xưởng đóng tàu Ba Son 8/1925 thể bước trưởng thành quan trọng công nhân Việt Nam: • 8/ 1925: nhân dân thành phố có tô giới đế quốc Trung Quốc đấu tranh tẩy chay quân xâm lược nên Pháp gửi thêm chiến hạm quân sang tô giới Trung Quốc có Michelet cập bến Sài Gòn để tu sửa Công Hội Sài Gòn tìm cách ngăn không cho tàu chiến Pháp làm chậm lại ngày nó; vận động công nhân bãi công lý kinh tế: đòi tăng lương 20%, đòi nghỉ (tuần/ nửa ngày) có lương; phát động công nhân nghỉ làm từ ngày 4/8/1925 buộc giới chủ phải nhượng tăng 10% lương Từ công nhân vào làm việc lại tiếp tục lãn công kéo dài thời gian sửa chữa tàu đến ngày 28/11/1925 nhổ neo Ý nghóa: • Phong trào công nhân khuyến khích nơi đấu tranh • Giai cấp công nhân bước đầu ý thức sức mạnh giai cấp mình, tỏ rõ tinh thần quốc tế vô sản giai cấp công nhân nước ta từ vào đấu tranh tự giác Từ 1925 đến 1929 Số lượng quy mô đấu tranh giaicấp công nhân ngày lớn, có tính tổ chức, có lãnh đạo, ý thức giai cấp tăng lên rõ rệt => giai cấp trở thành lực lượng trò độc lập, có tác động lôi cuốn, quy tụ, dẫn đầu phong trào yêu nước nói chung: • 1926 – 1927, công nhân nhà máy sợi Nam Đònh, công nhân đồn điền cao su Can Tiêm, Phú Riềng… bãi công • Cuối 1928 phong trào công nhân chòu ảnh hưởng Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội (qua phong trào vô sản hóa) Phong trào nổ mạnh mẽ trung tâm kinh tế, trò: bãi công công nhân nhà máy nước đá La Ruy( Sài Gòn), đồn điền Lộc Ninh, nhà máy cưa Bến Thủy, xi măng Hải Phòng… -8- GVHD: TS TRẦN CHÍ MỸ SVTH:NGUYỄN CHIẾN THẮNG • Các bãi công vượt phạm vi xưởng, đòa phương, ngành, bắt đầu có liên kết thành phong trào chung => chứng tỏ trình độ giác ngộ trò giai cấp công nhân dâng cao Cùng với phong trào công nhân, phong trào nông dân, phong trào tiểu tư sản tầng lớp nhân dân yêu nước khác phát triển, kết thành sóng cách mạng dân tộc dân chủ khắp nước giai cấp công nhân trở thành lực lượng trò độc lập • Sự đời ba tổ chức cộng sản (Từ tháng 6/1929 đến 9/1929) góp phần làm giai cấp công nhân bước lớn mạnh Nhưng nước có ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ, công kích lẫn nhau, tranh giành ảnh hưởng nhau, gây nên trở ngại lớn cho phong trào cách mạng Tình hình kéo dài có nguy dẫn đến chia rẽ lớn Yêu cầu thiết cách mạng Việt Nam lúc phải có Đảng Cộng Sản thống nước Trước tình hình đó, Quốc tế cộng sản giao cho Nguyễn i Quốc Nam thực vai trò lòch sử thống lực lượng cộng sản Việt Nam để thành lập đảng cộng sản Vào ngày 3-2-1930, Hương Cảng hội nghò hợp đảng cộng sản tổ chức, cho đời Đảng cộng sản Việt => giai cấp công nhân Việt Nam tự giác đủ sức lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam Vậy kể từ phong trào công nhân VN có Đảng Việc thành lập Đảng bước ngoặt vô quan trọng lòch sử cách mạng Việt Nam ta Nó chứng tỏ giai cấp vô sản ta trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng, phong trào công nhân chuyển từ tự phát sang tự giác Những đấu tranh công nhân, nông dân tầng lớp nhân dân lao động chống đế quốc phong kiến tay sai, giai cấp công nhân đóng vai