XÂY DỰNG QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP

11 1,370 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2016, 10:47

OFFLINE LẦN XÂY DỰNG QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP Trình bày: Nguyễn Tiến Dũng Chủ nhiệm CLB HR ALL IN ONE Facebook nhóm: HR ALL IN ONE Điện thoại: 0902.78.49.59 Email: nguyentiendung5959@gmail.com 6/7/2016 HR ALL IN ONE TỔNG QUAN CHỦ ĐỀ 6/7/2016 HR ALL IN ONE Nguy bị khiếu nại, khiếu kiện Nguy bị xử lý hành chính, khởi tố, tù RỦI RO KHI XỬ LÝ KLLĐ SAI? Nguy bị khủng hoảng truyền thông 6/7/2016 HR ALL IN ONE Nguy dẫn đến đình công, lãng công Nguy bị lộ bí mật thông tin doanh nghiệp Bộ luật lao động 2012 (Điều 118 đến Điều 129) Nghị định 05/2015/NĐ-CP (Điều 27 đến điều 31) Nghị định 95/2015/NĐ-CP (Điều 15) Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH (Điều 10 đến Điều 13) 6/7/2016 HR ALL IN ONE Bộ luật hình (Điều 162) có hiệu lực từ 01/7/2016 Thông tư 19/2003 (Có biểu mẫu tham khảo) Nội quy lao động công ty Phụ lục xử lý kỷ luật lao động 6/7/2016 HR ALL IN ONE Đúng trình tự Đúng thẩm quyền Đúng hình thức Đúng quy định cấm Đúng thời hiệu 6/7/2016 HR ALL IN ONE QUY TRÌNH XÁC MINH PHÁT HIỆN VÀ GHI NHẬN HÀNH VI VI PHẠM Biên việc Bảng tường trình Biên việc (Tang vật / chứng vi phạm; Đơn thư tố cáo) Biên làm việc (Tang vật/chứng vi phạm) THÔNG BÁO MỜI HỌP Thư mời họp xử lý kỷ luật lao động HỌP XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG (Biên họp xử lý kỷ luật lao động) Lƣu ý: Trước ngày họp ngày làm việc 6/7/2016 HR ALL IN ONE QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN RA QUYẾT ĐỊNH (Quyết định kỷ luật lao động) VÀ GIÁM SÁT (Quyết định kỷ luật lao động) LƢU HỒ SƠ (Tất hồ sơ liên quan) 6/7/2016 HR ALL IN ONE  Đối với kỷ luật lao động với hình thức sa thải vòng 10 ngày phải gửi hồ sơ báo cáo lên Thanh tra sở lao động  Phải có đủ chữ ký thành phần tham dự, vắng mặt phải nêu rõ lý  Không xử lý kỷ luật lao động với nam cha đẻ cha nuôi hợp pháp nuôi nhỏ dƣới 12 tháng  Thẩm quyền ký định 6/7/2016 HR ALL IN ONE  Không xây dựng nội quy lao động, có xây dựng nhƣng không rõ ràng, quy định  Không thu thập chứng rõ ràng, minh bạch  Không gửi thƣ thông báo mời họp, xác nhận  Không đầy đủ thành phần tham dự theo luật  Không nên tạo bầu không khí căng thẳng họp  Không gửi định đến tay thành phần họp  Không lƣu trữ hồ sơ kỷ luật lao động nơi an toàn 6/7/2016 HR ALL IN ONE 10 CÂU HỎI VÀ GIAO LƯU XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ LẮNG NGHE CỦA CÁC BẠN! 6/7/2016 HR ALL IN ONE 11
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP, XÂY DỰNG QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP, XÂY DỰNG QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP