PHIẾU báo THAY đổi hộ KHẨU, NHÂN KHẨU

3 6,002 193
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2016, 10:19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Mẫu HK02 ban hành theo TT số 81/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011 PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU Kính gửi: …………………………………………………… I Thông tin người viết phiếu báo Họ tên(1): ……………………………………… Giới tính: CMND số:………………………………………… Hộ chiếu số: Nơi thường trú: Địa chỗ nay: …………………………………………………… Số điện thoại liên hệ: II Thông tin người có thay đổi hộ khẩu, nhân Họ tên(1): ………………………………………… Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh: … /……/…… Dân tộc: ………… Quốc tịch: CMND số:………………………………………… Hộ chiếu số: Nơi sinh: Quê quán: 10 Nghề nghiệp, nơi làm việc: 11 Nơi thường trú: 12 Địa chỗ nay: …………………………………………………… Số điện thoại liên hệ: 13 Họ tên chủ hộ: …………………………………… 14 Quan hệ với chủ hộ: 15 Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu(2): 16 Những người thay đổi: TT Họ tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính ……….ngày……tháng……năm…… Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3) (Ghi rõ nội dung ký, ghi rõ họ tên) Nơi sinh Nghề nghiệp Dân tộc Quốc tịch CMND số (hoặc Hộ chiếu số) ……….ngày……tháng……năm…… NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO (Ký, ghi rõ họ tên) Quan hệ với người có thay đổi NHẬN XÉT CỦA CÔNG AN (4): ………………………………., ngày … tháng … năm ……… TRƯỞNG CÔNG AN………… (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) (1) (2) Viết chữ in hoa đủ dấu Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân Ví dụ: Đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh thay đổi sổ hộ … Ghi rõ ý kiến chủ hộ đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm (4) Áp dụng trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đăng ký thường trú trường hợp cấp lại sổ hộ bị (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: PHIẾU báo THAY đổi hộ KHẨU, NHÂN KHẨU , PHIẾU báo THAY đổi hộ KHẨU, NHÂN KHẨU , PHIẾU báo THAY đổi hộ KHẨU, NHÂN KHẨU

Từ khóa liên quan