trò tiên phong, khởi đầu cao trào cách mạng Việt Nam Đảng cộng sản tổ chức lãnh đạo -9- GVHD: TS TRẦN CHÍ MỸ SVTH:NGUYỄN CHIẾN THẮNG Hoàn cảnh đặc điểm đời phát triển giai cấp công nhân Việt Nam làm cho giai cấp công nhân sớm trở thành lực lượng trò độc lập, thống nhất, tự giác nước Đó kết tất yếu đấu trang dân tộc giai cấp Việt Nam thời đại Nó chấm dứt thời kỳ khủng hoảng vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam.Trên sở giai cấp công nhân nhanh chóng vươn lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng nước ta Cách mạng Việt Nam thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối giai cấp công nhân mà đội tiền phong Đảng Cộng Sản • Giai đoạn chống Pháp: Trong giai đoạn 15 năm từ 1930 đến 1945, giai cấp công nhân lãnh đạo quần chúng nhân dân tiến hành cách mạng tư sản dân quyền, thông qua đường bạo lực đánh đổ chế độ phong kiến, chế độ thực dân giành độc lập chia ruộng đất cho nông dân Các cao trào , phong trào 30 – 31, 32 – 35, 36 – 39 bước đem tư tưởng cách mạng truyền bá sâu rộng nhân dân, lực lượng đảng cộng sản phát triển nhanh chóng, đội ngũ cán thêm đông đảo, tích lũy ngày nhiều kinh nghiệm quý báu từ đấu tranh Đến cao trào cứu nước giải phóng dân tộc 39 – 45 lãnh đạo giai cấp công nhân đạt số kết đònh, làm tiền đề cho chiến thắng Cách Mạng Tháng Tám Trong giai đoạn chống Pháp 1945 – 1954, giai cấp công nhân khẳng đònh vai trò lãnh đạo đường cách mạng đắn Đất nước lúc gặp khó khăn tưởng chừng quyền non yếu vừa giành lại bò vào lại tay thực dân Pháp Thế sáng suốt kiên đònh Đảng – tổ chức đại diện cho giai cấp công nhân, có đối sách kòp thời, linh hoạt đắn cứu cho dân tộc ta gìn giữ độc lập tự quý giá vừa giành Ta phải biết việc Pháp quay lại điều tránh nước ta giành độc lập từ tay phát xít Nhật điều giới phải công nhận quốc gia độc lập Đảng vận động nhân dân tiến hành kháng chiến chống lại thực dân Pháp xâm lược Với kháng chiến này, giai cấp - 10 - GVHD: TS TRẦN CHÍ MỸ SVTH:NGUYỄN CHIẾN THẮNG công nhân với nông dân, trí thức, giai cấp tầng lớp lao động khác sát cánh bên nhau, thực kháng chiến toàn diện, toàn dân, trường kỳ tự lực cánh sinh Lúc này, sứ mệnh lòch sử trở nên cấp bách Đảng Cộng Sản – đội tiên phong tin cậy toàn dân - với dân tộc đến thắng lợi cuối Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy minh chứng rõ ràng cho sức mạnh khối đoàn kết toàn dân Đó kết qủa qúa trình trưởng thành từ Công Hội Đỏ đảng cách mạng thật sự, kết qủa đường lối sách lược đắn Kháng chiến chống Pháp thắng lợi cách mạng dân chủ nhân dân hoàn thành nửa lãnh thổ, mở đường cho miền Bắc bước vào thời kỳ qúa độ lên chủ nghóa xã hội, xây dựng hậu phương sở vững mạnh để nhân dân ta tiếp tục đấu tranh hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nước, giải phóng miền Nam, thực thống đất nước • Giai đoạn chống Mỹ: Tiếp theo giai đoạn chống Mỹ cứu quốc giai đoạn mà giai cấp công nhân Việt Nam đảng Đảng Cộng Sản Việt Nam phải nỗ lực lớn để thực song song hai sứ mệnh: giải phóng miền Nam hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, thống đất nước tiến lên xây dựng chủ nghóa xã hội miền Bắc • Ở miền Bắc công xây dựng chủ nghóa xã hội bước tiến hành theo kế hoạch năm Công nghiệp, nông nghiệp trọng Các nhà máy, sở, kho tàng bắt đầu xây dựng vào sản xuất Cả miền bắc bước vào chế độ hợp tác xã, nhân dân làm chủ tập thể Giáo dục, y tế quan tâm Chủ nghóa xã hội bước vào đời sống Bên cạnh đó, nhiệm vụ bảo vệ miền Bắc trước âm mưu phá hoại kẻ thù cảnh giác cao độ – giai cấp công nhân nhân dân kiên vừa sản xuất vừa chiến đấu bảo vệ thành qủa lao động(chiến - 11 - GVHD: TS TRẦN CHÍ MỸ SVTH:NGUYỄN CHIẾN THẮNG thắng hai lần oanh tạc Mỹ) Miền Bắc ngày trở nên vững mạnh, trở thành hậu phương lớn cung cấp sức người sức cho chiến trường miền Nam ngày trở nên ác liệt • Ở chiến trường miền Nam nhân dân miền Nam nhân dân nước dồn lực cho ngày toàn thắng Giai cấp công nhân – người đại diện cho cách mạng, đại diện cho chủ nghóa xã hội đem tư tưởng Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh truyền bá sâu rộng, đặc biệt vùng bò đòch tạm chiếm, đồng thời không ngừng học tập, tìm hiểu, tiếp thu nét tíên thời đại nhằm trang bò cho chíên chuẩn bò cho công xây dựng sau Chiến thắng đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam thống đất nước với kiện trọng đại này, giai cấp công nhân Việt Nam hoàn thành sứ mệnh lòch sử giải phóng dân tộc – tức hoàn thành giai đoạn – giai đoạn giành quyền, trở thành giai cấp thống trò qúa trình tiến tới chủ nghóa cộng sản KẾT LUẬN: Trải qua 70 năm từ lúc đời nay, lòch sử phát triển giai cấp công nhân gắn liền với thăng trầm đất nước dân tộc Giai cấp công nhân hoà vào giai cấp khác, đoàn kết toàn dân Đảng Cộng Sản Việt Nam đời điểm mốc quan trọng tiến trình lòch sử Nó đánh dấu thắng lợi giai cấp công nhân Từ vận mệnh giai cấp công nhân, vận mệnh đảng vận mệnh đất nước Trong suốt qúa trình đấu tranh giành quyền, bảo vệ xây dựng tổ quốc, giai cấp công nhân Việt Nam tỏ rõ tính tiên phong mình, đóng vai trò xứng đáng đại diện cho phương thức sản xuất tiến Chính vậy, tình hình nay, giai cấp công nhân Việt Nam lại phải sức học tập, trau dồi lý tưởng cách mạng, phải tỏ tiến nữa, tiên phong để đối đầu với âm mưu phá hoại từ bên “diễn tiến hoà bình” lực thù đòch nhằm hoàn thành giai đoạn cuối trình xây dựng chủ nghóa xã hội tiến lên chủ nghóa cộng sản – hoàn thành sứ mệnh lòch sử mà dất nước giao cho - 12 - GVHD: TS TRẦN CHÍ MỸ SVTH:NGUYỄN CHIẾN THẮNG Như giai cấp công nhân tiên phong phong trào giải phóng dân tộc, đập tan xiềng xích bọn đế quốc, phong kiến Ngày giai cấp công nhân đầu công công nghiệp hoá, đại hoá đất nước mà Hồ Chủ Tòch nhận đònh: “Trong thời đại nay, giai cấp công nhân giai cấp độc có sứ mệnh lòch sử lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi cuối cùng” - 13 -
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN SỨ MỆNH LỊCH SỪ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN, TIỂU LUẬN SỨ MỆNH LỊCH SỪ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN, TIỂU LUẬN SỨ MỆNH LỊCH SỪ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn